24 óra, 2001. november (12. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-02 / 255. szám

A Kiil Lj j fi N SM S - tJ Tegnapi üzenetek d? 10. oldal f n i o o s Í o b fl Ml M ? 2837 Vértesszőlős, Rákóczi u. 1/A. Tel.: 34/379-397, Fax: 34/379-609. 20x25 csempék 1380 Ft BELTÉRI PADLÓBURKOLÓK 1390 Ft/m2-től Ha előfizet, havonta J lapszám ingyen* az Öné. A M ÔI14 megrendelhető a06 80/514-030-as ingyen hívható számunkon is. “Havi előfizetési dfl 94S Fi, ha naponta vásárolja, i650>*t. JÖVŐ mi rv-Ésmmmf É mmmmlefiy SPORT Fekete Attiláék aranyérmet nyertek a nimesi-i vívó vb-n 15. oldal API HOROSZKÓP io. oldal IDŐJÁRÁS V V. ¥-10 °c 16. oldal !9BJHHPI fii Az elhunyt utolsó útja: Felmentés az ittas vezetés vádja alól Jutalmat kaptak Dorog. A képviselő- testület leg­utóbbi ülésén a tavalyi eredmé­nyes gazdálkodásért dr. Titt- mann János polgármesternek bruttó 630 ezer forint, Baranyai Lőrinc alpolgármesternek pedig bruttó 280 ezer forint jutalom kiűzetését javasolták. A pénz­ügyi bizottság kezdeményezését a döntéshozók elfogadták, így a polgármester és az alpolgármes­ter bevétele kéthavi munkabé- rükkel gyarapszik. ___________■ 2 001. NOVEMBER 2., PÉNTEK KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja WÊÈKBBÊÊÊÈÊÊIÊlÊÊÊlÊÊIÊBÈBÊÊIËBËÊÊIÊÊÊÊÊÊIÊIÊlÊlÊÊIÊKIÊlEÊBtÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÈÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÈIÊËIIÊlÊËÊÊIÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÎSÊÊËÊÊÊKÊKÊIËÊÊI/ÊKKNÊÊIÊÊBÊlÊËIÊÊÊÊÊÊIÊÊÊlIÊIÊÊÊiÊÊÊHItKÊ HALOTT KATONÁK EMLÉKE ELŐTT TISZTELEGTEK - A Komárom-Esztergom Megyei Hadkiegészí­tő Parancsnokság munkatársai, a hagyományok ápolása jegyében az idén is lerótták kegyeletüket Tata­bányán az első és második világháborús emlékműveknél, ahol a harcokban életüket vesztett katonák sír­helyeit koszorúzták meg. Felsőgallán magyar repülőstíszt nyughelyénél is elhelyezték az emlékezés vi­rágát. Képünkön Szlávik Ferenc ezredes, valamint helyettese, Gál Ferenc alezredes látható legközvetle­nebb munkatársaikkal. (gr 5. oldal) fotó: jusztin Mondjanak le! - Felejtsd el! Politikai színezetű vita egy jogerős Nem először, de egészen biztos, hogy nem is utoljára fog­lalkozott az önkormányzat szerdai ülésén azzal az ügy­gyei, amely a kényszervágóhíd bérbeadásával kezdődött csaknem öt esztendővel ezelőtt, s most már más okok mi­att csaptak össze az álláspontok. Tata Mint azt megírtuk már, a legfel­sőbb bíróság jogerős ítéletben marasztalta el a város önkor­mányzatát (korábbi polgármes­terét) és az Equus Kft. vezetését a pályáztatás tisztaságának meg­sértése miatt. Emlékezetes talán sokak számára, hogy a kény- szervágóhidat két cég kívánta bérbe venni. Az illetékes bizott­ság a Boxer Plussz Kft.-ét nyilvá­nította győztesnek, ám a volt pol­gármester felfüggesztette a hatá­rozat végrehajtását, s újratárgyal- tatta az ügyet. A képviselő-testü­let ezután a rivális társasággal köttetett szerződést, amelynek vezetője dr. BaranyiBéla, aki ma­ga is önkormányzati képviselő. Ezt követően kezdődött a pe­reskedés, aminek végjátékában a legfelsőbb bíróság jogerős ítéletet hirdetett. Fellebbezésnek helye nincs, de benyújtható lenne a fe­lülvizsgálati kérelem. Erről is szó volt szerdán. Ezt Kerti Katatin volt polgármester maga is kérte azzal az indokkal, hogy őt másodfokon meg sem hallgatták, s mivel az ön- kormányzat az elsőrendű alperes, neki személy szerint csak így len­ne lehetősége arra, hogy tisztázza magát. Már csak azért is, mert ő sosem mondott olyasmit az ügy­ben ugyancsak kellemetlenül érin­tett képviselőnek, amit a jelenleg mellette ülő városatya állított. Nevezetesen azt, hogy pol­gármesterként felhívta volna Baranyi Béla figyelmét arra, hogy mivel egészítse ki pályázatát. Jogi szakértőire hivatkozva azt is el­mondta, hogy célszerűbbnek tar­taná, ha egyúttal perújítást is kez­deményeznének. Ellenvéleményét először Ka­szál József, az MDF városi elnöke fogalmazta meg, aki úgy vélte, ítélet miatt hogy az üzleti titoksértés megtör­tént, ezért marasztalták el az érintetteket. Ekkor Baranyi Béla közbeszólt: Ne mondj olyat, ami nincs benne az ítéletben! A pártelnök-képviselő ezután felszólította Kerti Katalint és Baranyi Bélát, hogy mondjanak le. Utóbbi újra közbeszólt: Fe­lejtsd el! Később többen kifejtették ál­láspontjukat, köztük Kerti Kata­lin, aki kijelentette, hogy nem kö­vetett el semmi olyat, amiért le kellene mondania, ezért azt nem is teszi meg. Mások úgy vélték, hogy a legfelsőbb bíróság ítélete azon a kijelentésen alapul amit Baranyi képviselő mondott, ezért neki legalább utólag kellene nyilatkoz­nia arról, hogy pontosan mire is gondolt, amikor a városi lap újságírójának interjút adott. A megszólított ezt sem tette meg. Ennek ellenére a napirend lezárá­saként egy kivétellel mindenki úgy döntött, hogy az önkormány­zat nemcsak a felülvizsgálati ké­relmet nyújtja be, de kezdemé- nyezi a perújítást is. palásti péter Mindenki lehet áldozat Holland segítség magyar rendőröknek Megyei információ Magas rangú holland rend­őrök vendégeskedtek szer­dán a tatabányai Rotary- klubban. Tata testvérvárosá­ból érkeztek. Közöttük volt Nord tartomány rendőrkapi­tány-helyettese - egyébként a hollandiai Rotary-klub tagja -, aki előadást tartott a náluk évek óta kitűnően működő áldozatvédelmi programról. A holland rendőrkapitány-he­lyettes előadásában kiemelte: mindenki lehet áldozat. Az át­lagember az átlaghétköznapjain persze nem gondol erre. Egy-egy váratlan esemény azonban ki­zökkenthet bennünket megszo­kott életritmusunkból. Előfor­dulhat, hogy feltörik a lakásun­kat vagy a gépkocsinkat, erő­szak áldozataivá válunk vagy va­lamely kisebb-nagyobb tragédia, például autóbaleset részesei le­szünk. Ilyenkor aztán a polgá­rok zömének fogalma sincs, mit tegyen, mit tehet... Hollandiában a segítségére sietnek. Ott az ember kap egy mappát az áldozatvédelmi szolgálattól, amely pontos út­mutatást ad arról, mi a teendő. Sőt! Egyebek közt azt is rész­letezik, hogy kitől és milyen összegű kártérítés illeti a káro­sultakat. Mindez persze ott sem egyik napról a másikra alakult ki. Tízéves munka eredménye, hogy ma már létezik egy civil szervezet és az ottani rendőrsé­gen belül egy önkénteseket tö­mörítő alapítvány, amelyhez bátran fordulhatnak a bajba ju­tottak. A statisztikák szerint az emberek kilencven százaléka elégedett a munkájukkal. A ta­tabányai rotarysok úgy gondol­ják: hasonló eredményekkel a honi rendőrök is elégedettek lennének... Egészségfát ültettek Gyerekek és felnőttek is sportoltak Tatabánya Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Bánhidai Játszótér-Játszóház munkatársaival, a Szent Bor­bála Kórházzal, valamint több alapítvánnyal közösen szervezte meg a Városi Egész­ségnapok programsorozatát négy helyszínen. Volt asztalitenisz-bajnokság, fogápolási és elsősegélynyújtó bemutató gyerekeknek, ételbe­mutató, ötórai gyógytea, szexu­ális tanácsadás a felnőtteknek. Az Éltes Mátyás Általános Iskola adott otthont a kosárlab­da- és teremlabdarúgó-bajnok­ságnak. A Szent Borbála Kórház gyer­mekosztályának kis betegei is be­kapcsolódhattak az „Egészséged­re!” címmel meghirdetett plakát­rajzolási versenybe. Az akadály- verseny és a drogokkal kapcsola­tos beszélgetés helyszíne a ját­szóház volt délután. A rendezvény eredményhirde­tése valamint a díjnyertes rajzok­ból összeállított kiállítás megnyi­tója a Szent Borbála Kórház új pavilonjának aulájában volt. Bencsik János polgármester, Garab László, a Danone képvise­lője, valamint Móroczné dr. Tóth Ildikó, a kórház főigazgatójának üdvözlése után átadták a díjakat a gyerekeknek. Az asztalitenisz-verseny nyer­tesei: 1. Muresán Levente, 2., Kodai Balázs, 3. Mestyán Imre. A kosárlabdában: 1. „Mindent be­le!”, 2. „Füsti Fecskék”, 3. „Sem­mik”. Teremfociban: 1. Re- Médium Általános Iskola, 2. Sár­berki Általános Iskola, 3. Kodály Zoltán Általános Iskola. Plakát­rajzolásban: 1. Szent Borbála Kórház Gyerekosztálya, 2. Bebők Erzsébet, 3. Grócs Alexandra. A díjátadás után a pavilon előtt el­ültették az Egészség fáját. Halottak napja van. Több millió gyertya fénye ont a temetőkre mennyei csillagutat. Úgy akarjuk, hogy világítson. Meggyújtjuk. Hir­telen, nagy lobbal éled. Élni akar. Égre nyúlóan lángol. Vagy ellenáll, küzd, néha meg-meg- roggyan: szakadatlanul próbál­kozik a nem mindig tapintatos széllel szemben. Közben fogy kanócszíve. így van ez. Fárad, ki­merül, elhasználódik. Elég. Az lesz a sorsa: merevvé dermedt csonkká válik. Gyújtunk másikat. A halottainkért. Sírjaink: Fából, márványból, vi­rágölelte. Címeres, fényképes, bolto­zatos. Megtépázott, hivalkodó. Ele­Tóth Ilona jegyzete Sírunk gáns, korhadt. Füves, gazos. Betűje tűnt fejfa, egyszerű kereszt. Sírunk a falu szélén, a város szívében. A ma­gyar anyaföldben, messzi, távoli idegenben. Sírunk száz évek magá­nyában, tegnapi, mai, friss hanttal. Mindig lesz imánk az eltávozottakért Sírunk. Az emberért. A halva született gyerekért. Az édesapá­ért, édesanyáért, a testvérért, fi­unkért, lányunkért. A legjobb ba­rátért. A kollégáért, az ismeretle­nül is tiszteltért, szeretettért. Azokért, akik értünk haltak, meg értetek. Meg miattunk és miatta­tok. Az ártatlanjainkért, az ártat­lanotokért. Az újra temetettekért. Sírunk a tűzbe vészőért, a laviná­ba fagyodért, a felrobbantottért. Az éhen haltért, a rákba veszőért. A saját, a nemzet, a szabad világ halottaiért. Sírunk. Testet rázóan, könny­patakban. Együtt, magunkban, ti­tokban. Jajveszékelve, hangta­lanul. Örökké fájón. H^lottaink napja van. A őszi évszak halványuló szí­neinek díszletében temetőin­ket látogatjuk. Virágokkal, koszorúkkal kezünkben. Szí­vünkben szeretteink emlékével - tettekkel, arcokkal, kézfogá­sokkal, csókokkal, nevetések­kel, fájdalmakkal. Mindig gyújtunk másik gyer­tyát, mindig lesz imánk az eltávo­zottakért. Hiszen mi élünk. ■ A tűzoltóegyesület 75 éve Kecskéd A háromnegyed évszázadot ün­neplő tűzoltókat és hozzátartozói­kat Schwarcz Ferenc, az önkéntes egyesület elnöke köszöntötte a mi­nap háziünnepségükön, majd ér­tékelte az elmúlt 75 évet. Ezt köve­tően Gruber Zoltán polgármester méltatta munkájukat. Nem csak a kisebb-nagyobb katasztrófák ide­jén nyújtanak segítséget, hanem a jelentősebb megmozdulásokon is. Ezt követően elismerő emléklapot adott át a parancsnoknak. Ezután Czibik József, a Katasztrófavéde­lem megyei igazgatója gratulált az ünnepeiteknek, majd Busa János ezredes, a KÉM Önkormányzati Tűzoltó Szövetség elnöke méltatta az elmúlt időszakot. ■ Schwarcz Ferenc átveszi az elismerő oklevelet Grúber Zoltántól fotó: j. t. 977141686500200255

Next

/
Oldalképek
Tartalom