24 óra, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-01 / 126. szám

2. oldal _ .. 2002. Június 1., szombat __________________________________________VILÁG TŰKOR___________________________________________ Á llamfők a reformfolyamatokért Regionális együttműködés az európai integrációért Tudósítónk jelenti Szlovéniából Tizenhat közép-európai ország államfői - köztük Mádl Ferenc köztársasági elnök - kétnapos tanácskozásra ültek össze a szlové­niai Bledben, hogy kicseréljék nézeteiket Európa egységesítéséről és a világot foglalkoz­tató kérdésekről. Bled Hegyek karéjában megbújó ten­gerszem, ragyogó napsütés és rendkívüli biztonsági intézkedé­sek - ilyen körülmények között találkozott a híres üdülőhely Toplice nevű szállodájában teg­nap délelőtt 16 közép-európai ország - hazánk, Ausztria, Bul­gária, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Ju­goszlávia, Lengyelország, Mace­dónia, Moldova, Németország, Olaszország, Románia, Szlová­kia, Szlovénia és Ukrajna - ál­lamfője. A tanácskozás résztvevői tájé­koztatják egymást az országaik­ban végbement társadalmi-gazda­sági átalakulás eredményeiről, véleményt cserélnek a globalizá­ció európai hatásairól, a világot foglalkoztató problémák megol­dásáról, és azokról az integrációs folyamatokról, amelyek a NATO és az Európai Unió bővítésé­hez vezetnek. A magyar köztársasági el­nök - aki a nap folyamán kétol­dalú megbeszé­lést folytatott román kollégá­jával, Ion Ilies­cuval, valamint a macedón ál­lamfővel, Borisz Trajkovszkival - üdvözölte a ró­mai csúcstalál­kozón elfoga­dott dokumen- Köztársasági elnökök egymás közt: Mádl Ferenc a vendéglátó Milan Kucannal tumot a NATO és Oroszország új típusú kapcso­latáról. Mádl Ferenc beszédében el­sősorban az európai országok közötti kommunikáció fontos­ságát hangsúlyozta. Rámuta­tott, hogy minél jobban megis­merik az Európai Unió tagjai a belépésre váró államokat, annál kevésbé fognak tartani a bővítés vélt veszélyeitől. De ez fordítva is igaz: a csatlakozó országok FOTÓ: EUROPRESS/EPA lakosainak is többet kell tud­niuk az Európai Unióról, tisztá­ban kell lenniük azzal, hogy mi vár rájuk, mire kell számítaniuk a belépés után. CSÁK ELEMÉR Hírek COLIN POWELL amerikai kül­ügyminiszter 2002. május 28-án az amerikai nép nevében levél­ben gratulált Kovács Lászlónak külügyminiszteri kinevezése alkalmából. Colin Powell rá­mutatott, hogy a két ország kö­zött szilárdak és mélyek a kap­csolatok, amelyekre mind a kül­ügyminiszterrel, mind az új ma­gyar kormánnyal való kapcsola­tokban építeni kíván, europress JÖVŐ TAVASZRA halasztották II. János Pál pápa eredetileg idén szeptemberre tervezett hor­vátországi látogatását - közölte a H1NA horvát hírügynökség. A zágrábi apostoli nunciatúra szerint a halasztás oka az, hogy szeptemberig nem fejeződik be Ivan Merz boldoggá avatási vizs­gálata, a pápa pedig látogatása idején kívánja boldoggá avatni a katolikus egyház horvát világi segítőjét. Mn MOSZKVA központjában pén­teken halálos kimenetelű közle­kedési baleset történt, mielőtt Vlagyimir Putyin orosz elnök autókonvoja arra haladt volna. Egy Volkswagen gépkocsi sza­bálytalanul akart megfordulni Új Arbat sugárúton, és beleütkö­zött a közlekedésrendészet egyik Ford típusú járőrautójába. A szabálysértő Volkswagen ve­zetője a helyszínen meghalt, a Fordban utazó rendőröket pedig sérülésekkel kórházba szállítot­ták. A járőrautónak nem volt köze Putyin konvojához, mti MIKÖZBEN élénk diplomáciai tevékenység zajlik annak érde­kében, hogy az izraelieket és a palesztinokat a párbeszéd felvé­telére bírják, az izraeli hadsereg péntekre virradóra ismét beha­tolt Ciszjordániában az autonóm palesztin Nábluszba. Izraeli gya­logosok és ejtőernyősök benyo­multak a városba harci helikop­terek és mintegy ötven harc­kocsi, illetve más páncélozott járművek támogatásával. Az iz­raeli katonák megszállták a vá­ros területének nagyobb részét, körülzárták a Balata menekült- tábort, és őrizetbe vettek hat pa­lesztint, akiket terrorcselekmé­nyekkel gyanúsítanak. Az elfo- gottak között van Jasszer Arafat palesztin elnök Fatah mozgal­mának nábluszi vezetője is. mti Újabb bővítési kérdőjelek Az Európai Unió a hónap végén esedékes sevillai csúcson keresi a választ a kérdésre: nehezítik-e újabb kérdőjelek a ter­vezett bővítést? Ezek egyike lehet a hirtelen feltámadt igény az Unió belső agrárpolitikai reformjának meggyorsítására. Brüsszel A halogatott agrárreform hangsú­lyos újrafelemlegetése Gerhard Schröder német kancellártól szár­mazik - írja a Die Weltp. A kezde­ményezésnek az EU-n belüli ér­dekvitákon túl a közelgő német választásokkal kapcsolatos bel­politikai összefüggései is vannak. Az ezredfordulón hozott uniós döntések szerint a mostani agrár- rendelkezések 2006-ig érvénye­sek. A téma eddigi mérlege azon­ban módot adhat bizonyos változ­tatások felvetésére, az okot pedig több tagország költségvetési ne­hézségei szolgáltathatják. Már az Európai Bizottság mezőgazdasági ügyekért felelős illetékese is sejtet­te, hogy június közepén valószí­nűleg közzéteszik azokat az elő­terjesztéseket, amelyek kezdemé­nyezik az agráriumra vonatkozó közös magatartás módosítását. Franz Fischler jelezte: a legfon­tosabb változás az lenne, hogy a mezőgazdasági termékek támoga­tásának jelenlegi gyakorlata he­lyett nagyobb súlyt kapna a fej­lesztési és környezetvédelmi programok ösztönzése. így csök­kennének a termelőknek juttatott közvetlen támogatások, viszont a mainál jobban erősítenék a mező- gazdaságban a korszerű piac- gazdaság elemeit, miközben akár mérséklődhetnének is az agrár­ágazat uniós költségei. A német kormány az agrárre­form sürgősségét az Unió bővítése mellett Európa általános világke­reskedelmi érdekeivel és az elma­radottakkal szembeni kötelezett­ségeivel indokolja, amelyekhez még „hiányzik az EU-n belül a tár­sadalmi legitimitás”. Az ellenzék viszont - bár korábban egy ideig a kormányzó szociáldemokratákkal és zöldekkel együtt sürgette a mélyreható agrárreformot - most 2006-ig nem akar érdemi változá­sokat. Ugyancsak a bővítésre hi­vatkozik, amely „nem vezethet a jelenlegi EU-ban élő parasztság helyzetének romlásához”, tehát többek között a mai közvetlen tá­mogatások csökkentéséhez. A német belső vita érthető: az Unióban az agrártámogatások jelenleg több mint 40 milliárd euróra rúgnak, s ez csaknem a fe­le a teljes brüsszeli költségvetés­nek, amelynek legnagyobb befize­tője Németor­szág. Brüsz- szelben ezzel magyaráz­zák, hogy az agrárreform meggyorsítá­sa a német választási kampány ré­szévé lett, s minthogy a CDU/CSU számára fontosak a bajor és a keletnémet parasztok szavazatai, Schröder tervezetét gyanakvással fogadják. A legtöbb uniós szakértő sze­rint őszre e reformvitának ez a ré­sze magától megoldódik: a válasz­tások után ugyanis - akárki kerül kormányra - a németek számára az igazi tét a EU-befizetések korlá­tozása lesz, még akkor is, ha né­hány millió paraszt rövid távon veszít ezen valamit. Az EU déli szárnya, s főként a mezőgazdasá­gi támogatásban leginkább érde­kelt francia parasztság és kor­mány viszont nyilván megpróbál tartósan szembehelyezkedni az olyan reformmal, amely szerinte német érdekeket szolgálhat. Eközben a belépőknek a mező- gazdasági és a környezetvédelmi támogatás minden formájára szükségük lenne. Vagyis számuk­ra a legnagyobb veszély a bővítés halogatása. kocsis tamás Szeptember 11. mérlege Hamarosan hozzákezdenek az újjáépítéshez Két napja nem dübörögnek a légkalapácsok az amerikai város üzleti központjában, és nem kell tartani attól, hogy azbeszt­port sodor a szél. Szokatlan csend honol az egykori Világ­kereskedelmi Központ környékén. New York Befejeződött a lerombolt ikertor­nyok romjainak eltakarítása; a mentésben részt vevők és több ezer New York-i rövid szertartás keretében emlékezett meg a 2823 áldozatról. Csütörtökön 10.29- kor - abban a percben, amikor a tragédia napján az északi torony leomlott - egy harang négyszer ötöt ütött: ez a helyi tűzoltóság hívószáma. Ezzel jelezték a mély gyászt, amelyet a 343 szerencsét­lenül járt tűzoltó munkatársai, hozzátartozói éreznek. A terrortámadás központjában fölravataloztak egy üres koporsót, amely az 1700 eltűnt személyt jel­képezte. Ugyanis csak 1091 em­bert sikerült azonosítani, közülük mintegy háromszázat csupán DNS-elemzés segítségével. Az éj­jel-nappal dolgozó alakulatok 19550 testrészt találtak, 1,6 millió tonna törmeléket és hamut hord­tak el. Bár lezárult a helyszín át- fésülése, még mindig akadnak, akik nem adták föl a reményt, hogy választ kapnak hozzátarto­zójuk eltűnésére. Most a világ legszömyűbb göd­re éktelenkedik New Yorkban: 1,2 millió négyzetméternyi iroda vált a földdel egyenlővé. A terror­merénylet okozta kárt a város 83 milliárd dollárra becsüli, nem szólva a veszendőbe ment 132 ezer munkahelyről. A romeltakarítást követő csönd azonban nem lesz tartós az ameri­kai metropolisban. Néhány nap múlva elkezdődik az újjáépítés. Az egyik gránitburkolatú épület helyébe „csupaüveg” magasház épül, amelyen ki-be járhat majd a fény. Az alkotók ezt szánják me- mentónak, s ha jóváhagyják a ter­veket, hamarosan hozzáláthatnak az ikertornyok pótlásához. Egy­előre még nem született döntés, milyen magas legyen az új Twin Towers; a legvalószínűbbnek az látszik, hogy a felhőkarcolókat legfeljebb 50-60 emeletesre építik. ____ TORONYI ATTILA _____________________ÁLLÁSPONT______________________ S ZTRAPÁK FERENC Kréta és virág Itt a pedagógusnap, de már több hete különös érzékenység nyilvánul meg a pedagógusok iránt. Eddig észre sem vettem, hogy minden negyedik évben ennyire felszökött volna az ázsi­ójuk. Az idén viszont biztosan megtörtént a csoda. Választások idején persze nem kell megütközni azon, ha lépten-nyomon azt halljuk: nekünk nagyon fontosak a nemzet napszámosai. Valóban fontosak. Szeptembertől jön a beharangozott béreme­lés. Már régen megillette volna őket, függetlenül attól, hogy kik tűztek ki kokárdát a mellükre a szülői értekezleteken is. Re­mélem, hamar elmúlik ez a fölösleges megosztottság egy-egy iskolán belül, mert a gyerekek körében is ragadósnak bizonyulhat. Aki tudja, az csinálja; aki nem, az tanítja - szokták mondani. Mindenki mást frappánsan lehetne így jellemezni, csak a peda­gógusokat nem. Nekik ugyanis éppen annak a fortélyait kell tudniuk, hogy jól tanítsanak. Aki belekóstolt már ebbe a mes- terségbe-hivatásba, az sohasem felejti el az átélt gyönyörűsé­get, sem a keserűség tehetetlen pillanatait. Mindenből kijut bő­ven az óvónőnek, a tanítónak, a tanárnak, aki - behúzva maga mögött az ajtót - egyedül van a növendékeivel, mint alkotó a művével. Nem szabad zavart kelteni kívülről. Éppen eléggé szomorú, hogy iskolák sorában krétára sem jut pénz, kifizetet­len számlák halmozódnak a gazdasági irodán, időnként kikap­csolják a tantestületi telefont, faxot a díjhátralékok miatt. A felnőtt társadalom árgus szemekkel figyeli a pedagógusokat. Meddig bírják még elhivatottsággal? Ők viszont annak örülnek igazán, ha a gyerekek csüggnek a szavukon, a mozdulataikon. A pedagógusoknak joguk van oktatni, tanítani és nevelni. Ne­kik igen. A szülők legnagyobb, féltett kincsét vigyázzák pótol­hatatlan gondossággal, szakismerettel és ezerfelé osztott törő­déssel, szeretettel. Akkor hát virágból is a legszebbeket érdem­lik, bizony. EGYETÉRTEK: 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90030-304 ÚJVÁRI GIZELLA Nyomvonalak Autós tüntetést és polgári engedetlenségi mozgalmat helye­zett kilátásba a minap a Fidesz, amennyiben a Medgyessy- kormány megváltoztatja az M3-as autópályának általuk el­fogadott úgynevezett D-nyomvonalát. Debrecen fideszes pol­gármestere nyílt levelében nyomatékosította az új kabinet­nek, hogy a korábban jóváhagyott tervek szerint épüljön tovább a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasz. Utazzunk most vissza az időben: 2001. június 1-jén autós tüntetést és polgári engedetlenségi mozgalmat helyezett kilá­tásba a szocialisták szabolcsi szervezete, amennyiben a pol­gári kormány megváltoztatja az M3-as eredetileg tervezett Polgár-Nyíregyháza szakasz nyomvonalát. A nyíregyházi szocialista alpolgármester arra buzdította a szabolcsi autó­sokat, hogy kék szalag kitűzésével tiltakozzanak az autó­pálya irányának megváltoztatása ellen. Csupán a tisztánlátás végett: az eredeti elképzelés szerint a sztráda Polgár és Nyíregyháza közötti szakaszának megépíté­sével ér véget. A módosítás nyomán az autópálya Polgártól Debrecen irányában Pródig épült volna meg, onnan pedig csak autóút készült volna Nyíregyháza és az ukrán országhatár fe­lé. A szociálliberális kormány viszont kitart amellett, hogy Pródtól az ukrán határig autópályaként épüljön meg az M3-as. Kilátásba helyezett nyomásgyakorlás: egyszer itt, egyszer ott. Nincs új a nap alatt. A történelem, vagy magunk ismételjük önmagunkat. Ha te úgy, akkor én így... Nem a mi tisztünk megítélni, hogy melyik nyomvonal lenne a helyes. Talán ott kellene kiépülnie, ahol az szakmailag, forgalom és minden más egyéb szempontból valóban indokolt. Csak ez lehet(ne) az egyetlen mérce. A politika azonban más srófra jár. Ahol a hatalom, ott az erő. Csakhogy a hatalom, akárcsak a szeren­cse: forgandó. Egyszer fenn, egyszer lenn. A döntések pedig attól függenek, hogy ki van éppen a kormányrúdnál. A mi pénzünkön. EGYETÉRTEK: 06^90-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Jugoszlávia helyett Aláírták a „Solana-formnlát” az új államalakulatról Belgrad A jugoszláv szövetségi parla­ment pénteken törvénybe iktatta a Szerbia és Monte­negró államjogi kapcsolatai­nak átalakításáról szóló meg­állapodást, amely gyakorlati­lag az EU közvetítésével létre­jött „Solana-formulának” fe­lel meg. A parlament alsóházában 74 kép­viselő támogatta és 23 ellenezte a megállapodás törvényerőre eme­lését, a felsőházban 23 támogatás­sal és 6 tartózkodással fogadták el (ratifikálták) a megállapodást. A március 14-én kötött megál­lapodás értelmében a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság neve a jö­vőben Szerbia és Montenegró lesz. A közös államnak lesz kor­mánya, parlamentje és elnöke, a megállapodás meghatározza a vá­lasztások pontos módját. Az egyezmény szerint hároméves át­meneti időszak után mindkét tag- köztársaságnak joga van felül­vizsgálni államjogi státusát, és ki­lépni a közös államból. A két tag- köztársaság szoros szövetségben alakítja ki védelmi és külpolitiká­ját, de külön gazdasága, pénze és vámszerve lesz. Az Európai Unió támogatásával létrejött megállapodás elejét vette annak, hogy Montenegrónak a volt Jugoszláv Szövetségi Köztár­saságból történő kiszakadásával újabb feszültségek támadjanak a Balkánon. A szerződés az új állam alkotmányában ölt majd testet, amelyet jugoszláv, szerb és mon­tenegrói közös kormánybizottság dolgoz ki. __________________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom