24 óra, 2002. május (13. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-02 / 101. szám

2002. Május 2., csütörtök HÁZ A I TÜKÖR 3. OLDAL Kormánytervek Budapest A szocialista párt szombati elnökségi ülésén tovább kör­vonalazódott a leendő kor­mány összetétele. Az MSZP Szili Katalint szeretné az Országgűlés elnöki székében. Az MSZP elnöksége Lendvai Ildi­kót javasolja frakcióvezetőnek, helyetteseknek pedig Juhász Gábort, Katona Bélát, illetve Gy. Németh Erzsébetet - jelentette be a testület ülését követően Kovács László pártelnök. Hozzátette: a frakcióigazgatói posztra Varjú Lászlót javasolják, az MSZP ház- elnökjelöltje pedig Szili Katalin elnökhelyettes. Kovács László kérdésre vála­szolva jelezte, hogy az indítvá­nyok egyhangú döntés alapján születtek. A pártelnök kitért arra: a frakcióvezetésről az MSZP kép­viselőcsoportja szavaz majd a május 6-i alakuló ülésen. Az el­nökség megvitatta az új kor­mányzati struktúrát, amelyről Medgyessy Péter miniszterelnök­jelölt beszélt a testület előtt. Az új felállásban a jelenleginél keve­sebb miniszteri poszt lesz. Léte­zik olyan elképzelés, hogy a Mi­niszterelnöki Hivatalban legyen egy szabaddemokrata állam­titkár, akinek rálátása lenne a tel­jes kormányzati munkára. Az el­nökségi ülésen nem hozták nyil­vánosságra, de kitudódott, hogy Medgyessy Péter néhány tárca élén ragaszkodik saját elképzelé­séhez. Eszerint a házelnöki, a belügyi, valamint az oktatási és a kulturális miniszteri posztot nem engednék át a koalíciós partner­nek; utóbbiak élén Lamperth Mónika, Glatz Ferenc, Pomogáts Béla vagy Görgey Gábor látszik esélyesnek. Megbízható értesülések szerint szó van arról, hogy a kulturális tárcától a Miniszterelnöki Hivatal­ba kerülnének az egyházi ügyek. Ugyancsak a Miniszterelnöld Hi­vatalba tartoznának - államtitkári felügyelettel - a titkosszolgálatok, illetve a határon túli magyarokkal kapcsolatos kérdések is. Szocialista politikusok el­mondták, hogy módosítják majd a parlamenti frakció alapszabá­lyát, a fegyelem érdekében szigo­rításokat, többek között pénz- büntetést vezetnek be. EUROPRESS - MTI Medgyessy nem kért védelmet Budapest A Köztársasági Őrezred védelmét kérheti a miniszterelnöki poszt várományosa, ám Medgyessy Pé­ter még nem jelezte efféle igé­nyét. Orbán Viktorra négy évvel ezelőtt már a két választási for­duló között is „vigyáztak”. Az elmúlt héten a Köztársasá­gi Őrezred hivatalosan tájékoz­tatta Medgyessy Pétert, a szocia­listák miniszterelnök-jelöltjét ar­ról, hogy mikortól válik védett személlyé - erősítette meg la­punk információját Garamvölgyi László, az ORFK szóvivője. Medgyessy Péterh ugyanakkor pusztán azért, mert ő a minisz­terelnöki poszt várományosa, nem illeti meg védelem. Abban a pillanatban azonban, amikor a köztársasági elnök megbízza kormányalakítással, már jár ne­ki a személyi védelem - mondta a szóvivő. Garamvölgyi László államtitokra hivatkozva arról nem adott tájékoztatást, hányán látják el a személyi védelmet a miniszterelnöki poszt váromá­nyosa mellett, mint ahogyan ar­ról sem szólt, kinek jár csak sze­mélyi védelem a védendő sze­mélyek közül, és kinek a család­ja élvezi még az őrezred óvó te­kintetét. A mindenkori veszé­lyeztetettség és a helyszín dönti el, hogy miként védik a közjogi méltóságokat. A védett személyek és a kije­lölt létesítmények védelméről rendelkező 1996. évi kormány- rendelet egyebek mellett felsorol­ja az állandó személyi védelem­ben részesülő állami vezetők kö­rét. Ezek szerint a Köztársasági Őrezred védelmét élvezi a min­denkori köztársasági elnök, a mi­niszterelnök, a parlament elnö­ke, a Legfelsőbb Bíróság, az Al­kotmánybíróság elnöke, vala­mint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő tárca nél­küli miniszter. Rajtuk kívül meg­felelő indokkal bármelyik parla­menti képviselő is kérhet védel­met, amelyet indokolt esetben biztosítanak is számára. így volt ez az elmúlt parlamenti ciklus­ban Torgyán József esetében, a Köztársasági Őrezred ideiglenes védelmet nyújtott számára, ami­kor a lakása közelében robban­tottak. Indokolt esetben egyébként - például életveszélyes fenyegetés miatt - a belügyminiszter enge­délyével bármely képviselő kér­het személyi védelmet. Orbán Viktor jelenlegi kormányfő ilyen okból kért és kapott különleges elbírálást az 1998. évi választá­sok két fordulója között. Infor­mációink szerint a kérést valami­lyen bizonyítékkal - fenyegető levéllel, telefonhívást rögzítő hangfelvétellel vagy egyébbel - is alá kell támasztani, ám bizonyos rendhagyó események nyomán is járhat a védelem. Ilyen szem­pontból indokolt esetnek számít az is, ha valaki a miniszterelnöki szék várományosává válik. így Medgyessy Péter akár már most kérhetné a védelmet, ám egyelő­re nem érkezett ilyen irányú megkeresés. EUROPRESS MSZP: Legyen béke már! A társadalmi béke és az összefogás fontosságát emelte ki Medgyessy Péter, a szocialisták miniszterelnök-jelöltje az MSZP „Legyen béke már” mottójú május 1-jei rendezvényén szerdán, a budapesti Városligetben. Hangsúlyozta: az új kormány haladéktalanul hozzákezd az első 100 napra ígért intézkedések megvalósításához, és ezzel érezhetően javulnak majd az élet­körülmények. FOTÓ: EUROPRESS/KERÉK ÁGNES Állami föld: menteni, ami menthető Agrárügyekkel foglalkozott a kormány keddi ülésén. Döntött könnyíteni a külföldiek földhöz ju- a tavaszi fagykárok enyhítésének mértékéről, és a már felszá­molt tsz-ek külső üzletrész-tulajdonosainak kártalanításáról szóló törvényjavaslat előkészítéséről. A legnagyobb vissz­hangot az állami tulajdonban lévő földek versenytárgyalás formájában történő azonnali értékesítése váltotta ki. Budapest Orbán Viktor bejelentette: a tava­szi fagykárok felmérése még tart, a kárenyhítés pontos összege a fel­mérés adatainak ismeretében má­jus közepén-végén kerül megálla­pításra. Addig is hektáronként 30 ezer forint előleget folyósítanak a gazdáknak, amelynek kifizetése azonnal megkezdődik. A kormány törvényjavaslatot készít a korábban felszámolt ter­melőszövetkezetek külső üzlet­rész-tulajdonosainak kártalanítá­sára is. A tervezet nyolc-tíz nap alatt elkészíthető, mivel előmun­kálatait előzetesen elvégezték. A miniszterelnök elmondta: a családi gazdaságok megerősítésé­re a kabinet az állami tulajdonban lévő több százezer hektár termő­földet versenytárgyalás formájá­ban azonnali értékesítésre tűzi ki. A kormányfő szerint a gazdaságok megerősödésének legnagyobb korlátja ma a földhiány, amelyen enyhíteni kell. A földek általában haszonbérleti szerződésekkel ter­heltek, de ezekkel együtt bocsát­ják versenytárgyalásra a földtör­vényben rögzített feltételek sze­rint. Tehát kizárólag a helyben la­kó gazdák, közülük is elsősorban a családi gazdaságok vásárolhat­nak földet. A határidőt a törvény megadja: e szerint a jövő héten közzéteszik a hirdetményeket, és attól kezdve 30 nap alatt kell lebo­nyolítani a liciteket. Addigra olyan elkötelezettséget vállal az állam, amelytől nagyon nehéz lesz visz- szalépnie a következő kormány­nak. Orbán szerint csak így védhe­tő ki, hogy a következő kormány megnyissa a termőföld megszerzé­sének lehetőségét jogi személyek számára. Vonza András földművelésügyi miniszter közölte: a Magyar Fej­lesztési Bank Rt.-hez (MFB) a csa­ládi gazdaságoktól összesen 68 milliárd forintnyi hitelkérelem ér­kezett, ez az összeg májús végére elérheti a 100 milliárd forintot. Már az országgyűlési választáso­kat megelőzően is 40 milliárd fo­rint kölcsön iránti kérelem érke­zett az MFB-hez. A Nemzeti Föld­alap Kht. (NF) kezelésében több mint 450 ezer hektár állami tulaj­don van, ennek értékesítését kez­dik meg napokon belül a nyilvá­nos versenytárgyaláson. Németh Imre, az MSZP agrár- miniszter-jelöltje megdöbbentő­nek nevezte a leköszönő kormány privatizációs lépését, egyben fel­szólította a kabinetet, hogy tartóz­kodjon az adófizetőket megcsorbí­tó akcióktól. „A Fidesz birtokren­dezése az állami földek leosztását jelenti a klientúrának. A családi gazdaságok még egymilliárd forin­tos hitelösszeghez sem férhettek hozzá, míg a tizenkét állami gaz­daságnak 17 milliárd forint jutott. A szocialisták nem akarják meg­tását. Sőt az MSZP-SZDSZ koalíció tervei között szerepel, hogy meg­könnyítse a helyben lakó gazdák földhöz jutását, különösképpen akkor, ha az állattenyésztési vagy ültetvénytelepítési célokat szolgál” - mondta a szocialista képviselő. Jakab István, a Magyar Gazda­körök és Gazdaszövetkezetek Szö­vetségének (MAGOSZ) elnöke eu­rópai megoldásnak nevezte az ál­lami tulajdonú termőföldek eladá­sára vonatkozó kormánydöntést. Elmondta: ezzel az intézkedéssel lehetővé vált a családi gazdaságok végleges megerősödése. Egy prog­ram akkor éri el a célját, ha azt véghez is viszik. Nem elég hitelt adni a földvásárláshoz, szükség van megvásárolható földterületek­re is, amelyekből eddig hiány volt. Nagy Tamás, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Orszá­gos Szövetségének (MOSZ) elnö­ke szerint a kormányfő változatla­nul ragaszkodik ahhoz a tévhit­hez, amely szerint a mezőgazda­ság centrumába a földbirtok-politi­kát kell állítani a jövedelempoliti­ka helyreállítása helyett. „Magyar­országon jelenleg mind a családi, mind a társas vállalkozó, mind pe­dig az őstermelő veszteséget szen­ved. Ezért elsősorban a jövedelme­zőségre kellene helyezni a hang­súlyt. Ha van jövedelem, akkor ér­demes majd földbirtokot vásárol­ni, földet bérbe venni” - mondta a MOSZ elnöke.- A magyar gazdák földéhségé­nél csak a Fidesz vagyonéhsége nagyobb - nyilatkozta Magyar Bálint. A szabaddemokraták ügy­vivője szerint a leváltott kormány a hátralévő napjaiban az állami vagyon és a közpénzek milliárdjait teszi zsebre, illetve folyatja el.- A kormányüléseket lehetne a Kisrabló Étteremben is tartani, hi­szen a kormány végnapjait ez az elnevezés írja le a legpontosabban - fogalmazott. Olyan társadalmi közeg kell, amely nem szolgáltatja ki a föld­művelőket a globalizmusnak, ha­nem visszaszerzi és szavatolja a családi gazdaságok fejlődését, megélhetését. Ilyen most nincs. A szándék jó, de megkésett - áll a MIÉP állásfoglalásában. ÚJVÁRI GIZELLA A Nemzeti Földalap Kht. január végén állt fel. Az az azóta eltelt hónapokban átvette az ÁPV Rt. és a Kincstári Vagyonigazgatóság kezelésében lévő több mint 400 ezer hek­tárnyi állami földet. A hasznosítási versenytárgyalásokat szeptembertől tervezték. Az intézmény a földalapba tartozó termőföldet akkor értékesítheti, ha a településen lakó családi gazdálkodó, a gazdálkodó családtagjai, a szomszéd, a közös háztartásban élő családtag, a helyben lakó szomszéd, haszonbérlő, feles bérlő és részes művelő le­mondott a törvény által biztosított vételi előnyéről. Az Országgyűlés által decemberben elfogadott földtörvény szerint a Nemzeti Föld­alap korlátlan ellenőrzési jogot gyakorol az összes magyarországi magán-, önkormány­zati és állami tulajdonban lévő termőföld felett. Elővásárlási joga van minden magyar földre, az intézményt csak a családi gazdaságok előzik meg. CIB BANK 2500 ESZTERGOM, SZÉCHENYI TÉR 24. TELEFON: (33) 510-0)0 Érvényes: 2002. április 1-tól BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE CIB Classic betét 50E Ft - 1M Ft INFI-WFI 9IFt-10NFt 10UFIMM Lekötési Idő Éné keni« (*) EBKM Éves kernel (%) EBKM Esés kernel (%) ESKÜ Éves kernel (%) EBKM 1 hó 6,750 (6,84) 6,800 (6,89) 6,900 (7,00) 7,050 (7,15) 3 hó 6,750 (6,84) 6,800 (6,89) 6,900 (7,00) 7,050 (7,15) 6 hó 6,500 (6,59) 6,550 (6,64) 6,650 (6,74) 6,800 (6,89) 12 hó 6,500 (6,59) 6,550 (6,64) 6,650 (6,74) 6,800 (6,89) Leiárai előtti sisszavállas esetén a kamat a mindenkűh CIB Classic Magánszámla alsó kamatsáviávat megegyező. CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. 50e Ft) Sávos kamat EnskanW(%) EBKM 0 - 50 e Ft-ig 2,000 2,05 50s Ft - 2M Ft 4,500 4,66 2M Ft felett 7,000 7,33 KINCSEM 2003 kötvény (min. 10e Ft) Lekötési idő Eves kamat (%) EHM* 1 hó 6,850 6,85 3 hó 6,850 6,85 6 hó 6,600 6,60 12 hó 6,600 6,60 * A2 EHM kamatai az éves kamattal megegyezitek. HITELEK Magánszemélyek részére CIB Személyi kölcsön 3M Ft-ig 20,99 vagy 23,99 3M Ft felett 17,99 vagy 20,99 THM: 20,02-39,15%, 1-5 éves futamidőre. A kamatláb mértéke a jóváhagyott hitel összegétől és az adósminősítés eredmé­nyétől függ. Ingatlanfedezet mellett nyújtott- lakáscélú hitel kamata 12,99 %- egyéb célú hitel kamata 15,99 % THM: 18.11 - 22,12%. 1 -10 éves futamidőre CIB Otthonteremtő hitei 1 éves kamatperiódus 5,75 % 5 éves kamatperiódus 4,50 % CIB Új Otthon hitel 2,99 % CIB0O64OM2M2 Szakszervezetek ma A szakszervezeteket már az MSZP programjának kidolgozá­sába is bevontuk, a munkaügyi, foglalkoztatási vállalásaink velük egyetértésben formálódtak - jelentette ki Kovács László szocialista pártelnök, aki tegnap Medgyessy Péter miniszter­elnök-jelölttel együtt találkozott az öt szakszervezeti szövet­ség elnökeivel és az ágazati szakszervezetek vezetőivel. szervezetet tömörít, tagságukat - 426 ezer fő - 274 ezer aktív mun­kavállaló és 152 ezer nyugdíjas al­kotja. Ide tartozik a közalkalma­zottak, köztisztviselők jelentős ré­sze és számos bírósági, ügyész­ségi, rendvédelmi, művészeti, egészségügyi dolgozó. A SZÉF tagjainak munkaadójával, a min­denkori kormánnyal igyekszik együttműködni. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének (ASZSZ) 31 tagszervezete van olyan stratégiai területeken, mint a közlekedés, a vegyipar, a papír­ipar, a vendéglátás, a vízügy, illet­ve a vülamosenergia-ipar. Jelenleg 150 ezer aktív és 30 ezer nyugdíjas Budapest A hazai szakszervezetek a becslé­sek szerint 800 ezer aktív és 300- 400 ezer nyugdíjas tagot tömö­rítenék, mely tábornak mintegy felét az MSZOSZ adja. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövet­sége a legnagyobb hazai szak- szervezet - mondta lapunknak Bálint Attila szóvivő. A 42 tag­szakszervezet néhány kivétellel szinte valamennyi hagyományos ágazatra kiterjed. Az MSZOSZ ha­gyományosan a baloldali érték­rendet követi. A Szakszervezetek Együttmű­ködési Fóruma (SZÉF) 35 szak­taggal rendelkezik. A Munkás- tanácsok Országos Szövetségéhez (MOSZ) 120-150 önálló jogi sze­mélyiségű szakszervezet tartozik, 65 ezer taggal. Tagszervezetei a versenyszférában tevékenyked­nek, de az egyházi intézmények pedagógusai, a közlekedési és vagyonvédelmi dolgozók egy ré­sze is ide tartozik. A szövetség a keresztény, konzervatív értékek mellett elkötelezett. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (Liga) 98 ezer tagot jelentett be. Az Értelmi­ségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) 11 tagszakszervezettel rendelkezik a mezőgazdaság, az egészségügy, a felsőoktatás, a tu­domány, a társadalombiztosítás, valamint a vasas szakma és a víz­ügy területéről. Tagjainak száma 85 ezer. Az ÉSZT az összes politi­kai erővel együttműködésre kész szervezet. döczyl. Tanév Budapest A Közoktatás-politikai Ta­nács azt javasolja, hogy min­denhol egységesen szep­tember 2-án kezdődjön a 2002/2003-as tanév. Az Oktatási Minisztérium (OM) döntés-előkészítő, és ajánlattevő testületé azt javasolja, hogy a 2002/2003-as tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet a tárca új vezetőjének ellenjegyzésével jelenhessen meg - mondta Kajtámé Botár Borbála, a Ma­gyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet elnöke a testület keddi ülése után. Azt ajánlják, hogy az őszi szünet október 31- től november 3-ig tartson, így a vakáció csak egyetlen tanítási napot venne el a tanévből. Az ülésen szó esett arról is, hogy a jövőben csökkenteni kellene a tanév időtartamát, amely jelen- leg 185 nap._______________ ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom