24 óra, 2003. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-01 / 27. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2003. Február 1„ szombat Taszár magyar föld A titkosszolgálati államtitkár a megerősített biztonságvédelemről Megalapozatlannak nevezte Tóth András a feltételezéseket, miszerint nőtt hazánk és a térség veszélyeztetettsége a kikép­zésre érkező irakiak miatt. A polgári nemzetbiztonsági szol­gálatokat irányító államtitkár az Europress kérdésére kifejtet­te: nincs szükség különleges intézkedésekre. Budapest- Taszár magyar terület, ahol a ma­gyar törvények érvényesek - hangsúlyozta Tóth András. - A Nemzetbiztonsági Hivatalnak minden megyében működnek ki- rendeltségei, munkatársainknak a Dunántúl déli részén most persze akadnak többletfeladataik. Az egész érintett körzetet, Somogy megyét megerősítettük védelmi­biztonsági szempontból. Ehhez megvan a kellő pénzügyi fedezet, technika. A taszári bázis ugyan­akkor magyar laktanya; színvona­lát tekintve egyébként nem sok­ban különbözik a többitől.- Hogyan történik az iraki be­utazók ellenőrzése?- Még az ideutazás előtt alapo­san megnézik az amerikaiak, kiket akarnak bevonni a Szaddám Húszéin bukása utáni konszolidá­cióba. Az Egyesült Államokban különben 300 ezer iraki él, tehát nincs hiány olyanokban, akik a nyelvet bírják. Mi ahhoz ragasz­kodtunk, hogy az amerikai-ma­gyar megállapodás értelmében kü­lön is meggyőződjünk arról, nincs-e olyan beutazó, aki kocká­zatot jelentene, nincs-e rajta a nemkívánatos személyek listáján. Megalapozatlan tehát a félelem. Furcsa módon annál nagyobb a nyugtalanság, minél messzebbre vagyunk Taszártól. A balkáni hely­zet miatt a kilencvenes évek köze­pe óta kiemelt fontosságú az otta­ni bázis, s aki ott él, ott dolgozik, általában nem panaszkodik.- Észlelhető-e valami a szigorí­tásokból? Megerősítik-e például a magyarországi energiaközpontok, külföldi érdekeltségek, vízellátó rendszerek védelmét?- Régen rossz, ha ez bárkinek feltűnik. A biztonsági szolgálatok akkor dolgoznak jól, ha a jelenlé­tük észrevehetetlen. A figyelem egyébként folyamatos, és most semmivel sem intenzívebb, mint a nevezetes szeptember 11-i kor­szakhatár után bármikor. Az Egye­sült Államok ellen elkövetett me­rényletek óta ugyanakkor merő­ben új időszámítás kezdődött. A korábbi fogalmak jórészt értelmü­ket vesztették: a terrorista nem fel­tétlenül köthető országhoz, nem üzen hadat, és az agresszor, az ellenfél a legkorszerűbb technika birtokában cselekszik. A bizton­ság ilyen körülmények között fel­értékelődik. Sokáig természetes volt a megléte - mint a csapvízé. A hiánya vagy csorbulása sokkal feltűnőbb.- Jut-e elég figyelem a nemzet­közi terrorizmus mellett a mene­külttáborokra, a drogpiacra?- Magyarország mindig is a „ha­dak útján”, a délkelet-észak- . nyugati forgalom kereszteződésé­ben helyezkedett el. A rendvédel­mi szervezeteknek ez a körül­ményfolyamatos elfoglaltságot ad, akár kábítószer-csempészetről, akár a menekültek áradatáról van szó. Magyarország azonban nem hátországa a nemzetközi terroriz­musnak, ezért az ide érkező migránsok, akik különben erő­teljes ellenőrzésre számíthatnak, többnyire csak ideiglenesen ma­radnak. A Balkán felől beutazók számára hazánk az a folyosó, amelyen át a zömük nyugatra igyekszik. Tranzitországként nagy a felelősségünk, és az ellenőrzést fokoznunk kell majd, amikor hamarosan az Unió tagállama leszünk. toronyi attila Tóth András 1946-ban született Budapesten. 1970-ben szerzett diplomát a Buda­pesti Műszaki Egyetemen. Mérnökként, majd üzemvezetőként dolgo­zott. Az 1994. évi választásokon az MSZP országos listáján szerzett mandátumot. 1994-től politikai államtitkár a Honvédelmi Minisztérium­ban, majd a miniszterelnök kabinetfőnöke. 2000-től az Országgyűlés alkotmány- es igazságügyi bizottságának tagjaként tevékenykedett. 2002-től a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára. Az Európai Unió az iraki válságról Brüsszel Az iraki válságról folyó vitá­hoz való hozzájárulásnak te­kinti Romano Prodi, az Euró­pai Bizottság elnöke az euró­pai vezetők levelét, amely „ismert álláspontokat” fogal­maz meg. „A magyar kormány Taszárt, ahol a balká­ni háború idején a NATO légibázisa műkö­dött, zokszó nélkül az amerikaiak rendelke­zésére bocsátotta. Vajon a kormány figyel­men kívül hagyhatja-e, hogy a lakosság többsége nemet mond az iraki háborúra?” - íija Paul Lendvai a Oie Welt hasábjain. A hét végén megkezdődik az iraki önkéntesek kiképzése a taszári bázison. Erről David W. Bamo tábornok, a kiképzést vezető parancsnok közleményben értesítette lapunkat. A részt­vevők elsőként megtanulják az elsősegélynyújtás alapjait, az aknák felismerését, a nukleá­ris, biológiai és kémiai támadás elleni védőfelszerelések, illetve a kézi fegyverek önvédelmi célú használatát. Értesülésünk szerint az első géppel mintegy félszáz iraki érkezett. Kiss Dezső őrnagy, a kaposvári megyeházán működő tájékoztatási iroda vezetője közölte: szer­da óta nem érkezett és a közeli napokban nem is várható újabb csoport a bázisra. Az EU soros görög elnöksége ne­vében Jeórjiosz Papandreu kül­ügyminiszter több kollégájánál tá­jékozódott, hogy érdemes-e feb­ruár közepére összehívni a tag­országok és a tagjelöltek külügy­minisztereit az iraki válság meg­vitatására. Az Egyesült Államok fokozott óvatosságra és - szükség esetén - a távozásra való fel­készülésre hívta fel a Perzsa-öböl országaiban tartózkodó állam­polgárait, a diplomaták család­jainak és a kevésbé fontos sze­mélyzet tagjainak pedig engedé­lyezte a hazatérést. ■ Demonstrációra készül a taszári bázis bejáratánál a Király B. Izabella vezette Magyar Érdek Pártja és a Magyar Iraki Történelmi Társaság. A békés demonstrációt bejelentették a Ka­posvári Rendőrkapitányságon, ahol megállapították: a február 8-ra tervezett megmozdulás­nak nincs akadálya. A 80-100 fős csoport az amerikaiak Irak-ellenes és Magyarország USA-barát politikája, valamint az ország EU-csatlakozása ellen kíván tiltakozni. Informá­cióink szerint a demonstrálok Abonyból indulnak, és a fővárost érintve érkeznek Taszárra. ___________________ÁLLÁSPONT____________________ G YULAY ZOLTÁN Mire a lomb lehull... A hírhedtté vált szavakat Vilmos német császár mondta, ami­kor 1914 nyarán kirobbant az első világháború: „Mire a lomb lehull, katonáink itthon lesznek”. A történelemkönyvekből azonban jól tudjuk: a levelek ötször is leperegtek a fákról, mi­korra a fegyverek elcsitultak. Az Atlanti-óceán partján ma már aligha ismerik az idézetet, így fordulhatott elő, hogy hír- ügynökségi jelentés szerint az Egyesült Államok nagy való­színűséggel két hónapon belül támadást intéz Irak ellen, de védelmi és közel-keleti szakértők úgy vélik, a Washington által vezetett támadás már június végére be is fejeződik. Tavaszelőtől nyárig tartana hát a katonai akció, nem levél­hullás, hanem épp lombnyitás idejére jósolják a végét. A le­velek pedig épp most, télvíz idején hullanak. Az Európai Unió néhány tagországának és tagjelöltjének vezetői ugyanis levélben támogatták az Egyesült Államokat iraki céljai eléré­sében, meglehetős vihart váltva ki az egész földrészen a ne­mesnek szánt gesztussal. Külpolitikai elemzők szerint ezzel elmélyült a Colin Powell amerikai külügyminiszter által Davosban fölemlített „régi Európa" és „új Európa” közötti árok; az aláírók ez_ utóbbihoz csatlakoztak, arra számítván, hogy az Egyesült Államok befolyása alá kerül a közel-keleti olajkincs java, s a hűségeskünek meglesz a jutalma. Rossz­indulatú célzások is elhangzottak a levéllel kapcsolatban, amelyet állítólag Washingtonban fogalmaztak, nem csoda hát, hogy a Fehér Ház nem késlekedett az üdvözlő szavakkal, a köszönettel. A levelezéssel kapcsolatban más - meglehetősen abszurd - vád is megjelent a világsajtóban. Hogy tudniillik már Taszáron van az az egyelőre névtelen iraki ellenzéki, aki alá fogja írni az eléteti levelet az amerikai csapatok behívásáról. Rosszízű vicc, de Európának ezen a fertályán hasonló tréfát már gyakorta láttunk... EGYETÉRTEK: 0640-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90430304 MÓROCZKÁROLY Vér- és becsületnap Buda vára, Hősök tere. Nekem szent helyek. A Himnusz és a Szózat jut eszembe róluk. Többször megcsodált szobrok és múzeumok. A dicsőséges és vérzivataros magyar múlt. Emlé­kezni járok évente kétszer-háromszor is a Várba, a térre. Magánügy, de ajánlom mindenkinek. Van egy Vér és Becsület nevű kulturális egyesület (VBKE). Bejelentették, hogy rendezvényt tartanának a budai Várban. Elutasításban részesültek; az illetékes önkormányzat más kulturális események miatt már lefoglalta a helyszínt. A VBKE erre közölte: február 9-én becsületnapi megemlékezést rendez az Andrássy úton és a Hősök terén vagy a Felszabadu­lás téren. A rendőrség tegnap úgy döntött, hogy megtiltja a demonstrációt, mert a hétvégeken sok autó parkol azon a kör­nyéken, és a felvonulás balesetveszélyes lenne közöttük. Egyébként a Fiatal Baloldal Ifjú Szocialisták nevű szervezet is bejelentkezett erre a napra a Hősök terére. Több forrásból is tudhatni, hogy a Vér és Becsület Kulturális Egyesület tagjai között neonácik, magyarán újfasiszták van­nak, akik a második világháborúban elhunyt magyar és né­met katonatisztekre emlékeznének február 9-én. Nemes gesz­tus: tisztelgés a halottak emléke előtt. S persze - ahogyan Mao Ce-tung is mondta - virágozzék száz virág, azaz legyen a vé­lemény szabad. Emlékezzenek hát a temetőkben, esetleg erő­dökön, réteken Hitler e századi bálványozói, de ne a Hősök terén, ne a budai Várban. Várhatóan egy éven belül csatlakozunk az Európai Unióhoz. Nyilván ezernyi dolgot átveszünk a 15 tagországtól, és száz­számra adjuk majd át tapasztalatainkat. így van ez jól. Ugyanakkor az Angliában és Németországban is ismert Vér és Becsület Kulturális Egyesület magyarországi megfelelőjével nem kellene büszkélkednünk. Remélhetően ezt is mindenki megérti. Az újfasizmus nem tartozik a demokráciához. Babits szavaival: Legyen vége már, legyen béke már... EGYETÉRTEK: 06-90330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90330423 TELEFONÁLJON! Ma egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330>430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. _____________A VILÁG HÍREI A z EU reformja A magyarok jövőképe Medgyessy az egész nemzet iránt érez felelősséget Február 1-jétől hatályos az EU-bővítés legfontosabb intézményi fel­tételeit rögzítő nizzai szerződés. A legfontosabb változások az Euró­pai Bizottság létszámát és összetételét, a miniszterek tanácsában alkalmazott szavazati súlyok újraosztását, az Európai Parlament új összetételét, valamint a minősített többséggel eldöntendő kérdések számának kibővítését érintik, mti Ukrán lehallgatási botrány Az ukrán főügyészség vizsgálatot rendelt el azoknak a miniatűr lehall­gatókészülékeknek az ügyében, amelyeket decemberben fedeztek fel a képviselőház két független tagjának dolgozószobájában, mti Arafat nem utazhat Az izraeli hatóságok elutasították Jasszer Arafat palesztin elnök kéré­sét, hogy Rámalláhban lévő, az izraeli harckocsik által lerombolt főha­diszállásáról a Jordán folyó nyugati partján fekvő Gázába utazzon, mti Német légisztrájk Béremelést követelve háromórás figyelmeztető sztrájkot tartottak péntek reggel a három berlini repülőtéren, Tegelen, Tempelhofon és Schönefelden. A ver.di szakszervezet 9 százalékot követel, a lé­gitársaság 2,9 százalékos év eleji és 1,8 százalékos év végi növelést ajánlott a dolgozóknak, mti Szatmárnémeti Medgyessy Péter szerint a magyar miniszterelnöknek nemcsak az anyaországban élő 10 millió magyar iránt van felelőssége, hanem azok iránt a határon túl élő magyarok iránt is, akik a nemzet részét képezik. A kormányfő pénteken részt vett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség VII. kongresszusán. Medgyessy Péter ebből az alka­lomból fontosnak nevezte, hogy a Romániában élő másfél millió magyarnak mi lesz a jövője, ho­gyan gondolkodnak, mennyire tudnak egymással és a többi poli­tikussal szót ejteni, s miként tud­nak jövőt felrajzolni maguknak. Az Adrian Nastase román miniszterelnökkel folytatott megbeszélésével kapcsolatban kijelentette: a román kormány­fővel régi jó kapcsolatban van, még a választási kampány ideje alatt ismerkedtek meg és alakí­tottak ki jó, baráti kapcsolatot. „Közös szándékunk, hogy megmutassuk Európának és a világnak: a két ország jól tud egymás mellett élni, és képes segíteni egymást” - mondta a kormányfő. Medgyessy Péter kijelentette: szatmárnémeti útjával első­sorban az RMDSZ kongresszusát kívánta felkeresni, de természe­tesen kihasználta a lehetőséget a rövid tárgyalásra az RMDSZ kongresszusán ugyancsak meg­jelenő román kormányfővel. A megbeszélésen - a várakozások­kal ellentétben - nem esett szó a kedvezménytörvényről. Egykilós aranyérme Moszkva Az orosz jegybank különleges pénzérméket bocsátott ki ab­ból az alkalomból, hogy Szankt-Peterburg, azaz Szent­pétervár az idén ünnepli ala­pításának 350. évfordulóját. A jubileumi érmék között a leg­értékesebb az a 10 ezer rubeles, amely egy gramm híján egyki­lós, és színtiszta aranyból ké­szült. Ebből a címletből csak 200 darabot vertek, s valameny- nyi sorszámot visel. A tíz centi­méter átmérőjű felület hátolda­lán térkép látható a világ­tájakkal; a művész emellett a többi között a Péter-Pál és a viborgi erődöt, egy vitorlást és Kronstadt partvédelmi építmé­nyeit tüntette fel rajta a város fő nevezetességeiként. A 10 ezer rubeles mellett még egy száz- és egy ötvenrubeles aranyérme alkotja a kollekciót. A jubileumra ezüstpénzeket is kiadtak, amelyek a városalapító Nagy Péter cár legismertebb szobrát, Falkone Rézlovas című alkotását, vitorlásokat, harci esz­közöket, valamint a flottaépítő, a tudományokat is művelő és ápo­ló uralkodó „szerszámait”, kör­zőt, kompaszt, szextánst ábrá­zolnak. Ezek az érmék 200, 100, 25 és 3 rubeles címletekben ké­szültek, egy-egy darab súlya egy illetve három íülogramm. A teljes sorozat 5 és fél kilót nyom. A jubileumi pénzek következő sorozata a Szankt-Peterburg 300 éves címet viseli. Ebből 5 ezer darab készült, a hat érme név­értéke egyenként 1 rubel. Hátol­dalukon a Néva parti város leg­ismertebb köztéri szobrai látha­tók - adta hírül a NEWSru inter- netes sajtóügynökség. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom