24 óra, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-07 / 131. szám

4. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 2002. Június 7., péntek Nemzeti érték a Nemzeti Ménes Birtok Bábolna/Dióspuszta M a már két helyszínen, Bábolnán és a Ta­ta melletti Dióspusztán foglalkozik ló- tenyésztéssel a Nemzeti Ménes Birtok. Előb­bi helyszínen az arab mének, míg Dióson az angol telivérek tenyésztése folyik nagy szak­mai hozzáértéssel. Felvételeink az. utóbbi helyszínen, a dióspusztai ménesben készül­tek, ahol Roskoványi Tamás ménesvezető irányítja a „birtokot”. Mint elmondta, mint­egy 250 lovat nevelnek itt, ebből 40 lovat versenyeztetnek rendszeresen. Legjobb eredményeket Kegyúrtól várja a szakember, amely idén már nemzeti díjat nyert. Ez a ló lengyel zsokéjával indul a Magyar Derbyn, amely igazi megmérettetés lesz ló és lovasa számára is. Az elmúl fél évszázad alatt 22 derbyt nyertek a dióspusztai telivérek. A szakemberek remélik, lesz méltó utódja a verhetetlen Imperiálnak a mostani tenyész- lovak között is, azaz beérik a hosszantartó munka gyümölcse. KISS T. JÓZSEF KÉPRIPORTJA Kegyúr lengyel idomárjával, Pjotr Czarvieckivel Roskoványi Tamás ménesvezető az istállóban Szabadon, kötőfék nélkül a gazdaság udvarán az angol telivérek Felvétel indul: telivérek portréi A nap portréja: dr. Kapolyi László A bányászat és a tudomány szolgálatában „Mészáros Pisti! Ha kitermeltek félmillió tonna szenet, any- nyi forintot kaptok!” - szólt le Oroszlányban a művelődési ház színpadáról dr. Kapolyi László ipari miniszter valamikor 1983-ban. A nagyhírű frontmester fölkiabált: „Kihozzuk, le­het már számolni a pénzt!” Ez az emlék sok másikkal együtt mélyen beivódott emlékezetembe. Kapolyi László név szerint ismerte a frontmestereket, brigádvezetőket, kiváló bányászo­kat, s azt is jól tudta, milyen körülmények között dolgoznak. Kapolyi Lászlót legtöbben az eo­cénprogram atyjaként tartják szá­mon. Van, ki neheztel rá emiatt, ám a bányászok többsége tudja: e program nélkül már rég nem lé­tezne a mélyművelésű szénbá­nyászat. Hiszen ez adott módot az iparág európai élvonalba eme­lésére. Az akkori legkorszerűbb technológiát és technikát alkal­mazták. A szénbányászoknak te­kintélye, rangja, mindettől élet­kedve volt. Állami-díjakat, magas kitüntetéseket kaptak. Kapolyi László hetven éve szü­letett Újpesten. Több egyetemen szerzett diplomát, s lett belőle híd-és szerkezetépítő mérnök, bá­nyamérnök és közgazdász. A széncsaták idején, 1953-ban ke­rült megyeszékhelyünkre, s lett a Tatabányai Szénbányák főmémö­Dr. Kapolyi László ke. Szaktudására, fan­tasztikus munkabírá­sára „följebb” is fölfi­gyeltek, „kiemelték”, így lett belőle 1976-ban nehézipari miniszter- helyettes, majd állam­titkár. Újabb előrelé­pésként 1983-tól ipari miniszterként szolgált. A rendszerváltást követően cé­get alapított, a System Holding Rt. elnöke lett. A társadalmi válto­zások hozták elő politizáló énjét, 1991-től a Magyarországi Szociál­demokrata Párt vezetőségi tagja, majd elnöke lett. Aztán idén az MSZP színeiben országgyűlési képviselőnek választották. Kutató elme, akadémikus. Ku­tatási területei: energiapolitika, gazdaságpolitikai rendszerelmé­let, kőzetmechanika, ásványva­gyon-, nyersanyag- és energiagaz­dálkodás. A hazain kívül számos külföldi tudományos akadémia és a Római Klub tagja, az ELTE cím­zetes egyetemi tanára. A krakkói Bányászati és Kohászati Akadé­mia magántanára 1978-tól; a Névjegy Született: 1932. június 7-én, Újpesten Iskola: három diploma Életpálya: mérnök, főmérnök, miniszterhe­lyettes, miniszter, országgyűlési képviselő Hobbi: tudományos munka, zenehallga­tás, olvasás Moszkvai Bányászati Egyetem díszdoktora. Munkáját elismer­ték, többek között Akadémiai Dí­jat és Állami Díjat kapott. Van mi­re szerénynek lennie. Mindig egyenrangúként bánt azokkal a bányászokkal is, akik partnerei voltak. Sokszor jártam vele együtt a föld alatt Tatabá­nyán, majd a márkushegyi bánya építésének éveiben. Ott volt, ami­kor elkészült a lejtősakna, eljött egy-egy alapvágat „összelyukasz­tásának” boldog perceit átélni a bányaépítőkkel. A hatalmas bá­nyatérségeket, a korszerű, ember­kímélő vágathajtó és jövesztő- gépeket, vágatbiztosító berende­zéseket igaz örömmel, büszke­séggel nézegette. Nyugodt, kiegyensúlyozott, tán mert lelkében is béke van. Hobbija maga a mun­ka, a világ titkainak kutatá­sa. Tiszteli a szaktudást, az igyekezetét. Láttam őt nem egyszer bányásznapon. Nem enged­te, hogy „magas rangjára te­kintettel” külön szobába te­reljék. Az állófogadásokon kezében egy vörösboros pohárral sétált, és sorban kezet rázott a bá­nyászokkal. Jókat nevetett egy-egy tréfás történeten. Mindig kíváncsi befogadó volt, s szívből dicsérte „a fekete gyémánt lovagjait”. Pár hete a Népházban találkoz­tunk. „Örömmel jövök haza” - mondta. A Jövőért Hematológiai Alapítvány Mecénás-díjat adomá­nyozott neki: saját pénzéből jelen­tős összeggel támogatta a vérráko- sok gyógyítását. madarász ah na Fesztergom - negyedszer! JÚNIUS 21., PÉNTAKK: A nyári zenei évad meghatá­rozó kezdeteként szokás szá­mon tartani a Prímás-szigeti sokadalmat. S bár idén meg­előzte az LGT-fesztivál az Óbudai-szigeten, rangját ez csak növelheti. A megneve­zések szójátékok! Esztergom Koncertmenü: JÚNIUS 19., SZERDA, NULLADIK NAP: Angelus, Maelstrom, Bancroft, Empathy, Stainless Steel, Nulla­dik Változat, Zymotic, Basemant, Longbow. JÚNIUS 20., CSŰTÖRDŰG: Watch My Dying, Strong Deformity, Os Bikini, Tankcsapda (színpad 1.); FreshFabrik, Le Panic, Tűzkerék xT, Rómeó Vérzik (SK) (színpad 2.); az Est Színpadon: Vöri Music (Groove International). SoundGixer, Emil Rulez, Quimby, KFT (classic), Boban Markovié Orkestar (YU) (színpad 1.); Más­fél, Dubcity Fanatikz, Venus (színpad 2.); az Est Színpadon: Titusz és Naga. JÚNIUS 22., SZOMBEAT: Tequila and the Chicken Brass, Szépülő Városközpont, Kispál és a Borz, Anima Sound System (szín­pad 1.); Heaven Street Seven, Neo, Ladánybene 27, Graveyard at Ma­ximum (színpad 2.); az Est Szín­padon Palotai és Cadik. Kísérő rendezvények: a) Pepsi Vízicsocsó. b) Olvassatok minden nap! - irodalmi programok. Június 21-én, pénteken 15.30 órától az Esztergomi Klubszínpad adja elő a Szabadság és szerelem című negyven perces zenés szín­padi játékot. Alapját Robert Burns-költemények hordozzák. Ez után kortárs magyar költők, Háy János, Kemény István és Var­ró Dániel zenés műsora követke­zik. Kísér a Quimby együttes. Helyszín: Est Színpad sátor. c) Hangulatfestés: Tamási Péter festőművész napról napra rögzíti óriásvásznán a fesztivál hangula­tát, a záró napra összeáll a kép. d) Véradás a Duna két partján: egyedülálló határ menti véradást rendeznek június 21-én, pénte­ken. Az Érsekújvári Véradóállo­más és az esztergomi Vaszary Ko­los Kórház vértranszfúziós állo­mása szervezésében Párkányban, a vámhivatalnál 9-12 óra között, Esztergomban, a sportcsarnokban 14.30-tól 19 óráig lehet vért adni. e) Hídkonferencia: Híd - a civil ifjúsági szervezetek együttműkö­désének lehetőségei a határ menti régióban. Kerekasztal-beszélge- tés június 22-én, délután négy órakor az Est Színpad sátrában. f) Focivébé-terem a sportcsar­nokban: a tárgyalóteremben nagyméretű vászon és projektor segítségével élőben követhetők lesznek a június 21-ei és 22-ei ne­gyeddöntők. g) Kábítószer-megelőző prog­ramok: a Kék Pont, a tanítóképző főiskola drog-prevenciós prog­ramirodája és a Szent Jakab Ala­pítvány Szenvedélybeteg-segítő Központja végzi. A Fesztergom 2002 könnyűze­nei és irodalmi fesztivált június 19-e és 22-e között rendezik. ■ Olvasóink írják Biztonságot, eligazodást nyújt Munkavégző képességet fejleszt a képzés A Magyar Máltai Szeretet­szolgálat Komáromi Cso­portja tizenegy éve alakult. Már akkor a gyengék, a se­gítségre szorulók támogatá­sát tűzte ki célul. A Fogyatékosok Esélye Közalapít­vány elnyerte a Fogyatékossággal élő személyek munkavégző ké­pességét fejlesztő képzése és fog­lalkoztatása címmel kiírt pályáza­tot. Ennek alapján 2001. novem­ber 1-jén képzést indítottunk, amely 2002 október 31-éig tart, és hat embernek és családjuknak ad célt a mindennapokban. A Táncsics Mihály utca 20-ban működő rehabilitációs foglalkoz­tató vállalt feladatához az alapít­vány biztosítja az anyagi hátteret. Célcsoportunk átlagéletkora 28 és fél év, tagjaik mozgássérülés­sel és egyéb halmozottan jelent­kező gonddal küzdenek. Ők azok, altik az iskolai közösségből már régen kikerültek, s azóta sokszor megélték, hogy a társa­dalomnak nincs rájuk nagy szüksége. A tanfolyam alatt lehetőséget kapnak a munka világába történő fokozatos beilleszkedésre, védett munkahely megszerzésére. A munkavégző képességet fejlesztő és foglalkoztató alapprogrammal érjük el, ebben önkéntes segítők és szakemberek vesznek részt. Ha feladatunkat jól végezzük, minőségi munkára lesznek képe­sek. Ennek megvalósításában se­gítőink: a Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális Szakiskola ne­velői; a komáromi munkaügyi központ; a Bécs JAW-hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatása, képzése; az Észak-Komáromi Máltai Csoport; a KOM-RE KHT.; a KOMTERMÁL Kft.; a Mozgás- korlátozottak Komárom-Eszter- gom Megyei Egyesülete. Horváth István szakoktató, MMSZ helyi vezetője, Komárom ■ Programajánlók TUBI 2000. Futballmezeket és más ereklyéket láthat a nagyérde­mű Tatabányán, június 8-án 17 órakor, az alsógallai József Attila Művelődési Házban megnyíló Tubi 2000 kiállításon. Sándor Imre hírneves gyúró mutatja be kincseit. A kiállítást Bíró Péter, a Lom­bard FC elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A bemutató júni­us 30-áig tekinthető meg, naponta 14-től 17 óráig. Előzetes egyezte­tés alapján délelőtt is fogadnak csoportokat. CSALÁDI NAP. A negyedszázados Dózsakerti Óvoda június 8-án 10.00 órától családi sportnapra várja a városrész ifjú családjait és a gyerekeket. A programban zenés mozgás, judóbemutató, családi fu­tóverseny, egyéb vidám sportvetélkedők, rajzverseny, gulyásparti és meglepetések szerepelnek. _________________________________■ É nekeltek, sportoltak Pilismarót A községi sportcsarnokban és a helyi sportpályán tartották meg a hagyományos Is-Is napok ren­dezvénysorozatát, amelyen több általános iskola vett részt. Az el­ső napon zenés bemelegítéssel kezdődött a program, majd futó­versennyel folytatódott, melyet fiúlabdarúgás, illetve leánykosár­labda követett. Az összesítés alapján a pilismaróti Bozóky Mi­hály Általános iskola lett az első, 2. Erdei Iskola Visegrád, 3. Szobi Általános Iskola, 4. Áprily Lajos iskola, Visegrád. Az esemény második napján a kézműves-foglalkozásokban versengtek a fiatalok, délután pedig a Ki mit tud? következett. A rendezvény zárónapja az Ének ünnepe volt, melyen a kö­vetkező végeredmények szü­lettek, I. kategória: 1. Nagy Ta­más (Czimra Gyula Iskola, Bu­dapest), 2. Bagdi Andrea (Czimra-iskola), 3. Orosz Péter (Bozóky Mihály-iskola, Pilis­marót, felkészítő tanár: Feketéné Janositz Bernadett). A Czimra Gyula Általános Iskola kamaraegyüttesét a zsűri kü- löndíjjal jutalmazta. II. kategória (egyéni): 1. Gál Gabriella (Hegyeskő Iskola, To­kod, felkészítő tanár: Lemer Má­ria), 2. Czikora Rita, 3. Farkas Enikő (mindkettő visegrádi). II. kategória (kamara): 1. Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót, (az együttes tagjai: Bozakov Barbara, Dubányi Szil­via, Markó Júlia, Pásztói Balázs, felkészítő tanár: Feketéné Janositz Bernadett), 2. József Attila Általános Iskola, Eszter­gom, (együttes tagjai: Bőhm Cintia, Fekete Petra, Gál Doroty- tya, Németh Lívia, felkészítő ta­nár: Vereckei Attila) A zsűri a felkészítő tanárok munkáját is díjazta. Vass Henri­etta (Visegrád), Lemer Mária (Tokod), Molnámé Virág Zsuzsa (Budapest) és Feketéné Janositz Bernadett (Pilismarót) vehetett át elismerést. péntek 24 ÓRA Komárom-Esztergom megyei napilap Kiadja az Axel Sprlnger-Magyarország Kit Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Főszerkesztő: Dr. Sztrapák Ferenc Kiadóvezető: E. Nagy Lajos Felelős szerkesztők: Miskei Ferenc, Mórocz Károly A szerkesztőség és a kiadó címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. III. emelet. Levélcím: 2801 Tatabánya, Pf. 141. Szerkesztőségi telefon: (34) 514-010 Szerkesztőségi telefax: (34) 514-011 Sportszerkesztő: Péntek Sándor (34) 514-017 e-mail: szerk.kom@axels.hu Kiadói telefon: (34) 514000 Kiadói telefax: (34) 514001 Esztergomi kirendeltség: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. Telefon: (33) 414068, (33) 509-220 Komáromi kirendeltség: 2900 Komárom, Igmándi u. 14-16. Tetetort (34) 346-120, ffax (34) 340357 Készült: Sziládi Nyomda Kft. Telefon: (76) 481-401 Telefax: (76) 481-204 Felelős vezető: Boros Gábor ISSN 14160650 Az előfizetői példányok kézbesítését az Axel Springer-Magyarország Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodá­jának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a RÁBAHÍR Rt. regionális árushelyein keresztül történik. Terjesztésvezető: Tímár János Terjesztési telefon: (34) 514-030, Fax: (34) 514033 e-mail: terj.kom@axels.hu Előfizetés a kiadónál Tel.: (34) 514031, Telefax: (34) 514-033 valamint a területi ügynökségeknél és a ki­adó kézbesítőinél közvetlenül, pos­tautalványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913- 0911733000000000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetés dija: egy hónapra 1095 Ft negyedévre 3 285 Ft, félévre 6 570 Ft, egy évre 13140 Ft Hirdetési vezető: Barst Szabolcs Hirdetésfelvétel: Tel.: (34) 514020 Telefax: (34) 514021 e-mail: hird.kom@axels.hu Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon részt vevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer Budapest Ki­adói Kft., Axel Springer-Magyaror­szág Kft., Harlequin Magyarország Kft., Zöld Újság Rt., Petőfi Lap és Könyvkiadó Kft., Népújság Kft. Hungaropress Sajtó- terjesztő Kft.) előfizetéses megren­delését teljesítsük, akcióira, kiadvá­nyaira és egyéb szolgáltatására fel­hívjuk a figyelmüket. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg, és nem kül­dünk vissza. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. A MATESZ által auditált. Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent A 24 Óra bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a 24 Órára hivatkozva lehet. A lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom