24 óra, 2003. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-28 / 123. szám

Sport A nyerges- újfalui Fenyvesi Márta tizedik nagy diadala 15. oldal Időjárás 27-30°C 16. oldal Holnap: ■ Pénz-Siker-Vállalkozás Komárom-Esztergom megyei TatabAnya, Esztergom, Dorog, Kisbér, KomArom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Tetőket tépett a vihar Megkezdték a károk felmérését Megyei információ A hétfői, váratlan jégeső borsó nagyságú jégdarabokat szórt Ta­tabányára és környékére. A he­ves zivatart kísérő csapadék a megyeszékhelyen okozott kisebb fennakadást, de a Tarján felé ve­zető úton is mintegy 40 centimé­teres víz állt néhány percig, aka­dályozva az autósok közlekedé­sét. A tűzoltóságon is égtek a vo­nalak a jégeső ideje alatt, ugyanis hevessége miatt több helyre be­tört a víz. Egy szerrel vonultak ki az Alugyári útra, a garázssoron kellett kiszívatni a vizet. Ugyan­ezt tették a tűzoltók a Gál-lakóte- lep egyik garázsánál is. Betört a víz a Győri út egyik lépcsőházába és Bánhidán egy üzletbe. A jégeső, amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan távozott. Megsza­porodtak a rosszullétek is: legin­kább szív- és érrendszeri beteg­ségben szenvedőkhöz hívták ki a mentősöket. A földeken a falugazdászok eddigi jelentései alapján nem okozott nagy kárt a jégverés. Sze­rencsére a jég erejét tompította az eső. A felhőszakadás csak fol­tokban volt megyénk nyugati te­rületén tegnap késő délután. Az esti, éjszakai órákban már sző­kébb hazánk keleti felén is dör- gött az ég, de jég ott nem esett. A biztosítókhoz rengeteg kárbeje­lentés érkezett tegnap. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. tatabányai irodájába folyamatosan érkeztek az ügyfelek, akik villámcsapás - televízió-, telefonmeghibásodás - okozta károkról, tetőbeázásokról számoltak be. Ezen kívül redő­nyök is leszakadtak a heves vi­harban. A biztosító kárszakértői folyamatosan mérik fel a károkat, az ügyintézés ezután csak né- hány napot vesz igénybe. «lt. Rózsaszín füst gomolygott az égetőmű kéményéből • _______Dorog___________ Kedd en késő délután, még hét óra előtt kaptuk a hírt: rózsaszín füst gomolyog a dorogi hulladékégető magas kéményéből. A félelmetes hatást keltő színes felhő nagyon lassan Csolnok felé úszott. A nap még szépen sütött, így aztán sokan láthatták e fura képződményt, s minden bizonnyal tudni szerették volna: mi történt? Dr. Tittmann János, Dorog pol­gármestere, a térség szocialista or­szággyűlési képviselője is azonnal a helyszínre sietett tájékozódni. Loibl Sándort, az égetőmű főmér­nökét mobiltelefonon sikerült utol­érnünk, aki a helyszínről az alábbi­akat nyilatkozta a 24 Órának:- Fél hétkor vettük észre, hogy rózsaszín füst száll ki a kémé­nyünkből. Rögtön megkezdtük a vegyi vizsgálatot, és kiderült, hogy a sok gyógyászati beszállí­tás következtében jódtartalmú gyógyszerek, kötszerek kevered­tek az égetett hulladék közé. Egyébként nem történt semmi különös. Tudniillik: már néhány kilogramm jód képes arra, hogy a mi, óránkénti 50 ezer köbméte­res füstgázáramunkat elszínez­ze. Ennek ellenére azonnal leállí­tottuk a jódot tartalmazó szilárd hulladék adagolását. így 40 perc múlva, este hét óra tíz perckor is­mét hófehérré vált az égetőmű kéményéből kiáramló füst. MÉSZÁROS ISTVÁN D/j Is ^ ;j sjisa/üii ImaU 3j Ha ön elmúlt 14 éves, de még nincs 35, s szívesen bemutat­kozna, jelentkezzen játékunkra! Küldjön be magáról minimum 4, maximum 12 db fényképet, amelyeket szívesen viszontlátna lapunkban és a világhálón. A jelentkezési lapot keresse a 24 óra és a 24 óra Grátisz ha­sábjain. A fényképeket és a kitöltött je­lentkezési lapot postázza cí­münkre: 24 Óra, 2801 Tatabánya, Pf. 141. A borítékra írja rá: „NETt hölgyek”. Második államalapítás a küszöbön A kistérségek nagyobb szerephez jutnak a régiókban Dr. Bércesi József, a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője, dr. Kara Pál és Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna fotó: kiss A regionalizmus hosszabb távon sem érinti és nem is érinthe­ti a települési önkormányzati rendszert. Egyebek mellett ez volt az egyik kulcsmondata annak a szakmai tanácskozásnak kedden, amelyet a közigazgatási szolgáltatások korszerűsíté­si programjával kapcsolatban rendeztek Tatabányán, a Köz- művelődés Házában. Megyei információ A Közép-dunántúli Régió három megyéjének (Fejér, Komárom- Esztergom, Veszprém) jegyzőit, polgármestereit és különböző ha­tóságainak munkatársait Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna, szűkebb hazánk közigazgatási hivatalának vezetője köszöntötte házigazda­ként, majd elsőként dr. Kara Pált, Mit jelent az IDEA-program? Az államhatalom túlzottan központosított, felépítése már nem tekinthető ideálisnak a III. évezredben. Ezzel szemben kifejezetten ideálisnak mondható az úgynevezett IDEA-prog­ram, melynek legfőbb célja, hogy a döntések azokon a szinteken szülessenek meg, ahol azokat végre kell hajtani. Az IDEA egyébként mozaikszó, mely az Integráció, a Demokrácia, az Európai Unió és Autonómia kezdőbetűiből tevődik össze. a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát kérte fel előadásá­nak megtartására. A köztiszteletnek örvendő férfiú elsősorban az IDEA-prog- ramról beszélt, mely alapvető­en három fejezetre tagolható. A kistérségek illetve a régiók jö­vőjére valamint ezek működte­tése pénzügyi feltételeinek megteremtésére. Dr. Kara Pál elmondta azt is, hogy a jelenlegi régiók 2006 végéig mindenképpen megmaradnak, azt követően pedig az is elképzel­hető, hogy egész Magyarország egyetlen eurorégióvá válik. Bár­hogy is alakul, az valószínű, hogy a megyei intézményrendszer mindenképpen változni fog, de ez nem jár automatikusan a me­gyék megszűnésével. Vagyis arra a kérdésre, hogy: megy-e a megye?, egyelőre nem lehet biz­tos választ adni. Arra viszont igen, hogy a kis­térségek szerepe mindenképpen növekedni fog a nagyobb régió­kon belül, s ez is része a közigaz­gatási reformnak, amit a kor­mány az érintettek folyamatos tá­jékoztatásával és együttműködé­sével szeretne megoldani. Főleg azért, mert ennek a reformnak olyan nagy a jelentősége, hogy akár második államalapításnak is tekinthető. (is” 5. oldal) m Szakrendelő: kié az érdem? Oroszlány Kedden délután ülésezett az oroszlányi képviselő- testület. Lázár Mózes (Fidesz) a május 8-án lezajlott szakorvosi rendelőintézet átadó ünnepségéről szól­va kijelentette: keserű a szájíze, mert az avató ün­nepségen a díszvendégek között olyan országgyűlé­si képviselő is ott volt, aki korábban a parlamentben nemmel szavazott a szakrendelő rekonstrukciójára igényelt 262 milliós támogatásra. Rajnai Gábor (MSZP) polgármester elmondta: a rendelőre vonatkozó támogatási igény egy csomag­ban volt sok más egyébbel, ezért szavazott Keleti György nemmel. Ezt Székely Antal (MSZP) alpol­gármester is megerősítette, s azt is hozzátette: ab­ban a bizonyos csomagban óriási aránytalanság volt. Módi Miklós (MSZP) egyenesen hazugságnak nevezte Lázárnak mind a kampány idején, mind az ülésen tett kijelentését, mellyel azt próbálja bi­zonygatni, hogy a parlamentben külön szavazás volt az oroszlányi szakrendelő támogatásáról. Miután Rajnai Gábor polgármester rövidre zár­ta a vitát, a képviselők egy tartózkodással elfo- gadták a beszámolót.______________________■ 382 kertet adott el a kincstár Az önkormányzat is kapod területet - A tavak állami tulajdonban maradnak Először a zártkerteket értékesítette Síkvölgyön a Kincstári Va­gyoni Igazgatóság (KVI) megyei kirendeltsége, most pedig közterületeket - utakat, parkolókat, játszótereket - adott át a megyeszékhely önkormányzatának. A két nagy kiterjedésű tó továbbra is állami tulajdonban marad. Tatabánya-Síkvőlgy- A megyeszékhely határában, Síkvölgyön 382 magánszemély­nek olyan zártkerteket adtunk el, amelyeken a bérlők a korábbi években házat, üdülőt, nyaralót építettek. A terület állami tulaj­donban volt, de a vásárlás enge­délyezésével tulajdonosokká vál­hattak az egykori bérlők - mon­dotta lapunknak Mittelbach Vilmosáé, a KVI megyei vezetője. Nagyon kedvező áron, négy­zetméterenként 100 forintért adta el a kincstár az ingatlanokat, az 4 hónap - 4000 szerződés árak kialakításánál ugyanis figye­lembe vette, hogy a bérlők annak idején saját erőből közművesítet­tek, rendbe tették az elhanyagolt területeket. Nem meglepő tehát, hogy a 382 telekvásárló közül csak hárman kértek részletfizeté­si kedvezményt. A kirendeltség vezetője arról is tájékoztatta a 24 Órát, hogy a zártkertek értékesítését követő­en most közcélokra adtak át te­rületeket Síkvölgyön a megye- székhely önkormányzatának. Ki­mondottan utak céljára - ezek je­lenleg még földutakat jelentenek- több mint 63 ezer négyzetmé­tert adtak át, éspedig térítésmen­tesen. Egyéb közterületek pedig- például parkolók, játszóterek - jelképes összegért, négyzetméte­renként 100 forintért kerültek az önkormányzat tulajdonába. Ilyen címen több mint 138 ezer négyzetmétert kapott a kincstár­tól a helyhatóság. E közterületek fejlesztése, rendbetétele az ön- kormányzatra vár. A síkvölgyi két nagy kiterje­désű tó - összfelületük 160 ezer négyzetméter - azonban tovább­ra is állami tulajdonban, a kincs­tár vagyonkezelésében marad. A Síkvölgyi Sporthorgász Egyesü­let változatlanul ingyenesen használhatja a tavakat. Ennek fejében viszont kötelezik a tavak karbantartására, a környezet vé­delmére, például az illegális sze­métlerakók felszámolására. Az előírások végrehajtását a kincs­tár ellenőrzi. A tavakon kívül már nincs több tulajdona a kincstárnak Sík­völgyön. ____ VÁJNÁ GYÖRGY A z állampolgárok nagy megelégedésére négy hónap alatt rendkívül rugalmasan bonyo­lították le az összességében több mint 174 ezer négyzetméternyi terület adásvételét. Ez pedig óriási papírmunkával is járt. Minden szerződést ugyanis 10 eredeti példányban kellett elkészíteni, tehát csaknem 4000 szerződést kellett hitelesíteni. Ennek ellenére panaszmentesen zárult az akció, most már a földhivatalban folyik a telekkönyvezés. Ma egész nap Tokodon, holnap Táton láthatják a 24 Óra nyereményautóját. Vízitársulatok Tata Az V. Országos Vízitársulati Környezetvédelmi Napot az idén Tatán rendezi a Vízgazdál­kodási Társulatok Országos Szö­vetsége. Az esemény az Esély Budapest Alapítvány Ifjúsági Tá­borában tartandó szakmai ülés­sel kezdődik. Szó lesz a területi vízgazdálkodás EU-kapcso- latairól (előadó Kovácsné dr. Horváth Klára, Bábolna polgár- mestere, országgyűlési képvise­lő), az Által-ér projektről (Janák Emil, az ÉDUVÍZIG igazgatója) és az projektnek a területi víz- gazdálkodást érintő várható ha­tásairól (Sándor Gábor, a Komá- romi Vízitársulat igazgatója). ■ Új megyéspüspök Esztergom/Vác II. János Pál pápa Beer Miklóst, az Esztergom-Budapesti Főegy­házmegye eddigi segédpüspö­két nevezte ki a Váci Egyházme­gye megyéspüspökévé kedden - értesült az MTI. • Beer Miklós 1943. június 1-jén született Budapesten. Teológiai tanulmányait a bu­dapesti Hittudományi Akadémián végezte. • 1966. június 19-én szentelték pappá Esztergomban, majd 1967-ben teológiai doktorátust szerzett Budapesten. • 1967-től 1976-ig kápláni, azt követően 1999-ig plébánosi beosztásokban dolgozott • 1978-tól a filozófia tanára volt az Eszter­gomi Hittudományi Főiskolán. •1999-ben a főiskola főigazgatójává és a Papnevelő Intézet rektorává nevezték ki. • 1992-ben pápai prelátusi címet kapott. • 2000. április 8-án II. János Pál pápa Ceciri-i címzetes püspökké és az Eszter­gom-Budapesti Főegyházmegye segéd- püspökévé nevezte ki. ■ Tiltakoznak Észak-Komárom Valamennyi szlovákiai járási székhelyhez hasonlóan szerdán 14 órától a Matica slovenská székház előtt Észak-Komárom- ban is tiltakoznak a pedagógu­sok. A 80 ezer alap- és középis­kolai tanárt, egyetemi oktatót, iskolaügyi alkalmazottat tömö­rítő érdekképviselet azt követeli, hogy a jövő évre tervezett 46 milliárd korona (megközelítőleg 266,8 milliárd forint) helyett 55 milliárdot kapjanak az oktatás­ügy támogatására, illetve a reál­bérek növekedésére. ■ Útlezárás Tata Május 29-én déli 12 órától május 31-én hajnali 6 óráig a Hajdú utca és a Váralja utca közötti szakaszt egy városi rendezvény miatt lezárják, ott gépjár­művekkel közlekedni nem lehet. A program szervezői bíz­nak mindenki megértésében, s türelmüket előre is köszönik. ■ 191 millió tonna szén Oroszlány/Tatabánya A 109 évvel ezelőtt megkezdett tatabányai szénbányászat má­jus 27-ei, keddi termelésével el­érte a 191 milliomodik tonnát. Ezt az eredményt a Vértesi Erő­mű Rt. Mány 1/a aknaüzeméből jelentették. ________________a 977141686500200123

Next

/
Oldalképek
Tartalom