24 óra, 2001. június (12. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-01 / 127. szám

RV iZ + KARFELV ETEL+JAVITAS + HASZ NALTAUTÖ-BESZAMITAS + EREDETVIZ5 Afgánok a bokrokban Jól vizsgázott az új járőrhajó Május 31-én hajnali fél 1-kor tele­fonon bejelentést tettek a Győri Határőr-igazgatóság Komáromi Határőrizeti Kirendeltségének ügyeletére, miszerint Ács térsé­gében, a Duna-parton idegenek mozgását észlelték. A járőrök a helyszínre siettek. Motorcsónak zúgására lettek figyelmesek. A hang irányába fordulva éjjellátó készülékükön észlelték, hogy a motorcsónak vezetője a szlovák part irányába távolodik. Vélhetően átszállítan­dó emberekre várakozott, s látva a határőröket, megijedt, ezért menekült el a helyszínről. A határőr járőrök észrevették, hogy a Duna közepén a motor­csónak vezetője beleugrott a víz­be. Rádión értesítették a járőrhajó legénységét, akik azonnal a gaz­dátlan motorcsónak és a vezetőjé­nek felkutatására indultak. A még üzemelő hajóra (vízen pörgött) az új járőrhajó - radarberende­zésének is köszönhetően - a ha- £ tárőrök Komárom térségében rá- bukkantak, motorját leállították, és bevontatták a kikötőbe. Ezzel párhuzamosan a Duna- parton, a bokrokban megbújva a határőr járőrök hajnalban 7 fel­nőtt és 6 gyermek afgán állam­polgárt találtak. Mivel személy- azonosságukat - okmányok hiá­nyában - hitelt érdemlően iga­zolni nem tudták, előállították őket a határőrizeti kirendeltség­re. Valamennyiükkel szemben megkezdődött az idegenrendé- szeti eljárás. ________________■ T át 7., 9-10. oldal PÜNKÖSDI VÁSÁR GáLKálmánné vásárigazgató: Pünkösdi készülődés Esztergomban 11-12. oldal ■ IDŐJÁRÁS 19 °C 20. oldal Nők világa Pedagógusokat köszöntenek Halálos balesetek Monostori-erőd: esély a világörökségre Bár az időjárás kelle­metlenkedett, az építők kiválóan dolgoztak: a tervezett idő előtt he­lyére emelték a Pár­kányba vezető Duna- híd első új ívét. Szerdán hatalmas szél zavar­ta az indulást, így csak este kilencre ért pillérközeibe a óriási szerkezet, melyet a Clark Ádám úszódaru navi­gált. A csütörtök hajnali, kör­nyékbeli viharok miatt négy órakor kezdték a munkát, így tíz óra után már a helyére illesztette a speciális hidrauli­karendszer az első új ívet. Az említetteken kívül semmi nem akadályozta a pontos és kiváló munkavég­zést. Nincs késés, ha tovább­ra is így haladnak, szeptem­ber végén megtörténhet a műszaki átadás, azt követő­en pedig a valóban hét határ­ra szóló avatási ceremónia Párkány és Esztergom közeledése jegyében. A szigeti kis híddal együtt 514 méteres átkelő látványos munkafázisát az esztergomiak és a párká­nyiak meghatódott és bol­dog tömegei nézték végig. Megépültével véget ér 55 év kényszerű elzártsága, fejlődésének indulhat a ki­rályváros és a szemközti testvértelepülés régiója is. RAFAEL BALÁZS Helyére emelik az új pillért. Kolozsi Gyula vezető tervező, Paskai László bíboros, prímás és Dobosi Tivadar, a Komárom-Esztergom Megyei Közútkezelő Kht. ügyvezető igazgatója figyeli a látványos munkafolyamatot Az almásfüzitői tragédia helyszíne Megyei információ Három halottat követelt két bal­eset. Tegnap hajnali 3-kor az Ml-es autópálya 93+900-as ki­lométerszelvényénél (Ács kül­terület) egy 28 éves vöjcsei la­kos pótkocsis kamionjával nem tartotta be a megfelelő kö­vetési távolságot. Nekiütközött az előtte szabályosan közleke­dő teherautónak, amely felbo­rult, majd az autópálya két ol­dalát elválasztó szalagkorláton landolt. A balesetet a vétlen te­RENDŐRSÉGI FOTÓ herautó sofőrje és utasa nem élte túl. Néhány órával később Almás­füzitő naszályi bejárójánál köve­telt egy életet a figyelmetlen köz­lekedés. Naszály felől Komárom irányába kanyarodott egy kis­busz. Nem adta meg az elsőbbsé­get a Komárom felől Tata irányá­ba tartó személyautónak. Az üt­közés következtében a személy­autó sofőrje a helyszínen életét vesztette, a mikrobusz egyik uta­sa súlyos, három pedig könnyű sérülést szenvedett. ■ A Vág-Duna-Ipoly Eurorégióban 940 település dolgozik együtt. A komáro­mi Monostori-erőd a világ- örökség része lehet. Megva­lósíthatja távoktatási tervét a Fellner-iskola. Egyebek mellett ez hangzott el teg­nap a megyei közgyűlésen. Megyei információ A Monostori Erőd Kht. igazgató­jának tájékoztatója szerint a vi­lágörökség címére benyújtott 13 magyar pályázatból a komáromi­ak az elsők között vannak. A 200 tagú UNESCO-bizottság a nemze­ti értékeken felülemelkedve dönt majd. Erőd-próbák elnevezéssel kétnapos fesztiválra készülnek Komáromban. Tavaly 45-50 ezer látogatója volt az erődítménynek. Arról is hallottunk, hogy Pannon­halma, Bábolna, Komárom tele­püléseket érdemes lenne idegen- forgalmi térséggé fejleszteni. Fejér és Veszprém megyével együtt a Vág-Duna-Ipoly Euro- régió területe 24 ezer négyzetki­lométer, 2 millió 840 ezer polgár­hoz kell eljuttatni az információ­kat. A rendezvényeken ötezer ha­gyományőrző szereplőt láttak vendégül. Biztosíték a régióstu­dat erősítésére, hogy példamuta­tóan dolgoznak együtt a külön­böző szervezetek. Elfogadta a közgyűlés, hogy a Szent Borbála Kórház a krónikus ellátás területén meglévő szabad kapacitásából 20 ágyat átadjon ápolási feladatra a Hospice Szere tetszolgálat Alapítványnak. A me­gyei közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a kórház biztosítsa a Tatabá­nya város kötelező feladatkörébe tartozó fogászati alapellátást. Módosították a megyei intézmé­nyek alapító okiratát, hiszen a fel­adatok bővülnek, a működést meghatá­rozó jogszabályok változnak. Megvaló­sulhat a Fellner-iskola terve: bekapcsolni a távoktatásba a szak­mát tanulókat, illetve a mozgássérült em­bereket. TÓTH ILONA __AZ EUBORÉGIÓ TAVALYI BEWÉTELE (E FT) B elföldi kiadvány-értékesítés : 7 960 Belföldi rendezvénybevétel, PR- és marketing-tevékenység : 13 095 039 Pályázatokon nyert támogatás: 40 934 000 Kamatbevétel: 68 848 Összes bevétel: 54105 847 Ráfordítások összesen: 49 528 679 2000. évi eredmény:_________4 577 168 K özgyűlés Bábolnán Tegnap tartotta évi rendes köz­gyűlését a Bábolna Rt., székhe­lyén. Az elmúlt esztendő ugyan nem a sikertörténetek éve volt, de elindultak olyan pozitív fo­lyamatok, amelyek előrevetítik a kibontakozás lehetőségét. A 2000. év elején munkába állt új menedzsment előre nem látható nehézségekkel találta magát szembe. Rövid idő alatt fel kel­lett mérni a társaság állapotát, úgy, hogy gyakorlatilag nem működött a vezetői információs rendszer, a belső adatszolgálta­tás lassúsága pedig „vakrepülés­re” kényszerítette a vezetést. A Bábolna Rt.-nek ma már nincs szállítói tartozása, a társaság fi­zetőképessége, pénzügyi stabili­tása megmaradt. Szétválasztot­ták a nemzeti kulturális örökség részének tartott Ménesbirtokot a versenyszférába tartozó élelmi- szeripari vertikumtól. (gr 5. oldal) ■ Bohunka Mónika^ jegyzete Útszéli mesterség Volt idő, amikor szinte naponta ko­csi káztam Nyerges­újfalu felé. A Du­na mentén mindig kicsit fino­mabban léptem a gázpedálra - a látvánnyal nem lehetett betelni. Egyszer az egyik út melletti beug­róban két hölgyre lettem figyel­mes. Ott álltak kedvetlenül, szel- lős, sokat mutató öltözetben. Tán stopposok, gondoltam, de nem volt időm sokáig töprengeni. Legközelebb újra ott ácsorog- tak, és sok ilyen „legközelebb” volt. Akár merőlegesen tűzött rá­juk a nap, akár jeges dunai szél leskelődött be aprócskára szabott szoknyájuk alá, kitartóan koptat­ták az aszfaltot. Lassan már isme­rősként köszöntöttem a két cser­zett arcú nőt, hiszen legalább annyira a tájhoz tartoztak, mint a határfolyó, vagy az út menti fák. Foglalkozásukat nyilván kitalál­ták. Kamionosok, arra tévedő ma­gányos autósok, a horgászatnál vérpezsdítőbb élményekre vá­gyók kegyeit keresjék és keresik mind a mai napig. Őket és mester­ségüket nem szorították még tü­relmi zónák határai közé. Szolgál­tatásaikat ott mérték lerozzant La­A tájhoz tartoznak, mint a folyó és a fák dák hátsó ülésén, a fizetségért né­hány pillanatnyi örömöt kapott a vendég a természet és a - nevez­zük így - szolgáltató lágy ölén. Képmutatás lenne azt hinni, hogy jó szóval, intelemmel megold­ható ez az áldatlan helyzet. Amióta ember él a földön, mindig volt és lesz olyan, aki testét eképp bocsátja áruba. Az, hogy ezt egy jótékonyan takaró bokor vagy egy luxusszállo­da párnái között teszi-e, már csak helyrajzi kérdés. A mindennapi ke­nyeret ily módon kereső, kortalan lányok - akarva, akaratlanul - sza­bályt sértenek. Az iskoláktól, óvo­dáktól, templomoktól idáig is távol tartotta őket a törvény szava, ám a „fizetőképes kereslet” eddig sem ar­ra járt. Az ipart pedig űzni kell. Ma­radnak a lepusztult szállók sötét szobái vagy az árnyas erdőszélek. Többször nekiveselkedtek a pa­ragrafusok őrei, hogy a szemérem szabta határok közé tereljék az örömtelen örömlányokat. Ennek ellenére szerte az országban lám­pással kell olyan önkormányzatot keresni, amelyik valóban megmu­tatta volna, hol is legyen innentől kezdve a placc. Ezek a lányok töb­bet vétenek a közerkölcs ellen, mint a közélet prostituáltjai...? ■ Mai mellékletünk: m mI mmmammäsLs KÖZSÉGRŐL KÖZSÉGRE SzenesLajos polgármester Bemutatkozik ________Ára: 56 Ft XII. évfolyam, 127. szám ...........Előfizetőknek: 38 Ft|­2 001. JÚNIUS 1., PÉNTEK KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Közeledik Párkány Esztergomhoz

Next

/
Oldalképek
Tartalom