24 óra, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-02 / 1. szám

, vAi:»',' 'ÍÖI&géí­A tartalomból: MEGYEI KÖRKÉP Beszélgető- partnerünk: Levente Péter 5. oldal SPORT - ÉLETMÓD A borbarátnők jobb szívűek 10. oldal SMS-ÜZENETEK 9. Napi horoszkóp 7 0idäi IDŐJÁRÁS & Holnapi számunkban: ■ Kék tükör N Népszerűbb az olvasás Jézus szava Tata Értjük vagy félreértjük Jézus szavát? Ezzel a címmel kezdő­dik ma este hat órakor egy újabb előadás-sorozat a Móricz Zsig- mond Városi Könyvtárban. Itt április 10-éig minden második szerdán már jól ismert bibliai té­mákról szólnak, illetve koráb­ban még nem hallott tanításokat elemeznek, amelyek mindegyi­ke szükséges lehet az emberek számára. Vígh Ágnes és Reisinger János előadásainak el­ső fejezete ehhez az idézethez kapcsolódik: „Aki e kőre esik, szétzúzatik...” ■ Ajándék az elsőnek Esztergom Már hagyomány a Vaszary Ko­los Kórházban, hogy megaján­dékozzák az új esztendő első apróságát. A kis házi ünnepsé­get csütörtökön délután egy órá­tól rendezik a szülészeti-nő­gyógyászati osztályon, ahol kft.- je ajándékát Jó Dobronya György ügyvezető igazgató adja át. ■ Új parancsnok Tata Dr. Illés László megyei rendőrfő­kapitány, dandártábornok Kon- náth Attila őrnagyot bízta meg a városi kapitányság vezetésével. A rendőrtiszt korábban a bűn- ügyi osztály vezetője volt. ■ Euró: sima átmenet Brüsszel Az Európai Bizottság kedd dél­utáni jelentése szerint az eurókészpénzre való átállás si­mán zajlott az eurózóna mind a tizenkét tagországában.- A jelek szerint minden je­lentés jó, nem sok minden törté­nik. Ha nincs hír, az jó hír - mondta a brüsszeli bizottság gazdasági ügyekkel megbízott szóvivője, Gerassimos Thomas kedd délután Brüsszelben, saj- tótájékoztatón. (ss- 2. pldal) ■ Komárom-Esztergom MEGYEI TatabAnya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyerges új falu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Ha előfizet, havonta 8 lapszám ingyen'az Öné. A MÄ4 megrendelhető aS88i/$lM3S-as ingyen hívható számunkon is. *Havl előfizetés 1050 Ft, ha naponta vásárolja, 1650 Ft. Vidáman búcsúztunk az óévtől Petárdáktól hangos éjszaka - Baráti pofonok A Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának hallgatói vidáman búcsúztatták az „Atryum Helyett”-ben az óévet Megyei információ Noha a hatósági visszajelzések szerint bonyodalommentes volt óesztendőnk búcsúztatása, azért akadtak visszás esetek szűkebb hazánkban is. Olvasóink jelezték, hogy me­gyeszékhelyünkön korántsem múlt el nyom nélkül a szilvesz­ter. A Gál-lakótelepen, az OTP mellett rengeteg üvegszilánk je­lezte a hajnali mulatozók randa- lírozását. Bánhidán, a Károlyi-sa­roknál lévő buszmegállóban egyetlen üveg maradt épen a vandálok elvonulása után. Dózsakertben, a Szent Borbála Zsófi baba szüleivel a tatabányai kórházban fotók, kiss t. József kórházzal átellenben lévő busz­megállóban a reklámszekrény üvegét zúzták cserepeire a vandálok. Éjjel egy órakor - a szem- és fültanúk elmondá­sa alapján - rendőrautó szirénázása verte fel a dózsakerti lakosok nyugalmát. Durranószerkezetet lőttek az egyik ház oldalába a városrészben. Alsógallán is tiltott petárdák durrogása jelezte a féktelen ünneplők „aknamunkáját” ezen az éjszakán. A dorogi rendőrkapitányságon megtudtuk, hogy vi­szonylag csöndes volt az ünnep utáni lecsengés. Családi veszekedések azért történtek, három bejelentés érkezett is hozzájuk. Hogy ennek mi lesz a kimenetele, az harminc napon belül dől el. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy több pofon csattant el fölöslegesen. Komáromban két barát ve­rekedett össze egymással - ünneplés helyett. Azt több kapitányság is jelezte, hogy éjszaka kapták a telefonokat a petárdázás miatt. Ebből az egyik a jó hír: a békés polgárok nem szeretik a robbanó szerkezeteket. A rosszabb: minden jel szerint szabadon használhatják azokat, akik azt hiszik, hogy így kell ünnepelni az új esztendőt. (is- 4„ 5. oldal) m. tóth Sándor Zsófi jött és dúdolt Örömmel közöljük, bekopogtató, új esztendőnket sem kerülte el a babaáldás. Tatabányán, a Szent Borbála Kórházban az oroszlányi Térni Mária és Aszódi György kislánya, Zsófika tegnap éjjel két órakor köszöntötte az újévet három kiló harminc dekájával. Ferencz Zoltán szülőorvos segítette a világra. Munkatársaink kora délután keresték fel őt harmadik emeleti pihenőhelyén, amikor anyu és apu is keblére ölelhette őt. Talán furcsán hangzik, de Zsófika - bár csukott szemmel fogadott ben­nünket - dúdolt valamit, és eszébe sem jutott sírni... A Vaszary Kolos Kórházban Schmidt Zoltán és Hégli Renáta kétszeresen örülhet: ikerfiuk született ugyanis, Dániel és Balázs. Stolcz Attila és Ladányi Krisztina kisfia, Adrián Attila is ezen a jeles napon sírt fel először az esztergomi kórházban. Megkérdeztük olvasóinkat: Gyorsan eltelt a 2001-es esztendő. Ki szóra­kozóhelyen, ki otthon, de volt, aki munká­val búcsúztatta az óévet. A legtöbben ilyenkor önfeledten múlatva szórakozik, és elégedetten lép át az új év küszöbén. La­punk olvasóitól arról érdeklődtünk: ho­gyan és hol töltötték a szilvesztert, emléke­zetes marad-e számukra. Hol, hogyan töltötték a szilvesztert? Horváth Zoltán (Tata): - Itthon töltöttem a szilvesztert a nagy csa­láddal együtt. Feleségem, a két fi­am, menyeim és négy unokám társaságában nagyon kellemesen töltöttük az időt. Számomra emlé­kezetes az óévbúcsúztató, mivel január elsején van a születésna­pom. A pezsgős koccintás már an­nak is szólt, hogy 54. életévembe léptem. Szép év volt számomra 2001, hiszen tizennyolcszor sze­repeltem a Szerencsejáték Fortu­na stúdiójában. Tavaly egymillió forint fölött volt a nyereményem, jó lenne folytatni ezt a sorozatot. Somogyi Mihály (Mogyorósbá­nya): - Ilyen óévbúcsúztatóm még sohasem volt. Mintegy négyszá­zan voltunk munkahelyemen, az esztergomi „Csaliban” remek han­gulatban, amikor éjfél előtt jött a váratlan áramszünet. Kínos perce­ket éltem át, hiszen se tánc, se vi­lágítás, sőt éjfélkor a pezsgős koc­cintás is gyertyafény mellett volt. Végül én, aki félek az áramtól, ta­láltam meg a hibát, újra lett világí­tás. No, mit szólnak ehhez a ven­dégek? - gyötrődtem, aztán meg­nyugtattak: soha ilyen hangulatos szüveszterük még nem volt. Milotai Gábor (Komárom): - Fer­getegesre sikeredett házibuliban búcsúztattuk az óévet. Ezúttal a házigazda szerepét is betöltöt­tem. A hangulat már korán este a tetőfokára hágott, még reggel 8 órakor is roptuk a táncot. Az éjfé­li pezsgőbontáson kívül még egy örömteli esemény történt: a haj­nali háromkor még velünk tánco­ló unokaöcsémnek és feleségé­nek délelőtt fél 10-kor a győri kór­házban megszületett kislánya, Benyó Lorina. Ezentúl minden szilveszterkor az ő egészségére is koccintunk. p.s.-k.l. Téglagyárat vásárolt a hűtőtechnikai cégóriás Tata Az ország legnagyobb hűtőtech­nikai berendezéseket gyártó cég­csoportja, a tatai MIRELTA meg­vásárolta a Tatai Tégla­ipari Kft.-t. Tóth István elnök-vezérigazgató szerint profilváltásról nincs szó. A csaknem száz éve működő tégla­gyár sorsa gazdasági okokból pecsételődött meg. A cégvezető el­mondta: milliárdos be­ruházásra lenne szük­ség a korszerű és gazdaságos tég­lagyártás megvalósításához, de a rendelkezésre álló agyagkészlet mennyisége ennek megtérülését már nem biztosítja. Az elmúlt év- üzedekben lényeges korszerűsí­tés nem történt a téglagyárban, a főleg kétkezi munkára alapozott termeléshez a munkaerő biztosí­tása is egyre nehezebbé vált. A 90-es évek elején a privatizáció itt is megtörtént, de ez nem hozott kedvező változást az ott dolgozók munkafeltételeiben.- Szeretném hangsúlyozni: a tég­lagyártás nem azért szűnik meg, mert cégünk megvásárolta a gyá­rat, hanem azért, mert ebben az évben már az adók és bérjárulé­kok kifizetésére sem fu­totta a bevételekből, ed­dig is az APEH jóindula­tán múlt, hogy nem ke­rült a cég kalapács alá - mondta Tóth István. - A MIRELTA azért döntött a téglagyár megvásárlá­sa mellett, mert az el­múlt évek cégalapításai során a rendelkezé­sünkre álló ipari terület elfogyott, az „anyacég” majdnem kiszorult saját területéről. Ez a helyzet a to­vábbi fejlődésünknek gátat sza­bott. Ilyenkor elsősorban a szom­szédot célszerű megvenni, mivel vállalatszervezési és egyéb elő­nyök miatt ez jelentős megtakarí­tással jár a későbbiek során, ha­sonlóan az ipari parkok működé­séhez. A kétpályás iparvágány és rakodó is jó szolgálatot tehet még a cégcsoport számára. (A fejlemé- nyekre visszatérünk.) miskei . Danika kérdőjele Döntésre vár a megyeszékhely jegyzője Piliscsév/Tatabánya Mint hírül adtuk, Danika, a né­hány hónapos csecsemő, vala­mint örökbe fogadó gyámja, Terry Black ügyében változott a helyzet. Baumstark Tiborné piliscsévi jegyző ugyanis elfo­gultsági indítványt nyújtott be a megyei gyámhivatalhoz, ezért kérésére másnak adták át az ügyet. Danika sorsa - egyben Terry Black reménye - továbbra is a hatóságon múlik. Bár a közvé­lemény-kutatás szerint a több­ség arra voksol, hogy maradjon a művésznél a kisfiú, az ügy ko rántsem egyszerű. Dr. Bene Magdolna, Tatabánya jegyző asszonya kapta a feladatot, hogy intézkedjen. A jegyző asz- szonyt tegnap kerestük meg. Kérdésünkre elmondta, hogy szerepük nem a döntés, hanem a végrehajtás. Hangsúlyozta: sem jobbra, sem balra nincs ér­zelmi elkötelezettségük. A dön­tést tulajdonképpen a főváros­ban hozzák. Ma még minden bizonytalan. Időpont sincs kitűzve. Annyi a tény, hogy ha nem Terry Blacknél marad a kisfiú, akkor a Máltai Szeretetszolgálat egyik otthoná- ban adnak neki helyet. tífoor Leköszönt az elnök Megyei információ Az új nevű Falusi és Agroturiz- mus Országos Szövetsége (FA- TOSZ) legutóbbi közgyűlésén le­köszönt elnöki posztjáról dr. Ko­vács György Zoltán, a megyei közgyűlés egykori elnöke. A tisztújító közgyűlést sokan for­dulópontnak tartják a szövetség hétéves történetében, már csak azért is, mert 2001-hez kötődik a Kocs A belügy-, a szociális és családvé­delmi- valamint a földművelés- ügyi és vidékfejlesztési miniszter még hetekkel ezelőtt megállapo­dott abban, hogy a néhány me­gyében már jól működő iskolatej- programot országos méretűvé szélesíük. Ennek érdekében szűkebb hazánk közigazgatási hivatala felhívta a települési önkormány­zatok figyelmét erre a lehetőség­re, s tájékoztatta őket az anyagi kötelezettségvállalás feltételei­ről is. A hivatalos levél megismerése után Kocs képviselő-testülete úgy határozott, hogy ők is csatlakoz­néwáltoztatás, az új alapszabály kidolgozása illetve az új szerveze­ti és működési szabályzat elfoga­dása is. A szervezet erősíteni kí­vánja szakértőinek közreműkö­dését a falusi szálláshelyek minő­sítésében. A vállalt tagság válto­zatlanul előfeltétele marad a nap­raforgós minősítés használatá­nak, amely garanciát nyújt a ven­dégeknek a szálláshely színvona- lát és szolgáltatásait illetően. ■ Iskolatej - milliókért nak az országos mozgalomhoz. Ennek érdekében vállalják, hogy- a Vincze Imre Általános Iskola ta­- nulóinak napi két deciliter 2,8 r százalékos zsírtartalmú tejjel va­- ló ellátása érdekében több mint- 408 ezer forintot fizetnek ki az új- esztendőben. 5 Ezzel az összeggel lehetővé tették, hogy a literenként 115 fo- ) rintba kerülő tejből ket- i tőszázharminckettő diák része­- sülhessen egy éven át. Mindebből logikusan követke- i zik, hogy 255 tanítási nappal szá­- molva az összes költség több mint 1,3 millió forint, s ennek ? csak 30 százaléka terheli az ön- r kormányzatot. A többi állami tá­- mogatás. _________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom