24 óra, 2002. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-21 / 297. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2002. December 21., szombat Enyhül az orosz tél A Kreml hajlandó tárgyalni az elhurcolt magyar műkincsekről Mintegy másfél órát tárgyalt pénteken Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnök Medgyessy Péterrel. A találkozó után a ma­gyar kormányfő előtt kijelentette: áttörés történt a magyar-orosz kapcsolatokban. Moszkva Medgyessy Péter elmondása szerint Putyin is egyetértett azzal, hogy a két országnak a múltbeli vélt és valós sérelmek felhánytor- gatása helyett a jövőre kell koncentrálnia. Az orosz államfő elviekben egyetértett az­zal a magyar javaslattal, hogy a mintegy 400 millió dolláros szovjet államadósságot az év végéig közvetítők nélkül, készpénzfizetéses módszerrel rendezzék. Ennek részleteit orosz kollégájával, Mihail Kaszjanovval tisztázta a magyar kormányfő a délután sor­ra került tárgyalásokon. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy elvi megállapodás született a második világháború után elhurcolt műkincsek kö­zös felkutatásáról és visszaszolgáltatásáról. Erről megállapodást fog kötni a két kor­mányzat vagy kulturális minisztérium, amelyet a magyar parlament is megerősít. Az orosz fél ugyanis mindeddig hiányolta, hogy Magyarországon nincs egységes tör­vényi szabályozás a kérdésről. A kormány­fő szerint ennek alapján nem zárható ki, hogy a sárospataki könyvtár kötetei már a jövő évben visszakerülnek Magyarországra. A gazdasági kapcsolatokról szólva a mi­niszterelnök a legfontosabb feladatnak azt nevezte, hogy csökkenjen Magyarország je­lenleg évi mintegy kétmilliárd dolláros kül­kereskedelmi passzívuma. Az oroszországi magyar befektetések ösztönzése mellett a kormány szívesen látja az orosz tőkét. Ezzel kapcsolatban mindössze két feltétele van: a nemzetközi és a hazai jogi normák betartása, s a befektetések ne ellenséges piaci vásárlást jelentsenek, hanem techno­lógiát, tőkét és további fejlődést hozzanak az érintett vállalatoknak. Medgyessy és Putyin. Áttörés történt Kovács László külügyminiszter úgy fogal­mazott: Putyin imponáló felkészültséget mutatott a megbeszélésen Magyarország vonatkozásában. A magyar diplomácia ve­zetője kifejtette: az államfő biztosította őket arról, hogy Magyarország NATO- és jövő­beni EU-tagsága nem zavaró tényező a kap­csolatok fejlődése szempontjából, és az orosz külpolitika ideológiamentessé vált az elmúlt években. Medgyessy Péter találkozott Juríj Luzskov FOTÓ: EUROPRESS/EPA moszkvai polgármesterrel és Szergej Mimnowal, az orosz törvényhozás felső­háza, a szövetségi tanács elnökével is. A vá­rosvezetővel folytatott megbeszéléséről szólva a kormányfő kiemelte a konkrét gaz­dasági lehetőségeket, magyar agrártermé­kekre csakúgy igény mutatkozik, mint a Rá­ba Ikarus busz felújítására, és elképzelhető a magyar részvétel moszkvai lakások építésé­ben, kórházfelújításokban és egészségügyi, műszaki eszközök szállításában is. ■ A VILÁG HÍREI SOROS GYÖRGY magyar származású amerikai üzlet­embert a párizsi büntető bíró­ság 2,2 millió euró - feltétele­zett hasznával megegyező ösz- szegű - pénzbírságra ítélte a francia Société Générale bank elleni 1988. évi tőzsdei roham idején elkövetett bennfentes kereskedelemért, mti A NOVEMBER 24-ÉN meg választott új osztrák nemzeti tanács - parlament - pénteken megtartotta alakuló ülését Bécsben, a 183 képviselő letette az esküt és Wolfgang Schüssel néppárti kancellár javaslatára Andreas Khol 61 éves eddigi frakcióvezető sze­mélyében megválasztották a testület első elnökét, valamint a további tisztségviselőket, mti A MARHAHÚSSAL szolgáló francia étkezdéknek - az ét­termektől a talponállókig - a jö­vőben az étlapon is fel kell tüntetniük a hús származási helyét, hogy ezzel is fékezzék a kergemarhakór terjedését, mti ÉLESEN BÍRÁLTA egy magas rangú ciprusi görög tisztség- viselő Rauf Denktast, a ciprusi törökök vezetőjét. Alekosz Markidesz ciprusi főügyész szerint a megosztott sziget- ország sohasem fog újra egye­sülni, ha Denktas marad a cip­rusi török közösség élén. mti LESZEK MILLER megállapo­dott Günter Verheugen EU- bövítési biztossal, hogy a csatla­kozási szerződésből kikerül az a kitétel, amely a tejtermelési kvóta felülvizsgálatát helyezi kilátásba, mti A IZRAELI hadsereget január 15-től teljes riadókészültségbe helyezik, nehogy váratlanul érje az esetleges iraki háború. A Jediot Ahronot című lap szerint a legmagasabb készültségi fo­kozat kódneve Vörös zápor, mti Üj eszközöket az EU kezébe Külpolitikai irányelvek kidolgozását javasolja a konvent A kibővülő Európai Unió országai és polgárai fokozott bizton­ságát tartják szem előtt azok a javaslatok, amelyeket az EU reformját előkészítő konvent dolgozott ki pénteken. Brüsszel Az európai konvent pénteken több előremutató változtatást ajánlott az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájában. A konvent külügyi munkacsoportja Jean-Luc Dehaene volt belga mi­niszterelnök elnökletével azt ja­vasolta, hogy a közös külpolitika tengelyébe állítsák a konfliktusok megelőzését és a nemzetközi biz­tonság erősítését, a szegény or­szágok gazdasági és szociális fej­lődését. A tervezet javasolja, hogy az EU határozzon meg stratégiai célokat egy-egy ország, térség, adott helyzet vagy konkrét téma vonatkozásában, és ezekben fek­tessen le irányelveket az EU és a tagállamok számára. Bár a külpo­litikában a tagországok megőriz­nék szuverenitásukat, a közös fel­lépést az európai külügyi képvi­selő testesítené meg, akiben az EU így összevonná Javier Solana főképviselő és Chris Patten kül­ügyi biztos tisztségét. A külügyi képviselőt az Európai Tanács nevezné ki minősített többséggel, az Európai Bizottság elnöke és az Európai Parlament egyetértésé­vel. A közös kül- és biztonság- politika kérdéseiben javasolják a minősített többségi döntések be­vezetését. A másik jelentés leszögezi: „Nincs szó arról, hogy az EU át­alakulna katonai szövetséggé, de meg kell adni neki a szükséges eszközöket, hogy céljait és érté­keit képviselje, hozzájáruljon a világ békéjéhez és stabilitásá­hoz”. Ennek érdekében a Michel Bamier biztos elnökletével ké­szült jelentés javasolja a koráb­ban lefektetett feladatok kiegészí­tését a következőkkel: konfliktu­sok megelőzése, közös leszerelé­si lépések, konfliktusok után sta­bilizáló műveletek, kívülálló or­szágok kérésére támogatás a ter­rorizmus elleni küzdelemben. Sokan pártolják a tagországok közti szolidaritás elvének beveze­tését az alkotmányos szerződés­be: ennek értelmében az EU ren­delkezésére álló minden közös eszközt mozgósítanák, ha vala­melyik tagállamot terroristatáma­dás fenyegetné; védenék a lakos­ságot, és segítségére sietnének az adott tagállamnak terroristatáma­dás esetén. ■ Bagdadi tételek Az Egyesült Államok szerint Irak titkolja a valóságot Az Egyesült Államok külügyminisztériuma péntekre virradó­ra közzétett egy listát, amely az iraki fegyverkezési progra­mokról szóló jelentés Washington szerinti hiányosságait tar­talmazza. Ilyen értelemben nyilatkozott az ENSZ-képviselő is. Washington - Bagdad A dokumentum azután került nyilvánosságra, hogy Colin Poxvell amerikai külügyminiszter csalódásának adott hangot a bag­dadi jelentés tartalmát illetően. Az amerikai lista tételesen felso­rol olyan adatokat, amelyekről az iraki jelentés nem tesz említést. Ilyen az a legalább 2160 kilo- grammnyi, biológiai fegyver gyár­tásához szükséges táptalaj, amelynek létét már az 1998-ig Irakban tevékenykedő ENSZ- fegyverzetellenőr csoport is meg­állapította. Ebből a táptalajból 26 ezer liter lépfene-baktériumot, 1200 botulinustoxint (romlott hús mérgező anyagát) és 5500 liter Clostridium perfringens bak­tériumot lehet előállítani. Ez utóbbi mennyisége az Irak által elismertnek a 16-szorosa. Arról azonban a dokumentum nem tesz említést: Washingtonnak van-e arra vonatkozó bizonyíté­ka, hogy Irak valóban felhasznál­ta a táptalajt ilyen célra. Irak tagadta, hogy új üzem­anyagot állít elő, amely csak egy­fajta ballisztikus rakétához szük­séges. Bagdad azt állítja, hogy ilyen rakétával nem rendelkezik. Az Egyesült Államok nem hiszi el, hogy az a rakéta, amellyel Irak próbarepüléseket végzett, nem nagyobb hatótávolságú az ENSZ által megállapított 150 kilométer­nél. A nyilatkozat - mutat rá az amerikai külügyminisztérium listája - nem tesz említést Irak mozgó biológiaifegyver-szállító eszközeiről, ehelyett csak „fa­gyasztókocsikról és ételtesztelő laboratóriumokról” beszél. Alfonso Valdivieso kolumbiai ENSZ-nagykövet, a Biztonsági Tanács soros elnöke bejelentette: a BT január elején ül össze, hogy az iraki fegyverzetprogramról szóló jelentést megvitassa. Bagdad csapást mér bármely országra, amely az Egyesült Álla­mok rendelkezésére bocsátja te­rületét, hogy onnan indítson had­műveletet Irak ellen - jelentette ki Muhammad Szaleh iraki kereske­delmi miniszter. ■ GYULAY ZOLTÁN Halasztó hatállyal Első hallásra jó hírként élte meg az autóstársadalom, hogy idei utolsó ülésén úgy döntött a kormány az energiahordozók - egyszeri polgári nevükön a villany és a gáz -, továbbá az au­tópálya-matricák jövő évi árával kapcsolatban, hogy egyelőre nem dönt. Az emelésekről és mértékükről születendő határo­zat megtárgyalását elhalasztották januárra. Hivatalos indok­lás szerint azért, mert annyi ügy halmozódott föl a kabinet asztalán, hogy erre már nem futotta az időből. Gondolnánk, így aztán aki - tegyük föl - már január első nap­ján rá kívánna hajtani a díjas sztrádák valamelyikére, és ki akarja cselezni az államot, megveszi az egész esztendőre szó­ló matricát, aztán emeljen a kormány év közben kedvére, ő már birtokon belül van. Mondom: gondolnánk. Merthogy az állam nem hagyja ám magát kicselezni, sőt! Inkább cselezi ki a gyanútlan autóst. Teszi mindezt bravúros huszárvágással. Egyetlen tollvonás­sal meghosszabbítja az idei matricák érvényességét még egy hónappal. Kérdés viszont, hogy mi lesz azzal, aki a matricák­ból a heti-havi bajlódással járók valamelyikét választja. Ol­csón furikázhat egy ideig (a matrica érvényességének lejártá­ig) a megemelt díjú, a díjfizetésbe bekötött új autópálya-sza­kaszokon, avagy pótdíjat kell fizetnie? A díjemelést megelő­ző napon - anélkül, hogy ötletet kívánnánk adni - már nem lehet majd az idei tarifa szerint matricát vásárolni? Ezzel kap­csolatban minden megoldás érdekel, különös tekintettel arra, hogy a hírek szerint a Gazdasági és Közlekedési Miniszté­riumnak még ki kell dolgoznia a megoldást, meg kell alkotnia a rendeletet, meg kell jelentetnie a tárca közlönyében. Ha valamit, hát a bürokráciát sikerült idő előtt EU-konformmá hizlalni. Csoda-e hát, ha a kormánynak nem volt ideje az áremelésről tárgyalni? Kellett az idő a halasztás megszer­vezésére. EGYETÉRTEK: 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0640430-304 _______________________Álláspont ________________________ H ÁMORI ZOLTÁN Kéne sok pénz- Aggyá pénzt! A stilisztikailag végsőkig lecsupaszított, ám a szándékot tökéletesen ábrázoló mondatot tegnap szögezte nekem egy ember az utcán. Nagyon tudtam értékelni a mó- riczi tömörség és a hemingwayi drámaiság elegyének ezen utcai változatát. Minek a szót csűrni-csavarni, magyarázkod­ni, hogy erre kell, meg arra, összehordani hetet-havat, szó­ból ért a magyar ember, nem? Aggyá pénzt! Aztán vagy ad az illető, vagy nem. De mivel sok beszédnek sok az alja, semmivel nem jut többre a nagydumájú, mint a fent említett szófukar. Adtam is neki egy százast. (Mert szeretem a tömör fogalmazást.) Ehhez a százashoz képest a ma kihúzandó lottó ötös csak­nem hárommilliárdja nagy különbség, de a lényeg ugyan­az. Hogy tudniillik: adjál pénzt, te nyomorult Szerencse- játék Rt.! Mert nekem kell a pénz, neked van sok, nekem kevés, amúgy meg semmi közöd hozzá, hogy mire fogom költeni. A pénz igénye valahogy egy szintre hozza az oly sokféle em­bert. Hajléktalant, tanárt, vállalkozót, kukást, manager direk­tort, mindenkit, függetlenül attól, hogy éppen mennyi van a zsebében. Merthogy pénz, az mindenkinek kell. Mostanában az újságok úgy illusztrálják a megnyerhető lottónyeremény irdatlan nagyságát, hogy hányszor lehetne bácskai májas hurkából körbetekerni az Egyenlítőt ennyi pénzért, meg hogy az egyforintosok fölérnének a Holdig egymásra rakva, mennyi vödör Henessey konyakot lehetne meginni a Hilton­ban ennyiért, és efféle marhaságok. Ennek nincs semmi értel­me, ki az az őrült, aki májas hurkát akar tekergetni a Földkö­rül a pénzéből? Nem. Á pénz jó, ha van. Anyagilag főleg, de más - ezzel ösz- szefüggő - szempontból is. Talán egy középkori brit dráma­író - Ben Johnson - mondta ki, hogy miért: „Ki pénzre szert tesz, egyre szebb, okosabb lesz”. EGYETÉRTEK: 0640430422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0640430423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás dija: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Németek Afganisztánban Berlin A német képviselőház (Bun­destag) pénteken nagy több­séggel megszavazta, hogy egy évvel tovább maradjon a Bundes wehr-kontingens Afganisztánban. A határozat értelmében a létszá­mot, amelynek mandátuma teg­nap járt volna le, 1280-ról 2500-ra növelik. Az ellenzék együtt sza­vazott a kormányzó szociál­demokratákkal és zöldekkel, en­nek következtében az igenlő sza­vazatok száma 565 volt. A szo­ciáldemokrata és a zöld frakció­ból mindenki igennel szavazott. A kormányzó és az ellenzéki pártok szónokai Németország és a nemzetközi társadalom elköte­lezettségét hangsúlyozták Afga­nisztán stabilitása és újjáépítése iránt, hogy a nyugat-ázsiai or­szág ne sodródhasson ismét a terroristák karjába. Ugyanakkor azt is kiemelték, hogy a katonák számára kockázatos bevetésről van szó. Peter Struck szociál­demokrata védelmi miniszter hozzátette: a német katonák af­ganisztáni küldetése része a nemzetközi terrorizmus elleni harcnak, amely még korántsem szorult vissza teljesen. Német katonák a körülbelül ötezer fős nemzetközi biztonsági erő (ISAF) keretében tartózkod­nak Afganisztánban. Február kö­zepétől az ISAF közös német-hol­land vezetés alatt áll majd fél évig. A nemzetközi erő megbíza­tása Kabulra és közvetlen környé­kére terjed ki. Meghalt pénteken az Afga­nisztánban állomásozó nemzet­közi biztonsági erők (ISAF) két afgán tolmácsa, akik az ISAF ka- buli bázisa ellen elkövetett grá­náttámadásban súlyos sérülése­ket szenvedtek. europress

Next

/
Oldalképek
Tartalom