24 óra, 2002. május (13. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-02 / 101. szám

NYEREMÉNYAUTÓNK a következő településeken tekinthető meg: 10 ÚRA Lábatlan, Dózsa u.Zalka ltp, sarok 11 óra Lábatlan, Rákóczi u(Egészságház) 12 óra Süttő, Posta 13 óra Neszmély, Fő u.-Hősök u. sarka 14 óra Dunaalmás, Posta Tardos, Vértestolna, Tarján, Héreg, Gyermely, Szomor településeken várjuk. A tartalomból: TATABÁNYA-ÓVÁROS Elsősorban képzőművész- j nek tartja ma­gát Jakobi An­na. Emellett al­só tagozatos kisdiákokat ta- j nít a tatabányai József Attila Általános Iskolában, verset ír és zenét szerez. (11. oldal) I AUTÓSÉLET Az angolok sorban állnak a Miniért. (6. oldal) SMS-ÜZENETEK Két hónapja nem vesznek fel sehova, mert 50 múltam... (13. oldal) IDŐJÁRÁS ■ Jövő heti televízió- és rádióműsor 771416 865002 0 0 10 1 Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ÍUZUKI BEFIZETÉSSEL (ELŐLEG NÉLKÜL)- +HÁR0M HAVI fi/ BIZTOSÍTÁSI KEDVEZMÉNNYEL I J Autóház ^ Vitai TATABÁNYA 34/312-161, KISBÉR 34/355-001 MAJÁLIS ÉSZAK-KOMÁROMBAN - A Duna túlsó partján is számos program várta a majálisozókat. Az Európa-udvarban magyar és szászsebesi román népzenét hallhattak, valamint Szlovákia legerősebb embere, Narancsik Sándor mutatványainak tapsolhattak a nézők. Képünkön: a gyerekeknek is akadt elfoglaltság, az Eötvös utcai óvoda óvónői kívánságra arcfestést vállaltak. (KépösszeálUtásank az 5. oldalon.) fotó: kiss Mindszenty-zarándoklat ________Esztergom M ájus 4-én 10.30 órakor a bazili­kában főpapi szentmise kereté­ben tartják meg a hagyományos Mindszenty-zarándoklatot. A szentmisét követően rendezik a bazilika előtti téren a Mindszenty-emlékhely megnyi­tóját. Az emlékhelyet ünnepélye­sen megáldja dr. Paskai László bí­boros, prímás, esztergom-buda- pesti érsek. Beszédet mond Rockenbauer Zoltán, a Nemzed Kulturális Örökség Minisztériu­mának vezetője és Habsburg- Lotharingiai Mihály, a Mind- szenty Alapítvány elnöke. Május 6-a és 9-e között Esz­tergomban Mater Magna Austriae et Magna Dominia Hungarorum címmel egyháztör­téneti konferencia lesz Mariazell és Magyarország 650 év vallási kapcsolatai témában. A konfe­rencia ünnepélyes megnyitója május 6-án 15 órakor kezdődik a volt megyeháza dísztermében, ahol Mariazell és Esztergom pol­gármestere aláírja a testvérváro­si okleveleket. A nyitóprogram 17 órakor a bazilikában főpapi szentmisével folytatódik, ame­lyen elhangzik Liszt Ferenc Esz­tergomi miséje. Az új híd címere Tata Vasárnap az Erzsébet téren el­helyezték az egy évvel ezelőtt felavatott új hídon azt a cí­mert, amelyet Tata testvérvá­rosából, Montebellunából hoztak. A két part közötti át­kelő is az olasz település ne­vét viseli. Amikor elkészült a híd, az olasz város vezetői épp itt voltak, s nekik köszönhetően megtörtént a keresztelő. Silverio Zaffaina polgármes­ter vezetésével most az otta­ni kerékpáros egyesület tag­jai hozták el Montebelluna címerét. ■ Európa-vonat - kartonból Észak-Komárom Európa-napot rendeznek pénte­ken Eszak-Komáromban. Reggel 9 órától délután fél ötig az Euró­pai Információs Központ nyílt napjára várják az érdeklődőket. 9 óra 30-tól az Európa-udvarban ügyességi és fantáziafejlesztő játékokon vehetnek részt a gye­rekek, kartondobozokból meg­alkotják az Európa-vonatot is. 10 órától a Tiszti Pavilon sza­badtéri színpadán a komáromi járás alapiskolásai néptáncokat, népzenét, színijeleneteket mu­tatnak be, lesz vetélkedő, érté­kelik a képzőművészeti ver­senyt is. 13 órakor mutatják be az Euró- pa-udvar című könyvet, fél négy­től a Bran együttes ír népzenét játszik, ezt követően pedig a Comorra kamarazenekar és a Bahno nevű csapat lép fel. 17 órától az Öregvár előtti par­kolóban folytatódnak a koncer­tek, a ZVA 12-28, a Pál Utcai Fi­úk, a HEX, valamint a Kispál és a Borz zenél. ■ Bezárják-e a piacot? A polgármester tiltakozik az ÁNTSZ döntése ellen Esztergom Mint hírül adtuk, a városi piac léte veszélybe került. Április elején dr. Sári Katalin tiszti fő­orvos az Állami Népegészség­ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat nevében megtagadta a szakha­tósági hozzájárulását a piac működéséhez. Ez a döntés elvi­leg azt jelenti, hogy a polgár- mesteri hivatalnak be kellene zárnia a piacot. Meggyes Tamás polgármester a döntéssel nem ért egyet, vissza­utasítja. Április 29-én levélben fordult a piac minden kereskedő­jéhez és árusához, amelyben le­szögezi: nem hagyja, hogy a pia­cot bezárják. A városnak már korábban is támadt vitája az ÁNTSZ-szel a piac üzemeltetési feltételeiről. Az önkormányzat képviselői meghallgatták az árusok véle­ményét, elfogadták kéréseiket. A testület döntött arról, hogy a piacot a továbbiakban is mű­ködtetni akarja, és hosszú tá­von új, alkalmasabb helyszínt kíván találni. Tervezői ajánlato­kat kértek be, és az átmeneti időszakra pedig megpróbálták az ÁNTSZ korábbi kifogásait or­vosolni és kötelezéseit teljesíte­ni. Rendezték a mellékhelyiség­üzemeltetéssel kapcsolatos problémákat, megtiltották a gépkocsiforgalmat, kibővítették - önálló intézmény keretében - a piac-felügyeleti tevékenysé­get, előírták és végrehajtatták a megfelelő elárusítópultok beál­lítását, sőt még gombavizsgálót is alkalmaztak. Mindezek ellenére az ÁNTSZ nem állt el döntésétől. A polgár- mester szerint a merev, városel­lenes magatartás veszélybe so­dorta számos kereskedő és vásá­rozó napi megélhetését és a vá­rosiak áruellátását, sokak egyet­len (olcsó) vásárlási lehetőségét is. Ezért Mikola István egészség- ügyi miniszterhez, valamint dr. Grosschmid Sándor megyei tiszti főorvoshoz fordult. Á város jegyzője a megyei közigazgatási hivatalnak írt levelet: nem vállal­ja a piac bezárását összeférhetet­lenség miatt. RAFAEL BALÁZS PÁRKÁNYI ÜNNEP - Zsúfolt a Mária Valéria híd Párkány és Eszter­gom között. A dolgozó embert ünnepük. A városban sok a magyaror­szági magyar, de német, japán, kínai szó is hallatszik. Az együttlét ta­vaszról, békéről és szeretetről szól - politika nélkül... Képünkön: zsú- folt az átkelő Párkánynál. _____________________ fotó: rafael L ovas emlékverseny tette meg a versenyzőket a Ba­—------ konyalja fővárosában. Az emlék­A z 1996-ban elhunyt neves kis- versenyre csaknem száz ver- béri lovas, Kristóf János emléké- senyző érkezett. Elsőként a kéz­re első ízben rendeztek ver- dő ló, kezdő lovas számban áll- senyt. Kristóf, a híres magyar lo- tak 57-en rajthoz. Itt az akadá- vas elsősorban az akkori cseh- lyok magassága 100 cm volt. Dél­szlovákiai Pardubicében ért el ki- után az ifj úsági és felnőtt lovasok váló eredményeket. Május else- a 110 cm-es akadállyal vívták lén nagyszámú közönség tekin- küzdelmüket. j.t. A zsúfoltság fokozza a betegek feszültségét Esztergom A pszichiátriai betegek ottho­nába az vehető fel, aki az ellá­tás igénybevételének időpont­jában nem veszélyeztetett, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi álla­pota, valamint szociális hely­zete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes. Egyebek mellett ezt is leírta Kolozsváry-Kissné Leel-Őssy Lil­la, a Komárom-Esztergom Me­gyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona igazgatója ab­ban a beszámolójában, amelyet a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület legutóbbi ülé­sére állított össze. Szólt arról is, hogy Esztergomban található in­tézményükbe száz beteget vehet­nek fel maximum, de erre több lenne az igény. Jelenleg 34-en várnak a bekerülésre. Az ellátottak átlagéletkora meghaladja az 58 évet, többségük a pszichiátriai kezeléseken kívül egyéb kezelésre is szorul. Ezért nem csak ideg-elmegyógyászt, hanem belgyógyász szakorvost is alkalmaznak. Jelentős feladat há­rul az ápolókra, mivel a gondo­zottakat nem lehet felügyelet nél­kül hagyni. Munkájuk állandó fi­zikai és erős pszichés megterhe­léssel jár. Ennek ellenére az intéz­mény jelmondatát figyelembe vé­ve végzik feladataikat: „EUátotta- ink simára megteremteni a biz­tonságot adó, támogató, nyugal­mas „otthont”, mindennapjaikat a lehetőségekhez képest legin­kább közelíteni az intézmény fa­lain kívüli élethez, minden lehe­tőséget megadva „külső” kapcso­lataik fenntartásához.” Mindez nem könnyű, hiszen hiányzik egy foglalkoztatás­szervező és két főosztályvezető ápoló is. Ugyancsak bonyolítja a helyzetet, hogy a minimálbér emelése és az egységes össze­gű munkahelyi pótlék beveze­tése miatt erős bérfeszültség alakult ki. Ez természetesen nem érinti a rászorulókat, akik viszont folya­matosan érzékelik a zsúfoltságot, s ez gyakran agresszivitást vált ki belőlük. A normális körülmé­nyek kialakítása csak új épület lé­tesítésével lehetséges, hiszen amelyben jelenleg vannak, az már több mint 160 éve készült, s nem is gyógyító célokra. A megyei közgyűlés tagjai tá­mogatják egy új intézmény létre­hozását, és bíznak abban, hogy a fedezet előteremtésében a kor­mány is jelentős segítséget nyújt a közeljövőben. PALÁSTI Vele bármire vállaikoz |! i ,:v Opel Vivaro ■ légzsák N tárcsafékek elől-hátul N ABS N rádiósmagnó I Ft+ftfR-tfll Már hatszemélyes tehergépkocsi változatban is! Az Ön Opel-partnere: Opel Tatabánya 2800 Tatabánya, Győri út 37., Tel.: (34) 511,919, Fax: (34) 511 -929

Next

/
Oldalképek
Tartalom