24 óra, 2002. május (13. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-02 / 101. szám

Arafat közel a szabaduláshoz Palesztin fiatalok a megállapodás hírét üdvözlik fotó: europress/epa Palesztin közlés szerint megállapodás született arról, hogy hat, Jasszer Arafat főhadiszállásán megbújt palesztin szélső­ségest átszállítanak a Jordán nyugati partján lévő egyik bör­tönbe, s ezzel közelebb került a Jasszer Arafat főhadiszállása körüli zárlat feloldása. Hírek MAGYAR ÁLDOZAT. Szörnyű részletekre derült fény szerdán Ausztriában egy hétfői gyilkos­sági ügyben, amelynek áldozata egy magyar nő. Stájerországban, Stubenberg településen hétfőn hívták a tűzoltókat egy tűzhöz: az oltás után a házban találtak egy női holttestet, s hamarosan kiderült, hogy a nőt megölték, s gyújtogatás történt. A ház tulaj­donosa, a 46 éves Walter D. ked­den maga jelentkezett a rendőr­ségen. Elmondta: magyar élet­társa pénzt követelt, s azzal fe­nyegetőzött, hogy felgyújtja a férfi autóját, mire a tettes vak dühében megfojtotta, levetkőz­tette, megbecstelenítette a holt­testét, majd felgyújtotta a házat. MTI FELSZÓLÍTÁS. A Magyar Koa­líció Pártjának (MKP) tagságá­hoz írt nyílt levélben szólította fel Duray Miklóst kilencven szlovákiai magyar értelmiségi, hogy az MKP ügyvezető elnöke „hagyjon fel a társadalmat meg­osztó közéleti szereplésével, és ne nyilatkozzon többé a szlová­kiai magyarság nevében.” mti ZAVARGÁSOK. Súlyos össze­csapások voltak szerdára virra­dóra Berlin két kerületében. Egy asszony súlyos, életveszélyes sé­rüléseket szenvedett, több mint hatvan rendőr is megsebesült. A német főváros Prenzlauer ke­rületében 1998 óta nem voltak ilyen súlyos zavargások. A má­jus elsejei békés ünnepség bal­oldali és náciellenes felvonulás­sal kezdődött. Később anarchis­ták egy 500 fős csoportja jelent meg, amelynek tagjai tüzet gyúj­tottak a városrész főútvonalán, kövekkel és üvegpalackokkal dobálták meg a tűzoltókat. Ösz- szecsapások voltak Hamburg- . bán is, ahol húsz személyt vet­tek őrizetbe, mti TÁMADÁS. Több száz amerikai katona indított nagyszabású offenzívát a kelet-afganisztáni Paktia tartományban a tálibok és az al-Kaida harcosai ellen - jelentette szerdán a pakisztáni központú AIP afgán iszlám hír- ügynökség. A hadművelet kedd este kezdődött, és helikopterek szállították a több száz kom­mandóst a Mezai hegységhez, Gardéz tartományi székhelytől mintegy 30 kilométerre keletre. MTI ÖRÖKÖSÖDÉSI PER. A The Wall Street Journal szerdán be­számolt arról, hogy egy wa­shingtoni bíróság előtt per folyik a budafoki papírgyár ügyében, mert a volt tulajdonos, Moritz Leitner leszármazottai szerint törvénytelen volt mind az 1940- es évek végén történt államosí­tás, mind pedig az az ügylet, amellyel az 1990-es években a Tenneco-konglomerátumnak adták el a gyárat, mti ROMAFÓRUM. A világ tucatnyi országából érkezett több mint száz küldött vesz részt a Lódzban szerdán megnyílt há­romnapos 2. roma vüágkong- resszus munkájában. A rendez­vényt az Európa Tanács védnök­sége alatt a lengyel és a finn kor­mány támogatásával tartják. A résztvevők megvitatják az eu­rópai romák helyzetét, a roma migrációt, és a holokausztban elpusztult romák kárpótlásának kérdését, mti OLAJÁR. Erőteljesen gyengült szerdán napközben a kőolaj szabadpiaci ára arra a bejelen­tésre, hogy a múlt héten nem várt mértékben nőtt az ameri­kai olajtartalék. Közép-európai idő szerint 16.30-kor a londoni Nemzetközi Olajtőzsdén (IPE) a júniusi, globális alaptípusnak számító Északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 57 centtel 25,90 dollárra csök­kent. MTI Betlehem - Ramalláh Jasszer Arafat egyik tanácsadója a megállapodásról beszámolva elmondta: az izraeli tankok azon­nal távoznak a palesztin vezető rámalláhi főhadiszállásától, amint a hat, Izrael által körözött palesztin elindul Jerikóba. Maga Jasszer Arafat szerdán amerikai és brit szakértőkkel tár­gyalt a rámalláhi főhadiszállás körüli zárlat feloldásáról. Izraeli Birobidzsán Sokan érkeznek a közel-keleti or­szág különböző városaiból a Kíná­val határos Birobidzsánba látoga­tóba, de általában egy-két hét után visszatérnek az „ígéret földjére”. Olykor azonban családi, vagy egyéb okból repatriálnak. A rabbinátus mindamellett megállapította, hogy a kivándorlá­si hullám elmúlt. Az oroszországi zsidókat ugyanis már nem éri hát­rányos megkülönböztetés az egye­temi felvételnél, vagy a foglalkoz­tatásnál, útlevélkérelmüket nem utasítják el. Érdemes felidézni az autonóm terület keletkezésének körülmé­nyeit. A zsidó nemzetiségi auto­nómia létrehozását Mihail Kalinyin és helyettese, Pjotr Szmidovics kezdeményezte. 1924- ben bizottságot hoztak létre a zsi­Berlin A sajátos intézmény elődje azt követően alakult, hogy 1969 júli­usában az Apollo-11 űrhajó fe­délzetéről amerikai asztronauták a Hold felszínére léptek. Armstrong, Collins és Aldrin űr­hajós lett az első „díszpolgára” annak a társaságnak, amelyet mintegy húsz éve üzleti vállalko­zássá szervezett át Dennis Hope. Az amerikai fiatalember az ENSZ Holdra vonatkozó állásfoglalásá­ra alapozott - eredménnyel. A vi­lágszervezet ugyanis kimondta, hogy egyetlen állam sem jogosult birtokba venni a világmindenség földön kívül fekvő területeit. Hope ezt úgy értelmezte, hogy források már korábban közölték, hogy a palesztin vezető hamaro­san visszanyerheü mozgási sza­badságát. A megállapodás techni­kai részleteiről - a palesztin fog­lyok átadásáról és az izraeli harc­kocsik távozásáról - még egyez­tetnek az érintettek. Folytatódtak az izraeli és a pa­lesztin küldöttség tárgyalásai a betlehemi Születés Templomá­ban és a körülötte kialakult hely­zet megoldásáról. A palesztin dók földhöz juttatása céljából. A testület a Bajkáltól keletre, a Bira és Bidzsan folyó közötti területet javasolta. 1930-ban létrehozták a Birobidzsáni Nemzeti Körzetet, amelyet négy év múlva autonóm területté nyilvánítottak. A külföldi és a szovjet zsidók egy részének az áttelepülés a nyomortól és megaláztatásoktól való megsza­badulást, a Németországból me­nekülteknek pedig az életben ma­radást jelentette. Az első ötszáz külföldi 1931-ben Litvániából, Ar­gentínából és Németországból ér­kezett. Az áttelepülőket óriási nehéz­ségek fogadták. Nem voltak utak, lakások, rengeteg volt a szúnyog. Mindezt nehezítette a gyakran esős nyár és a sok árvíz. Am a ne­hézségek nem állították meg az át- költözők áradatát. Iskolákat, könyvtárakat hoztak magánszemélyekre a tilalom nem vonatkozik, s megkezdte a Nap­rendszer bolygóinak és azok különböző holdjainak felparcel­lázását. Ma a Holdon fél futballpálya nagyságú, a Földre jó rálátást biz­tosító terület 29,90 euróért kap­ható. A Marson, a Vénuszon és a Jupiter Io nevű holdján egy négyzetméternyi felület most 0,007 euróba kerül, tehát jóval ol­csóbb, mint például a Földön a legkedvezőbbnek számító an­tarktiszi telek. Az üzleti sikert jelzi, hogy a Lunar Embassyk hálózata azt vallja, immár 800 ezer Hold-telek- tulajdonost képvisel, nem szólva a Naprendszer Földön kívüli küldöttség sürgette, hogy az iz­raeliek tegyék lehetővé a bejutást a templomba, és a személyes ta­lálkozót a bent tartózkodó sze­mélyekkel. Napközben két sebe­sült, köztük egy rendőr elhagy­hatta a templomot. Ezzel csak­nem egy időben víz árasztotta el a templom belsejét. A paleszti­nok szerint ezt az izraeliek okoz­ták azért, hogy a palesztinokat el­távolítsák. Izraeli közlés szerint viszont csőtörés történt. Mintegy 180 palesztin tartóz­kodik a kereszténység betlehemi szent helyén április eleje óta, kö­zöttük negyven fegyveres, akiket az izraeli hatóságok keresnek. létre, a helyi újság párhuzamosan orosz és jiddis nyelven jelent meg. 1933-ban a moszkvai zsidó szín­ház stúdiójának segítségével meg­alakult a birobidzsáni színház. Sztálin rendszere azonban a zsidókat is sújtotta; 1937-re a ter­ror tömeges jelleget öltött. A terü­let teljes vezérkarát kivégezték, a megtorlás főként a külföldről átte- lepülteket érte. A második világhá­ború kezdetéig Birobidzsán lakos­sága húszezerre csökkent. Csak a háború után kezdtek ismét érdek­lődni az emberek az áttelepülés iránt. Hruscsov és Brezsnyev ide­jén ugyanis részben visszaállítot­ták az autonómiát. Napjainkban a nemzeti kultu­rális élet ismét élénk Biro- bidzsánban. A meglévő zsinagó­gán kívül - állami költségvetésből - még egy épül. Érezhetően aktivi­zálódtak az izraeli kapcsolatok. Habár a terület 220 ezer lakosából a zsidók most csak másfél százalé­kot képviselnek, az igazgatás és a gazdaság minden területén van­nak képviselőik. bolygóinak leendő polgárairól. A Holdat megjárt amerikai űr­hajósok mellett - akiknek mind­máig ingyenes „állampolgárság”, telektulajdon és útlevél jár - a leg­nevesebb „űrföldesurak” közé számít például Ronald Reagan, Clint Eastwood, MegRyan és Tom Cruise. A galaktikus ingatlantulajdo­nokat a San Franciscó-i telek­könyvi hivatalban jegyzik be, s a birtokleveleket is ez az intéz­mény adja ki. „Tény, hogy az ajánlatainkat nem mindig veszik teljesen komolyan, de tréfás aján­dékötletként mindenütt elfogad­ják. S összességében a dolog tel­jesen komoly. Az ENSZ mind­máig nem jelentett be egyetlen til­takozást sem, s ez azt jelenti, hogy az üzletkötések és a Lunar Embassyk jogszerűek” - állítja Dennis Hope. kocsis tamás Zsidó autonóm terület „Visszatelepült az Orosz Föderáció zsidó autonóm területére száz ember, akik még a Szovjetunió fennállása idején vándo­roltak ki Izraelbe” - állt nemrég az újságokban. Béri Lázár főrabbi azonban a közölt számokat túlzottnak találja - írja tudósításában a Novosztyi hírügynökség. EUROPRESS A Hold nagykövetségei Hét országban kezdte meg működését a Naprendszer Földön kívül eső területeinek képviseletét felvállaló „diplomáciai” szervezet: a Lunar Embassyk hálózata. ÁLLÁSPONT KONCZ ANDREA Gól - sípszó után Orbán Viktor a sípszó után lőtte a labdát az ellenfél kapujába, és miután nem csupán játékosként, de bíróként és partjelző­ként is szerepelt, rögtön meg is adta a gólt. A kormány egyik utolsó intézkedéseként rendelkezett az álla­mi tulajdonú földek elárverezéséről. Persze rögtön meg is in­dokolta, miért kellett ilyen sietősen meghozni ezt a döntést: nem bíznak utódaikban, így még idejében biztosítani kíván­ják, hogy a hazai birtokrendszer a „megfelelő irányba” fejlőd­jön tovább. Lépjünk túl azon az apróságon, hogy ha csekély mértékben is, de a magyarok többsége a kormány távozására voksolt. Nem kizárt, hogy ezt azért tették, mert nem értettek egyet az Orbán-kormány elképzeléseivel, netán helytelenítettek egy­két döntést. így aztán az sem kizárt, hogy ez a csekély több­ség most bosszúsan vonogatja a szemöldökét, hiszen a távo­zó kormány még utoljára lenyeletett velük egy békát. Nem volt elegáns lépés, de ne legyünk túl szigorúak, a távo­zó kormány az utóbbi időben az elegancia látszatára sem adott, és lám, milyen szép sikert ért el ezzel. Azt se feszegessük, vajon miért lett ez a lépés hirtelen ennyi­re sürgős, és hogyan bonyolítják le alig néhány hét alatt. Nem lenne szép dolog azt feltételezni, hogy azokra a földek­re bizony már megvannak a vevők, csupán a választók el­tévelyedése folytán került homok a gépezetbe. Akár azt is feltételezhetjük, hogy pár napon belül minden olyan földtulajdonos értesül a leendő aukciókról, aki érintett, össze is szedi a szükséges pénzt, hiszen tudjuk: bőven van forrás a mezőgazdaságban, csak kívülről ez nem látszik. A keddi kabinetülés után csak azt nem értem: hogyan mu­laszthatta el a kormány még azt is kikötni, hogy Magyar- országnak csak olyan miniszterelnöke lehet, akinek a monog­ramja O. V. EGYETÉRTEK: 06-9(Ki3M03 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-304 GYULAY ZOLTÁN Lakat Akik most ezeket a sorokat olvassák, a múlt század szülöttei. Gondoljunk csak bele: „múlt század”... Ugyan, nincs valami avíttas ebben a szókapcsolatban? No és hát milyen is volt az a bizonyos „múlt század”? Száz esztendő, amelynek során a legjobb volt, ha lakatot tettünk a szánkra. Édesapám, aki a „múlt-múlt” században látta meg a napvilá­got, és világháborútól világháborúig, kommüntől ellenforrada­lomig (aztán „csak” ellenforradalomig, mert a történelem re­habilitációját már nem érte meg) szinte minden rendszert a sa­ját bőrén tapasztalhatott, rendkívül óvatosan nyilatkozott poli­tikai ügyekben, még családi körben is. Véleményét persze nem rejtette véka alá, de értésemre adta, hogy ez maradjon négy fal között, ez a mi magánügyünk, magánvéleményünk - jobb nem kísérteni az ördögöt. Ha úgy tetszik, lakatot tett a számra. Fél évszázadot ilyen korlátokkal leélni - mit mondjak - nem volt könnyű. De idővel tágultak a határok, kitolódtak a falak; miért van hát, hogy ennek a múlt századi korosztálynak mégsincs tökéletes tudomása arról, hogy hol és meddig lehet valójában elmenni? Mert hogy nincs, arra aligha kell bizonyí­ték. Még akkor sem, ha alig több mint tucatnyi évvel ezelőtt egy fiatalember az ország széles nyilvánossága előtt követelte a szovjet csapatok kivonulását. Akkor szinte mindenki meg­döbbent, felszisszent - és íme, mára jóval szelídebb, csönde­sebb lett a hangnem. Bocsánat: nem mára - tegnapra. Újabb lövészárkok kezdték el bebarázdálni a honi földet (minden ol­dal megtette jócskán érte a magáét), és a szavakon túl semmi nem mutat arra, hogy ezeket a lövészárkokat bárki is képes volna betemetni, már ha szándékában áll egyáltalán. Aki ezeket a sorokat olvassa, az a múlt század szülötte. Min­den átkával és kegyelmével. Igazán az volna a kívánatos, ha a szájakról valóban lekerülne a lakat. Hogy végül is mit hoz ez magával (friss ígéret van rá), alapvetően sorsunkat határozza meg. EGYETÉRTEK: 06-90430422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0640330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja; 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. ORSZÁGJÁRÁS. Uralkodásának 50. évfordulója alkalmából beszédet mondott a parlamentben, és férjével országjáró körútra indult II. Erzsébet brit királynő. _______________fotó: europress/epa 2 . OLDAL 2002. Május 2., csütörtök VILÁG TÜKÖR

Next

/
Oldalképek
Tartalom