24 óra, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-22 / 144. szám

2002. JŰNIUS 22., SZOMBAT 15. OLDAL SPORT A futball mellett döntöttek Tatabányán az ősztől is NB I. B-s labdarúgócsapat lesz Amióta Bíró Péter, a Lombard tulajdonosa bejelentette távozási szándékát és kiszáll a tatabányai futballból, megkezdődtek a talál­gatások. Egyáltalán talpra állítható a város­ban nagy múltra visszatekintő sportág, ne­tán alulról kell kezdeni az építkezést. Az idő sürgetett, ezért a városvezetőkből összeállt négyfős team felosztva a feladatokat - napo­kon belül előterjesztette javaslatát. Csütörtö­kön éjszakába nyúlóan zárt ülésen döntés született. Pénteken, sajtótájékoztatón ismer­tette Bencsik János polgármester az elfoga­dott javaslatokat. Miután felvették a kapcsolatot potenciális külső partnerekkel, további három prominens befekte­tővel sikerült érdemi eredményt elérni. A külön­böző bajnoki rendszerekben eredményesen sze­replő utánpóüás-korosztálynak a közgyűlés 15 millió forint költségvetési forrást biztosít. Teljesen elkülönülve a profi labdarúgástól, az értékek meg­őrzésével önálló lesz az utánpótlásszakág. A sta­dionüzemeltetés ügyében pénzügyi garanciát vál­lalt az önkormányzat, a meglévő közüzemi díja­kon felül évi 10 millió forint erejéig. A polgármester elmondta, amennyiben Bíró Péter távozási szándékát véglegesen írásban is megerősíti, Tatabánya városa a professzionális bajnokságban való in­dulás jogától elesik. A Lombard FC tulaj­donosa 10,5 milliós tartozással távozik, amely egyrészt természetbeni, másrészt adóköteles rész. A csepeli illetőségű Sziget Kft. tu­lajdonosaival folytatott tárgyalások után lehetőség mutatkozik az együttműködésre, ami azt jelent­heti továbbra is NB I. B-s csapata lesz a városnak. Szombathelyen a Lombard FC Tatabánya város vezetőinek döntésével egyidőben Szombathelyen is a futball jövőjéről döntöttek a városatyák. Meg nem erősített információnk sze­rint Bíró Péter üzletember és az önkormányzat kö­zött megszületett a megállapodás. Dr. Kövesdi Zol­tán, a szombathelyi önkormányzat jogi bizottsá­gának az elnöke - aki ellen rendőrségi eljárás van folyamatban - kijelentette: a szombathelyi foci lé­te a tét, nincs más alternatíva. Azaz ha nem sike­rülne megegyezni Bíró úrral, úgy megszűnik a mi­nőségi futball Szombathelyen. Bencsik János polgármester kiemelte, hogy 12 éves szolgálati ideje alatt az egyik legnehezebb döntést kellett meghozni a város labdarúgásával kapcsolatban. Bíró Péter váratlanul érkezett beje­lentése után mintegy három hét volt arra, hogy ér­demleges előterjesztést összedolgozzanak. Az eredmény ismert: zöld utat kapott a tatabányai futball. Az önkormányzat két esetben szólította fel Bíró Pétert írásban, erősítse meg távozási szán­dékát. Kérdésünkre a polgármester elmondta: - Az Új Lombard Kft.-nek az önkormányzattal szembeni tartozása egyrészt természetbeni, más­részt adóhátralékból 10,5 millió forint. A pálya- használatba vételi szerződés azonnal felbomlik, ha Bíró úr megállapodik a szombathelyiekkel. Úgyszintén a sajtó felvetésére válaszolt, amikor egyértelműsítette; a város utánpótlásszakága önálló szervezeti egységként fog működni, a pro­fikkal csak szakmai területen találkoznak. P. Nagy mégsem távozott- A jelenlegi szervezeti hátteret át kell tekinte­nünk. ígérem nem lesz jövés-menés, mindössze fazonigazítás a szakmai vezetésben. P. Nagy Lász­ló bejelentette, nem követi a Lombardot a megye- székhelyen kíván dolgozni. Az önkormányzat éves természetbeni és pénzügyi támogatása megközelíti a 60 millió forintot. Ebbe bele tartozik a Szi­get Kft.-ben szerzett tulajdonrész, a köz­üzemi díjak biztosításán túl a stadion és edzőpályák megfelelő szintű fenntartásá­ra biztosítandó 10 millió forintos forrás és az utánpótlásnak nyújtandó 15 millió forint. A csepe­li illetőségű Sziget Kft. cégvezetője Török József rövid bemutatkozása során elmondta, a cég hátte­rében amerikai üzletember áll. Megnyugtatta a je­lenlévőket, cége hasonló nagyságrendben járul a kiadásokhoz, mint azt Tatabánya városa teszi. Csepeli kiruccanásukat elhibázott lépésnek tarja. Örül annak, hogy Csapó Károly közvetítésével ta­lálkozhatott a város vezetőivel, és elképzeléseik találkoztak. Jelenleg 12 magyar és 3 dél-afrikai, érvényes szerződéssel bíró játékosa van a gazda­sági társaságnak, szívesen veszik a helyi kötődésű játékosok jelentkezését. Tatabánya önkormányzata már korábban elkö­telezte magát az új stadion építése mellett. A mos­tani közgyűlésen megerősítést nyert, az ISM-el, il­letve a Stadion Invest Rt.-vel folytatandó további tárgyalások függvényében akár már ősszel meg­kezdődhet Tatabányán a beruházás. CSEJTEI ISTVÁN Megyénk hírei TEKÉZTEK AZ ÖREGFIÚK - Sárisáp. Nagy si­kerrel rendezték meg a hagyományos megyei öreg­fiúk tekebajnokságot, amelyen a következő ered­mények születtek. Páros: 1. Pintér Mátyás (326), Bölöni Jenő (309) = 635, 2. Sós Sándor (333), Ma­gyar Károly (294) = 627,3. HonvédLászló (306), Ba­lázs Tibor (318) = 624. Egyéni: 1. Bartl Sebestyén (335), 2. Sós Sándor (333), 3. Pintér Mátyás (326). 60-70 év, páros: 1. Lazák Ferenc (335), Baróczi Fe­renc (295) = 630,2. Déri Imre (313), Bertalan Tibor (292) = 605, 3. Válóczi József (299), Géber János (302) = 601. Egyéni: 1. Lazák Ferenc (335), 2. Déri Imre (313), 3. Molnár Sándor (303). 70 év felett: 1. Keresztúri Ferenc (243), 2. Csoknyai Gyula (210). NARANCSIK SZKANDEREZETT - Komarno. Szlovákia négyszeres bajnoki címének birtokosa, az erőművész Narancsik Sándor nem csak az erős emberek versenyén szerepel. Csütörtökön este a csehországi szkander Európa-bajnokságon vett részt. Az észak-komáromi sportember számára nem új a sportág, hiszen korábban is megmérette magát hasonló viadalokon, sőt, 1999-ben a Szolno­kon rendezett Eb-ről bronzéremmel térhetett haza. A +105 kilogrammosok mezőnyében a selejtező­kön túljutott, ám a legjobb hat közé jutásnál a ko­rábbi ukrán bajnokkal találkozott. Narancsik rosz- szul kezdett, karja elcsúszott, a bíró pedig megin­tette, így ellenfele lépett tovább. Az észak-komáro­mi erőművésszel szombaton délután Bábolnán ta­lálkozhatnak az érdeklődők. A szentivánéji rendez­vényen a telefonkönyvtépés tudományából ad ízelí­tőt. Ebben a számban világcsúcstartónak mondhat­ja magát Narancsik Sándor. ÉLEDŐ MOTOROSÉLET - Réde. Pályaavató ün­nepséget rendeznek vasárnap bakonyalji Rédén, ahol motokroszbemutató rendeznek. A falusi és a környékbeli fiatalok körében egyre népszerűbb a sportág, és eddig távolabbi vidékekre - Csesztnek és Győr környékére - jártak motorozni. A nagy igény miatt azonban a faluban élő Csillag Zoltán régi krosszrajongó és sportember felkarolta a fiatalok ké­relmét, és az önkormányzat, valamint a fiatalok se­gítségével egy olyan pályát alakítottak ki, ahol a ké­sőbbiekben lehetőség nyűik versenyek rendezésére. Vasárnap 10 órától edzést tartanak, majd a közös ebéd után 14 órától megkezdődnek a bemutatók. FLOOR MAGYAR KUPA - Szőny. A Szőnyi Pa- lánkdöngetők Köre két csapattal képviselteti magát a floorball Magyar Kupa küzdelmein, amelyet szom­baton és vasárnap rendeznek Egerben. A férfiak a selejtezők során a kupavédő budapesti Top Floor gárdájával, majd az ugyancsak fővárosi Arcadom együttesével csapnak össze. A férfiaknál kilenc le­génység viaskodik a trófeáért, a hölgyeknél pedig négy csapat találkozik. A szőnyi lányok ugyancsak a tavalyi győztessel, a Szolnoki Cannibals FC-vel mérik össze tudásukat. SPORT DIÁKOKNAK - Tatabánya. A Petőfi Tö­megsport Egyesület júliusban kézilabda, labdarú­gás és Streetball sportágakban tornát írt ki általá­nos- és középiskolás diákok részére. Mindhárom sportágban az első három helyezett csapat díjazás­ban részesül. Külön elismerést kap labdarúgásban és kézilabdában a legsportszerűbb csapat, a gólki­rály és a legtechnikásabb játékos. A nevezéseket jú­nius 27-ig várják az egyesület Jubileum parkban lé­vő irodájában. Várható kezdési idő: július 2. TENISZ LÁSZLÓ KUPA - Komárom. Amatőr, nyílt páros teniszbajnokságot tartanak szombaton és vasárnap 8 órától a komáromi Jókai teniszcent­rumban. A fehér sport szerelmesei a László-kupáért vetélkednek majd. Géringer László, a rendezvény egyik főszervezője elmondta: a helyi teniszezők né­pes táborát szeretnék összefogni. Tervezik azt is: amennyiben a későbbiekben érdeklődés mutatkoz­na városi teniszbajnokságra, akkor már most meg­kezdik a szervezőmunkát. TANÁR-DIÁK FOCIMECCS - Szőny. A Bozsik Jó­zsef Általános Iskolában a hagyományoknak meg- i felelően tanár-diák focimeccsel búcsúztatták a tan­évet. A pedagógusok csapatában a szülők is helyet kaptak. Az elmúlt évben 6-2-re győztek a felnőttek, ezért a tanulók visszavágásra készültek. Sokáig a tanári gárda vezetett, ám a hajrában a fiatalok ösz- szekapták magukat, s 7-5-re győztek a végére fárad­nak tűnő ellenfelükkel szemben. Érdekesség: Mol­nár József játékvezető kéztörése ellenére sem mondta le a mérkőzést, a 2x30 perces összecsapá- I són derekasan fújta a sípot, s jól is bíráskodott. A le­fújás előtt ifj. Galambos Tamás és Kovács Barna edzők értékelték a Czibor-kupán szereplő együttes, valamint az előkészítő és a serdülőcsapat éves telje­sítményét, ajándékokkal kedveskedtek a játékosok­nak, akik ugyancsak meglepetésben részesítették tanáraikat. VASUTASOK SPORTJA - Komárom. Szombaton 9 órától a komáromi Czibor Zoltán Városi Sporttele­pen nemzetközi focitomát tartanak, amelyen vas­utasok rúgják majd a labdát. A rendezvényre Ausztriából és Szlovákiából is várnak csapatokat. A vasutasok kötélhúzásban is összemérik erejüket. ■ Brazília és Németország elődöntős 2C02 FIFA WÖfttD CUP Az angolok vezetésük után kaptak ki- Az Egyesült Államok nem keltett csalódást H-*£ÄiAfÄ" Elsőként Brazília jutott a labdarú­gó-világbajnokság elődöntőjébe, miután 2-1-re győzött Anglia el­len. óvatosan kezdett mindkét csapat, a brazilok kezdeményez­tek többet, mégis Lucia hatalmas hibáját kihasználva Owen szer­zett gólt. Úgy tűnt, az első félidőben a dél-amerikai válogatott képtelen megtalálni a taktikusan és jól vé­dekező angolok játékának ellen­szerét, de egy gyors támadás vé­gén sikerült egyenlítenie. Fordulás után Ronaldinho re­mek gólját, majd kiállítását köve­tően a brazilok már csak az ered­mény tartására törekedtek. Brazíliát követően Németor­szág jutott másodikként a vb elődöntőjébe, miután legyőzte az Egyesült Államokat. Megle­petésre az amerikaiak kezdtek jobban, a folytatásban kissé csökkent az iram, jó ideig egyik kapu sem forgott veszélyben. A szünet előtt egy szokásos fejes­góllal a németek jutottak előny­höz, amit a meccs végéig meg is tartottak. Brazília - Anglia 2-1 (1-1) Sidzuoka, 48 ezer néző, v: Rizo (mexikói). Gól: Rivaldo (47.), Ronaldinho (50.), illetve Owen (23.) Kiállítva: Ronaldinho (58.) Brazília: Marcos - Lucio, Roque Junior, Edmilson - Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldinho, Roberto Carlos - Rivaldo, Ronaldo (Edilson, 70.). Anglia: Seaman - Mills, Ferdinand, Campbell, A. Cole (Sheringham, 80.) - Beckham, Butt, Scholes, Sinclair (Dyer, 57.) - Owen (Vasseil, 78.), Heskey. A mérkőzés krónikája: 23. perc: Heskey hosszú indí­tása után Lucio óriásit hibázott, a lábáról Owen elé pattant a labda, a csatár egyedül törhetett kapura, és 12 méterről higgad­tan helyezett Marcos felett a há­lóba (0-1). 47. p.: Ronaldinho indult meg a félpályáról, egy szép csel után Rivaldo elé ját­szott, aki 14 méterről a jobb sa­rokba lőtt (1-1). 50. p.: Ronaldinho végzett el szabad­rúgást a jobb szélről, 35 méter­ről, az oldalvonal közeléből; észrevette, hogy Seaman be­adásra számítva kilépett a ka­pujából, és a hosszú felső sa­rokba csavarta a labdát (2-1). 90. p.: Beckham jobb oldali szöglete után Butt fejelt hat mé­terről mellé. Németország - USA 1-0 (1-0) Ulszan, 33 ezer néző, v: Dallas (skót). Gól: Ballack (39.). Németország: Kahn - Linke, Kehl, Metzelder - Frings, Schneider (Jeremies, 60.), Hamann, Ballack, Ziege, - Neuville (Bode, 80.), Klose (Bierhoff, 87). Egyesült Államok: Friedei - Sanneh, Pope, Berhaller, Hejduk (Jones, 65.) - Mastroeni (Stewart, 80.), 0,Brien - Donovan, Reyna, Lewis - McBride (Mathis, 58.). A mérkőzés krónikája: 17. perc: Donovan cselezte be magát a 16-osig, s lapos lövését Kahn bravúrral tornászta szög­letre. 37. p.: Donovan tálalt Lewis elé, áld 10 m-ről nagy erő­vel Kahnba lőtt. 39. p.: Ziege ívelt jobbról szabadrúgást a ka­pu elé, s Ballack magasra fel­ugorva a hálóba fejelt (1-0). 43. p.: Neuville bal oldali beadását Klose a kapufa tövére bólintotta. 64. p.: Kahn fejjel mentett a 16- oson kívül, s Reyna 40 m-ről alig tévesztette el az üres kaput. 90. p.: Mathis beadását Sanneh centiméterekkel fejelte a kapufa mellé. Rudi Völler nagy örömmel fogadta csapata győzelmét F0T0, EPA A MAI MŰSOR Spanyolország - Korea Kvangdzsu, 8.30, v.: Gandur (egyiptomi). Spanyolország: Iker Casillas - Puyol, Hierro, Helguera, Juanfran - Luis Enrique, Baraja, Mendieta, de Pedro - Valerón, Morientes. Koreai Köztársaság: Li Von Dzse - Szong Csöng Gug, Csoj Dzsin Csul, Hong Mjung Bo, Kim Te Jung - Park Dzsi Szung, Ja Szarig Csul Kim Nam R, U Jung Pjo - An Dzsung Hvan, Szeol Ki Hjeon. Szenegál - Törökország Oszaka, 13.30 ó, v.: Ruiz (kolum­biai). Szenegál: Sylva - Daf, P.M. Diop, Cisse, Coly - Fadiga, Diao, PB. Diop, Mo. Ndiaye, Camara - Diouf. Törökország: Rüstü - Fatih, Billent, Alpay, Hakan Ünsal - Ümit Davala, Tugay, Bastürk, Emre Belözoglu, Hasan Sas - Hakan Sükür. Európa becsületéért- Spanyol győzelmet várok szom­baton, de a törökökért is szorítok- mondta az esztergomi Baranya István, a Magyar Labdarúgó Szö­vetség megyei instrukto­ra. - A spanyolok szép és látványos focit játszanak, egyrészt ezért, másrészt aggasztó, hogy az euró­pai élvonalbeli válogatot­tak sorra kiestek. Meg kell menteni az öreg kontinens becsületét, a futball igazi kultúrája itt gyökeredzik. A koreaiak meglepe­tésszerűen feljöttek erre a vb-re, rengeteget fejlődtek. Sok külföldi, köztük magyar szakemberek vé­geznek remek munkát náluk. A másik mérkőzésen szene­gáli győzelmet érzek, annál in­kább, mert az afrikaiak, akik először vannak kinn a világbaj­nokságon, most szeretnék meg­mutatni, hogy a legjobb négy között a helyük. Nekik nincs veszteni valójuk, és az sem közömbös, hogy sikerük esetén a szenegáli játékosok jó szerződtetési lehető­séghez jutnak Európá­ban. Azért szívem mé­lyén a törököknek szurkolok, mert na­gyon szimpatikusak, és jól is futballoznak. Őket is hajtja a négy közé jutás óriási lehetősé­ge, ezért biztos vagyok benne, hogy nagyon izgalmas meccset játszanak a csapatok. PÉNTEK SÁNDOR A franciák Szenegálnak drukkolnak francia fővárosban töltötte gyer­mekkorát. A bárokban, sörözőkben a fa­lakon mindenhol szenegáli zászlók lógnak, a vendégek az afrikai válogatott mezében isz­nak áldomást a csapat sikereire. Szenegál szombaton Törökor­szággal mérkőzik az elődöntőbe jutásért. A francia labdarúgó-válogatott csúfos világbajnoki szereplése el­lenére a szurkolók nem veszítet­ték el lelkesedésüket, csak most már a szenegáli játékosoknak szól a biztatás. A nyugat-afrikai ország párizsi külképviseletére naponta több tucat buzdító levél érkezik. Az egyik legnagyobb kedvenc Khalilou Fadiga, aki a Végső búcsú Fritz Waltertől - Buzánszkyval és Grosiccsal A hétfőn 81 esztendős korában elhunyt Fritz Waltertől vasárnap a róla elnevezett kaiserslautemi stadionban vesznek végső búcsút tisztelői. Az 1954-ben éppen a magyarok legyőzésével világbajnok nyugatnémet futballválogatott legendás kapitányának gyászszertar­tásán jelen lesz az MLSZ küldöttsége - az Aranycsapat két kiváló­sága, az egykori tatabányai és dorogi Grosics Gyula, a dorogi Buzánszky Jenő, valamint Bozóky Imre elnök s Hoffmann József, a Komárom-Esztergom megyei szövetség egykori főtitkára - is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom