24 óra, 2002. március (13. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-01 / 51. szám

2002.MÁRCIUS 1., PÉNTEK HAZAI 3. OLDAL TŰKOR A kereszténység ezer éve Corvin szarvasserleg a kiállításon fotó: europress/kallus györgy Budapest A magyar kereszténység ezer éve címmel ma nyílik kiállí­tás a Magyar Nemzeti Múze­umban. A tárlat a magyar történelem fordulópontjait mutatja be a Honfoglalástól a pápa 1996-os látogatásáig . Történeti és képzőművészeti te­matikájú kiállításon az európai művészeti stílusokba illeszkedő, magyar műkincsek tekinthetőek meg - mondta Cséfalvay Páltól, a rendezvény főszervezője. Hozzá­tette: olyan, a magyar katolikus egyház évszázados hitelét jelké­pező tárgyak láthatók itt, mint például a Suky kehely vagy a Simon pásztorbot; művészeti alkotások és dokumentumok az egyház nagyjairól: Szent István­ról, Szent Erzsébetről, Mind- szenty Józsefről. A kiállításon megtekinthető a tihanyi apátság alapítólevele, Kálti Márk Képes Krónikája, II. Ulászló díszkardja és Szent Mar­git vezeklő öve is. Az értékes da­rabok közül kiemélkedik a Vati­kánból kölcsönzött IX. Pius tiará­ja, Császka György püspök szent­ségtartója, valamint a belgrádi püspök jelentése a török uralom alatt élő keresztényekről. A be­mutató kibővült hét evangélikus és hét református műtárggyal is. A kiállítás március elsejétől jú­nius 30-áig tekinthető meg a Ma­gyar Nemzeti Múzeumban. ___________ PRIVACSEK ANDRÁS A Konferencia nem politizál Budapest Az eldurvult kampány miatt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai a választásokig nem kívánnak tárgyalásokat folytatni a poli­tikai pártok vezetőivel. Elkészült az MKPK választási körlevele, amelyet március 17- én olvasnak fel a templomok­ban. Ennek tartalmáról egyelő­re nem nyilatkozott Veres And­rás az MKPK titkára. _ Az MKPK háromnapos ülé­sének egyik legfontosabb kér­dése a papnevelés volt. Mivel paphiányban szenvedünk, mi­nél képzettebb és sokoldalúbb papokat kell kinevelnünk - mondta a titkár. Hozzátette: a Szlovák Püspöki Konferenciá­val kötött megállapodás szerint a felvidéki magyar és magyarul tanulni kívánó papnövendéke­ket szívesen látják Magyaror­szágon. A Püspöki Kar fontosnak tartja, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek még in­kább érvényesüljön a katolikus illetve keresztény jellege. A piliscsabai intézmény tavaly szeptemberétől a bölcsész, a hittudományi és a jogi kar után az informatikai karral gazdago­dott, további bővítéseket jelen­Paskai: a híveké a politika Paskai László bíboros, prímás, eszter- gom-budapesti érsek szerint az embe­rek egy kicsit félremagyarázzák azt a kérdést, hogy politizálhat-e az egy­ház, hiszen az egyház a megkeresz­telt emberek közösségét jelenti és nem csak a papokat és a lelkészeket. A bíboros erről csütörtökön, az m1 Ma reggel című műsorában beszélt. Kiemelte: a hívő ember, aki az egy­háznak a tagja, a társadalomnak is a tagja, tehát lehet véleménye, lehet egyfajta beállítottsága, ha tetszik a pártokkal kapcsolatban is. Az egyhá­zi törvénykönyv tiltja a papok számá­ra a pártpolitikát, pártba való belé­pést, de a hívek számára a politikai tevékenység, a politikai vélemény, a politikai munka megengedett, sőt szükséges is. Hozzátette: a II. Vatiká­ni Zsinat külön is biztatja a katolikus híveket, hogy akiknek arra adottsá­guk van, igenis vegyenek részt a po­litika munkájában. mti leg nem terveznek. Pár év múl­va a hallgatók száma eléri a nyolcezret. Az MKPK titkára nagy ered­ménynek tartja, hogy 2003 nyarán a Pápai Migrációs Ta­nács szervezésében Magyaror­szágon rendezik meg a cigány lelkipásztorkodással foglalkozó világkongresszust. ___________________ ________PRIVACSEK M egállíthatatlan a globalizáció Számos területen súlyos elmaradások tapasztalhatók a glob­alizációban - állítja Glatz Ferenc. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke szerint az Európai Unió sem ren­delkezik átfogó tervekkel a problémák megoldására. Budapest szabad megfeledkezni a még hát­----------------------------------------------rányban levő, súlyos problémá­A globalizáció kihívásai és Ma- kát jelentő területekről - mondta gyarország címmel megrende- lapunknak Glatz Ferenc. Az MTA zett MTA-vitakonferencián Inotai elnöke szerint Magyarországon András elítélte a globalizáció- százezrek váltak a globalizáció ellenes mozgalmakat. Az MTA tőkeáramlásának kárvallottjaivá, Világgazdasági Kutatóintézet- a munkanélküliség és az elkese- ének elnöke azt mondta: nincs redettség akár politikai radikaliz- választási lehetőségünk, mivel a mushoz is vezethet, folyamat tény, tehát csak annak Glatz Ferenc úgy véli, hogy negatív következményeit tudjuk Magyarországon az idősebb kor­enyhíteni. osztályok nem tudnak mit kezde­A globalizáció előnyei - töb- ni a technikai fejlődéssel, nem bek között a termelésben, a gaz- tudják ^hasznosítani annak elő- daságban és a közlekedésben el- nyeit. Ők főként a rendszerváltás ért eredmények - mellett nem után megszűnt iparágak dolgo­zói. Semmi esély nincs ad­dig a sikeres globalizációra, amíg nem te­szünk lépéseket a szociális sza­kadék enyhíté­sére - állítja az MTA elnöke. Glatz Ferenc a kulturális glob­alizáció terén is jelentős elmara­dásokat tapasztalt, amelyek meg­oldására még az Európai Unió sem dolgozott ki egységes kon­cepciót. Ezek egy része a vallási, kulturális különbségekből fakad. Emellett az igazgatásban is van még mit pótolni, az elnök szerint ugyanis a politikai harmonizáció mögött csak kullog a jogharmoni­záció. NAGY ESZTER DÓRA Menekültek Magyarországon Budapest Bár Magyarország arra számí­tott, hogy az afganisztáni ese­mények nagyobb menekülthul­lám éri el hazánkat, a Belügymi­nisztérium Bevándorlási és Ál­lampolgársági Hivatala szerint elkerült bennünket ez a veszély. Tavaly 9554-en nyújtottak be menedékügyi kérelmet, illegáli­san 8119-en érkeztek; közülük több mint 4000 afgán volt, ők il­legálisan, embercsempészekkel lépték át a határt. A 8000 kére­lemből 174-en kapták meg a menekültstátust, 290-en kaptak egyéves tartózkodási engedélyt. Tavaly 33 millió 840 ezer külföl­di lépett be az országba. Legtöb­ben Ausztriából, Romániából és Szlovákiából érkeztek. koós Számítógép tanároknak Budapest Nógrádi pedagógus kapta meg elsőként azt a számítógépet, amelyet a Miniszterelnöki Hiva­tal Informatikai Kormánybiztos­sága által kiírt pályázaton lehe­tett elnyerni. Rajta kívül több mint 13 ezer pedagógus jut in­gyen számítógéphez. A 6,5 milliárd forintot fel­emésztő pályázat otthoni számí­tógép-használatot, internet-hoz­záférést és távoktatási csomagot biztosít a nyerteseknek. Az első nyertesnek Stumpf István kan­celláriaminiszter adta át a gépet, aki hangsúlyozta: a gyakorlat­ban hasznosítható tudás átadá­sában döntő szerepük van a pedagógusoknak. A pályáza­ton részt vett pedagógusoknak vállalniuk kellett, hogy nemzet­közi számítástechnikai vizsgát tesznek. HORVÁTH Romaügyi egyeztetés Budapest A romák érdekében megegye­zett, és nem lepaktált a ci­gánykisebbség a Fidesszel - utasította vissza az Országos Roma Parlament vádjait Far­kas Flórián, a Lungo Drom el­nöke. A kisebbségi vezető teg­nap Orbán Viktor miniszter- elnökkel tárgyalt. Kiváló hangulatú, igen eredmé­nyes tárgyalásnak minősítette az eszmecserét Farkas Flórián. Mint mondta, Orbán Viktorral és Pokomi Zoltán Fidesz-elnökkel megegyeztek abban: ha a jelenle­gi kormány marad hatalmon, ki­emelt figyelmet fordítanak a ro­mák életkörülményeinek javítá­sára. A felsőoktatásban tanuló cigány diákok korlátozás nélkül kaphatnak ösztöndíjat, sőt, a kül­földi egyetemre kijutok^ plusz- juttatásra számíthatnak. Új, nagy ütemű, üzemszerű foglalkoztatá­si program indulna, amelynek keretén belül a jelenleginél sok­kal könnyebben kaphatnának szakmai bizonyítványt a szorgal­mas roma fiatalok. Farkas Flórián arra kérte a mi­niszterelnököt: „emeljék ki” és a putrikból költöztessék vízzel, gázzal, villannyal ellátott házak­ba az elmaradt térségekben élő, dolgozni akaró cigányokat. A megbeszélés alapján a választá­sok után Roma Integrációs Hiva­tal állna fel, amelyhez egy - a Mi­niszterelnöki Hivatalban létesí­tendő - referatúra csatlakozna. A cigányvezető arra a kérdé­sünkre, hogy mit szól a cigány­ság elárulására, illetve a Fidesz-MIÉP kettőssel való le- paktálásra vonatkozó vádakhoz, azt mondta: a sárdobálásnak semmi alapja, hamis állításokkal nem foglalkozik. TAKÁCS M. Késnek a stadionfelújítások Budapest Közei egy évet késnek a sta­dionfelújítási munkálatok. Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter szerint ugyan­akkor ma már áttekinthetőb­bek és rendezettebbek a vi­szonyok a labdarúgásban. A számítások szerint 2002 márci­us végére kellett volna elkészül­ni a stadionrekonstrukciós mun­kálatokkal, ám a közbeszerzési pályázatok körüli adminisztrá­ciós nehézségek miatt késnek az építkezéssel. A tervekkel kapcso­latban Deutsch Tamás azt mond­ta: a 2003-as végső határidőig be lehet hozni a lemaradást. Csak az újpesti stadion készült el, az első osztályú egyesületek közül csak Dunaújvárosban kezdődött el az építkezés. Deutsch Tamás a 2008-as lab­darúgó Európa-bajnokság rende­zésével kapcsolatban azt mond­ta: külföldi szakvélemények sze­rint majdnem biztos, hogy az osztrák-svájci, az orosz vagy pe­dig a magyar pályázat lesz a győztes. A szakminiszter szerint a ma­gyar labdarúgás a kilencvenes évek közepéig leginkább egy bot­ránykrónikához volt hasonló. Azóta a magyar foci ugyan nem lett eredményesebb, de legalább nem találni tartósan veszteséges, köztartozásokat felhalmozó klu­bokat. A kormány idén 1,5 milli­árd forintot juttat a Bozsik-pro- gramra, az utánpótlás-nevelésre. Tavaly 83 millió forinttal támo­gatták az iskolai labdarúgást, ami 14 millióval több, mint amennyit 2000-ben áldoztak erre a célra. ____ PANDRÁS Ú jabb szivacsos agysorvadás Kampányok, stábok, stratégiák Vajnai Attila: „Kádár idejében jobb volt” Kádár idején jobb volt, a Munkáspárttal jobb lesz - ígéri a Munkáspárt, amely a rendszerváltás veszteseinek helyzetét a multik megadóztatásával szeretné javítani. Vajnai Attila alelnök lapunknak azt mondta: az ajánlószelvények gyűjtése a személyes kampánymunka egyik legjobb eszköze. Budapest Kaposvár Egy ősszel elhunyt középkorú somogyi férfinél igazolta a Semmelweis Orvostudományi Egyetem neurológiai kliniká­ja a szivacsos agysorvadást. A Creutzfeld-Jakob betegség sporadikus altípusát megerősítő diagnózist kapta kézhez Szőllősy József. Az ÁNTSZ megyei intéze­tének járványügyi főorvosa azt mondta: tavaly két ilyen halál­eset történt Somogybán. Az em­beri prionbetegségnek - amely­nek egy fehérjetermészetű fertő­ző részecske, a prion az okozója - ez a sporadikus változata fordul elő leggyakrabban, az esetek 80 százalékában. Mivel nem orvosi beavatkozásból, vagy a szarvas­marhabelsőségeinek fogyasztása nyomán kialakult fertőzésről van szó, a orvostudomány nem tud magyarázatot adni a betegség ki­Nobel-díj a kutatásokért 1976-ban az amerikai születésű szlo­vák-magyar tudós, C. Gajdusek kapta a Svéd Királyi Akadémia elismerését a kuru, nevető halál - amely a fertőző agysorvadások körébe tartozó beteg­ség - felfedezéséért és az elhúzódó fer­tőzési folyamatot igazoló úgynevezett lassú vírus elméletért. A prionelmélet felállításáért Stanley B. Prusiner, a San Franciscó-i Kalifornia Egyetem orvos biokémikusa kapott orvosi Nobel-díjat. alakulására. A megfigyelések szerint - szemben a szarvasmar­hák által terjesztett kórral, amely leginkább a fiatal, 16-40 év kö­zötti embereket betegíti meg - a sporadikus altípus az 55-65 éves korúakat érinti. A Creutz­feld-Jakob betegségről a közel­jövőben országos értekezletet tartanak az Epidemiológiai Inté­zetben. VÁRNAI ÁGNES A Munkáspárt a nyugdíjasokat, a 40 évesnél idősebb embereket, a pályakezdő fiatalokat és a kis­gyermekes szegény családokat célozza meg kampányával. A párt olyan politikát ígér, amely a rend­szerváltás nyerteseit rábírja, hogy nagyobb mértékben vállalják a közterheket, amit elsősorban a multinacionális cégek megadóz­tatásával kívánna elérni - mondta Vajnai Attila, a párt arculatának kialakításáért felelős alelnök. A párt egyik jelmondata kér­dés: „Mikor volt jobb fiatalnak lenni?”, a másik ígéret: „Kádár idején jobb volt - a Munkáspárt­tal jobb lesz.” A párt óriásplakát­jain csak a kérdés szerepelt, kam­pányfilmjeikben már a válasz is megjelenik. A plakátok és a kam­pányfilm elkészítését reklámcég­re bízták. A közvetlen kapcsolatterem­tésre a kopogtatócédulák gyűjté­se a legjobb alkalom, állítja a Munkáspárt. A párt vezetői emel­lett naponta több kampánygyűlé­sen vesznek részt, amit a helyi sajtó többnyire az országos mé­diánál méltóbb módon tudósít - véli Vajnai Attila. A Munkáspárt januárban 100 óriásplakátot állí­tott ki az országban, februárban a budapesti tömegközlekedési esz­közökön jelentetett meg plakáto­kat. Március 1-jétől a televízióra, illetve a rádióra helyezik a hang­súlyt a kampánymunkában. Az egyéb eszközök közül az inter­netet emelte ki az alelnök, amely a pályakezdő fiatalok elérésére különösen alkalmas. A Munkáspárt kampánykiadá­sai a nagy pártok büdzséjének tíz százalékát sem érik el, szimpati­zánsaiktól azonban jelentős, pénzben ki nem fejezhető támo­gatást kapnak. A kampánymunkát a párt el­nöksége végzi oly módon, hogy mindenkinek jut egy-egy konkrét részfeladat, és emellett a helyi vá­lasztási bizottságok is részt vesz­nek a munkában. dóczy Hírek MSZP-ELŐNY. A Szonda Ipsos és a Tárki-Századvég felmérésé­hez hasonló következtetésekre jutott a Medián közvélemény­kutató intézet is: az MSZP nyer­ne, ha most lennének a válasz­tások. A Medián szerint a biz­tos pártválasztók közül három, a teljes népességen belül két százalékkal többen voksolná­nak a szocialistákra, mint a Fideszre. Fidesz-MDF előnyt jelenleg csak a Gallup mutat ki, az emberek kis többsége Orbán Viktort alkalmasabb miniszterelnöknek tartja, mint Medgyessy Pétert, mti TERROR HÁZA. Nincs akadá­lya, hogy New Yorkban és Wa­shingtonban is megnyíljon egy- egy, a magyarországi fasiszta és kommunista diktatúra áldozata­inak emléket állító Terror Háza - véli Orbán Viktor miniszter- elnök. A kormányfőtől meg­tudtuk: egy kelet-közép-európai székhelyű nemzetközi alapít­vány foglalkozik az efféle intéz­mények létesítésének előkészí­tésével, a kabinet - az alapít­vány kérésére - gondoskodna az írásos és tárgyi emlék kiviteléről. Hazánkat az alapítványban Schmidt Mária képviseli, europress KAMPÁNY. Az MSZP szerint kampánycélok magyarázzák a Magyar Rádió vidéki stúdió- vezetőinek cseréjét. A vezetők többségét eredeü munkaszerző­désük lejárta előtt állították fel és helyükre több esetben „poli­tikailag megbízhatónak” vélt embereket neveztek ki, olyano­kat, akiknek rádiós és vezetői múltja összehasonlíthatatlanul csekélyebb a leváltott stúdió- vezetőkénél. Lendvai Ildikó alelnök szerint így kaphatott megbízást Szegeden egy volt MDF-es képviselő, Szolnokon pedig az a fiatalember, akinek rádiós múltja összesen 6 hóna­pos, és a legutóbbi napokig egy fideszes képviselő személyi tit­káraként dolgOZOtt. EUROPRESS MDF-ZÖLD. A zöld szín finom árnyalatait vetíti a monitorra az MDF megújított, átalakított internetes oldala. A rovat gom­bokat a párt jelképének számító tulipán szirmaiból képezték ki, minden információ pillanatok alatt elérhetővé válik. Az MDF honlapja - amelynek felelős ki­adója Dávid Ibolya pártelnök - közvetlen kitekintést ad a rivá­lis pártok web-oldalaira. mti INGYEN. Az oktatási tárca a közeljövőben megoldást talál arra, hogy a fogyatékos tanulók ingyen utazhassanak a tömeg- közlekedési járműveken - ígéri Pálinkás József miniszter. A fo­gyatékos gyermekeket nevelő családok számára komoly anya­gi terhet jelent a gyerekek isko­lába juttatása, költségeikhez nem minden intézmény tud hozzájárulni, europress KATONÁK. Március elején uta­zik Macedóniába a 40 fős ma­gyar katonai felderítő alakulat, ahol olasz parancsnokság alatt végzik munkájukat. Március­ban megkezdődik a Bosznia- Hercegovinában, az SFOR köte­lékében tevékenykedő magyar kontingens feladatának átalakí­tása is. MTI KRÍZISSEGÉLY. Évente há romezer rászoruló fordul segít­ségért a Magyar Vöröskereszt országos központjának buda­pesti, Arany János utcai ügyfél- szolgálatához. Az idős, beteg, hajléktalan emberek többnyire szociális elhelyezés, állás- és nyugdíjügyekben kérnek segít­séget, felvilágosítást. A bajbaju­tottak krízissegélyként konzer- vet, ruhaneműt és indokolt esetben némi kézpénzt is kap­hatnak. A szervezet vidéki hálózata hasonló módon segíti a bajba jutottakat, europress ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom