24 óra, 2001. április (12. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-12 / 86. szám

ülesie nas® as GY A 48 AJÁNDÉK VALAMELYI Előfizetői akciónk részletei a 6. OLDALON, további információkért hívja ingyenes forródrótunkat: 06-80/514-030 M EC3TERÍTJÜK HÜSVÉTI asctalát! Kisorsoltuk a hatalmas PARASZTSONKA ÉS A TÖBBI AJÁNDÉK NYERTESÉT. Lehet hogy Ön az? JH mfifÂiûMeÆCï MEGYEI KÖRKÉP A nap portréja: Ferenczy Ferenc 2. oldal MEGYEI KÖRKÉP Tisch Roland: Elégedetle­nek a birka­tenyésztők 3. oldal IDŐJÁRÁS 16. oldal ÜMÄÄM] ■ Pénz-Siker-Vállalkozás gazdasági melléklet Ifjú versmondók Oroszlány Tegnap tartották a városi versmondó verseny döntőjét a művelődési központban. Az is­kola verseny győztesei jutottak el a döntőig, amit minden év­ben április 11-én, a költészet napján rendeznek. A városi ver­seny döntője bővült, hiszen az idén az oroszlányi diákok mel­lett Bököd és Szákszend általá­nos iskolásai is a zsűri elé áll­tak. Összesen 21 versenyző mondta el a szabadon választott versét illetve meséjét. Lapzár­tánkkor még nem született eredmény._______________■ 2001. Április 12., csütörtök KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI IRTOK ______Ára: 56 Ft XII. ÉVFOLYAM, 86. SZÁM / / ^ \ /~Z ...................[Előfizetőknek: 38 Ftj - . ... \ J Jgf^ 1 \ m 2 1 ÓRA*' Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Alkotmányellenes a szövetkezeti üzletrésztörvény Orbán Viktor: A cél helyes, a megoldást javítani kell Alkotmányellenes a mezőgazdasági szö­vetkezeti üzletrészről szóló törvény és végrehajtási rendelete az Alkotmánybíró­ság (AB) szerdán Budapesten nyilváno­san kihirdetett határozata szerint. A tes­tület mindkettőt hatályba lépése napjára visszamenőlegesen megsemmisítette. Orbán Viktor az Alkotmánybíróság dönté­séről lapunknak azt mondta: tegnap estig megközelítőleg 300 ezer ember jelentke­zett, hogy külső üzletrésztulajdonát pénzre váltsa. A miniszterelnök feszítő társadalmi kérdésnek nevezte, amely igazságtalansá­got és sérelmet is magában foglal:- Eddig a külső üzletrész-tulajdonosok al­kotmánysértő módon nem juthattak és ma sem juthatnak hozzá a külső üzletrészük értékéhez - mondta.- Ráadásul a külső üz­letrészhez és tulajdonlásához nem kapcso­lódnak olyan jogok, amelyek érdemben tudnák befolyásolni a szövetkezet döntése­it. Ez alkotmányellenes helyzet. A kormány szerette volna, ha ezek az emberek meg­kapják a pénzüket. Mégpedig a névértéke alapján. A mai értéke ugyanis meglehető­„Alaposan át kell tanulmányozni a döntést” sen kétséges ezeknek az üzletrészeknek. Azt a megoldást viszont, amellyel a kor­mány ezt az igazságtalanságot orvosolni szerette volna, nem fogadta el az Alkot­mánybíróság, tehát új törvényt kell alkotni. Nem akarunk azonban más irányt szabni a szabályozásnak: szeretnénk, ha ezek az emberek minél hamarabb hozzájuthatná­nak a pénzükhöz. Ezért minden valószínű­ség szerint arra fogom utasítani a mezőgaz­dasági minisztert, hogy az eddig beérkezett igénybejelentést továbbra is tekintse érvé­nyesnek: az új törvénynek is az eddigi igénybejelentések szolgáljanak alapjául. Azt hiszem, hogy előrejutottunk, bár nem annyit, mint amennyit szerettünk volna. Azzal ugyanis, hogy a külső üzletrész-tulaj­donosok az igényüket bejelentették, a munka egy nagy részét elvégeztük. Már csak meg kell tudni, mennyi pénzt kapnak és mikor. Ehhez azonban alaposan át kell tanulmányozni az Alkotmánybíróság dön­tését, hogy a következő megoldásunk már szerencsésebb és sikeresebb legyen, mint az első volt - mondta lapunknak Orbán Viktor miniszterelnök. (Az Alkotmánybíróság döntésével és a visszhanggal lapunk 5. oldalán részletesen foglalkozunk.) A megyei FM-hivatalban tegnap is sokan adták be igényüket Felsőbb utasításig nincs változás a megyében Az Alkotmánybíróság szerdán kihirdetett hatá­rozata nem befolyásolta a megyei földművelés- ügyi hivatal előtt a szövetkezeti üzletrészük ügyében várakozókat, a jól megszokott hosszú­ságú sor kígyózott tegnap is. Eddig a hivatal dolgozói 3766 igénybejelentést fogadtak, mint­egy 750 millió forint értékben. Kerek Katalin hi­vatalvezető kérdésünkre elmondta: a tárcától az alkotmánybírósági bejelentésre reagálva semmilyen utasítást nem kaptak. Amíg a Föld­művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megfelelő utasítást nem ad a megyei hivatal­nak, addig a szokásos ügymenetben folytatódik fotó: Jusztin tovább à munka. ■ Üzen az érsekség Ezer ministráns találkozik Esztergom A Szent István alapította eszter­gomi érsekség egy évezreden keresztül képviselte, munkálta, tanította azokat a keresztény er­kölcsi eszményeket, értékeket, amelyek az egészséges társadal­mi élet alapjait képezik, s a har­madik évezred első húsvétján is hasonló az üzenete - így fogal­mazott Paskai László bíboros, prímás a közelgő ünnep alkal­mából az MTI-nek. Az eszter- gom-budapesti érsek kitér arra is, hogy Esztergom városa az idén emlékezik meg az érsek­ség ezer évvel ezelőtti létreho­zásáról. A millennium alkalmából ezer ministránst vár a főegy- h'ázmegye a prímási bazilikába április 29-én. A szentmisét kí­sérő, sok szempontból kiemel­kedő rendezvény egyúttal a magyar katolikus egyház hie­rarchiájának alapítási ünnepe. Az Esztergom-Budapesti Fő­egyházmegyei Hivatal lapunk rendelkezésére bocsátotta azok­nak a közeli eseményeknek a naptárát is, amelyeken szintén részt vesz Paskai László. A hely­szín minden esetben az eszter­gomi bazilika, a szertartások kezdési időpontja 18 óra. Nagy­csütörtök: az utolsó vacsora emlékezete. Másnap, 13-án nagypénteki szertartás. Nagyszombaton a fény litur­giája, olvasmányok, keresz­telés, szentmise, feltámadási körmenet. Vasárnap 10 óra 30 perckor kezdődik az ün­nepi húsvéti szentmise a ba­zilikában. Paskai László húsvéti üzene­tét, amelyet a 24 Óra felkérésére írt, szombaton megjelenő ünne- pi lapszámunkban közöljük. ■ Megkérdeztük olvasóinkat: Mennyi joga van a diáknak? A tanulói jogok érvényesülése, az oktatási jogok minisz­teri biztosának tevékenysége, működésének tapasztala­tai szerepelnek a többi között a Diákparlament tegnap kezdődött ülésén. A kétnapos budapesti találkozóra me­gyénkből is utaztak küldöttek. Zachar Zsófia diákpolgár­mester volt Tatabányán: - Ma már egyre több jo­guk van a diá­koknak. Ettől •néha többet várnak el az érintettek, mint amennyit lehetne. Attól félek, hogy bizonyos kérdésekben so­kat engednek meg maguknak a diákok. Egyesek csak felszínes ismeretekkel rendelkeznek, pontosan nem tudják, hogy egy- egy kérdésben mihez van jo­guk, s milyen kötelezettségeket kell vállalniuk. Sajnos sokakat ez nem is érdekel. Illyés Roland, Tatabánya je­lenlegi diák- polgármeste­re: - A diákok többsége nem tudja érvé­nyesíteni jo­gait. Azért sem, mert nem mindig vannak tisztában ezekkel. A civil szerve­zeteknek óriási szerepük van ab­ban, hogy segítsenek az ifjúság­nak. Önkormányzatunknak is az a legfontosabb célja, hogy megis­mertesse a diákokkal a jogaikat. Tromposch Ágnes, a tata­bányai polgár- mesteri hiva­tal ifjúsági re­ferense: Ugyanolyan jogaik vannak a diákoknak, mint bármely állampolgárnak, csak életkorukból adódóan sa­játosabb. Ma már úgy látom, egyre többet tudnak erről a diá­kok, hiszen több szervezet fel­vállalta a téma közvetítését. Mégis kicsit keveslem. Remé­lem, hogy a városi diákság vá­lasztott polgármestere jól mű­ködő csapatot állít fel, megtalál­ják a közös hangot a diákokkal és a város vezetőivel. ■ Rafael Balázs jegyzete Város, megye-, országszerte minde­nütt szépen szóltak a költemények tegnap a versek ünnepén - József Attilának, világirodalmi rangú, sú­lyú és tehetségű költőnknek a szüle­tésnapján. De olvasunk-e eleget máskor is? Van-e magánünnepe a költészetnek? Versszerető ember lévén, tudom, egyre kevesebb energia jut rá. Könnyű a rohanás­ra fogni, a felfokozott élettempó­ra, melyben olyannyira avítt, ósdi dolognak tűnik egy fotel mélyére húzódó, elmerengő figura... Pedig mennyi mindent kapha­tunk a verstől, ahogyan egyik pro­fesszorom mondta, a kötött beszéd­től! Éppen szigorú szabályai tanít­hatnak meg minket egyfajta okos életritmusra. Persze, időnként meg kell pihen­ni, miként gyerekeink is megpihen­nek most egy hétre a nagy iskolai Vágtaszünet vágtában. Itt a szünet - szokott el­lentmondásaival. Van, ahol hétfőn, van, ahol kedden kezdődött. Van, akik csak tegnaptól élvezhetik a sza­badságot. Jó-e ez a sokféle kezdés, zárás, jó-e, amikor a szülőnek ezer gondja van egyébként is? Sokgyere­Különben kalcsos gyerek lesz szemünk fényéből keséknél sok időpontot kell fejben tartani, figyelni óvodát, iskolát, nagymamát és szomszédasszonyt. Ki mikor, mire ér rá? S ha végre kitört a szünet, bizony sok helyen újra csak az iskola, a szintén pihenni és kikapcsolódni (ne adj isten, verset olvasni) vágyó pedagógus segíthet: napközivel, ebé­deltetéssel, okos játékkal. Mert kü­lönben kulcsos gyerek lesz szemünk fényéből, ez pedig nem a legjobb út az értelmes időtöltés felé. De talán most, hogy nehezen akar igazi tavasz lenni, érdemes behúzódni a könyvtárba, a ját­szó- és teleházba. S amíg várni kell a számítógépre, az internet­re, juthat kis idő a költőre, József Attila itt olvasható töredékére. Aki és ami, bármennyire „múlt századi”, kézen fog és elvisz a varázslatos birodalomba: „Csak az olvassa versemet, / ki is­mer engem és szeret, / mivel a sem­miben hajóz / s hogy mi lesz, tudja, mint a jós, // mert álmaiban megje­lent / emberi formában a szeretet / s szivében néha elidőz/ a tigris meg a szelíd őz. ” ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom