24 óra, 2003. március (14. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-01 / 51. szám

\GROLPLUSZ FUNGURAN-OH Keresse a gazdaboltokban! Riport Németh Lajos: A meteorológus ebédje senkit nem érdekel 9. oldal JŐJÁRÁS 5, 7 °C 16. oldal iÉTFŐN ■ Sportmagazin Távfűtés lesz az Erőmű-lakótelepen Tatabánya \ megszűnő Bánhidai Erőmű íelletti Erőmű-lakótelep távfű­tésének megoldására a Komtáv- 1 Rt.-vel kötött csatlakozási zerzödést a Vértesi Erőmű Rt. A szerződés értelmében a VÉRt. megépíti azt a csaknem 900 mé­teres gerincvezetéket, mellyel csatlakozik a Komtávhő Rt. váro­si hálózatához, majd a közmű- ’satlakozási díj fejében a vezeté­ket átadja a Komtávhő Rt.-nek. Az Erőmű-lakótelepen a Bánhidai Erőmű bezárása után gyakorlatilag megszűnt volna a központifűtés- és melegvíz-szol­gáltatás. Mostani döntésével a VÉRt. a lakótelep mintegy 250 la- kásának fűtéséről gondoskodik. ■ Ha tavasz, akkor Rotáció Expo Tata Mindenki várja már a jó időt. En­nek közeledtét mi sem bizonyít­ja jobban, mint a Rotáció Expo 2003 elnevezésű szakkiállítás. A hagyományos rendezvény az idén is a Tatai Edzőtáborban te­kinthető majd meg. Március 7- .n délelőtt 9 órakor tartják a hi­vatalos megnyitót, a látnivalók 8-án is megtekinthetők. A szer­vezők várják mindazokat, akik érdeklődnek a kertápolás és a növényvédelem iránt. A kiállítás ezúttal is díjtalan lesz. A bemutatón sok mindent jelentős kedvezménnyel kínál­nak majd mind a két napon 9-18 óra között. ■ 9771416 865002 00051 Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ILoet $ SUZUKI As akció folytatódik NYÍLT HÉTVÉGE a Vitai Autóházban SUZUKI Használt autók 10 % befizetéssel 100 000 Ft-ért elvihetők ÉRDEKLŐDJÖN Tatabánya, Teleki u. 312-161, 312-162, 314-330 \m Az Ön márkakereskedője: VITAI AUTÓHÁZ - TATABÁNYA VÉDELMI NAP ES RAJZPALYAZAT TATABANYÁN - Tegnap ün nepelték a polgári védelem napját a Közművelődés Házában. Kihir­dették a katasztrófavédelmi rajzpályázat eredményeit, majd állo- mánygyűlésen osztották ki az elismeréseket. Balra: az oroszlányi Ság­vári-iskola diákjai az alkotások előtt. Jobbra: Czibik József ezre­des, katasztrófavédelmi igazgató átadja a Katasztrófavédelmi Em­lékérmet Végvári István rendőr ezredesnek, a tatabányai kapitány- ság vezetőjének. (Tar 5. oldal) ______________fotó; kiss t. József H at holttest Budapest. Tegnap a mentőorvo­sok hat holttestet találtak az egyik XVII. kerületi lakásban. Fel­tehetően szén-monoxid-mérgezés okoz-ta a tragédiát. Köztük van egy csecsemő, egy 3-4 valamint egy 8-10 év körüli gyermek is. A családi tragédiát csak a nagyma­ma élheü túl, ám a mentők őt is életveszélyes állapotban szállítot­ták kórházba, (kt 10. oldal) a Bondor-szobrok Tatabánya. Tegnap délután öt órakor nyitották meg a Tatabá­nyai Múzeumban Bondor István szobrászművész kiállítását. A 85 éves - ma is a megyeszékhe­lyen élő - mester életművének legszebb alkotásaiból összeállí­tott tárlatot láthatják az érdeklő- dők az intézményben. ■ Álláshalmozással vádolja a képviselő Kisbér első számú vezetőjét A csütörtöki kisbéri képviselő testületi ülésen két szemé­lyes téma is napirendre került. A grémium zárt ülésen tár­gyalta dr. Udvardi Erzsébet polgármester asszony állítóla­gos összeférhetetlenségi ügyét, amelyet ifj. Riez Gyula füg­getlen képviselő indított el. A zárt ajtók mögötti megbeszé­lésre azért volt szükség, mert a törvény előírja, hogy a hasonló személyi kérdéseket a nyilvános­ság kizárásával vitassa meg a tes­tület. A téma, a vezető összefér­hetetlensége azért vetődött fel, mert a városatya szerint dr. Udvardi Erzsébet a törvényben előírtak ellenére nem függesztet­te fel orvosi tevékenységét. Az ügy kivizsgálására háromtagú el­lenőrző bizottságot hoztak létre, amelynek 30 nap áll rendelkezé­sére, hogy kivizsgálja: jogszerű volt-e a polgármester ellen ösz- szeférhetetlenségi eljárást kezde­ményezni. Mivel lapunk nem lehetett je­len a zárt ülésen, megkerestük Dr. Udvardi Erzsébet ügyéről megkérdeztük dr. Rácz Vanda álláspontját. A megyei köz- igazgatási hivatal főosztályvezetője elmondta: a törvény kizárja, hogy a polgármesteri tisztség mellett egyéb munkavállalásra irányuló jogviszonnyal rendelkezzen az érintett személy. Ennek kivizsgálására bizottságot kell létrehozni. Amennyiben beigazolódik az összeférhetetlenség, az „álláshalmozó” polgármesternek 30 nap áll rendelkezésére meg­szüntetni ezt az állapotot. Ha nem teszi meg, újabb 30 nap után megszűnik a tisztsége. Árvái József jegyzőt. A köztisztvi­selő nem kívánt az ügyben sem tájékoztatást adni, sem állást fog­lalni. Javasolta, hogy az érintett­hez, dr Udvardi Erzsébethez for­duljunk. Megtettük. A polgármes­ter leszögezte: szerinte nem áll fenn tisztségével kapcsolatban összeférhetetlenség, de az eljárás­ról nem osztotta meg velünk a vé­leményét. Ifj. Riez Gyula saját érdekében is szót emelt. A költségvetési nadrágszíjmeghúzás miatt egyébként is borús hangulatú testületi ülésen közérdekű beje­lentést tett. Elmondta, hogy a város jegyzője, Árvái József akadályozza abban, hogy haté­konyan végezhesse képviselői munkáját. Ezt azzal támasztotta alá, hogy többször kért hivatalos do­kumentumokat a jegyzőtől, de nem kapta meg az iratokat. A volt tanácsháza értékesítésével, a tiszti kaszinó felújításával, il­letve a Kossuth-szobor elkészít­tetésére vonatkozó szerződéssel összefüggő ügyviteli számlákba nem tudott betekinteni. Árvái József azt nyilatkozta: a kérdésben kikérte a megyei köz- igazgatási hivatal véleményét. E szerint a versenytörvényben fog­laltaknak megfelelően a jegyző­nek jogában áll bizonyos ügyira­tok kiadását megtagadni. A kép­viselő betekintést nyerhet a do­kumentumokba, ám azokról má­solatot nem készíthet. Árvái Jó­zsef megjegyezte: a kifogást sok­kal inkább személyes, mintsem hivatalos jellegűnek érzi. BOHUNKA MÓNIKA Szükség lenne polgárőrökre Jogosan gurulnak a teherautók a 10-es úton Dorog Az önkormányzati képviselők pénteki ülésén dr. Tittmann Já­nos polgármester köszöntötte, és bemutatta Hegedűs Miklóst, az önkormányzat új - pályázat során kiválasztott - könyvvizsgálóját. Az egyik izgalmas téma a vá­ros közbiztonsága volt. Turóczi Bálint kapitányságvezető, rendőr őrnagy két megjegyzést tett. Dr. Tittmann János polgármester le­vélben fordult hozzá, azt tudakol­va, hogy a néhány hete életbe lé­pett súlykorlátozás ellenére miért közlekedik még mindig sok nagy teherautó a 10. számú főút városi szakaszán. Kiderült, hogy sok a dorogi, tokodi, tokodaltárói telep­helyről induló, és oda visszatérő teherautó - jogszerűen. A problé­ma megoldására a rendőrkapi­tányság felvette a kapcsolatot az érintett nagyobb cégekkel. A kapi­tányság vezetője jelezte azt is, hogy a dorogi polgárőr egyesület szinte csak papíron létezik, az ön­zetlen segítők hiányát a hivatásos állomány is megérzi. Dorogon az ismertté vált bűn- cselekmények száma tavaly a ko­rábbi évekhez viszonyítva jelen­tősen emelkedett. A számokat há­rom sorozat-bűncselekmény fel­derítése tornászta fel a magasba. A rubrikákban szerepelt például egyetlen büntetőeljárás keretében 89 kegyeletsértés, 94 lopás, egy másik esetben 120 jogosulaüan adatkezelés, egy újabb ügyben 81 magánokirat-hamisítás. A város közbiztonsági és közle­kedésbiztonsági helyzetét megha­tározó adottságok az elmúlt év­ben gyökeresen nem változtak. Elkerülte a települést az ipari üze­mek bezárást követő jelentős mértékű munkanélküliség. Vi­szont nőtt a forgalom. Ez egyrészt a kereskedelmi és ipari tevékeny­ség élénkülésére, Dorog és a fővá­ros közötti Pest megyei települé­seken bevezetett forgalomkorlá­tozó intézkedésekre vezethető ViSSZa. FENYVESI KAROLY KÖZLEKEDÉSI BALESETEK 2002-BEN DOROGON Esemény/Év 1999 2000 2001 2002 Halálos 1 2 1­Súlyos séniléses 10­9 8 Könnyű sérüléses 12 15 15 12 Anyagi káros 39 27 22 54 Nyugdíjba vonul a főjegyző Pályázati csomagot kaptak a polgármesterek Oroszlány A 3. számú választókerület te­lepüléseinek polgármesterei ta­rtoztak pénteken Oroszlány- í, a polgármesteri hivatal- >. A házigazda Rajnai Gábor, Oroszlány polgármestere, a fő­szervező Kovácsáé dr. Horváth Klára országgyűlési képviselő, Bábolna polgármester asszo­nya volt.- Hasznosak az ilyen jellegű álkozók - mondta Kovácsné dr. Horváth Klára. - Egyrészt azért, hogy a települések veze­tői az országgyűlési képviselő­kön keresztül információt kap­janak az Országházban végzett •vékenységről, másrészt a polgármesterek egymás között is megbeszélhetik problémái­kat, szólhatnak a települések 'ondjairól. Agócs István, a megyei közgyű­lés elnöke a szervezeti változá­sokról tájékoztatta a jelenlévő­ket. Azt kívánják elérni, hogy szolgáltató hivatallá váljék a me­gyeháza. A többi között elmond­ta, hogy üres álláshelyeket tölte­nek be, valamint új főosztályo­kat hoznak létre. A polgármeste­reket tájékoztatta arról is, hogy június 17-én nyugdíjba vonul Rudlof Tibor megyei főjegyző. Az állás betöltésére pályázatot írnak ki. Röviden beszámolt a különféle pályázati lehetőségek­ről, valamint az április 12-ei sza­vazást megelőző megyei EU-s kampánytervről. Keleti György, a választókerület országgyűlési képviselője is a pá­lyázati lehetőségekről szólt, s a ta­lálkozón átadott minden települé­si polgármesternek egy-egy pályá- zati csomagot. hűvös récsy üdia Együttműködési megállapo­dást írt alá tegnap a tatabá­nyai Hotel Árpádban Agócs István, a megyei önkormány­zat elnöke és a Gazdasági Ér­dekképviseleti Szervezetek Komárom-Esztergom Megyei Szövetsége (GÉSZ) képviselő­je, Benkovics Alajos. A közgyűlés elnöke elmond­ta: - A kereskedelmi és iparka­marával, valamint az agrárka­marával hitelesített hasonló együttműködés után a GÉSZ- szel is összehangoljuk a gazda­ság szereplőit érintő, a megyei önkormányzat hatáskörébe tar­tozó, illetve általa kezdeménye­zett foglalkoztatáspolitikai, képzési, megyei és regionális fejlesztési feladatokat. Megis­merjük egymás szándékait; ön- kormányzati bizottságaink­Együtt a megye gazdaságának fejlődéséért ban állandó meghívottként mondhatnak szakmai véle­ményt. Igyekszünk jól hasz­nosítható tartalommal meg­tölteni a szerződést, megta­lálni a napi kapcsolat techni­káit. Számítunk a szerveze­tek munkájára abban is, hogy átsegítsenek a régióvá alakulás közigazgatási buk­tatóin. Benkovics Alajos a négy éve alakult gazdasági érdekvé­delmi szövetségről elmondta: a GÉSZ négy tagja a KISZÖV, az IPOSZ, a TESZÖV és a VOSZ. A kormánypolitika és a gazdaságpolitika elképzelései egybeesnek a kisvállalkozóké­ival, ennek szellemében igye­keznek javítani piaci lehetősé­geiken, és jó pályázatokkal kí­vánnak a legnagyobb eséllyel az unió vérkeringésébe is be­kapcsolódna _____tóth iLowA Benkovics Alajos és Agócs István a szerződés aláírása után F OTÓ; TAKÁCS PÉTER

Next

/
Oldalképek
Tartalom