24 óra, 2002. február (13. évfolyam, 27-50. szám)

2002-02-01 / 27. szám

Ha új SUZUKI-t vásárol hitelre ­régi, használt, kopott, üzemképtelen, Lf j SflB Sté«iEH8£ szw^f! HASZNÁLT IS . SOKAT ÉRHETI 3 I i Autóház z&Vitai Érdeklődjön a részletekről személyesen I TATABÁNYA 34/ 312-161, KISBÉR Hl 355-001 TatabAnya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, OroszlAny, Tata és környékük napilapja 1650 Ft Ha előfizet, havonta 8 lapszám ingyen* az Öné. A 24 ÓRA megrendelhető aüü/§fM3§as ingyen hívható számunkon is. •Itivi étírttié» J09S Ft, ha naponta vásÁruljj. 1650 Ft Mai számunkban: JÖVŐ HITI TV- is mmm A tartalomból: KÖRKÉP Bemutatjuk Pengő Julianna megyei főépítészt 5. oldal Napi horoszkóp 7. oldal SMS-ÜZENETEK 10. oldal IDŐJÁRÁS 13 °C ___________________16. oldal Ho lnapi számunkban: ■ Bemutatkozik Tatabánya-Óváros ■ Nők világa Felszínre hozták a kutatóbúváit Bódvarákó A barlangi mentőcsapatok teg­nap 16 óra 55 perckor felszínre hozták Szilágyi Zsolt 26 éves ku­tatóbúvárt, aki pontosan öt na­pon át volt foglya az Esztramos- hegy alatti Rákóczi-barlang üre­gének. A fiatalembert a mentők gépkocsival szállították a miskol­ci megyei kórház központi inten- zív osztályára, (tg' 4. oldal) m MEGYEI ESKÜT TETTEK A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK TAGJAI - Tatabányán, a megyei közgyűlés csütör­töki tanácskozásának elején a döntéshozók többsége megszavazta a területi, illetve az országgyűlési egyéni választókerületek választási bizottságainak tagjait és póttagjait. Képünkön: A komáromi Szabó Bálint veszi át a megbízólevelet Lázár Mózestől, a megyei közgyűlés elnökétől, (g 5. oldal) fotó, j. t. Csak a Dobóban írnak felvételit Döntő a tanulmányi eredmény és az elbeszélgetés Ma délután 2 órakor országszerte csaknem hatezer diák ír kö­zös írásbeli dolgozatot. Azok a tanulók, akik 6-8 évfolyamos gimnáziumban kívánnak továbbtanulni. Ott tarthatnak köz­ponti írásbelit, ahol a túljelentkezés az elmúlt három év átla­gát tekintve legalább háromszoros volt. Meqyu információ ismeretében dönthetik eUogy a-------—----------------- rendes felvételi eljárás során ­E z a vizsga nem egyenlő a felvé- február 15-éig - hová jelentkez- teli jelentkezéssel. A tanulók feb- nek. Ekkor még választhatnak ruár 11-éig megkapják írásbeli olyan 6 vagy 8 évfolyamos gim- vizsgájuk eredményeit, és ennek náziumot is, amelyikben nem ké­rik az írás­Gimnázium (évf.) Város Szóbeli felvételi beli eredmé­Árpád (6) Bárdos László (8) Dobó Katalin (8) Szent István (6) Tatabánya Tatabánya Esztergom Esztergom március 4-12. márc. 1 -2. és 8-9. március 2-3. február 21 -28. nyeit. Megyénk­ben csak az esztergomi Jókai Mór (6) Komárom Lengyel József (6) Oroszlány Irinyi János (6) Nyergesújfalu nincs felvételi nincs felvételi nincs felvételi Dobó Kata­lin Gimnázi­umban bir­kóznak a feladatokkal - csak­nem százan. Smiger András igazgató tájékoztatta lapunkat: - Ha tantárgyakhoz akarjuk kap­csolni a kérdéseket, akkor a ma­gyarhoz és matematikához köt­hetők. Pszichológiai, probléma­megoldó, szövégértesi, ért- !me- zési, alkotási készségeket, szó­kincset, logikai gondolkodást tükröző a feladatsor. Sokolda­lúbb képet kaphatunk a gyere­kekről, hiszen van, aki csendes magányában többre képes, mint ha csak a szóbeli vizsgán kell bi­zonyítania. Van olyan intézmény, ahol a tanulmányi eredmények alapján veszik fel a jelentkezőket, máshol szóbeli felvételi elbeszélgetést tartanak. tóth ilona Régi-új vezető Komárom 30 millióval tartozott - hasba lőtték A Csokonai Művelődési Köz­pont igazgatói álláshelyére ta­valy novemberben írt ki pályá­zatot a képviselő-testület, mivel Gábor Klára megbízatása lejárt. Csak ő nyújtotta be szakmai el­képzeléseit. A közművelődési, sport- és idegenforgalmi bizott­ság - a közalkalmazotti tanács véleményének kikérése után - javasolta a testületnek, hogy to­vábbra is Gábor Klára lássa el a CSMK munkájának irányítását. A képviselők igent mondtak, a kinevezés öt évre szól. ■ Hajógyári stop Révkomárom Az Eximbank továbbra sem hozta meg döntését a komáromi hajó­gyárnak (SLKB) nyújtandó, állami­lag garantált kölcsönről, az üzem így február elsejétől kénytelen lesz visszafogni a termelést - állította a szlovák TASR hírügynökség közlé­se szerint Jaroslav Papp, az SLKB igazgatótanácsának elnöke. A cég 966 alkalmazottja kö­zül csak azok dolgozhatnak to­vább, akiknek képesek biztosí­tani a bérüket, a többieket egy időre kényszerszabadságra kül­dik, miközben a bérük 60 száza- lékát fogják kapni. __________■ 8 6 5002 Megyei információ Hírt kaptunk arról, hogy hasba lőtték azt az embert, aki már régebben a rendőrség látókörébe került; amikor Tatabánya határá­ban géppisztollyal kivégeztek egy férfit és élettársát. Informátorunk szerint a hasba lőtt férfi mintegy harmincmillió forinttal tartozott a géppisztollyal leterített Cs.-nek, ezért terelődött rá a nyomozók fi­gyelme. Úgy tűnik, egy leszámo­lás újabb fejezete a hasba lövés. A géppisztolyos ügyben tudtunk- kal nincs előrehaladás, a tettes vagy tettesek kilétére idáig nem derült fény. Kovácsáé dr. Trázsi Csilla, a megyei főkapitányság sajtórefe­Megkérdeztük olvasóinkat: Veszélyben érezték-e magukat? Kedden a Bábolna térségében felborult etilén­gázt szállító cseh tartálykocsi egyik percről a másikra veszélyhelyzetet idézett elő környe­zetében. Találkoztunk olyan autóssal, aki a tartálykocsi után haladt, és csak este tudta meg, hogy életveszélyben volt. Megkérdez­tünk a környékbeli lakosok közül hármat: ve­szélyben érezték-e magukat? Pénzes Viktória (bolti eladó, OMV-benzinkút, Bábolna): - Dol­goztam, amikor észrevettem, hogy rendkívüli mértékben le­csendesedett a forgalom előt­tünk, és egyre több tűzoltó és mentő kanyarodik Tata irányába. Egy-két óra múlva már tudtuk, hogy nagyon súlyos baleset tör­tént az autópályán, de szerencsé­re ránk csak érzelmileg volt ha­tással a történet. Miután nem lát­tuk a távolság miatt a helyszínt, így érthető, hogy nem éreztük magunkat veszélyben. Kurdi Andrea, (Bábolna): - Éppen munkában voltam. A kolléganő­imtől tudtam meg, hogy szüleim aggódtak értem, és kerestek. Rög­tön visszahívtam őket. Ekkor mondták, hogy mit hallottak a rá­dióból, és mit láttak a televízió­ban. Tőlük tudtam meg, hogy mi történt az Ml-es autópályán. Este, amikor hazamentem, láttam, hogy alig néhány kilométerre munka­helyemtől milyen katasztrófahely­zet alakult ki. Kicsit rosszul érez­tem magam. Ha nem is voltam ve­szélyben, de megijedtem. rense a 24 Óra kérdésére elmond­ta, hogy a haslövés körülményeit valóban vizsgálják. Ugyanakkor jelenleg még azt sem tudják, hogy bűncselekmény vagy vélet­len baleset történt-e. A szóvivő szerint a korábbi géppisztolyos kivégzésnek és en­nek az ügynek nincs köze egy­máshoz. M. A. Abai Attila (ácsi gazdálkodó): - Szántottam, és onnan jól láttam, hogy valami nincs rendben az au­tópályán. Rövidesen mindkét pá­lyaszakasz kiürült. Ekkor már tudtam, hogy nem csak egyszerű balesetről van szó. Amikor haza­felé indultam, a sok elterelt jármű jelezte a baj nagyságát. Ácson szinte lehetetlen volt közlekedni. Példamutató a helyi tűzoltók kez­deményezése: az iskolába induló és hazafelé tartó gyerekeknek a gyalogátkelőhelyen biztosították az áthaladást. jusztin Elmúlt a robbanásveszély MI-es autópálya Amint azt már hírül adtuk, kedden délután az Ml-es au­tópálya Budapest felé haladó sávjában, Bábolna közelében felborult egy etiléngázt szállí­tó cseh tartálykocsi. Az autó­pálya mindkét sávját lezár­ták, s a mentesítés azonnal megkezdődött. A katasztrófavédelem, a tűzoltó­ság és a cseh szállítmányozási cég szakemberei tegnap átfejtet­ték a 30 ezer liter etiléngázt egy szállítókocsiba. Ezt egy kamion- terminálba szállították, a vám­szervek itt végzik el az admi­nisztratív munkákat. A helyszínen tovább folytatták a munkát, hiszen a veszélyhely­zet a sérült tartály kiürítésével még nem szűnt meg. Nitrogén­gázzal átöblítették a tartályt, majd a távozó gáznemű anyagot különleges égetőberendezéssel megsemmisítették. Ezt követően lehetett csak a két daruval szál­lító járműre emelni a tartályt. Mint Czibik József alezredes, megyei katasztrófavédelmi pa­rancsnok elmondta, néhány újság címével ellentétben sem Ács, sem Bábolna lakossága nem forgott ve­szélyben. A forgalomelterelés mi­att a megnövekedett járművek száma lényegesen nehezítette mindkét település közlekedését. Ácson a tűzoltóparancsnok el­rendelte, hogy az általános iskola előtti gyalogátkelőhelyen tűzoltó segítse át az iskolába induló, majd délben távozó diákokat. A késő délutáni órákban befejezték a munkát, és megindulhatott a forgalom mindkét pályán. ______ (us-4. oldal) j.T. Ö nkormányzati este Bakonysárkány A község faluházában tartották tegnap az Önkormányzati esték legutóbbi összejövetelét. Kérdé­seiket - a szakértők alapos felké­szülését segítendő - Áka, Ács- teszér, Súr, Vérteskethely és a há­zigazda Bakonysárkány képvise- lő-testülete jó előre elküldte a megyei önkormányzathoz. Az esten a megyei önkor­mányzat felelős vezetői vettek részt, s igyekeztek kielégítő vá­laszt adni a falusi irányítókat, va­lamint a lakosságot érintő kérdé­sekre. Lázár Mózes, a megyei ön- kormányzat elnöke, valamint a különböző területekért felelős ve­zetői, munkatársai válaszoltak a 18 előre feltett kérdésre. A telepü­lések polgármestereivel együtt csaknem minden képviselő eljött az estre. A bakonysárkányiakat különösen érdekelte a 81. sz. főút szélesítése, a szennyvízcsatomá- zási ügyek, amelyek égető kér- dést jelentenek a térségben. ■ Gyárigazgatók székcseréje Miskolcról Lábatlanra - és fordítva A mai naptól együtt dolgozik Dobos Imre, a Holcim Hungá­ria Cementipari Rt. lábatlani cementgyárának igazgatója és Mikita István, a részvény- társaság hejőcsabai gyárának igazgatója. Megismerkednek a másik gyárá­val, majd széket cserélnek. Mind­két gyárat egy-egy nagy cement­ipari szaktudással és vezetői múlttal rendelkező szakember irányítja. A Holcim vállalatcso­portnál nem szokatlan a külföldi vagy belföldi munkahelyen el­töltött, adott időszakra megha­tározott munkavégzés. A cég munkatársai tapasztalatokkal gazdagodva térhetnek vissza ere­deti munkahelyükre. így valósul­hat meg a társaságon belüli sza­bad tudás- és ismeretanyag-áram­lás, amely hozzájárulhat a társvál­lalatok gyorsabb fejlődéséhez is. A stafétabotot ünnepélyes ke­retek között február 15-én az esz­tergomi vár lovagtermében veszi át a két gyár igazgatója. Ezen a rendezvényen adják át a nyertes megyénkbeli önkormányzatnak a Holcim-díjat - és az elismerés­sel járó egymillió forintos ce- mentutalványt. ____________f.k. DR OGELLENES VETÉLKEDŐ KOMÁROMBAN - A Monostori Kulturális Egylet második alkalommal rendezett közbiztonsági és drogellenes vetélkedőt. A városháza dísztermében kilenc helyi és négy észak-komáromi általános és középiskolás csapat adott számot felkészültségéről. Eredményt lapzárta után hirdettek. Felvételünkön a szemléltető eszközöket tekintik meg a résztvevők, fotó, kovács l.

Next

/
Oldalképek
Tartalom