24 óra, 2003. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-01 / 27. szám

NETt hölgyek albuma «TFH Ha ön elmúlt 14 éves, de még nincs 35, s szívesen bemutatkozna, jelentkezzen játékunkra! Küldjön be magáról minimum 4, maximum 12 db fényképet, amelyeket szí­vesen viszontlátna lapunkban és a világhálón. A jelentkezési lapot keresse a Móra és a 24 Óra Gráti hasábjain. A fényképeket és a kitöltött jelentkezési lapot postázza címünkre: 24 Óra, 2801 Tatabánya, Pf. 141. A borítékra írja rá: „NETt hölgyek; wwim.2aora.hu Nők Világa Naomi Campbell a dublini kifutón 7. oldal Időjárás R Sportmagazin Vagyonnyilatkozatok Megyei információ Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozataikat tegnap adhatták le utoljára. Megyénk városainak legtöbb képviselője eleget tett az előírásnak. Tatabá­nyán, Tatán, Kisbéren, Nyerges­újfalun, Oroszlányban minden­ki benyújtotta a nyilatkozatot. Az esztergomiak nagyobb része is nyilatkozott, de tegnap kora délután még néhány óra rendel­kezésükre állt, hogy pótolják a hiányosságot. ______________■ C D-bemutató a főiskolán Tatabánya A korszerűbb képzést, a hallga­tók felkészülését segítő és meg­könnyítő virtuális tananyagok, CD-ROM-ok alkalmazását mutat­ták be tegnap a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján. A ti­zenkét tantárgyra tervezett CD- ből hat készült el: az Európai Unió a gyakorlatban, Stratégiai marketing, Vállalati pénzügyek a gyakorlatban, Gyakorlati me­nedzsment, Üzleti tervezés, Ope­rációkutatás. Ezeket mutatta be dr. Henkey István főiskolai do­cens a nem állami felsőoktatási intézmények képviselőinek is. ■ 0 0 0 2 7 Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Új SUZUKI 184 900 Ft befizetéssel és Swift 1.0 GL gépkocsi vásárlásakor most 420 264 Ft-ot takaríthat meg A részletekről érdeklődjön személyesen * meghatározott feltételekkel Az Ön márkakereskedője: VITAI AUTÓHÁZ - TATABÁNYA Teleki L u. 34/312-160, 312-161 $ SUZUKI JUNI VOLT A KIRÁLY A TATAI EÖTVÖS-GIMNÁZIUMBAN - Igazi örömünnep volt pénteken a ta­tai Eötvös-gimnáziumban. Az iskola névadójára emlékező ünnepség után elmaradt a diákkirály hata­lomátvétele. A szervezők újítottak, így csak a késő délutáni órákban derült ki, hogy a hat jelölt közül ■"a 12. C-be járó Zsiiai Tamás kapta a legtöbb cserépszavazatot. Jura király néven - ő ülhetett trónra. Hatalma rövidebb ideig tartott, mint az ugyancsak jelen lévő elődeié, ám így is kitörő örömmel emel- ték őt magasba vetélytársai. _____________________________ ___ fotó, haraszti norbert M ákos disznótor is lehetséges Két fórumot tartottak egy időben az Európai Unióról Felgyorsult az április 12-én esedékes, Európai Unióba való belépésünkkel kapcsolatos népszavazás előkészítése. Tegnap a vizek városában, a művelődési központban két előadást is tartottak egy időben, egymás melletti termekben. Tata A Magyary Zoltán Népfőiskolái Társaság meghívására érkezett dr. Csejtei István, a Külügyminiszté­rium Integrációs és Intézményi Főosztályának kormányzati fő­tisztviselője, aki valamivel koráb­ban lépett hallgatósága elé. Ő az Európai Unió ldalakulásának tör­ténetéről szólt, sok érdekességgel tarkította mondandóját. Átfogó elemzésében a kezdetek kezdeté­től, vagyis az Európai Szén- és Acélközösségtől indulva a Nizzai Szerződésen át a napjainkban is időszerű tárgyalásokig sok min­denről beszélt. Kijelentette, hogy a NATO mindig fél lépéssel előbbre jár, mint az EU, s azt is, hogy a közös­ségen belül meghatározó szerepe volt, van és lesz is a francia-né­met kapcsolatoknak. Szanyi Tibor, a Földművelés- ügyi és Vidékfejlesztési Miniszté­rium politikai államtitkára - aki Tatai Tóth András országgyűlési képviselő invitálásának tett eleget - úgy vélte, hogy csak egyfélekép­pen csatlakozhatunk az unióhoz. A minősítés nem lehet sem jó, sem rossz, mert az alapvető kér­dés az, hogy mi következne azu­tán, ha kimaradnánk? Egészen biztos, hogy nehezebbé válna minden áru exportja, s előbb- utóbb balkanizálódna az ország. Kérdésünkre válaszolva az ál­lamtitkár elmondta, hogy sok va­lótlan rémhírt terjesztenek a csat­lakozás ellenzői. Mindenkit meg­nyugtatott, hogy 2004 után is le­het mákot termelni a háztáji föl­deken, s disznót vágni a családi házak udvarán. A Bábolna Rt. magánosításával kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy bizonyos gazdasági csopor­tok már felosztották maguk kö­zött a céget, de az nem felel meg az állam érdekeinek, így abból nem lesz semmi. palásti péter Pest megyében marad Dobogókő Továbbra is Pilisszentkereszt ré- lakozva nagyobb esélyt látnának a sze marad Dobogókő. Az üdülő- településrész felvirágzására. Havel- övezetnek a településtől való vá- ka József, a 2100 lakosú Pilisszent- lását és Esztergomhoz csatlako- kereszt polgármestere az MTI-nek zását pénteki ülésén elvetette elmondta: az elmúlt évben már volt Pest Megye Közgyűlése. egy sikertelen helyi népszavazási A közigazgatásilag Pilisszent- kezdeményezés a dobogókői üdü- kereszthez tartozó, 47 lakosú Do- lőövezet leválásáról, bogókő néhány polgára azért kéz- Hozzátette, hogy a község deményezte az üdülőhely leválá- költségvetése idén 225 millió fo­sát a községtől, mert álláspontjuk rint, ebből Pilisszentkereszt fej- szerint a fejlesztésekből rendre ki- lesztésére egy fillér sem jut, míg maradnak. A Komárom-Esztergom Dobogókő részére 5 millió forin- megyei, közeb Esztergomhoz csat- tot különítettek el. ______■ B eve(ze)tik az építményadót A kisebbségi önkormányzatoknak 300-300 ezer forint jut Dorog Pergő ritmust vezényelt a polgár- mesteri hivatalban tegnap meg­tartott testületi ülésen dr. Titt- mann János polgármester. A képviselők röpke egy óra leforgá­sa alatt tizenhárom napirendi pontot tárgyaltak, és döntést is hoztak valamennyi témában. A legnagyobb horderejű fel­adat a város idei költségvetési rendeletének megalkotása volt. Egyhangú döntéssel lett a terve­zetből rendelet. Ehhez megfelelő előkészítő munka kellett, a kép­viselők például néhány napja munkaértekezleten haladtak számról számra a költségvetés rubrikáiban - kérdezve, érvelve. Dorogon a megszorító intézke­dések ellenére is csak 63 millió fo­rint jut idén beruházásokra, fel­újításokra a céltámogatási és cím­zett saját forrásokon felül. A ter­vezethez képest csökkenteni kel­lett a dologi és a támogatási ki­adásokat. A nem lakás célú épüle­tek adóztatásával (építményadó) növelik a bevételeket. Ez március 3-ai bevezetéssel 50 millió forint többletet jelent a közös kasszá­ban. Az elmúlt évben a képvise­lők először vehették be a költség- vetésbe a közalkalmazottak és a köztisztviselők félhavi illetmé­nyének megfelelő jutalomkeretet. Erre idén nincs lehetőség. Első lépésként a bevételi oldal készült el, ehhez igazították a ki­adásokat. A mérleg mindkét ser­penyőjébe 2 milliárd 405 millió forintot raktak. A cigány, a német, az örmény és a szlovák kisebbségi önkor­mányzatok egységesen 300 ezer forint támogatást kapnak ebben az évben. A Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Ze­nekara a költségvetésből 430 ezer forint segítségre számíthat. FENYVESI KÁROLY nyertes pályázatokkal vállalt kötelezettségek ie fti Kiadás/év 2003 2004 2005 Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 650 — 26 586 Kórház rekonstrukciója (1) 24 000 101 000 25 000 Ady E. utca partfal-megerősítés (2) 11 550 11 550 — Csatornaépítés (2) 30 972 23 230 — Fejlesztési hiteltörlesztés­28 669­(1) - címzett állami támogatással, (2) - céltámogatással. Hódítani készül a Grabofloor Erősíti kelet-európai piacát - Amerikában is helyük lenne Tatabánya A PVC-padló- gyártással fog­lalkozó tatabá­nyai Grabofloor Kft. a haté­konyság, az ár­bevétel és a mi­nőségi előírá­sok területén is átlagon felüli teljesítménnyel zár­ta a tavalyi évet. Egyed Tibor ügyvezető igazga­tó és Mónus Ágnes PR-vezető a pénteken tartott sajtótájékoztatón elmondta: tavaly 9,1 millió négy­zetméternyi padlót gyártottak, az árbevétel pedig elérte az 5,7 milli­árd forintot. Az öt éve épített tatabányai üze­met évi 7,5 millió négyzetméter PVC gyártására tervezték, tehát alaposan túlszárnyalták az eredeti elképzeléseket. A társaság vezeté­se büszke arra, hogy jobb teljesít­ményt produkálnak - a bérezés­ben is - mint több hasonló nyugat­európai üzem. Tavaly viszont ná­luk is károkat okozott a forint erős árfolyama, 100 millió forint veszte­ségük keletkezett ebből. A tatabányai műanyagburkolók nyolcvan százalékát tavaly kül­földön értékesítették, nagyobb ré­szét Kelet-Európábán. Jelentős eredménynek tartják, hogy sike­rült ismét megvetniük lábukat az orosz piacon, ahová már több PVC-padlót szállítanak, mint az orosz gazdasági válságot megelőző időszakban. Az idén a tavalyinál 25 százalékkal több termék elszál­lítását tervezik a kelet-európai tér­ségbe. A cég üzletkötői reménytel­jesnek ígérkező tárgyalásokat foly­tatnak Japánban, és szeretnének betömi az amerikai piacra is. A padlógyár elérte kapacitásá­nak felső határát. A cég alkalma­zottai folyamatos munkarend­ben, éjjeli-nappali műszakok­ban, sőt a hét végi napokon is dolgoznak. Szükségessé vált a termelés bővítése egy újabb gép­sorral, hogy kielégíthessék a nö­vekvő igényeket. Az új beruhá­zással kapcsolatos döntést azon­ban késlelteti, bizonytalanná te­szi, hogy lesz-e háború Irakban. A Grabofloor ugyanis jelentős mennyiségű PVC-padlót szállít az arab térségbe, és egy esetle­ges iraki háború, annak időtarta­ma, áthúzhatja számításaikat. VÁJNÁ ERZSÉBET FOTÓ: JUSZTIN TIBOR Tegnap átadták a UPC Magyar- ország Kft. tatabányai kiren­deltségének új ügyfélszolgálati irodáját. Járinka Miklós ügy­vezető igazgató elmondta, hogy a réginél lényegesen na­gyobb iroda a második emelet­ről a földszintre költözött, így nem kell az ügyfeleknek lép­csőzni. Kiléptek Tatabányáról: eljutottak Szárligetre, Vértes­szőlősre; mintegy 26 ezer elő­fizető élvezi a kábelhálózat előnyeit. Az utóbbi évek leg­nagyobb műszaki munkálata a soros hálózatról a csillagpon­tos hálózatra való áttérés volt. Joe Zsuravle, a UPC vezérigaz­gatója a tervekről is beszélt. Kiemelte, hogy rövidesen megvalósul az internet-hoz­záférés^ ________________a Mindenkinek könnyebb a korszerű irodában

Next

/
Oldalképek
Tartalom