24 óra, 2001. október (12. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-01 / 229. szám

V' V Pannon GSMeiőföetés+i NOKIA 3310] 15900 Ft visszajár brutto '-Sí ^ PANNON *»*»* Az élv«a«l. I---------­HIV ATALOS VISZONTELADÓ ■ 2800 Tatabanya. Kaiser’s uzlethaz. Tel. Fax: 34 310-055 ■ 2800 Tata. Ady Endre ut 39.. Tel. Fax: 34 587-329 Ili» H (]\ TJMmilAMBéAfl MEGYEI KÖRKÉP Ittzés János evangélikus püspök alap­követ helyezett el Súron 5. oldal SPORT Likerecz Gyöngyi lökésben és összetettben egyaránt csúcsot javított 10. oldal Napi horoszkóp z oldal IDŐJÁRÁS 2-23 °C 12. oldal ieuuupi gg^ra^GatsBöMíSB Kék tükör Új tanévet kezdett Tata­bánya polgármestere ÖTÖSLOTTŐ 5, 11, 50, 67, 69 Joker: 077 239 HATOSLOTTÓ 1,9,10, 25, 27, 33 pAtszAn: 37 Muzsikusünnep Tatabánya Ma ünnepeljük a zene világnapját, és erről szőkébb hazánkban sem feledkeztek meg a muzsikusok. Tatabányán, az Árpád Gimná­zium és Pedagógiai Szakközépis­kola csaknem félmillió forint ér­tékű elektronikus zongorát ka­pott ajándékba az iskolai alapít­vány kuratóriumától. A márkás hangszert ma adja át Kovács Mik­lós igazgató. A középiskola egyébként 55. születésnapját is ünnepli. A mai házi koncerten az új hangszeren játszik Harmalh Erzsébet és Aradi Csilla. Saltzer Géza énektanár fuvolaszólóját H. Dezső Marianna, az Erkel Ferenc Zeneiskola igazgatója kíséri az új hangszeren. Megyeszékhelyün­kön a zeneiskolában péntek este tartották Hegedűs Endre koncert­jét. Ma a József Attila Általános Iskola délután háromtól tart házi koncertet, a városi fesztivál fú­vószenekar a Népházban muzsi­kál este héttől. A Zene és Művé­szeti Iskola kiállítással ünnepel a Kölcsey-iskolában. __________■ 2 001. OKTÓBER 1., HÉTFŐ r KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja CSOLNOKON NAGYOT LÉPTEK ELŐRE A KIS USZODÁVAL - A helyi fúvószenekar szombaton délután térzenével várta az új tanuszoda avatására érkezőket. A helybeliek és a falu vendégei egyaránt megállapítot­ták, hogy a tornacsarnok és az iskola közé illesztett, 166 millió forintba kerülő épület tervezői - Dorogi Terve­ző Iroda Kft. - és kivitelezői remek munkát végeztek. A tekintélyes összegből 116 milliót saját kasszájából fi­zetett ki az önkormányzat. A falu a nagy munkához segítséget kapott a megyei területfejlesztési tanácstól, a helyi székhelyű Hét krajcár Alapítványtól, továbbá csolnoki illetve külföldi személyektől. ________fotó. mss w ww.24ora.hu : Katasztrófavédelmi tervről szavaztak az olvasók Riadó idején őrizzék az otthonokat! gondoskodik a gyakorlat ide­jére az önkor­mányzat.- Fontos az előrelátás, de azt kissé kap- kodónak ér­zem, hogy egy két hóna­pon belül ka­tasztrófavédel­mi próbariadó legyen - véle­kedett a Bics­AZ INTERNETES SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE: 1. Az USA elleni tenortámadás után minden településnek követnie kelle­ne Tatabánya példáját, de nem szabad elfeledkezni a most sok helyütt másra használt óvóhelyek újbóli fogadóképessé tételéről sem - 50% 2. Amerika azért elég messze van tőlünk, felesleges pánikot kelteni ilyen programokkal -18,4% 3. A költségek pontos meghatározása után meg kell tenni a legfontosabb lépéseket, de azért nem ez a legégetőbb gondja a városnak - 31,6% A múlt héten arról kérdeztük ol­vasóinkat, mi a véleményük ar­ról, hogy - országosan is párját ritkító kezdeményezésként - Tatabányán a kor igényeinek megfelelően átdolgozzák és a lakosság bevonásával a közeljö­vőben három lépcsőben ki is próbálják a város katasztrófavé­delmi tervét.- Csak azt nem tudom, hogy ha meghirdetik ezt a próbát, ki lesz hajlandó őrizetlenül hagyni a lakását, jószágait, egyéb ház körüli értékeit a rablók szabad prédájának - vetette fel a problé­mát a telefonon voksoló helybéli Szegedi Ilona. - Az a minimum, hogy akkor már az őrzésről is kéről a megye­székhelyre ingá-zó Kelemen Zol­tán. - Előbb csak készüljön el a terv, aztán arra is időt kell hagy­ni, hogy a lakosság megismerje a feladatait, mert különben sem- mit nem ér az egész. _________■ Me gkérdeztük olvasóinkat: Milyenek a magyar bérek? Zachorán Tamás (Tata), a keres­kedelmi és iparkamara megyei titkára: - A Nyugathoz viszonyít­va a bérek nagyon elmaradtak, leginkább a menedzserfizetések közelednek az ottanihoz. Orszá­gos viszonylatban viszont jól ál­lunk, a három legjobban fejlődő megyéhez tartozunk. A beruhá­zások tekintetében az élre kerül­tünk. Jellemző, hogy már Szlová­kiából is sok vendégmunkást fo­gadunk. Az ágazatok között nagy a különbség. Az egészségügyet például minősí­ti, hogy a Tata­bányára települt multinacionális kereskedőknél ápolónők dol­goznak. Egyre nő a különbség a gazdagok és a szegények kö­zött. Tény viszont, hogy a mini­málbér fokozatos emelése enyhít valamit a helyzeten. Varsányi Lajosné (Tatabánya), kismama: - Három gyerekünk mellett évek óta gyesen vagyok. Vegyük a családi kasszát: a fér­jem a létminimumot keresi meg. Ez elvileg 40 ezer forint, de ebből 30 ezer 800-at kap kézhez. A gyes 18 ezer lenne, de alig több, mint 15 ezer valójában. Ebből kell megélnünk. Szerintem a főváros­ban legalább kétszer annyi az át­lagkereset, mint a megyénkben. Egyébként a főnökök felveszik a jó pénzt itt is, a beosztott dolgo­zónak meg csak a morzsák jut­nak. Böröndi József (Tatabánya), nyugdíjas gépész: - A rendszer- változás váratlanul érte a magyar munkásságot, nehéz hozzászok­ni a piacgazdasághoz. Azt szeret­ném viszont, ha a betelepült mul­ticégek a megyénkben is olyan béreket adnának, mint az anyaor­szágokban. Ha megyünk az EU- ba, kapjunk uniós fizetést. Egyébként meg lehet nézni, mit tud a magyar munkás. Nézzünk körül szűkebb hazánkban, mi minden épült föl. Bérkérdések­ben legyen határozottabb az ér­dekvédelem! A nyugdíjakat pedig nem csupán emelni, hanem a va­lós viszonyoknak megfelelően kellene rendezni. tcwxjr 50 éves az Tata Hétfőtől péntek estig ünnepel az Európa hírű sportkomplexum, a Tatai Edzőtábor. Ötven éve ez a létesítmény a magyar sportolók egyeik fellegvára. Ma 14 órakor jubileumi fasor ültetésével kez­dődik az eseménysorozat, ame­lyen részt vesz dr. Szakács Imre, az Ifjúsági és Sportminisztérium edzőtábor államtitkára, megyénk olimpi­konjai és élsportolói, továbbá a helsinki olimpia aranyérmes lab­darúgója, a dorogi Buzánszky Je­nő. Délután 15 órakor nyitják meg A magyar sportműhely 50 éves jubüeuma című kiállítást. Az ünnepi nyílt hét keretében bárki meglátogathatja az edzőtá­bort, ahol találkozhat az élspor­tolókkal. ■ Közgazdászok a túlparton Révkomárom A hét végén megnyílt a Budapes­ti Közgazdaság-tudományi Egye­tem kihelyezett tagozata a szlo­vákiai városban. Az ünnepségen részt vett Pálinkás József, hazánk oktatásügyi minisztere is. A kihelyezett tagozaton ma­gyar nyelven oktatják a pénz­ügyi, gazdasági, informatikai, va­lamint a kommunikációs tantár­gyakat kétszáz diáknak. Tandíjat nem kell fizetni, a hallgatók 1100 korona ösztöndíjat kapnak. Chikán Attila, a fővárosi egye­tem rektora szerint az intézmény megalapításának itt voltak kedve­zőek a feltételei, és komoly támo­gatást kapott a helybeliektől. A ki­helyezett tagozat egyben része annak az intézményrendszernek, amelyet szeretnének kialakítani északi szomszédunknál. Révkomáromban ugyanazok a tanárok oktatnak, mint a főváros­ban, a színvonal tehát garantált. En­nek ellenére hosszabb távon a ta­nári kart szeretnék felváltani hely- béli, jól felkészült oktatókkal ___m F iatalok és öregek sétája Dorog Ma van az idősek nemzetközi napja, amire a világhálón figyelt felár Varga Győző, a város egész­ségügyi központjának vezetője. Mint mondta, a WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet Kéz­fogás az idősekért kampánya va- I lójában közös séták láncolata, mely 24 óra alatt körbeöli a földet. Vallják, hogy ha az idősek aktí­vak maradnak, elhalványodnak az öregedéssel kapcsolatos negatív J előítéletek. Harmonikus, generáci­ókon átívelő közösségeket kell te­remtenünk, amelyekben az idősek is teljes értékű résztvevői lehetnek társadalmi mindennapjainknak. A városban vasárnap délután kezdődött a közös séta. A Dózsa- és az Eötvös-iskola előtt, valammt a Hősök terén gyülekeztek a hely­beliek, onnan indultak el a műve­lődési ház előtti, hatalmas sátorba. Itt a település hat iskolájának mű­sora várt rájuk. Mivel generációk közös sétájáról volt szó, így a fiata­lokat és gyerekeket is várták az es- tig tartó rendezvényre. ________■ K önyvtári hetek - mától Az olvasás éve jegyében szervezik Megyei információ A hagyományos, immár XXX. Komárom-Esztergom megyei könyvtári heteket az idén az olvasás éve jegyében rende­zik. Gazdag program várja ok­tóberben a könyvtáros szak­embereket és az olvasókat. Az ünnepélyes megnyitót ma tart­ják Tatabányán, a József Attila Me­gyei Könyvtárban. Dr. Monostori Imre igazgató bevezetőjét követő­en előadások hangzanak el többek között a korszerű, számítógépen hozzáférhető katalógusrendszer­ről, a tárgyszójegyzékről. Bemutat­ják a megyei könyvtár új szolgálta­tásait, az internetes honlapot, ame­lyen elérhető a könyvállomány je­lentős részének címjegyzéke. Este 17 órától a Gryllus testvé­rek előadóestjét rendezik a Ke­resztény Pedagógusok Társasá­gával közösen, a magyar és a világirodalom gyöngyszemeiből hangzanak fel megzenésített mű­vek és zsoltárok. A városi könyvtárak mintegy húsz programot szerveznek. író- olvasó találkozókra várják az ér­deklődőket, könyvtárhasználati órákat tartanak középiskolások­nak, irodalmi vetélkedőt és vers­mondó versenyt, zenés irodalmi- és meseműsorokat rendeznek. Vendég lesz többek között Ta­tabányán Huszár Tibor szocioló­gus, történész, a Kádár János po­litikai életrajza című könyv szer­zője. Az esztergomi Babits Mi­hály könyvtárban a Limes című megyei tudományos folyóirat szerkesztőivel rendeznek mű­helybeszélgetést. A szakmai programok sorából kiemelkedik Az országos doku­mentumellátó rendszer és a könyv­tári kölcsönzés című tanácskozás október 15-én Tatabányán, a József Attila Megyei Könyvtáiban. ■ 977141686500200229

Next

/
Oldalképek
Tartalom