24 óra, 2003. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-27 / 122. szám

16. OLDAL 2003. Május 27., kedd K R Ó MIKA Napi lapél Mégis eszik Aki nem dolgozik, ne is egyék - tartja a bölcs mondás. Aki dolgo­zik, annak jussa a kenyér vagy a kaviár az asztalon. Nem mond­hatjuk, hogy mindig munkája és teljesítménye alapján, igazságo­san fizetik meg a dolgozót. No, de mi ez ahhoz képest, amit a napokban hallottam? Ismerősöm mesébe, hogy közös ismerősünk úgy kap három helyről fizetést, tiszteletdíjat, pofapénzt, mind­egy minek nevezzük, hogy sem­mit nem tesz érte. Mondja: in­kább fizetnek neki, csak ne is lássák, mert hát tökéletesen al­kalmatlan bármire is. így történ­het meg, hogy aki nem dolgozik, mégis eszik. Sőt autózik, butik­ból öltözik és... Ismerem. Egysze­rű ember. A „valakinekavalaki- je” kategória kegyeltje. Tóim. A nap mondása „Eső után napsütés, házastár­sak között így van az szokás­ban. Zivatar nélkül meg nincs házasság. De zivatar után gyorsabban nő a fű is”. ______________(Hauptmann) ■ T ombolaszámok A hét végén a Közművelődés Házában és környékén megren­dezett tatabányai városi gyer­meknap nyereménysorsolásán kisorsolt, és át nem vett nyere­mények listáját közöljük. A díja­kat május 31-éig vehetik át a Közművelődés Házában, az in­formációban. A díjak: 2 db ajándékcsomag (toll, egéralátét): MÓKUS 91 és NYÚL 48; ajándékcsomag (1 maci, 1 labda): MÓKUS 96; háti­zsák: MALACKA 18; ajándék- csomag (1 mobiltartó, 1 kosár­labda): PINOCCHIO 18; aján­dékcsomag: (2 könyv, 1 labda): NYÚL 46; ajándékcsomag (1 labda, 1 mobiltartó): KISLÁNY 26; Turul Mozi belépők (2-2 db): MALACKA 58 és ÁSÓ MA­NÓ 88 valamint MALACKA 42; Adidas Márkabolt 10 ezer forin­tos vásárlási ajándéka: MALAC­KA 59; McDonald’s menükár­tyák (1-1 db): MALACKA 84 és ÁSÓ MANÓ 91 valamint MÓ­KUS 64; Westel ajándékcsomag (toll, övtáska, fejpánt): NYÚL 92; Aranyláng Oriflame ajándék- csomag: MALACKA 72. __ ■ Lo ttónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 21. heti hatoslottó nyereményei a következők: 6 találatos és 5 plusz 1 talála- tos szelvény nem volt. 5 talála­tos szelvényből 36 darabot talál­ták, nyereményük egyenként 303 178 forint, 4 találatos 1956 darab akadt, nyereményük egyenként 5580 forint, a 38 417 darab 3 találatos nyereménye egyenként 994 forint. ________■ n tttí TstsMap, Sáfviri E, ti. 9, T(rtí 34/310-410,34/311-393 Tef/fiw: 34/312-438 E-rnall; md-keteti&mtíwxMu Megújultunk! jöjjön el, • « nézze meg On is! Kevesebb a nem biztosított autó Tavaly 628 millió forintot követeltek vissza sikerrel Tavaly 1,58 milliárd forintot fizet­tek ki a Magyar Biztosítók Szö­vetsége (Mabisz) mellett működő Kártalanítási Számla (KSZ) ter­hére a kötelező gépjárműfelelős- ség-biztosítással nem rendelkező autósok okozta károkra. Az ösz- szeg, amit peres úton vagy meg­egyezéssel vissza tudtak szerezni a károkozóktól, 628 millió forin­tot tett ki. Ragályi István, a Mabisz Gép­jármű Kárrendezési Iroda (GKI) ügyvezető igazgatója elmondta: tavaly a számláról összesen 2,66 milliárd forintot fizettek ki, ebből a legmagasabb összeget, 1,58 milliárd forintot a biztosítatlan gépkocsik okozta károkra. További 886 millió forintot a Zöldkártya Egyezmény alapján a külföldiek magyar gépjárműve­zetőknek okozott káraira, 194 millió forintot pedig a határbizto­sítások káraira fizettek ki. A ha­tárbiztosításokat a magyarországi határátkelőhelyeken kötik azok­nak a külföldieknek, akik nem rendelkeznek itt is érvényes kö­telező gépjármű-felelősségbizto­sítással. Az igazgató közölte: összesen 5261 esetben fizettek ki különbö­ző nagyságú összeget a számlá­ról, 1073 esetben magyar állam­polgároknak külföldiektől elszen­vedett káraira, 334 esetben pedig határbiztosításként kötött kötele­ző gépjárműfelelősség-biztosítá- si károkra. Ragályi István elmondta: ha lassan is, de csökken azoknak a káreseteknek a száma, amelye­ket kötelező gépjármű-felelős­ségbiztosítással nem rendelkező gépjárművek vezetői okoznak. Hozzátette: ez feltehetően a Bel­ügyminisztérium nyilvántartási rendszere jobb működésének köszönhető. A biztosítással nem rendelke­zők okozta károkra 2000-ben MEGSZÜLETETT MONGU - Az anyja, Tonga és Sabi aggódva fi­gyeli a schönbrunni állatkertben az újszülött kiselefánt, Mongu első lépéseit. Az új jövevény a gyerekek kedvence. ______fotó! epa Ne vessünk együtt! Ctalddl, vállalati rendezvények étkexéml, ixdtldiial Még él Két csontváz találkozik egy élel­miszerbolt előtt:- Hát maga iáikor halt meg?- Még jóval az áremelések előtt. És maga?- Én?! Hiszen én még élek! Más szemmel A tanító néni megáll Palika padja előtt:- Már tíz perce mást sem csi­nálsz, csak a legyet figyeled. Ott­hon talán nem láttál eleget?- Hogyne láttam volna! De az iskolában még a legyet is más szemmel nézi az ember! Ismertetőjel * Egy aggodalmas férfi elmegy a boncterembe.- Nem találták meg véletlenül a feleségem holttestét? Tudják, azzal ment el otthonról, hogy ön­gyilkos lesz!- Azonnal megnézzük. Van valami ismertetőjele?- Igen. Erősen dadog. Vasaló A rendőr rohan haza a feleségéhez:- Drágám, találtam leértékelt vasalót!- Édesem, ne szórakozz, az egész városban nem lehet leérté­kelt vasalót kapni!- De mondom, hogy láttam! Rá volt írva, hogy 220 Volt! Fogorvosnál *- Jók a fogaid, Laci, de könnyen elveszítheted őket!- Miért?- Mert elcsábítottad a felesége­met, te szemét! Már nem zavarja- Már régóta nagyon zavart, hogy nem tudtam visszatartani éjsza­ka a vizeletem, úgyhogy elmen­tem egy pszichológushoz.- Es most már vissza tudod tartani?- Nem, de már nem zavar. Ideális lakás *- Volna az ön számára egy ideális kétszobás lakás Kelenföldön.- Nézze, uram, ha ismerné a feleségemet, belátná, hogy ne­kem az ideális kétszobás lakás az lenne, ha az egyik szoba Kelen­földön, a másik, mondjuk, Kőbá­nyán lenne! A mikrofon A püspök a székesegyházban bérmál. Mielőtt elkezdené a mi­sét, észreveszi, hogy rossz a mik­rofon.- Baj van a mikrofonnal! - mondja. A hívek, akik nem hallották a püspök szavait, azt hitték, hogy a misét kezdte el. így válaszoltak a köszöntésre:- És a te lelkeddel! ■ 1,78, 2001-ben 1,59, tavaly pedig 1,58 milliárd forintot térített az er­re a célra létrehozott Kártalanítá­si Számla. Az okozott károk da­rabszáma is mérséklődött: 2000- ben 5020, 2001-ben 4017, 2002- ben pedig 3854 esetben kellett fi­zetni a vétkes autósok helyett. A tavalyi kifizetésekből 1,18 milli­árd forintot dologi károkra, 400 millió forintot személyi sérülé­sekre térítettek. Az igazgató kifejtette, hogy az elmúlt időszakban nőtt az az összeg, amit a Gépjármű Kárren­dezési Iroda utólag vissza tudott szerezni a vétkes autóvezetőktől: 2000-ben 510 millió forint, 2001- ben 581 millió forint, míg tavaly már 628 millió forintot követel­tek vissza sikerrel. Jelenleg 3931 peres ügy van fo­lyamatban, amelyek során a biz­tosító megpróbálja visszaszerez­ni a vétkes gépjárművezetőtől az okozott kár összegét. _________■ M adarász-kiállítás Tatabánya. Madarász Tibor fes­tőművész harmincnál több ak- varelljét tekinthetik meg az ér­deklődők a kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban csütör­tökön délután öt órakor nyíló ki­állításon. A munkákat és alkotó­jukat az egyik mestereként tisz­telt idősebb pályatárs, Krajcsi- rovits Henrik ajánlja a jelenlé­vők figyelmébe, közreműködik Rozs János és a Tatabányai Bá­nyász Dalkör. A kiállítás augusz­tus 14-éig, hétköznap 8-19 óráig látogatható. „Gyermekkoromat a tatai erdők, tavak, források és patakok partjain éltem... Mindig a természet adja a témát. Kedve­lem az aquarell technikát zabo- lázatlansága, kiszámíthatatlan­sága miatt” - vallja a meghívó­ban Madarász Tibor, akinek a mostani a 65. önálló kiállítása. ■ Önkormányzati esték Dorog. Az Önkormányzati esték elnevezésű eseménysorozat újabb állomása Dorog lesz. Csü­törtökön délután öt órától a Jó­zsef Attila Művelődési Házban Dorog, Kesztölc, Leányvár és Piliscsév képviselő-testületének tagjai találkoznak a településen közigazgatási szervezetként, szolgáltatóként ténykedők veze­tőivel. A résztvevők kérdéseiket már elküldték a vendégeknek. ■ SZUPERÉ EXPRESSZ CÉGALAPÍTÁS villámgyorsan! 34/306-603.------------- »86512* T OMMYBOY-BUDAI-STERBY 3x2 órás szett pénteken a ZENITHBEN!----------------------------------------------------------------- -86913­D UGULÁSELHÁRÍTÁS 06-20/337-5093. Nonstop.--------------------------------------*87484» “ D” MINT DÍSZÁLLAT SZAKÜZLET ÚJRA: Tatabánya, Gál-ltp. 220. Tel.: 06-20/9348-323.-------------------- *87653* TATABÁNYAI autókereskedés felvesz eladót. Tel.: 06-30/933-9363.-------------------------------------------------- »87745» VÉGKIÁRUSÍTÁS Reebok, Schampion, Cassone, Scotch, Arena, Tata Zsigmond udvar.------------------------------:----------------------------------- -87921* TA TÁN, a Fényes fürdőn, büfébe pultoshöl­gyet keresek. 06-30/9297-518.-----------,----------------------------------------------------------*87931* M ÓNI TÚRI! Extra ^ermekruha 27-28-án, CBA.--------------------------------------- *87965» H irdetés Kereskedő-boltvezető és vendéglátó-üzletvezető tan­folyamot indítunk Tatabá­nyán és Komáromban. Ér­deklődni: KISOSZ, Tatabá­nya, Komáromi u. 42. 34/311-916, 34/526-360. ny.sz.: 11-0033-01. 87336 NETt hölgyek aiiAivv| v támogatásával A hónap 3 legtöbb szavazatot kapott hölgye összesen 60 000 Ft értékű (30, 20,10 ezer forintos) JAKO-ajándékból választhat. Jelentkezzen Ön isi Rózsás Anett 19 éves, Tatabánya Magasság: 178 cm. Csillagjegye: Oroszlán. Hobbija: a futás és az aerobic. Anett jelenleg a Széchenyi István Egyetem tanulója, kedvenc étele a brassói aprópe­csenye. Az iskola elvégzése után közgazdász szeretne lenni. _____________ 1 4 és 35 év közötti csinos lányok és asszonyok jelentkezését várjuk! Küldjön be mi­nimum 4, maximum 12 fotót magáról - ezek közül egyet lapunkban közlünk, a töb­bi pedig bekerül internetes albumunkba. Az internetes szavazók véleménye alapján minden hónapban gazdagon megjutalmazzuk a három legnettebb hölgyet. Jelent­kezési lap a és a Szavazzon az interneten! ( További képi > Z www.24ora.hu Várható időjárás: Komárom-Esztergom megye * c£2> c£b derült napos felhős «g* CÜ> párás ködös borult zápor zivatar esős havas eső hözápor havazás A néhány órás napsütés mellett többször erősen megnövekszik a gomoly- felhőzet, többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északkeleti szél álta­lában mérsékelt lesz, de zivatarok környezetében erős, illetve viharos szél­lökések is előfordulhatnak. YE ÉS VIDÉKE Felhasználási célhoz nem kötött hitellehetőséggel segítjük elképzelései megvalósítását. Hitelakció az alábbi törlesztési feltételekkel: Futamidő: Hitel összege: 36 hó 48 hó 60 hó 500 000 Ft 17 900 Ft 14 510 Ft 12 200 Ft 1 000 000 Ft 35 800 Ft 29 010 Ft 25 000 Ft 3 OOO OOO Ft 107 400 Ft 84 550 Ft 75 000 Ft Tájékoztató adatok. Nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A kölcsönt a takarékszövetkezet hitelbírálati szempontjai szerint nyújtja. Teljes hiteldíj mutató: 21,20-21,48% 1 Kirendeltségeink: •••••••••• Környe, Alkotmány u. 14. Tel.: 573-204 Kecskéd, Óvoda u. 3/A. Tel.: 478-102 Vértesszőlős, Valusek u. 53. Tel.: 379-050 Tatabánya, Hadsereg, u. 60. Tel.: 426-180 Tatabánya, Árpád u. 87. Tel.: 312-553 Tatabánya, Gál-ltp. 711. Tel.: 317-130 Tatabánya, Dózsákért u. 5. Tel.: 311-436

Next

/
Oldalképek
Tartalom