24 óra, 2003. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-11 / 85. szám

I 2003. Április 11., péntek SZOLGA L T A T Á S 11. OLDAL _________Ma ________ N apkelte 6.02 — Nyugta 19.28 Holdkelte 12.28 — Nyugta 3.52 LEÓ, SZANISZLÓ napja Leó. Latin eredetű név, jelenté­se: oroszlán. Védőszentje: Nagy Szent Leó pápa, egyháztanító. Egyéb névnapok: Ariel, Ariella, Gemma, Glória, Godiva, Laura, Leon, Leona, Teó. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Szent Leó, Szent Szaniszló és Glória emlékezete. A zsidó naptárban Niszán hónap 9. napja. Napi igék. Katolikus: Jer 20,10- 13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42. Refor­mátus: Máté 26:37-56. Evangéli­kus: Zsid 10,1.11-18; Mt 26,47- 56. Évfordulók E napon született 1732-ben Wágner Károly törté­netíró, műfordító, jezsuita tanár, 1905-ben József Attila költő. E napon hunyt el 1842-ben Körösi Csorna Sán­dor. Események Debrecen napja. I. Lipót király 1693. április 11-én adományom zott kiváltságlevelében Debre­cent szabad királyi városi rangra emelte. Ennek emlékére az 1990-es évektől ezen a napon ünnepük Debrecen város napját. A költészet napja Magyaror­szágon. 1905. április 11-én szü­letett József Attila és ennek em­lékére 1964-től minden évben ezen a napon ünnepük Magyar- országon a költészet napját. A Parkinson-kór világnapja. 1997 óta április 11-én tartják vi­lágszerte a Parkinson-betegség világnapját. Ma született gyermekek A ma érkező babák nyitottak, érzelemgazdagok, intuitívek, be­szédesek, ügyesek, találékonyak lesznek. Amikor beszélnek, nem szabad a szavukba vágni, mert ingerlékennyé, dühössé válhat­nak. Kritikai érzékük fejlett. Sok­szor fognak lázadozni. Hajlamo­sak lesznek extrém megnyilat­kozásokra serdülőkorban. Ifjú­ként nem tűrik a korlátozásokat. Memória, harmóniaérzék, logir ka, együttműködés, együttérzés fejlesztése válhat fontossá szá­mukra. Szeretetigényük szinte kielégíthetetlen. Bartalos Mária, Komárom. m Elekes Noéminek, Szőnybe. „20 éves vagy és mindezt meg sem látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságot hisz úgyis elszáll, siettetni kár. ” Születésnapod alkalmából na­gyon sok boldogságot kíván mindenki, aki téged szeret, mm Moziműsor TATABÁNYA, Turul: Még egy kis pánik - amerikai vígjáték (17.30 óra). 8 mérföld - amerikai film (19.30 óra). KOMÁROM, JÓKAI: Kapj el, ha tudsz - ame­rikai kalandfilm (20 óra). Eminem - 8 mérföld - amerikai zenés film (18 óra). BÖKÖD, Művelődési Ház: Csonthülye - fülöp-szigeti film­vígjáték (18 óra). *84749* Horoszkóp www.astronet.hu KOS (III. 21—IV. 20.1,06-90-230-351. Re­mek döntései sokat segítenek abban, hogy jól haladjon mun­kájával. Hasznos berendezés f megvásárlása is nagymértékben megkönnyíti munkáját. Erre ne sajnálja a pénzt. BIKA (IV. 21—V. 20.1,06-90-230-352. A . változó körülmények ellenére is ragaszkodjon elképzeléseihez, ugyanis csak így érheti el kitű­zött célját. Anyagilag jól áll, mégsem vesz felesleges dogokat. IKREK (V. 21—VI. 21.|, 06-90-230-353. Le­gyen nagylelkű másokkal, de kü­lönösen a családtagjaival szem­ben. Meglátja, hogy ez kamatos­tól megtérül. Szabadidejében menjen el barátaival szórakozni, kikapcsolódni. RÁK (VI. 22—VII. 22.1, 06-90-230-354. Mie­lőtt pereskedésbe kezdene, pró­báljon meg egyezségre jutni. így legalább a perköltséget megspó­rolhatja, ha a megaláztatást nem is. Semmi jóra ne számítson, ha ex-házastársa az eüenfél a perben. OROSZLÁN (VII. 23-VIII. 23.1,06-90-230-355. A Jupiter és a Hold mai kapcsola­ta konfliktust okoz Ön és gyerekei között. Szabadságszeretete és ön- törvényűsége eüenére túl szigorú­nak bizonyul velük szemben. En­gedje őket kicsit szabadon. SZŰZ (Vili. 24—IX. 23.1, 06-90-230-356. Szerelmi életében szokatlan tar­tósságot tapasztal, és még külö­nösebb, hogy ezt most nem unja meg. Talán a tavasz teszi ezt, de az is lehet, hogy véglegesen meglelte élete párját. MÉRLEG (IX. 24—X. 23.), 06-90-230-357. Ma a múltjáról gondolkozik és a korábbi döntéseiről. Egy kis ön­elemzés egyáltalán nem felesle­ges. Ma már világosabban látja, miként alakították a személyisé­gét ezek a lépések. SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.), 06-90-230-358. Állandó kétkedését végre opti­mizmussal váltja fel, mert egy pillanatra felcsillan Ön előtt a jö­vő. Látja, hogy az új világ csupa jót tartogat. NYILAS IXI. 23—XII. 21.), 06-90-230-359. Kedveli a küzdelmes életet, ám a hét végén mégis a kényelmesebb megoldásokat keresi. Egy össze­jövetelen érdemes embereket is­merhet meg. BAK (XII. 22—1. 20.1, 06-90-230-360. Pénz­ügyi körülményeit tekintve szo­katlan nehézségek adódnak, me­lyeket nehezen tud kezelni. A túlköltekezés hangulatára is rá­nyomja bélyegét. Próbáljon ki­kapcsolódni. VÍZÖNTŐ (I. 2Hl. 20.), 06-90-230-361. Legyen határozott, tartsa erős kézben az ügyeit. Újszerű ötlete­it hamarosan megvalósíthatja. Barátaira és kedvesére fordítson több időt, nehogy elhidegülje- ,nek. HALAK III. 21—111. 20.), 06-90-230-362. Szeretne módot találni arra, hogy több pénzt keressen, s gon­datlanabb életet biztosítson ma­gának és szűkebb hozzátartozói számára. Egy rövid tavaszi uta­zás remek ötlet a feltöltődésre. Miben más? A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) 2003. ÁPRILIS 11., PÉNTEK - TELEVÍZIÓ-MŰSOR www.tvrhet.hu TV2 5.50 Faluvilág 6.00 Magellán 6.35 Jó reg­gelt, Magyarország! Hír­magazin 7.15 Laza© 8.50 Stahl konyhája 8.55 Latin szerelem (58.) 9.45 Villa Acapul­co (3.) 10.40 Teleshop 11.30 Vad angyal (ar­gentin sorozat) 12.20 A delfin napja (amerikai film) 14:20 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 14.50 Providence (ame­rikai sorozat - 11.) 15.45 Betty, a csúnya lány (kolumbiai sorozat - 42.) 16.45 Jakup- csek 17.35 Claudia­show 18.30 Tények. Hírműsor 19.05 Aktív RTL KLUB 6.00 Dísney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Re­cept Klub (ism.) 9.15 Terra Nostra (46.) 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő Vidám show ebédidő­ben Benne: 12.00 Hír­adó Déli kiadás 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnep­naptár Vallási műsor 13.10 Pont hu (ism.) 13.40 Játékzóna 14.30 Recept Klub 14.40 Já­tékzóna 14.55 Disney- rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! . 15.25 Az elnök emberei (1.) 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik mű­szak (15.) 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21,00 Barátok közt 21.35 Apollo-13 (ame­rikai film, 1995) 4 0.25 Bele-ValóVilág Valóságshow 0.45 Találkozások - es­te 1.00 Las Vegas - A bűnös város (amerikai akciósorozat - 6.) 1.55 Híradó 2.00 Sportklub m1 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE Benne: 5.54 Híradó 6.00 Körzeti hír­adó 6.30 Hírek 6.31 Kék- fény-hírek 7.00 Híradó. Sport 8.00 Híradó 9.00 NÉVshowR Páratlan vá­ratlanságok Andrea- és Tibor-nap ürügyén - 2/1-2. 10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad (150/54.) 12.00 Híradó délben 13.05 Váratlan utazás (36.) 13.55 Kör­zeti magazinok 14.50 Érintő 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Trapéz­ban (105/83.) 17.30 Hír­adó 17.45 Navigátor 18.10 Dallas (am, soro­zat - 36.) 19.00 Prézli Játék 19.30 Híradó este Sporthírek. Időjárás 20.05 Az Angyal (ame­rikai akciófilm, 1997) 22.00 Péntek este 22.35 Az utolsó napok Oscar-díjas amerikai tör­ténelmi dokumentum­film 0.05 Kárpáti krónika m2 12.00 - Angélica (60/11.) 12.45 Liszt: VI. magyar tánc 13.05 Tár- j catükör 14.00 Kárpáti krónika 14.10 Autó- bontó+ Autósmagazin 14.40 Megveszem ezt a nőt (159-160.) 15.25 NAP-NYUGTA 18.00 Telesport - Borsodi Li­ga labdarúgó-mérkőzés 20.05 Híradó este 20.35 Ablak - Klasszi­kus 21.05 A Hegyi család Székelyudvar­helyen 21.30 Szent Ist­ván Vándorlás (30.) 22.00 Átjáró Próbáld meg otthon! (3/2.) 23.35 Záróra HBO 7.55 Szívörvény 9.40 A múmia visszatér 11.50 Emlékezz a titánokra! 13.45 Isten hozta Holly­woodban! 15.10 Törvé­nyen kívül 16.15 Jó ba­rátok 17.15 Borzasztó emberek 18.50 Mozi! Mozi! Mozi! 19.15 Félrelépősdi (am. vígjá­ték) 21.00 Szívörvény (am. románt, dráma) 22.45 Mars szelleme Magyar ATV 6.30 Más-nap 9.00 Na- | pl 120 perc 13.05 Egy­más között 14.10 Pró és kontra 14.35 A Ma­gyar ATV vendége: a TV11 16.40 Naplemen­te 18.25 A téma az ut­cán hever 19.00 ATV- híradó 20.00 Péntek esti klub DUNA TV | 14.10 Mecenzéfi körkép ; 14.40 Himalája (7.) Tró- j pusi völgyek 15.15 A köl­tészet napja Ami elhasadt 15.30 A tudomány kin- j csesháza 16.00 Célke­resztben 16.30 Kalendá­rium 18.00 Híradó 18.30 EU Kalendárium 19.00 I Mesefilm 19.10 A költé­szet napja 19.20 A hete­dik (ismeretterjesztő film) § Hová tűnt József Attila édesapja? 19.50 Az élet szép (olasz film) 21.45 Híradó 22.15 A költészet napja 22.25 Mara Kör­mend - Atomerőmű I: férfi kosárlabda Magyar Kupa elődöntő SPEKTRUM 17.05 Munkakutyák (2.) 1735 Amerika - aktí­van (5.) 18.10 Szülők is­kolája (30.) 18 40 Technopolisz (1.) 19.45 Hagyományos afrikai gyógymódok (2.) 20.20 Lélekfrissítő (2.) A mű­vész magánya 20.55 Vulkánvadászok 21.55 I Érdekes állatok (1.) ; 22.30 Bogaras boga­rász (12.) Gyerekjáték N. GEOGRAPHIC 1730 Krokodilkrónika (6.) 18.00 Vulkánok he­te 19.00 Munkakutyák (44.) 19.30 Majom­ügyek (5.) 20.00 Taxival a világ körül (2.) 20.30 Versenyfutás az idővel (2.) 21.00 Roncsvadá­szok (2.) 22.00 Gyilkos . ösztön (2.) 19.40 Big Brother . 20.40 Activity 21.20 Doc Hollywood (am. vígjáték, 1991)95' 23.20 Jó estét, Ma­gyarország! 0.05 Helló, itt Brother! 0.35 A kis hamis (am. ak­ciófilm) Fsz.: Kathy Ireland, Jon Enos, Richard C. Sarafian 3.10 Aktív (ism) 4.00 Vers éjfél után Viasat3 13.55 Fraser és a farkas (25.) 14.50 T. J. Hooker (34.) 15.45 Starsky és Hutch (73.) 16.45 Z-akták (12.) 17.10 Fekete Szépség kalandjai (31.) 17.35 Sabrina, a tinédzser boszorkány (22.) 18.05 Star Trek - Az új nemzedék (130.) 19.05 Egy rém rendes család (241.) 19.30 Szeretünk, Raymond! (18.) 20.00 Rémvadászok (14.) 20.50 Tiltott dolog: Kinjite (am.akciófilm) Filmmúzeum 12.15 Ki van a tojásban? (magyar vígjáték) 13.45 Az ember, aki túl so­kat tudott (angol krimi) 15.15 Tejút (amerikai vígjáték) FF (Feliratos!) 16.45 Titkos ügynök (angol krimi) 18.15 Diafílmmúzeum 18.45 Nagy filmrendezők (3.) King Vidor 19.45 A kisvakond (12.) 20.00 A buszon (12.) 20.30 Aranykor 21.00 Gázolás (magyar film) 22.45 Tárgy-eset (26.) EUROSPORT 13.00 Labdarúgás (ism.) 14.30 Jégteke Világbajnokság (Winnipeg) 16.00 Kerékpározás (ism.) 17,00 Kerékpározás Élő 18.30 Európai sporthírek Watts 18.45 Hírek 19.00 Tennis WTA Bajnokság Élő 20.30 LG Super Racing hétvége 21.30 Motorsport Ferrari Magazin SPORT1 13.45 Ralimánia (ism.) 14.45 NHLjégkorong.mérkőzés 17.15 NBA Action 17.45 Kosárlabda, férfi Magyar Kupa, elődöntő (élő) 20.00 Sakk, tehetség és kurázsi nemzetközi verseny 20.15 Heti helyzet 21.00 Szuperbike 21.30 Bokszrapszódiák, Eubank - Maiinga Postánkból Ketten kaptak különdíjat Harmadik alkalommal rendezték meg ebben az évben Győrött a Ko­vács Margit Általános Művelődési Központban az Észak-Dunántúü régió német vers- és prózamondó versenyét. Győr-Sopron-Moson, Komárom-Esztergom, Fejér, Vas és Veszprém megye legjobbjai „mérkőztek meg”. A négy kategó­riában -1-8 osztályig - kiváló pro­dukciókat hallhatott a szakavatott zsűri. Véleménye szerint nagyon jó volt a gyerekek kiejtése, több versenyző pedig szinte színészi teljesítményt nyújtott. A verseny kiírója és szervező­je, a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Kisebbségi Ónkormány­zat Szövetsége, élén Wild Róbert regionális irodavezetővel, aki meleg szavakkal köszöntötte a résztvevőket és elismerően szólt a nemzetiségi iskolákban tanító felkészítő német tanárokról. A helyezettek igen értékes könyvjutalmat kaptak, de minden egyes részvevő vehe­tett át ajándékot - a sok-sok szponzor jóvoltából. A szerve­zők a jövő évben szeretnék a versenyt az egész Dunántúlra kiterjeszteni. A mi megyei fordulónk január­ban zajlott Csolnokon, a Komá­rom-Esztergom Megyei Iskola­egylet rendezésében. A területi döntőbe jutott versenyzőink kö­zül ketten kaptak különdíjat: Váczi Krisztina, a tatabányai Szé- chenyi-iskola, és Schneider Pat­rik, a tarjáni Győry Sándor-iskola tanulója. Gratulálunk nekik a szép sikerhez. Ä Komárom-Esztergom Me­gyei Német Iskolaegylet tagjai nevében: Hárs Gyuíáné elnök, ______Csolnok (Tscholnok) m f izío küldi... Sok-sok puszit küldök kitartó tündérkémnek, aki a mai napig kitart mellettem jóban-rosszban! Nemsokára eljön az idő, mikor vis- zonozni tudom ezt a rengeteg szeretetet! Szeretlek! Gábrie. ______■ Re jtvény DÉLBEN ETET ~1 SZOLGÁL­TAT ~1 ÖREG­EMBER ~1 ...FŐVEL; ÖNTUDA­TOSAN r SZEM­FÉNY­VESZTŐ BAGOLY­FAJTA ANET HŐSNŐJE JUHÁSZ* GYULA VERSE ► t t t T r KLASSZI­KUS CSEVEG­DÉL ► RÉGI IPA­ROSSZER­VEZET DUNDI t UTÓ EL­LENTÉTE REDÖKBE SZED ► TÁVOZÓ­BAN ARATÓ JELZŐJE ÁLMATAG ► t L t KÖZÉPEN ÁZÓ! CSOMÓZ MELLÉFOG ÖTVEN SZÁZA­LÉKA ROMÁN AUTÓJEL t FÉLHOLT ! L MORZSOL ► f t TAGOLT, MÁSKÉNT ► A közrend védelmében Bana. Egyebek mellett a köz- az önkormányzat tavalyi gazdál- rend és közbiztonság helyzete is kodásának helyzetelemzése, ér­téma lesz április 14-én, hétfőn a tékelése, továbbá a pénzügyi bi- banai képviselő-testület követke- zottság kiegészítő jelentése is el- ző ülésén. A már említetten kívül hangzik a fórumon. __________■ V irágvasárnapi mise Ászár. Régi hagyományt elevení- misén a felekezet énekkara mel- tenek fel Ászáron e hét végén. A lett a helyi közélet szereplői ad- virágvasámapi, 11 órakor, a helyi nak elő Jézus életéből tanulságos katolikus templomban kezdődő történeteket - eredeti szöveggel. ■ TV-ajánló A Tatabányai Közösségi Televízió csatornáján Testszépítés - Tornázzon Bíró Icával! 19.00: a Hálózatos televíziók műsora_________Szippancsok - Testvérviszály, (ism). 19.30: 1 6.45: Pannon Híradó. 17.00: Mesélő Házak. Ifjúsági Hírmagazin. 20.00: Magyarország 2. 17.30: Szippancsok - Testvérviszály, arborétumai: Észak-Dunántúl. 20.30: Ifjúsági 18.00: TV-Shop. 18.15: Miért pont én? A Hírmagazin. 21.00: Fehér telefonok, színes, kötelező - Gálvölgyi Jánossal. 18.30: magyarul beszélő olasz vígjáték. (1976) (12). ■ Az éter megyei hullámain KÉK DUNA RÁDIÓ Tatabánya, FW 107 MHz_______ K omárom. FBI 90,5 MHz_____________ Esztergom, FIK 92,5 MHz____________ A legjobb zenék reggel 5.00-ig 5.00-10.00 Csobogó - reggeli információs magazin 9.20 Sporthírek 10.00-12.00 Zenés magazin - benne: hírek, játékok, interjúk 10.40 Tőzsdehírek 12.00-16.00 Zenés magazin - benne: 13.00-14.00 Négykeréken - autós magazin a Kék Dunán. Színes hírek a nagyvilágból, telefonos játékok (Tatabányán és Komáromban: 34/510-410, Esztergomban 33/400-925), programajánló 16.00-19.00 Élő, telefonos kívánságműsor (Tatabányán és Komáromban: 34/510410, SMS: 06/30/210-77-77, Esztergomban: 33/400-925, SMS: 106/30/22-20-999), közben 18.10 Tőzsdehírek 19.00-22.00 Újhullám a Kék Dunán 22.00-5.00 A legjobb zenék reggel 5.00-ig DUNAKANYAR RÁDIÓ Komárom. FM 88,3________________ 5 .50 Ébresztő! - benne: hírek, információk, sport, kultúra, közlekedés 9.00-13.00 Dunakanyar délelőtt (könnyed, szórakoztató, információs műsor) - benne: 10.21 Ezer esz­tendő 11.00-12.00 Barangoló - utazási magazin 12.15 Tőzsdehírek 14.00-18.30 Dunakanyar délután, mely hazakíséri Önt - benne: 14.00-15.00 SMS kívánságműsor (20/588-7333) 14.21 Ezer esztendő 16.00 Paletta r kulturális ajánló 17.15 Tőzsdehírek 18.30 Dunakanyar rock 22.00-5.50 Zene reggelig_____________________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom