24 óra, 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-02 / 255. szám

I" JP i Postaßanfc Takarékszámla akár évi 8.5% kamattal (EBKM: 2,52%-8,77%) "1 millió forint feletti összegre Mindent bele Gabi különösen normális 9. oldal 3-14 °C 16. oldal anyosi maradt CSÉM kistelepülésen is megalakult önkormányzati képviselő-tes- ‘t. Aranyosi István maradt a ;ármester, helyettesének új- Mándi Lászlómét választot- Az öttagú testületben egy új viselőt köszöntöttek, Fürjes idia a nála négy szavazattal ■rebbet kapó Barta Sándort tta. ■ ’1416 865002 Komárom-Esztergom megyei 2002. NOVEMBER 2., SZOMBAT XIII. ÉVFOLYAM, 255- SZÁM Ára: 66 Ft - Előfizetőknek: 43 Ft A SZÜLETÉSNAPI AKCIÓKRÓL, KEDVEZMÉNYEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN SZEMÉLYESEN I Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja A szocialista Agócs István lett a megyei közgyűlés új elnöke Máskor sem könnyű parkolóhelyet találni a ta­tabányai Fő téren, ám csütörtök délelőtt, a Ko­márom-Esztergom Megyei Közgyűlés alakuló ülése előtt különösen nehéz volt. Az érdeklődés ugyanis meglehetősen nagy ilyenkor a testület munkája iránt, s ez teljes egészében természe­tes. Mint ahogy az is: az első tanácskozáson senki sem okozott különösebb meglepetést. Megyei információ Az október 20-án megválasztottakat, továbbá a kü­lönböző szervezetek és intézmények képviselőt leg­először Lázár Mózes, az előző ciklus elnöke köszön­tötte, majd valamennyien elénekelték a Himnuszt. Lázár Mózes gratulál Agócs Istvánnak FOTÓ: KISS Ezt követően korelnökként Papp Gabriella látta el a levezető elnök feladatait, s ismertette a napi­rendi javaslatot, amelyet az arra jogosultak egy­hangúlag elfogadtak. A következő percekben mindenki dr. Monostori Imrére, a területi válasz­tási bizottság elnökére figyelt, aki részletesen is­mertette a választási eredményeket, majd a győz­tesek eskütétele után átadta a képviselőknek megbízóleveleiket. A személyes gratulációkat az elnöki emelvényről figyelte dr. Schvarcz Tibor, Kovácsnédr. Horváth Klára, Keleti György, Zatykó János, Tatai Tóth András és Németh Ferencné szocialista országgyűlési képviselő is. A testület ugyancsak egyhangúlag választotta meg a szavazatszedő bizottság tagjainak Bérces Jó­zsefet, dr. Molnár Attilát és dr. Bozori Endrét. Az utóbbi egyben e szűkebb testület elnöke lett. Mi­előtt bárki javaslatot tett volna az elnök személyére, egyhangúlag havi 429000 forintban határozták meg a megválasztandó első számú vezető fizetését. Az első közös tanácskozás legérdekesebb pil­lanatai akkor következtek, amikor Láposi Elza az MSZP-frakció nevében Agócs Istvánt, Ruchti Ró­bert pedig a Fidesz-MPP-MDF frakció megbízá­sából Lázár Mózest javasolta elnöknek. Mind a ketten vállalták a jelölést, ám a jelen lévő 40 vok­solásra jogosultból 27-en szavaztak bizalmat Agócs Istvánnak, s csak 13-an a korábbi vezető­nek, így váltás történt az elnöki székben. Felemelő mozzanat szemtanúi lehettünk sokan, amikor Lázár Mózes elsőként gratulált utódjának. Lázár nem csak gesztusértékűén cselekedett ekkor, de nyilvánvalóan kifejezésre juttatta azt is, hogy nem érzi sértve magát amiatt, hogy korábban a szocialista képviselők döntő többsége nyíltan is el­nökjelöltsége ellen szavazott. Ezt sokan nem tartot­ták elegánsnak, s néhányan hangot is adtak véle­ményüknek a hátsó sorokban. Azt viszont Agócs István mutatta meg, hogy nemcsak erőteljes támo­gatottsága van a testületben, hanem humora is. El­ső megszólalásakor ugyanis így fogalmazott: - Te­kintettel arra, hogy a tanácskozás további vezetésé­re kértek fel, megadom a szót magamnak. Ezt követően három szót emelt ki: köszönet, ígéret, feladat. Köszönetét mondott minden választónak a voksolásokon való részvételért, majd ígéretet tett a korábbi munka még szervezettebb, még jobb színvonalú folytatására. Végül a feladatokról szólva arra utalt, hogy a működőképes közgyűlés megteremtése érdekében a november 14-ei ta­nácskozásig tárgyalásokat, egyeztetéseket kezde­ményez a bizottságok létrehozása és az alelnö- kök megválasztása érdekében. palásti péter Márkás autók égtek hajnalban 0 0 2 5 5 Budapest Sorozatos gyújtogatás történt péntek hajnalban a XI. kerület­ben. Molnár Péter, a tűzoltóság szóvivője elmondta: a Köbölkút utcában egy metálzöld Volvo sze­mélygépkocsit gyújtottak fel is­meretlen tettesek. A jármű utaste­rének hátsó része valamint a cso­magtartója leégett. A helyszínre kivonuló tűzoltók vízsugarakkal oltották el a lángokat. Szinte ezzel egy időben a BAH- csomóponti felüljárónál egymást követően öt személygépkocsit gyújtottak fel: egy Ford Focus, egy Opel Vectra, egy Peugeot 206- os, egy Mazda 626-os és egy FIAT Punto márkájú járművet. Az első négy autónak a jobb hátsó része, a FIAT Puntónak pedig a bal hát­só része égett. A helyszínre ki­érkező tűzoltók eloltották a lán­gokat. Az összes felgyújtott jár­mű nagy értékű személygépko­csi, mindegyikben jelentős anya­gi kár keletkezett. A szakemberek több millió forintra becsülik a hat gépkocsiban okozott kár értékét. A tűzvizsgáló megállapította a gyújtogatás tényét, így a rendőr- ség folytatja le a vizsgálatot. __■ E lcsendesedik a világ Virágok, világító mécsesek díszítik a sírokat Temetőink, hol sírjaik domborul­nak a végleg eltávozottaknak, fehérbe, sárgába, örökzöldbe öltöztek. Mindenszentek és halot­tak ünnepe van, amikor néhány napra megcsendesedik a világ. Emlékezünk mindazokra, akik egykor köztünk, velünk, éret­tünk éltek. Lassan besötétedik, de az ég még egyszer kiviruí felettük: estére gyertyát, mécsest gyújtunk értük, fotói kiss t. József Ravatalozót szenteltek VÉRTESSZŐLŐS Tegnap, mindenszentek napján adták át a felújított ravatalozót Vértesszőlősön, a helyi temető­ben. Az önkormányzat döntése értelmében a mintegy 10 millió forint értékű beruházást kizáró­lag vértesszőlősi vállalkozókkal végeztették el. A korszerű, a kor igényeinek megfelelő búcsúzta­tóhelyiséget Nagy László római katolikus esperes és Szabó Előd református lelki pásztor szen­telte fel. Vida István polgármes­ter a népes hallgatóság előtt el­mondott beszédében kiemelte: a temető méltósága belső békénk, kultúránk része, elődeinkre így is emlékezünk. ■ Megkérdeztük olvasóinkat: Mennyit ér az őszi szünet? ákságunk, illetve a tanári kar az idén is énybe vehette az őszi szünetet. Tulajdon- ppen csütörtöktől vasárnapig, azaz a hét- i iskolakezdésig szólnak a szabadnapok, /akoriatilag viszont csupán október 31. az a :ip, amely ténylegesen a rendelkezésre vo- tkozik. Kurta szabadidő, ráadásul, mint a ákok mondják, korántsem lecke nélküli. zekas József (Tatabánya) gim- ziumi tanár: - Ez a szünet bi- ay kevés. A középiskolának is n olyan joga, hogy néhány na­ît saját hatáskörében kiadhat ente. Ezt viszont el kell osztani, íz őszi szünet meghosszabbítá­sa már nemigen van lehetőség, szabadnapok többnyire elmen­jek a papírgyűjtési akciókra, ki­rándulásokra, elviszik a keretet. Tény, hogy az őszi szünet egy ki­csit „Nesze semmi...” Talán az idén a téli szünetre tartalékolnak, ráért az hosszabb lesz, mint ko­rábban volt. Csőkör Katalin (Vértesszőlős) di­ák: - Ha jól meggondoljuk, a szü­net egynapos, tehát szinte sem­mi. Jó lenne, ha a hét végi sza­badnapoktól és a központi ün­neptől független lenne. Szerin­tem megkaphattuk volna az egész hetet. így annyi jut, hogy megpróbálom kipihenni az előző napokat, másrészt pedig tanulni a hét végén. Érettségire is kell ké­szülni, hiszen végzős vagyok. Másrészt annyi leckét adtak fel, hogy sok. Mivel most szünet volt, a jövő héten egy sereg dol­gozatot írunk. Lőwi Barna (Tata) középiskolás: - Most gondolok bele abba, hogy nem is kétnapos, csupán egy az idei őszi szünet. Csütörtök. Hi­szen pénteken mindenszentek van, amúgy sem kellene iskolába menni. A szombatot, vasárnapot pedig ne számítsuk. Az amúgy is lenne. Szerintem az őszi szünetre is áldozhatnának öt tiszta tanítási napot a hét végén kívül. A szünet­ből egy napot vidéken töltünk, családoknál, rokonoknál, temető­ben. Két nap a tanulásé, ugyanis a tanárok a szünetre több leckét adtak fel. m. tóth Sándor A grúzoknak tetszett a módszer Tatabánya Tizenkét tagú grúz delegáció tett látogatást a napokban a megyei munkaügyi központ humán szol­gálatánál. A delegációt a grúz Munka­egészségügyi és Szociális Minisz­térium miniszterhelyettese, Me­rab Korchilava vezette, tagjai pe­dig felelős pozíciót betöltő köz- tisztviselők voltak. A külföldi szakemberek az esélyegyenlőség­re és a fogyatékosok jogaira vo­natkozó magyar törvényi szabá­lyozás valamint az egészségügyi és foglalkoztatási rehabilitáció rendszerének és gyakorlatának megismerésére jöttek hazánkba. A szakmai tanulmányút során a delegáció tagjai információkat kaptak a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban, az Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Minisztériumban, el­látogattak a többi között az Országos Közegészség- ügyi Központ­ba, az Orszá­gos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe is. Ta t a b á- nyán a Reha­bilitációs In­formációs Centrumban azzal az or­szágos elis­mert foglalko­zási rehabili­tációs tevé­kenységgel is- merkedtek csütörtökön a vendégek, mellyel a megváltozott munkaképességű munkanélküliek társadalmi visz- szailleszkedését segíti elő a mun­kaügyi központ. A delegáció ve­Solymosné Sipos Margit humán szolgálati vezető fogadja Merab Korchilava grúz miniszterhelyettest fotó. kadarkuti zetője elismeréssel szólt a Tata­bányán alkalmazott módszerről, és szeretnének abból hazájukban minél többet megvalósítani. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom