24 óra, 2001. december (12. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-01 / 280. szám

ß\ •mmmmMiRa MEGYEI KÖRKÉP A nap portréja: Varga Istvánná tatai pedagógus, író 5. oldal NŐK VILÁGA Penelope Cruz karácsonyi pezsgő­bemutatón vett részt 7. oldal Napi HOROSZKÓP 7. oldal ÍMS-ÜZENETEK 12. oldal IDŐJÁRÁS GütiïfPOo SaMiQDGMOßGDa I Kék tükör flj Sportmagazin Néwáltoztatás Budapest/Dorog Új nevet vett fel a Dorogi Hulla­dékégető Kft., ezentúl Onyx Ma­gyarország Kft. néven végzik a veszélyes hulladékok ártalmat­lanítását - jelentették be a cég vezetői pénteken sajtótájékozta­tón, Budapesten. A magyar kft. 100 százalékos tulajdonosa 1995 óta a francia Sarp Industries. A névváltozta­tás apropója, hogy a Sarp Industries most került az Onyx közvetlen irányítása alá - mond­ta Lágler Katalin, a kft. ügyveze­tő igazgatója. A Sarp Industries/Onyx a környezetvédelmi ipar ismert vi­lágcége több mint 50 üzemben évente csaknem 2 millió tonna hulladékot ártalmatlanít. ■ Tanár a vendég Esztergom A Liberális Klub hétfői vendége Himmler György párkányi törté­nelemtanár, önkormányzati képviselő, lapszerkesztő. A be­szélgetést a házigazda, dr. Varga Győző vezeti. _______________■ 8 65002 Komárom-Esztergom megyei 2001. DECEMBER 1., SZOMBAT XII. ÉVFOLYAM, 28O. SZÁM Ára: 66 Ft - Előfizetőknek: 38 Ft www.240RA.HU Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja KARÁCSONYI AJÁNDÉKVÁSÁR Mai ajánlatunk: Hegesztőtrafó JJWO,­12990,­Ml AVrtMW* - TATABÁNYA CENTRUM A KAISER'S SUPERMARKET MELLETT ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS ESZTERGOMBAN - A bazilikában fonják a környék egyik legnagyobb adventi koszorúját. Sulyokné Szlávik Gabriella a Közel-Kelet egyik legismertebb gyümölcséből, citrom- ból állítja össze, az alapanyag egy táti üvegházban termett. _____________________________fotó: rafael F ikarcnyit sem lépnek előre Karácsony előtti pénzmorzsa - Tiltakoznak a szakszervezetek A vártnál magasabb infláció miatt a közalkalmazottak egy­szeri keresetkiegészítésre 14 millió forintot különített el a kor­mány. A szakszervezetek tiltakoznak. Boldizs Kálmánné, a Pedagógusok Szakszervezete, Beer Jánosné, az Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszerve­zete megyei elnöke mondta el véleményét. Megyei információ A közös tiltakozás oka: A SZÉF és a kormány megállapodása szerint, ha az infláció meghaladja a januári 8,75 százalékos béremelést, akkor azt 12 százalékra kiegészíti ki a kormány. Az egyszeri kere­setkiegészítéssel nem értenek egyet, mert nem alkalmas e réteg bérének rendezésére. Semmit nem old meg ez a karácsony előtti pénzmorzsa a közalmazotti réteg megalázó bérhelyzetén, hiszen a jövő évben a „nulláról" indulnak, azaz az eddigi alapra kapják a so­ros 7,75 százalék fizetésemelést. Úgy vélik, félretájékoztatták az érintetteket és a közvéleményt is. így szól a rendelet: ha a 2000. szeptember 1. és 2001. szeptem­ber i. között a közalmazottak tényleges illetményemelése nem éri el a 12 százalékot, akkor ki­egészítik. Csakhogy pótlékokat, jutalé­kokat is beleszámoltak, nem csak az alapkeresetet vették fi­gyelembe. Kimaradnak azok, akiknek a tavalyi 25 ezer forintos minimálbérük az idén 40 ezerre növekedett - a kormány értelme­zése szerint ez 20-40-50 százalé­kos emelést is jelenthetett. Kima­NAGYOBB EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Létesítmény Technikai Keresetkiegészítésben dolgozók érintettek száma Tatabanya: Szent Borbála Kórház 222 10 Csecsemőotthon 19 3 Síkvölgyi mentálhigienes központ 28 8 Esztergom: Szent Rita Egészségügyi Gyerekotthon 17 3 Pszichiátriai Intézet 17 7 Vaszary Kolos Kórház 77 40 Tatai kórház 61 16 Komáromi Selye János Kórház 57 0 Oroszlányi rendelőintézet 22 10 radnak azok, akiknek a munkál­tatója - a szakszervezetekkel kö­tött béralkuban - erre az évre szóló bérkiegészítést adott.- Felháborító, hogy az a réteg, akiknek a munkája nélkülözhe­tetlen az iskolákban - adminiszt­rátorok, könyvelők, oktatástech­nikusok, rendszergazdák diplo­mával, szakképesítéssel - mini­málbéren tengődik, és jövőre sem reménykedhetnek helyzetük job­bításában. Szakszervezetünk ál­lásfoglalást fogalmazott meg: til­takozunk a félretájékoztatás el­len. Az ellen, hogy minden építő szándékú javaslatunkat elutasí­tották. Hangot adunk annak is, hogy az egyszeri keresetkiegé­szítéssel egy fikarcnyit sem lép­tünk előre, sőt nő az elkeseredés, a kiszolgáltatottság - mondta Boldizs Kálmánné. Beer Jánosné a lehetetlen hely­zetre utal: - A munkahelyek meg­kapják a bértömeget. A technikai, gazdasági, műszaki dolgozók egyszeri keresetkiegészítéséről a szakszervezettel együtt dönte­nek: de hogyan tegyük? Ha, jogo­san, mindenkinek adunk, akkor személyenként egy-kétezer forint jut. Ha azoknak, akiknek a kor­mánydöntés szerint járna, igaz­ságtalan. Félreérthető, megté­vesztő a kormányrendelet, becsa­pottnak érzi magát az amúgy is nehezen élő réteg. Azok, akik nélkül a gyógyító munka nem működik. tó™ ilona Bírósági per a zöldek ellen Dorog A pénteki testületi ülésen a kép­viselők lehetőséget adtak a BSB Kft tulajdonosának, Berezvay Balázsnak, hogy a közelmúlt­ban kapott különös telefonüze­nettel kapcsolatos tiltakozó vé­leményét elmondhassa.- Energiánk jó részét a BSB-t és a SANYO-t ért támadások elhárítá­sára fordítjuk. Tisztelt képviselők! Önök megkapták azt a hangkazet­tát, amely K. K. képviselő úr fiával folytatott telefonbeszélgetésünket rögzítette. Ebben többek közt olyan fenyegetéssel „tisztel meg” ifjabb K. K., amelyben szinte vala­mennyi szó kivétel nélkül alpári.- Nem ijedtem meg, hiszen jól tudom az ipari park, és a SANYO ügye az országnak és Dorognak is fontos - hangoztatta Berezvay Balázs. Az ügyben érintett képvi­selő elítélte gyermeke kijelenté­seit, de, mint mondotta, apaként nem határolódhat el a fiától. Más személyeket is érintő, pa­rázs vita keletkezett. A legna­gyobb kérdés az volt, hogy a tes­tület alkothat-e véleményt e sze­mélyes ügyben, s ha igen, akkor milyet?! Dr. Tittmann János, a tőle meg­szokott polgármesteri higgadtság­gal, áthidaló megoldást javasolt. A képviselők végül is egyetértettek abban, hogy minden ilyen, alpári jellegű megnyilatkozástól elhatá­rolja magát a testület. * * * Berezvay Balázs pert indított a dorogi zöldek kiadványa, a Zöld Sorok ellen. Szerinte két éve fo­lyamatosan félretájékoztatják ol­vasóikat a Dorogi Ipari Parkkal kapcsolatos rémhíreikkel és csúsztatásaikkal. - Döntsön a bí­róság, hogy meddig lehet elmen­ni a rosszhírkeltésben - mondta. MÉSZÁROS ISTVÁN Felfüggesztett közgyűlés Bábolna Az első napirendi pont tárgyalása előtt, a tulajdonos ÄPV Rt. javasla­tára felfüggesztették a Bábolna Rt. november 30-ára összehívott rendkívüli közgyűlését. A témák között szerepelt volna egyebek ; között a Bábolna Tetra Kft. üzlet­rész-értékesítésre vonatkozó adás­vételi szerződés jóváhagyása. A vagyonkezelő szervezet kép­viselője a döntést azzal indokolta, hogy adminisztratív okok miatt kényszerült erre a lépésre. Miu­tán az ÁPV Rt. nem kapta meg határidőre - a lehetséges vásárló késlekedése miatt - az adásvételi szerződéseket, így nem volt mód­jában érdemben tárgyalnia róla az ÁPV Rt. Igazgatóságának. Heimann Zoltán, a Bábolna Rt. vezérigazgatója újságírói kér­désre elmondta, hosszú és bo­nyolult tárgyalásokról van szó. A külföldi befektető részéről merül­tek fel újabb kérdések a vételár­ral, a társaság helyzetével és az egyéb feltételekkel kapcsolato­san. A vezérigazgató hozzátette: a késlekedés senkinek sem jó, hi­szen az ügy 2000 májusa óta hú­zódik, s ez nem tesz jót a Tetra piaci értékesítésének. w. v. Halasztott áremelések Kisbér A tegnapi kisbéri testületi ülésen a városatyák az építményadót a jelenlegi 160 forint helyett 200 fo- rint/m-re akarták emelni, míg a helyi iparűzési adó 2 százalékkal nőtt volna. Ezekről december 14- én döntenek. Jövőre az autósok­nak mélyebben a zsebükbe kell nyúlni: a személyautókra és a te­hergépkocsikra kirótt adót egy­aránt 100 forinttal megemelték. Kisbér életének lényeges kér­dése, a kórház ügye is terítékre került. Dr. Juhász Tivadar megbí zott kórházigazgató az intéz­mény átvilágításáról készült szakmai anyagot ismertette. Eszerint bizakodásra adhat okot a jelenlegi helyzet. A beszámoló az idei adatokat alapul véve egy 2002-re szóló pénzügyi tervet is tartalmazott. Az ebben foglalt sarokszámok a költségvetési vitánál köszönnek majd vissza, amikor az önkor­mányzat feladata lesz „kisakkoz­ni”, honnan különítsenek el csaknem 70 millió forintot a szükséges fejlesztésekre. (m- 5. oldal) b. m. Rafael Balázs jegyzete A mi várakozásunk Életünket az idő szabályozza. Évek és órák, évszakok és percek, hónapok, napok. Közben élünk, várakozunk. Jóra, rosszra, napsü­tésre, esőre, világosodásra, éjsza­kára. Életünk a visszatérő jelen­ségek körforgása. A hívő ember életének különö­sen meghatározó része a rituális várakozás. A keresztényeké Jé­zus visszatérésének hite. „Adventus, eljövetel - mondják. - Jézus lejön közénk, bűnösök közé a Földre, hogy megváltson minket.” Már a VI. században hagyo­mány, a Xl.-ben hivatalosan is rögzítette VII. Gergely pápa a ka­rácsonyi ünnepkör bevezetését, az adventét. Ez mindig Szent András ünnepéhez, november 30- ához kapcsolódik: a rá következő vasárnap az első adventi nap. Számos népszokás kapcsolódik hozzá. Egyik az adventi koszorú, amelynek négy gyertyáját a kará­csonyt megelőző négy vasárnap során gyújtjuk meg. Mára általá­nossá vált: nemcsak otthonok, templomok díszei, hanem már üzletekben, te­reken is megje­lentek, szerte a világban. A másik, ke­vésbé ismert hagyomány a Szent család szálláskeresé­sére való emlé­kezés. Egyfajta kollektív bűntu­dat rejtezik mögötte? Tudjuk, hogy a népszámlálás­ra kötelezően Betlehembe tartó József viselős Máriájával sehol sem lelt befogadókra, így szüle­tett a Megváltó pásztorok szállá­sán, s lett az állatok otthona az övék is... Jól ismerjük: Kisjézus a föl­dön, marék szalmán; jászolban, brokáttal takarva; győzedelmes tekintettel, anyja ölében, egy tró­nuson. De az, amit a napokban láthattam, egyedülálló. Megható, naiv és torokszorító ábrázolás. Anyaga kukoricacsu- hé, ebből fonva az újjáépült, egy­beforrott Mária Valéria híd, mely­nek középső íve megnyílt, s en­nek öblében Mária, József és a Kisded. Egybeforrt ipolyszalkai alko­tója, Zimán Magdolna szívében hit és várakozás, remény és be­teljesülés. Az ünnep, úgy tűnik, a Dunánál elképzelhetetlen leg­nagyobb ajándékunk sugalma nélkül. h Gyermekvédelem Tatabánya Százéves a magyar gyermekvé­delem. Az évforduló jegyében ta­nácskozáson vettek részt pénte­ken Tatabányán, a megyeházán nevelőszülők, gyámügyi szak­emberek, pedagógusok, pszicho­lógusok. Neves előadókat hall­gattak meg. Dr. Szálát Júlia szo­ciológus a társadalmi értékrend változásának a gyermekkorra va­ló hatásáról, dr. Ranschburg Jenő pszichológus a családtól meg­fosztott kisgyermek személyisé­géről, Gulyásáé dr. Kovács Erzsé­bet a gyermekek védelmének jo­gi kereteiről beszélt. A konferen­cia zárásaként gyermekrajzpá- lyázatot és a gyermekvédelmi szakemberek pályázatát értékel­ték. Külön köszöntötték Hullár Lajosné esztergomi nevelőszü­lőt, aki 36 év alatt 20 állami gon- dozott gyermeket nevelt. _____u T ANTERMEKKEL GAZDAGODOTT AZ ISKOLA - Mintegy 60 mii lió forintos beruházás eredményeként 5 új tanteremmel gazdagodott a kisbéri Bánki Donát Szakképző Iskola. Pénteken Lázár Mózes, a me­gyei közgyűlés elnöke adta át a tantermeket dr. Udvardi Erzsébet pol­gármester és Gúth Vilmos iskolaigazgató társaságában. Képünkön: Márkusné Lődi Margit tanárnő az egyik új teremben. fotó: kiss t. j. >

Next

/
Oldalképek
Tartalom