24 óra, 2001. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-02 / 101. szám

A KÖZSÉGRŐL KÖZSÉGRE Fíilöp István polgármester -Taiján bemutatkozik 6-7. oldal NŐK VILAGA Nem baj, ha fiús a lány 12. oldal IDŐJÁRÁS 0 û 27-28 °C & 14. oldal BfolüüPl SZáMHKHAMl I Válaszra várnak a nyugdíjasok I Kétmilliárd „bentragadt” az orosz piacon I Heti tvr-műsor Tisztelt olvasóink! Mint azt mai lapszámunkban ta­pasztalhatják olvasóink, a me­gye híreit, információit, esemé­nyeiről tudósító írásait az eddig megszokott 2. és 3. oldal helyett a 4. és az 5. oldalon adjuk közre. Szerkesztőségünk a változtatás­sal az újságkészítés korszerű irányainak és az egyre gyako­ribb olvasói jelzéseknek, javas­latoknak, ötleteknek szeretne megfelelni. Reméljük, dönté­sünk hamar elnyeri'majd a me­gye legnépesebb olvasótáborá­val - méltán - büszkélkedő 24 Óra előfizetőinek, vásárlóinak tetszését. ■ 2001. MÁJUS 2., SZERDA KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI ________Ára: 56 Ft XII. évfolyam, 101. szám . ■ (Előfizetőknek: 38 Ft) \ 21 ÓRA ^^'fSZTERÖ0^ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Márkás ajándék a sportnak 10 éves kapcsolat - Német-magyar ünnep Ottmar Water is. Water Zuber Rajna-Pfalz belügy- és sportmi­nisztere és Lothar Westram, a tar­tományi sportszövetség elnöke meleg szavakkal köszöntötte az ünnepségre érkező magyar dele­gációt: Buzánszky Jenő mellett Rudlof Tibort, megyénk főjegyző­jét, Basky Péter megyei sportigaz­gatót, Horváthy Lórántot, a Sport- szövetségek Szövetsége elnökét. Nagy elismeréssel szóltak a náluk is nagy hírnévnek örvendő, Boros Ilona vezette tatabányai Jászai Mari Színház, Népház Show-For- mációs Tánccsoportjáról, amely a fogadást követő sportgálán, mint­egy kétezer néző előtt fantaszti­kus sikert aratott. A házigazdák a megye sportjának támogatására ötezer márkás (csaknem 700 ezer forintos) ajándékcsekket is át­nyújtottak Basky Péternek. (Folytatás a 13. oldalon.) PÉNTEK SÁNDOR ITT VOLT MÁJUS ELSEJE - Már a vasárnap és a hétfő is igazi majálishangulatot ígért Dorogon, az egy­kori bányászvárosban. Sőt, az is meglehet, erre a néhány napra nyugodtan elfelejthetjük az „egykori” jel­zőt. Merthogy párját ritkító felvonulást szerveztek május elsején a dorogiak (képünkön). A szervezőknek nem volt nehéz dolguk, hiszen ebben a városban még ma is sokan éreznek nosztalgiát a megszűnőben, sorvadóban lévő bányászat iránt. (Május elsejei... - 3„ 5. oldal) ________________________fotó, jusztm J óváhagyták a VÉRt beruházását Kedvező fordulat - Zöld utat kapott a retrofit program A Magyar Villamos Művek Rt. (MVM) igaz­gatósága jóváhagyta a Vértesi Erőmű Rt. (VÉRt.) környezetvédelmi-élettartam-hosz- szabbító beruházásának első ütemét. Esze­rint az idén megkezdődhet az oroszlányi erőműben1 a Il-es számú blokK környezetvé­delmi célú felújítása. Budapest/Oroszlány A végső szót a két fő tulajdonos - az ÁPV Rt. és az MVM Rt. - május 8-án mondja ki az erőmű éves rendes közgyűlésén. A döntés nem lehet két­séges, hiszen a társaság márciusi rendkívüli köz­gyűlésén a tulajdonosok már bejelentették, hogy támogatják a beruházást, miután tavaly elutasí­tották a VÉRt. privatizációjára jelentkezők ajánla­tát. Ezen a rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták a tulajdonosok, hogy ebben az évben egymilliárd forintot költhetnek a retrofit előkészítésére. Úgy tűnik, a hosszú bizonytalanság után most már kedvezőre fordul a VERt. sorsa, és végre zöld utat kap a megújulást szolgáló retrofit program. Az elmúlt időszakban számos tanul­mányt, elemzést, beadványt készített a cég me­nedzsmentje, amellyel igazolták az erőmű megújításának gazdaságosságát, hiszen bezá­rása legalább annyiba kerülne, mint maga a retrofit program megvalósítása. Ismeretes: a retrofit célja az, hogy az rt. oroszlányi erőmű­ve megfeleljen az Európai Unió környezetvé­delmi előírásainak, és javuljon a hatásfoka. 2004 után Magyarországon már csak olyan erőművek működését engedélyezik, amelyek betartják az EU szigorú környezetvédelmi kö­vetelményeit. Az új beruházással azt is meg­alapozzák, hogy a társaság hosszú távon is versenyképes legyen. A mintegy 18 milliárd fo­rintba kerülő beruházással 15 évvel meghosz- szabbítható az erőmű élettartama. n. t Vájná györgy kommentárja Kinek higgyen az ember? Az ember csak kapkodja a fejét, amikor egy fele­lős vezető beosztású szakember valamilyen adott témában határo­zott nemet mond. Ugyanakkor a másik szintén ugyanabban a tárgykörben az előbbinek ellen­kezőjét állítja. Most aztán kinek higgyen a polgár? Tudniillik nem szabvány vitáról van szó, miután mindkét fél érvei, bizonyítékai látszólag megdönthetetlenek. Országos vihart váltott ki, hogy a dorogi égetőmű alkalmas-e a garéi hulladék megsemmisíté­sére. Illés Zoltán, az Országgyű­lés Környezetvédelmi Bizottsá­gának elnöke többször is kijelen­tette: a garéi hulladék ártalmatla­nítása közben a megengedettnél több dioxin és klór kerül a város levegőjébe. Azt is állítja, hogy több milliárd forintos beruházás kellene ahhoz, hogy a dorogi üzemet alkalmassá tegyék a szó­ban forgó hulladék megsemmisí­tésére. Ennek ellenkezőjével érvelnek az égetőmű vezetői. Mint mond­független szakemberekre bízták. Hangsúlyozzák: állnak elébe az újabb ellenőrző méréseknek. De akik az eddigi 18 mérés eredmé­nyeit kétségbe vonják, vajon mi­ért fogadnák el a 19. vizsgálat állí­tásait. így aztán nem csoda, hogy Dorog lakói alaposan elbizonyta­Ember legyen a talpán, aki itt el tud igazodni ják, nem kevesebb, mint 18 ellen­őrző mérés adatai bizonyítják, hogy a dioxin és a klór kibocsátá­sa nem lépi túl a megengedett mértéket, egyszer sem lépték túl a határértéket. A méréseket min­denkor külső laboratóriumra, lanodtak, nem tudják, kinek higy- gyenek a szócsatában, melyik ol­dalon áll az igazság. Akad más példa is. Nyilvános­ságra került az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatá­nak egy része. Záporoztak a mil­liók azzal együtt, hogy kinek mi­lyen érték, ingatlan, ház, föld stb. van a birtokában. A bevallá­sok kapcsán kiderült, hogy a képviselők családtagjainak va­gyona, jövedelme változatlanul titkosítva van. Következésképp ez így nem ad valós képet a val­lomástevők vagyonáról. Különö­sen elgondolkodtató Torgyán be­vallása, azzal a közléssel, hogy eladósodott, miután 65 millió fo­rint hitelt vett fel. Ha kicsit utá­naszámol az ember, nyomban kiderül, hogy szegény kisgazda- vezér 98 éves is elmúlik, mire törleszti adósságát. Ezek után ember legyen a tal­pán az a leendő választó, aki itt és most el tud igazodni egyes politi­kusok, közéleü vezetők állításai és tagadásai között... _________■ Me gyei információ Komárom-Esztergom megye tíz éve vette fel a sportkapcsolatokat a németországi Rajna-Pfalz tarto­mánnyal. Az eltelt időszak a vá­rakozásokat igazolta, hiszen ma már a sport mellett más területe­ken is szoros barátság épült ki a két régió között. A10 éves jubile­umot méltóképpen ünnepelték meg német sportbarátaink. Mainzban nagyszabású tartomá­nyi sportbál-sportgálát rendeztek a hét végén az esemény tisztele­tére, amelyen lapunk is képvisel­tette magát. A Hotel Mainzban a sportgála előtti kedves ünnepségen nagy örömmel üdvözölték a dorogi Buzánszky Jenőt, az Aranycsapat legendás hírű tagját. Ott voltak egykori ellenfelei, a svájci világ- bajnokságon minket legyőző né­metek közül Horst Eckel és Komárom Czibor Zoltánra emlékeztek Tűzijátékkal zárták a Komáromi Napokat látni. Az ereklyéket az olimpiai bajnok labdarúgó húga, a Komá­romban élő Mester Emilné Czibor Zsuzsanna adományozta a vá­rosnak. Elmondta: bátyja halála előtt azt kérte, hogy a tárgyak Ko­máromban maradjanak. A kiállítás megnyitóján mások mellett jelen volt Buzánszky Je­nő, az Aranycsapat védője s Emsberger Gyula egykori FIFA- játékvezető is. A rendezvényen Farkasházy Tivadar újságíró ajánlotta a gyűjteményt a sport­barátok figyelmébe. A délután során a labda is patto­gott a Czibor Zoltán Városi Sportte­lepen, a magyar öregfiúk válogatott a komáromiakkal játszott. k. l Ebben az évben az időjárással is szerencséjük volt a Duna-parti- aknak, hiszen a Komáromi Na­pok idején végig hétágra sütött a nap, egyetlen programot sem kel­lett eső miatt elhalasztaniuk. A rendezvénysorozat tegnap szín­pompás tűzijátékkal zárult, ná­luk is, s a másik oldalon is több ezren tapsolták végig. Hétfőn a városi sporttelepen a Komáromi Napok egyik legjelen­tősebb eseményét tartottár. Ek­kor adták át a Czibor Zoltán-em- lékszobát, ahol a többi között fényképeket, kitüntetéseket, ok­leveleket, csapatzászlókat lehet Emsberger Gyula ás Farkasházy Tivadar beszélget FOTÓ: KOVÁCS Az üzletet // kt A&k lendületbe hozni 1 úton levelezhet üzleti partnereivel, szerződéstervezeteket, árajánlatokat juttathat el bárhová a világon. ____ A z intemetevolúcióban bármelyik lépcsőről indulhat és minden szintről van továbblépés! www.internetevolucio.hu ZÖLD SZÁM: 06 80 42 00 42 Cisco Systems axetero Empowering the Internet Generation“ 977141686500200101

Next

/
Oldalképek
Tartalom