24 óra, 2002. április (13. évfolyam, 76-100. szám)

2002-04-02 / 76. szám

o PostaBankLeasing RéízvénytAfSAsAg Kedvezményes új személyautó és kishaszongépjárm ű finanszírozás HITELLEVÉLLEL THM 9,49%-tói Keressen fel bennünket új irodánkban! 2800 Tatabánya, Győri út VA. Telefon: (34) 303-302 2 24 3 58 87 KHHHBE3S2EEB31 LjO C5j) <X3£ Í8) (223) (ä&) Miniszterelnök a Szabadság téren Komárom Szerdán megyénkbe látogat Orbán Viktor miniszterelnök, aki a Bajóton felépült millenniu­mi emlékház és tájékoztató központ átadása után 15 órától Komáromban, a Szabadság téren, a városháza előtt is beszédet mond. ■ Hazám, hazám... Komárom A Csokonai Művelődési Köz­pont Múzeumbarát Köre ma 17 órától a Klapka György Múze­umban tartja összejövetelét. Ez­úttal az Észak-Komáromban élő dr. Szénássy Zoltán író, helytör­ténész lesz a vendégük, aki Ha­zám, hazán, Te mindenem.... rímmel a komáromi kötődésű zeneszerzőről, Egressy Béniről tart előadást. ■ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tata és környékük napilapja [Suzuki ESsi II [Vessél elvihető n .VI FT 1.0) bi kedvezményekről rdeklődjön személyesen. Paskai László: Az új élet reményét adja a feltámadás Eszterqom A keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus Krisztus elárultatása, megkínzatása és halála valamint feltámadása köré épül fel a liturgi­kus egyházi év. Húsvétvasárnap a Megváltó győzedelmére emlékeznek szerte a világon, így volt ez a magyar katolikusok főtemplomá­ban is. A zsidók és a keresztények egyaránt legfőbb ünne­pükként tartják számon ezt az időszakot. Míg az előbbiek a szabadulás napjaként, a Messiás-várás legfontosabb időszakaként tartják számon, a ke­resztények a bűn kötelékéből való szabadulás jelké­peként értelmezik. A zsúfolásig telt bazilikában, Szent István várhegyén Paskai László bíboros, prí­más, esztergom-budapesti érsek vezette a húsvéti szertartást, lezárva ezzel a nagyhét megemlékezés­sorozatát. Különleges körülmények között szólhatott a hí­vekhez a főpásztor, hiszen Baráti István főszékes­egyházi karnagy és kórusa Liszt Ferenc egyik leg­jelentősebb műve, a Missa Choralis köré építette fel a méltó zenei hátteret: - Jézus tetteivel, szenve­dése vállalásával, majd feltámadásával a bűn köte­lékéből szabadított ki bennünket - hallhattuk az érsektől. - Ő számunkra a mennyek kapuját is megnyitotta. Ez az ünnep, az ő megnagyobb em­léknapja adjon erőt mindannyiunknak a jövőhöz. Megtanított bennünket az új élet reményére. Feltá­madása új emberképet hozó korszak kezdetét jel­Paskai bíboros a húsvéti szertartáson zi, s évente erre emlékezünk minden húsvétkor. Ez az emberkép a kimagasló erkölcsi értékek teljesíté­sére törekszik, ez tud megnyílni embertársaink fe­lé, keresve és segítve egymást az élet útjain - mondta Paskai László. mfmlmuzs Leállt a locsolóforgalom Lehet, áprilisi tréfa volt - Ötvendolláros fejpénz a hídon Esztergom Húsvéthétfőn a Mária Valéria hí­don délre teljesen leállt a forga­lom; gépkocsival 40-50 perc, gya­logosan 20-30 perc alatt lehetett átjutni. Nem segített az sem, hogy sokan csak locsolkodni indultak a két városba. Hosszú ideig tartott, amíg nevet nem mondó illetékes­sel telefonon beszélni tudtunk. A fő kérdésünk „a fejpénz” volt: az­az, állítólag szúrópróbaszerűen ellenőrzik a szlovák szervek, hogy van-e a lakosoknál ötven dollárnak megfelelő korona vagy forint a határ átlépésekor. Mint megtudtuk, a sokak által emlegetett 50 dolláros kötelező kvóta nem lépett életbe. Lehet, hogy csak április 1-jei tréfa volt? Akiket kérdeztünk, se meg nem erősítették, se meg nem cáfolták az értesülést. Azért még az egyenruhások is hozzátették: nem lenne eurokomform lépés. Nem várható el ugyanis, hogy al­kalmanként 13 ezer forinttal sé­tálgassunk át egy pohár sör vagy egy barátí beszélgetés kedvéért. Hiszen mindkét országban dívik a locsolkodás szép szokása. A megépült átkelővel természetes­nek is tartják, hogy mindkét olda­lon akadályoztatás nélkül gyako­rolják a hagyományt. Tizenhárom óra után a kocsi­sor az esztergomi első hídíven állt. Nem lehet tudni, ez a lassú­ság mikor fogja megbosszulni ma­gát. Az itt élők nem erről álmod­tak ötvenöt éven keresztül, r. b. Ünnepi tavaszi napfürdő Biztattak a meteorológu­sok: gyönyörű idő lesz húsvétkor. Igazuk lett a hivatásos időjósoknak: nem kellett télikabátot ölteniük a fiúknak, legényeknek, uraknak. Nyári melegben indulhattak tojásgyűjtő körútra. Sétálók sora népesítette be a tatai Öreg­tó partját, bakancsosok igyekeztek meghódítani a Gerecsét, a Vértest, a Pilist, gyerekek pancsoltak a nagyvárosok szökőkút- jaiban. Mások dolgoztak a kétnapos ünnepen is. (Húsvéti összeállításunk __________az 5. oldalonjm S ipos Riki és Laki Richárd napfényfürdőzik a megyeszékhely belvárosában------------------------------------------------------------------------ Fizetett pilitikai hirdetés “ A tisztánlátás érdekében... A legutóbbi megyei közgyű­lésen az MSZP-SZDSZ frak­ció tagjai közül többen pél­dátlan magatartást tanúsítot­tak, az első napirendi pont megtárgyalása után kivonul­tak az ülésteremből. Az egyeztető szünetben szándé­kukat eltitkolták, hogy várat­lan helyzetet teremtsenek. A fölvetett személyi kérdés sú­lya nem vethető össze azok­kal a napirendekkel, ame­lyekben, ha nem születik ha­tározat, súlyos következmé­nyek adódtak volna. Ez a magatartás nem magya­rázható mással, mint hogy a kivonuló képviselők nem tud­ják magukat függetleníteni az országgyűlési kampány ese­ményeitől. Az előbbieket bizo­nyítja az a tény is, hogy egy okafogyottá vált ügyben kíván­nak még a választások előtt egy rendkívüli közgyűlést ösz- szehívni, amelynek nem titkolt célja a közgyűlés elnökének lejáratása. Az elmúlt napokban szemé­lyemet érintő tudósításokban, újságcikkekben számos rága­lom és csúsztatás jelent meg a nyüatkozók részéről. Nem volt módom megfelelően reagálni, ezért a tisztánlátás érdekében a hirdetési formát kellett vá­lasztanom, hogy a valóság pontosan és hiánytalanul je­lenjék meg. (Folytatás az 5. oldalon) a. Gyerekekre, nőkre lőttek Nyergesújfalu Szombaton reggel rajtolt az Iri- nyi-gimnázium elől az a négyta­gú társaság, amely futva, egy­mást váltva, kilenc nap alatt teszi meg a németországi Karlsdorf- Neuthardba a mintegy 950 kilo­méteres távolságot. Miskolczi József, a város pol­gármestere meleg szavakkal mél­tatta a nagy vállalkozást, amely nem kis kihívás a négy megszál­lott fiatalember számára. Román Attila, Emmer Attila, Molnár Pé­ter és Vandlik Tamás teszi meg a 950 kilométeres távot, és egy­mást váltva futnak a célig, Nyergesújfalu testvérvárosába. Sokan csatlakoztak egy bizonyos távon a futáshoz, többiek mellett a tatabányai Szántai Csaba, Euró­pa kerékpárosa, aki elmondta, hogy nem akármilyen útra vállal­koztak a nyergesiek. ______________(cg-11. oldal) ■ Bo raink piaci esélyeiről szavaztak az olvasók Nagyobb hírverés kellene A megyében (is) egymást érő, s az ágazat sikerei mellett a gondo­kat is rendre a középpontba állító borversenyek kapcsán a múlt hé­ten arról kérdeztük olvasóinkat, véleményük szerint milyenek a magyar táj, benne az ászár- neszmélyi borvidék nedűinek vi­lágpiaci esélyei - különösen az EU-csatlakozás után. A www.24ora.hu címen elér­hető internetes honlapunkon - 55%-os szavazataránnyal - az a válaszlehetőség bizonyult a leg­népszerűbbnek, mely szerint: „Nagyszerű boraink vannak, erő­teljesebb reklámozással nagyobb sikert érhetnének el a világpiacon - az EU tagjaként különösen.” A második helyen (34%) az az állítás végzett, mély szerint félő, hogy az EU korlátozni próbálja a majdani tag Magyarország bor­termelését, elvéve a piacbővítés esélyét. A harmadik válaszlehetőség az volt, hogy: „A magyar bor mai sikereit már nem lehet fo­kozni, hazánk a korábbiakhoz hasonlóan ma is bornagyhata­lom”, ám erre csak a szavaza­tok 10%-a jutott. r.z. I Nagyszerű boraink vannak (55%) I Korlátozott piacbővítés (34%) ] Ma is nagy bornagyhatalom vagyunk (10%) ■ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! Akarja, hosy Hazánk termőföldje masyar tulajdonban maradjon? Ha igen, akkor szavazzon a Független Kisgazdapártra és képviselőjelöltjeire: 1. vk. Somhegyi Lajos 2, vk. Gyimóthy Géza 3. vk. Rezi Árpád 4. vk. Raffay György 5. vk. Gúla Sándor A jelenlegi szabályozás szerint, a külföldi állampolgár - 2001. január 1-jétől - 3 éves helyben lakás után juthat 2500 hektár földbirtokhoz. Ellenezzük, hogy a külföldi család - 4 fő esetén 10 000 hektár - nagybirtokra versenyezzen, a magyar családi gazdálkodó 300 hektárjával. Megcsonkított hazánkból egy rögöt sí 60718 Elfutottak a német testvérvárosba Közel-Kelet Száz izraeli harckocsi és páncélozott jármű szállta meg Kalküiát, és bevonultak Betlehembe is. Rámalláh központjában a palesztinok szerint 30 embert öltek meg este az izraeli katonák. Kórházi források azt állítják: nők és gyermekek is voltak a foglyok között, akikre az izraeli katonák golyószóróból nyitottak tüzel Tegnap letartóztattak 12 békeak­tivistát, azok közül, akik behatoltak Jasszer Arafat körülzárt rámalláhi hivatalába._______(cr 2. oldal) m

Next

/
Oldalképek
Tartalom