24 óra, 2001. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-01 / 178. szám

[ŰlSXQ ©SÄffiMKliiSSÄKla >/..:~i A 24 Óra ingyenes szolgáltatói és információs melléklete Megjelenik £)L)L) példányban NOK VILAGA A láthatatlan szépség 9. oldal SPORT-ÉLETMÓD Akisbéri Nagy László halászléjét érdemes megkóstolni 10. oldal Napi horoszkóp 9. oldal IDŐJÁRÁS 30-31 °C 12. oldal Felújítják a kisbéri lovardát Eszterházy-napok Tatán Félmillió inkubátorra Tatabánva. A megyeszékhely 2001. évi bűnmegelőzési költ­ségvetéséből 500 ezer forintot utalt át a Szent Borbála Kórház­nak. Az összeget a csecsemő­mentő inkubátor megvásárlásá- ra ajánlották fel.____________■ Katonabúcsú Tata. Ma délelőtt, a 9 órakor kez­dődő ünnepélyes állománygyűlés keretében búcsúznak el a leszerelő katonáktól a Klapka György lakta­nyában, egyúttal köszöntik azokat a honvédeket is, akik újoncként át- veszik tőlük a szolgálatot. ■ Lopott műkincsek Tata. A néhány napja közzétett műkincsek mellett egy XVIII. századi asztalkát, egy XVIII. századi Madonna faszobrot és egy XVIII. századi Nepomuki Szent János-szobrot (képeik a www.24ora.hu honlapon) is ke­res a Tatai Rendőrkapitányság, melyeket július 19-ére virradóra tulajdonítottak el az Angol­parkban lévő Kiskastélyból. ■ 2001. Augusztus i., szerda Ára: 66 Ft XII. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI IElőfizetőknek: 38 Ft| ^ ( i. www.24ora.hu j 21 ŐRÁ ^'ÉSZTERG Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Épülhet a körforgalom Hivatalosan is aláírták a megállapodást Tata JAPÁN FOLKLÓR ESZTERGOMBAN - Kimonókból, színházi maszkokból rendeztek kiál­lítást tegnap a királyvárosban, amelyet a felkelő nap országának magyarországi nagykövetsé­gi első titkára, Ochi Junko nyitott meg a Vármúzeum rondellájában. Köszöntőt mondott Meggyes Tamás polgármester, valamint Horváth Béla, a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergo- mi Vármúzeumának igazgatója. ______________________ ___ fotói kadarkút) ferehc H etényi Tamás polgármester alá­írása mellé kedden odakerült Holnapy Lászlóé, a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium főosz­tályvezetőjéé is arra a megálla­podásra, amelyet a megépítendő körforgalommal kapcsolatban rögzítettek. A dokumentumot ellátta még kézje­gyével a megyei közútkezelő kht., va­lamint az Állami Közúti Műszaki és In­formációs Közhasznú Társaság vezető­je is. Az okirat egyebek mellett azt tar­talmazza, hogy az Ady Endre utca, az Almási út és a Má­jus 1. út közötti cso­mópontot átépítik, aminek eredménye­ként itt körforgalom alakul ki az FTK Kft. által elkészített tervek alapján. Részletesen rögzítet­ték az elvégzendő műszaki munká­kat, amelyek érintik a Május 1. út pá­ratlan oldalának elején lévő autó­busz-megállót is. A megállapodás egyik pontja szerint a beruházás lebonyolítója a megyei közútkezelő kht. Ez a cég hamarosan megindítja a közbeszerzési eljárást, majd a beérkező pályázatokról közö­sen döntenek. Mivel ezzel összefüg­gésben van a jelentős munkálatok kez­dési időpontja, annak dátumát nem ál­lapították meg. Rögzítették, hogy a hi­vatalos átadást legkésőbb 2002. június 15-éig meg kell tartani. __ ■ A becsatlakozó utak száma 4+1 A körforgalom belső átmérője 11 méter A körforgalom külső átmérője 19 méter Tervezett gyalogátkelőhelyek száma 4x2 Az építés várható költsége 200 millió forint A város által fizetendő költség_________67 millió forint N agy cégek kisautói Motorgyárat terveznek a Duna mellé Lakni kell(ene) valahol. Az ingatlanpiac fordulatokkal teli. Lakást, házat vásárolni jó lenne minél olcsóbban. Az eladó sajátjáért a lehető legtöbb pénzt akarja bekasszírozni. Csak hát működnek a kereslet-kínálat törvényei. A családi házak közül a kiseb­beket keresik az ár miatt, és azért is, mert szakaszosan alakítható, bővíthető. Árakat mondani na­gyon nehéz, hiszen attól függ, hol kínálják: kis faluban, felkapott üdülőfaluban, a városban melyik részen, mennyire megközelíthe- tően a szolgáltatásoktól. Függ a korától, komfortfokozatától. Tatabányán az 5 éve épült 2-2,5 szobás családi ház négyzet- métere 100 ezer forint. A Környén 5 éve épült 2-2,5 szobás családi ház négyzetmétere 100 ezer fo­rint, 10 km-es körzeten kívül 5 Megyei információ A Tatabánya, Oroszlány, Tata ka­réjban a belterületi építési telkek és a családi házak a legkereset­tebbek. Előbbihez hozzájárul a kormány lakásépítés támogatási programja, még akkor is, ha bő­vítve a kedvezményeket is, sokak számára egyelőre álom marad fel­építeni egy új házat. Lakásokat többen szeretnének eladni, mint amennyi a kereslet. Tatabányán egy nyolcadik emeleti panellakás­tól csak nagyon nagy szerencsé­vel szabadulhat meg tulajdonosa. Tatabánya, 2,5 szobás panel a GáHakótelepen: 5,5 millió forint Tatabánya, 2,5 szobás panel Újvárosban: 4 millió forint Tatabánya, 3 szobás panel a Vitális úton 3,6 millió forint Oroszlány, 2,5 szobás panel 2,9 millió forint Tata, 2,5 szobás panel: 6,3 millió forint éve épült 2-2,5 szobás családi ház négyzetmétere 60-70 ezer fo­rint, Tatabányán a 20 éve épült családi ház négyzetmétere 70-80 ezer forint, 10 km-es körzeten kí­vül 20 éve épült családi ház négy­zetmétere 50-60 ezer forint Üdülőárakat nem írunk, mert az említett területen óriási a kíná­lat, de a forgalom elenyésző. Örül, aki megszabadul pihenőházas zártkertjétől, és eladni csak jelen­tősen értéke alatt tudja. Tatán, a tóparti üdülőkre is érvényes ez, például egy 40 négyzetméteres üdülő kért ára 7 millió forint. Ezen az áron nem lehet eladni. Tatabányán az új lakásépítési programban három év alatt 200 új lakás épül. Négyzetméterét 130-140 ezer forintért értékesítik. Ahhoz, hogy eladhatók legyenek, élénkülni kellene a használtlakás­piacnak, hiszen csak akkor tud újat venni a család, ha a régit eladhatja. TÓTH ILONA ______Nyergesújfalu ______ A DaimlerChrysler illetve a Mitsubishi Motors tervezi, hogy közösen építenek gyárat Thüringiában. Az elképzelé­seket a német kormány 63,8 millió euróval támogatná. A beruházási ötletről az Euró­pai Bizottságnál vizsgálat fo­lyik - adta hírül a Világgaz­daság című üzleti napilap. Brüsszelbe kérik Németország­ból az adatokat, amelyek alapján világos lesz, hogy a tervezett tá­mogatás megfelel-e az EU vonat­kozó előírásainak. A lehetséges gyárépítési hely­színek közül a legjobbnak a Du- na-parti Nyergesújfalut tartja a német-amerikai autóipari nagy­hatalom. Döntés a brüsszeli ál­lásfoglalás után várható. A német-amerikai és a japán világcég várhatóan két év múlva hozná létre azt a vegyesvállalatot, amely irányítaná a mintegy 244 millió euróba kerülő, ötszáz em­bert foglalkoztató motorgyárat. A motor egy közös Mitsubishi­DaimlerChrysler kisautó lelke lenne, az autókat a japán cég hol­landiai és japán gyáraiban szerel­nék össze. Az uniós szabályozás alapján az autóiparnak akkor lehet állami tá­mogatást adni, ha a segélyt szüksé­gesnek és arányosnak ítéli az Euró­pai Bizottság. Bizonyítani kell, hogy létezik gazdaságilag életké­pes alternatív helyszín a tervezett beruházáshoz, illetve ahhoz, hogy az eredeti helyszínen valósuljon meg, szükség van a segélyre. Az arányosság megítéléséhez a bizottság költséghaszon-elemzést végez mindkét helyszín esetében.- A város ipari parkjába terve­zett minden beruházásról csak a partnereinkkel történt végleges megállapodás után mondok konk­rétumokat - közölte kedden mun­katársunkkal Miskolczi József, Nyergesújfalu polgármestere. FENYVESI KÁROLY Bohunka Mónika jegyzete Pótolhatatlan főnökök „Tedd magad pó­tolhatatlanná!” - sulykolta belénk a rendszerváltás idején agresszívan az amerikai típusú személyiségfejlesztő tré­ning kézikönyve. Mi, magyarok pedig szó szerint vettük a felszó­lítást, s lön: a főnökök, kisfőnö- kök, illetékes urak és hölgyek, vezérek és igazgatók egycsapás- ra helyettesíthetetlenek lettek. Mármint a nyári szabadságolá­sok idején... így fordulhat elő, hogy a nyá­ri szezonban még a „Tessék mondani, hány óra van?” kér­désre is csak hetek múlva kapha­tunk választ egy-egy beosztottól, amikor felettesétől megkapja az erre szóló engedélyt. Túlzásnak tűnhetnek az előbb leírtak, pe­dig hasonló esetekkel naponta találkozunk. így csak nyögve­nyelősen - a megfelelő fej bólin- tása után - feleltek arra a nem kifejezetten rejtélyes kérdésre, miszerint megyénkben divat-e még gyermekünket Istvánra vagy Máriára keresztelni. Szin­tén jó néhány telefonhívást kö­vetően egy társaság illetékese Nyáron fortélyos félelem igazgat annyit mert és tudott nyilatkoz­ni: észleltük a hibát. Ennyit mondhatott. Egy mon­datot engedélyeztek neki a válla­lati piramis csúcsán ülők. Hogy eközben őt, szaktudását, a szó­ban forgó céget és az információt közzétevő újságírót nevetségessé tették, már mellékes volt. Azok, akik megszabják: ki mennyit árulhat el, gyakran semmibe ve­szik a demokráciát és az ezzel egy tőről fakadó szólás- és véle­ményszabadságot. Mert aki a fő­nöki ukáz ellenére tájékoztatni, netán egy problémát magyarázni merészel, másnap már az utcán találhatja magát. Az állás féltése némává teszi a mégoly tapasztalt, hivatásukban szaktekintélynek számító alkalmazottakat is. A fentiek tükrében úgy tűnik, a legtöbb hivatalban, hatóságnál és vállalatnál nem is személyi­ségfejlesztő kötetből, hanem a Képes történelem sorozat Forté-' lyos félelem igazgat című köny­véből képezték magukat a be­osztottak. ■ Ki tud a gyilkosokról? Esztergom A tragédia mindenkit megdöb­bentett a királyvárostól néhány kilométerre lévő Akácos utcában. Negyvennégy éves férfi holttesté­re találtak szülei a kerti tóban feb­ruár harmadikán. Többen állították akkor, hogy azon a napon a szerencsétlen embert már várták a későbbi gyilkosok. Az már akkor is nyil­vánvaló volt, hogy V. László - az áldozat - utolsó útja során be sem ment saját lakásába. Az aj­tó zárva volt. Zsebében a lakás­kulcsot is megtalálták. A hely­színelők megállapították, hogy a férfit különös kegyetlenséggel ölték meg. Talán támpontot adhat az ügy­ben a tegnap közreadott rendőr­ségi közle­mény. Ennek alapján az ál­dozat a halálát megelőzően, február máso- dikán az esz­tergomi Sör­akadémia sö­rözőben beszélgetett négy erős emberrel. Mind a négyen cirka két méter magasak, kisportoltak. Kimondottan elegáns, fekete ruhát viseltek. A rövid hajú férfia­kon arany karlánc, nyaklánc volt, Marlboro cigarettát szívtak. Egyi­kük fülbevalót viselt. Életkorukat 25-30 évesre becsülik. Hármójukról fantomkép is ké­szült. A rendőrség megfeszített erők­kel keresi a gyilkosokat. Kérik, hogy aki az illusztrációk alapján felismer valakit, illetve a bűncse­lekménnyel kapcsolatban bármi­féle információval tud szolgálni, keresse a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozóosztályát a 34/517-777- es telefonszám 22-02-es mellé­kén, illetve bármelyik kapitány­ság ügyeletét a 107-es vagy 112-es segélyhívó számon. A bejelentő, illetve bejelentők adatait a ható- ság titkosan kezeli. _______■ Fordulatokkal teli ingatlanpiac Nehéz lakást venni - nehéz tőle megszabadulni

Next

/
Oldalképek
Tartalom