24 óra, 2002. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

2002-08-01 / 178. szám

NYEREMÉNYAUTÚNK a következő településen tekinthető meg: 10 órától Esztergom-Kertváros területén mRm^NYMrrtNK a következő településen tekinthető meg: 10 órától Süttő területén Megyei Körkép A nap beszél­getése Kriczky István és Palkó Tibor diákszínjátszók- kal 4. oldal Péntektől a dzsessz fővárosa Neszmély - Makovics Dénes most is jön 5. oldal Időjárás 31 °C Holnap: ■ Jövő heti tv- és rádióműsor Bővített falunapok Csolnok. Péntektől vasárnapig messziről érkezett vendégekkel ünnepel Csolnok apraja-nagyja. A három napra bővített faluna­pok rendezvénysorozatára a partnerközségből, Umstadt- Weiherből is érkeznek vendé­gek. Bérces József polgármester meghívására Helmut Kreitzer polgármester vezetésével száz­három tagú delegáció érkezik. Szívesen látott vendégek a part­nertelepülés polgárai, mivel ők a közeli Máriahalomról egykor ki­telepített magyarországi néme­tek leszármazottai. ■ Gólyák a tavaknál Tatabánya/Velencektó. A kü­lönböző felsőoktatási intézmé­nyekben, így a tíz éve alakult ta­tabányai Modern Üzleti Tudo­mányok Főiskoláján is hagyo­mány a gólyatábor. Az intéz­mény két szakának nappalis, le- velezős vagy épp esti tagozatos új első évfolyamos hallgatói az idén szeptember 4-7. között, a Velencei-tónál rázódhatnak ösz- sze egymással, tanáraikkal és az együttlétükre ellátogató felsőbb évfolyamos diáktársakkal. PÉcs/TATA.Tanulmányaik he­lyétől messzebb gólyatáboroz­nak a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karára bejutott jelentkezők is, akik vi­szont épp megyénkben, Tatán töltik együtt a szeptember 22. és 26. közötti néhány, vélhetően felejthetetlen emlékké váló na­pot, s a hagyománynak megfele­lően a vizek városában lesz a ba­ranyai megyeszékhely egyete­mének összevont gólyatábora is augusztus 25-30. között. r. z. 9*77 1 4 16 865002 0 0 17 8 Komárom-Esztergom MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja TATABÁNYAI JÁTSZÓTEREK - Az önkormányzat az idén 20 millió forintot költ játszóterek építésére, felújítására. Ennek a programnak a megvalósulásával két új játszótér készült el mostanra. Újvárosban, a Mártírok úton szerdán avattak (képünkön), míg az Ifjúmunkás úton csütörtökön adnak át a gyerekek szá- mára nagy örömöt és szórakozást jelentő létesítményt. _______________ fotó. kiss t. József E ltitkolt munkahelyi balesetek A statisztika szebb a valóságnál - Figyelmeztetés atán kemény büntetés Vannak eltitkolt munkahelyi balesetek, a hely­zet rosszabb annál, mint amit a statisztikák tükröznek. Ezt is megtudtuk Csonka Rudolftól, a Komárom-Esztergom Megyei Munkabizton­sági és Munkaügyi Felügyelet igazgatójától. Megyei információ A munkavédelmi szabályok megtartásának elő­segítése és ellenőrzése a munkabiztonsági szak­területen a felügyelet hatáskörébe tartozik. Tájé­koztatják és tanácsadással segítik a munkáltató­kat és munkavállalókat, a munkavédelmi képvi­selőket, továbbá az érdekképviseleteket azért, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos jogaikat gyakorolhassák, és kötelezettségeiket teljesíthes­sék. A felügyelő ellenőrzést tarthat az illetékessé­gi területén levő valamennyi munkahelyen. Fi­gyelemfelhívással élhet, vagy közigazgatási hatá­rozattal kötelezheti a munkáltatót a munkavédel­mi hiányosságok megszüntetésére. Adott eset­MUNKAHELYI BALESETEK év száma súlyos halálos 2000 1376 17 7 2001 1136 6­2002 609 5 1 __________MUNKAVÉDELMI BÍRSÁGOK__________ év száma összege (M Ft) 2001 53 4 400 2002 első félév 33 4 605 ben bírság alkalmazásával kényszeríti ki a fel­ügyelő a jogkövetést. Megyénkben tavaly nem volt, tavalyelőtt 7 halál­lal végződő baleset történt. Az idén a félév alatt az 5 súlyos balesetből az egyik életbe került. Egy faki­termelésnél, miután nem készítették elő a menekü­lés útvonalát, a kidőlt fa halálra sújtotta a dolgozót. A súlyos esetek többsége csonkulásos baleset, dön­tően a faipari tevékenységben fordul elő. A legve­szélyeztetettebbek az építőiparban dolgozók. A mélyben az omlás, a magasban a leesés okozhat problémát, ha nem tartják be a szabályokat. A statisztikai adatoknál a helyzet rosszabb, vannak eltitkolt balesetek. Előfordul, hogy vala­milyen módon megegyezik a munkaadó és a munkavállaló. Utóbbinak semmiképpen nem ér­demes titkolnia a nem kívánt eseményt, hiszen egy-egy baleset következménye lehet, csak évek múlva jelentkeznek, amikor már nem vagy csak nehezen lehet tenni a dolgozó egészségéért, munkaképességéért. Az egészségügyi pénztárral együttműködve a felügyelet minden gyanús ese­tet megvizsgál. Munkavédelmi bírságot csak ak­kor szabnak ki, ha a súlyos veszélyeztetettség fennáll. Ha személyi felelősség is megállapítható, akkor bűnvádi eljárást, az eltitkolóval szemben pedig szabálysértési eljárást kezdeményeznek. A bírság összege 50 ezertől 10 millió forintig terjedhet. Nem húznak ki rögtön müliókat a munkaadók kasszájából. Először figyelmeztető szándékkal hívják fel a figyelmet a szabálytalan­ságokra, de ha süket fülekre talál, másodszor már keményen büntetünk. ___________tótokon* Me gkérdeztük olvasóinkat: Elmennek-i Tegnap nyitotta meg kapuit a fővárosban a Sziget, amely immáron több éve hívja a fiata­lokat egy hatalmas bulisorozatra. Neves ze­nekarok lépnek fel, színházi előadások, mo­ziműsorok tarkítják a programot. Egy héten át övék a terep. A rendezvény immáron nem­zetközi hírnévre tett szert, bár azt is meg kell mondani: sokan kifogásolják egyes elemeit. a Szigetre? Kelemen Viktória (Tatabánya/Bu- dapest), egyetemi hallgató: - Rö­videsen megérkezik a vonatom, indulok a rendezvényre. Három éve rendszeres látogatója vagyok, ám a mostani alkalom az első, hogy ott leszek zárásig. A fővá­rosban találkozunk egyetemista társaimmal, és együtt leszünk vé­gig. Kulturális szempontból sokat adhat nekünk a szigeti összejöve­tel rengeteg filmvetítéssel, szín­házi előadásokkal. Hasznos a fia­taloknak a drogellenes program. És új barátságok szövődnek. Kéri Viktor (Tatabánya/Buda- pest), egyetemi hallgató: - Soha nem akartam részt venni a szigeti rendezvényeken, ezúttal sem te­szem. Noha beszéltek arról, mi­lyen veszélyeket rejteget, mégsem az erkölcsi szempont az, ami visz- szatart. Ismerőseim elmondták, hogy nagy drágaság van a rendez­vényen, tavaly például egy kakaóscsiga 250 forintba került. Kihasználják a fiatalokat. De alap­vető oka a távolmaradásomnak, hogy túl nagy ott a tömeg, jobban szeretem a szűk körű bulikat. Párizs Erika (Tatabánya/Komá- rom), középiskolás: - Semmiképp nem mennék el a Szigetre. Túl sok rosszat hallottam már róla. Is­merőseim két éve voltak fenn, meséltek nekem a részegekről, drogosokról. Félek attól a helytől. Az sem használt a hírnevének, ami tavaly a tévében is nagy vitá­ra adott okot. Baráti körömből senkiről nem tudok, aki föl akar menni az idén. Nem igazán jó a híre. Azt hiszem, azoknak is ele­gük van belőle, akik egyszer már VOltak Ott. M. TÓTH SÁNDOR Vírust is hoztak a táborozok Ártatlan az étel és a víz- Jól vannak a gyerekek Tatabánya/Budapest Nem sikerült a legkellemeseb­ben azoknak a budapesti gye­rekeknek a táborozása, akik a megyeszékhelyen múlatták az időt. Kiderült, néhányan nem csak hátizsákot, hanem vírust is hoztak magukkal. A helybéli egészségügyi szak­embereknek köszönhetően nem történt nagyobb baj. A fővárosból érkezett július 21-én 37 gyerek és 3 felnőtt a tatabá­nyai Cseri-strand fölötti táborba. Remekül érezték magukat az ifjú vízilabdások, mígnem négy nap múlva a tábort felügyelő orvos­nak akadt dolga. Olyannyira, hogy hasfájással, hasmenéssel, hányással járó megbetegedést je­lentett az ANTSZ-nek. Tizenöten közülük a Szent Borbála Kórház fertőző szakambulanciáját is megjárták bélcsatomafertőzésre utaló panaszaikkal.- Három fiatalember só- és folya­dékvesztesége azt indokolta - tudtuk meg dr. Szentgyörgyi László főorvostól -, hogy a fővá­rosi Szent László Kórházba utal­ták őket rövid megfigyelésre. A többiek a vizsgálatok után haza is térhettek. Az ÁNTSZ megyei és városi munkatársai azonnal megkezd­ték a helyszíni szemlét, a mikro­biológiai, járványtani vizsgálato­kat, amelynek eredményéről dr. Kálmánná Kiss Ilona sajtórefe­rens tájékoztatott: - A vírusos fertőzést nem a tábori étel és nem is az uszoda vize okozta. Szerencsére nyoma sem volt a szalmonellának, és a vízminta eredménye is negatív lett. Kéré­sünkre a táborban dolgozók fer­tőtlenítették a gyerekek környe­zetét. A vírusos fertőzést a fővá­rosi gyerekek otthonról hozták, hiszen néhányuk már ideérke- zéskor is panaszkodott enyhébb fájdalmakra. ______________u T öbb a szoptató anya Megyei információ Augusztus 1.: anyatejes vüágnap. Az anyatej a legtökéletesebb táplá­lék a csecsemő számára hat hóna­pos koráig. Az elmúlt húsz évben fokozódott az érdeklődés az anya­tej, a szoptatás iránt, s ennek hatá­sára a szemlélet is megváltozott, s fokozatosan emelkedik az anyatej­jel táplált csecsemők száma - me­gyénkben is. Komárom-Eszter­gom megyében évről évre emelke­dik is a szoptató anyák száma. Manapság a gyermekek 65%-a kizárólag anyatejet kap élete első pár hónapjá­ban. Ezzel országos vi­szonylatban az 5. helyen áll megyénk. Ez a dátum évről évre lehetőséget teremt a szakemberek számára, hogy eredményeikről beszá­moljanak, s megvizsgálják, hogyan lehetne még tovább népszerűsíteni áz anyatejes szoptatást. _____________■ A 4 hónapos korig kizárólag anyatejjel tápláltak aránya megyénkben IW1997. IB1998. 111999. I I2000. »2001. ■/N.fW.W—E TAKARÉK­SmVÉAY!!!!! Kamatsávok: 1. hónap 2,00% éves kamat 2. hónap 5,00% éves kamat 3. hónap 18,00% éves kamat A Takarékszelvény kamata lejárati időn belül FIX, lejáratkor kamatos kamatot fizet, mely 8,37% éves hozamnak felel meg. EBKM: 8,37% Mérsékelt költségek, kedvező kamatok alkalmazása mellett, lakossági és vállalkozói számlavezetéssel is állunk rendelkezésükre. a Kirendeltségeink: Környe, Alkotmány u. 14. tel.: 573-204 • Kecskéd, Óvoda u. 3/A. tel.: 478-102 -Vértesszőlős, Vallsf.k u. 53. tel.: 379-050 • Tatabánya, Móricz Zs. ü. 20. tel.: 426-180 • Tatabánya, Árpád u. 87. tel.: 312-553 -Tatabánya, Gál-ltp. 711. tel.: 317- 130 -Tatabánya, Dózsákért u. 5. tel.: 311-436 Helyben, a helyiekkel, a helyiekért! 977141686500200178

Next

/
Oldalképek
Tartalom