24 óra, 2001. április (12. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-02 / 77. szám

KÖZSÉGRŐL KÖZSÉGRE Vida István: Megújult a világhírű vértesszőlősi múzeum 3. oldal SPORT Kunyik Zsolt cselgáncsozó megnyerte a Köztársaság Kupát 9. oldal [NP szAh^ükbahi Több volt diákcsínynél Sokan tudnak már arról, hogy két diákot eltaná­csoltak az oroszlányi gim­náziumból. Az iskolaigaz­gató álláspontját közöljük. 2001, ÁPRILIS 2., HÉTFŐ KOMÄROM­ESZTERGOM MEGYEI Ára: 56 Ft XII. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Előfizetőknek: 38 Ft -------- \ 2 4 ÓRA ^'fSZTERG Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Püspöki szentmise - tetőcsere előtt Májusban már szeretnék elkezdeni a nagy munkát Új vezérigazgató Tata/Győr/Szeged A vizek városában élő dr. Laczó Sándor lett április elsejei hatály- lyal Győrben az Égáz vezérigaz­gatója. Erről a társaság igazgató- tanácsa döntött. Laczó ezzel egyi­dejűleg két gázszolgáltató cég ve­zetőjévé vált, hiszen továbbra is vezérigazgatóként vezeti a szege- di központú Dégázt. _________■ K óthay László esperes, Pápai Lajos püspök és Winkler Zsolt püspöki titkár a szentmisén Tata Zsúfolásig megtelt a Kossuth téri Szent Kereszt-templom vasárnap délelőtt, ahol az ünnepi szentmi­sét Pápai Lajos győri megyéspüs­pök celebrálta. A város egyik jel­képének tekinthető műemlék alapkövét 250 éve tették le, s elké­szülte óta ugyanaz a tetőszerke­zet óvja az építményt, így nem csoda, hogy teljes cseréje mára el­engedhetetlenné vált. A több mint ötvenmillió forintba kerülő nagy munkát már májusban sze­retnék elkezdeni, s még az idén befejezni. Egyebek mellett ezt is megtudtuk azon a beszélgetésen, amit a szertar­tás után tartottak a parókián. Itt Gá­bor Jenő püspöki építész ismertette a konkrét terveket, majd Hetényi Ta­más polgármester arról szólt, hogy a költségekhez tízmillió forinttal a vá­FOTÓ: HARASZTI NORBERT ros is hozzájárult. Azt már Ruchti Róbert országgyűlési képviselő mondta el, hogy 10-15 millió vár­ható a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumhoz benyújtott pályá­zat támogatásaként is. Lázár Mó­zes, a megyei közgyűlés elnöke úgy vélte, hogy a templom teljes megújítása példaértékű összefo­gással valósul meg. (A részletekről holnapi szá­munkban olvashatnak.) m IFJ. TÓTH SIKERE A SYMPHONIA RALIN - Óriási érdeklődés ki sérte három napon át az esztergomi ralit, amelyen a tavalyi bajnok ifjú Tóth János-Tóth Imre páros végzett az első helyen. A Peugeot 206 WRC-vel versenyző kettős vasárnap a négy gyorsasági szakasz­ból hármat is megnyert. Felvételünk a Strázsa-hegyi szakasz rajtjá­nál készült. Tudósításunk a 10. oldalon. fotó: vass istván www.24ora.hu Utazásról szavaztak olvasóink A múlt héten utazási szokásaik­ról faggattuk olvasóinkat, akik mind a www.24ora.hu címen el­érhető internetes honlapunkon, mind telefonon a 3. válaszlehető­séget rangsorolták az első helyre.- Miután férjemmel buszoz- tatással is foglalkozunk, nagyon sokfelé megfordultam már az or­szágban, de ez megunhatatlan - mondta a Tatabányáról telefoná­ló Szöllősiné Derecskéi Zsuzsan­na. - Mindig csak az erősödik meg bennem az utazások során, hogy megszámlálhatatlanul sok szép, alaposabb felfedezésre ér­demes hely van kis hazánkban.- Rengetegen nagy büszkeség­nek tartják, hogy rendszeresen „Spanyolban”, „Görögben” vagy mondjuk „Olaszban” töltik a pihe­nőidejüket, jómagam viszont azt vallom, hogy először Magyaror­szágot, a hazáját kellene minden­kinek alaposan megismernie - vé­lekedett az ácsi Szűcs Béla Albert. - Én az idén (is) az Őrségbe ve­szem az irányt, mert rabul ejtő az itteni szűzies táj, az emberek sze- retetteljes közvetlensége, ribáry AZ INTERNETES SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE: 49% Sok felfedezni való tája van az országnak, megyének, így itthoni úti célt választunk 28% Az anyagi lehetőség csak kör­nyékbeli kirándulásokat en­ged Tatára, Esztergomba, Ko­máromba, a Síkvölgyi-tóhoz 23% Soha nem tervezek előre, de a jelszó, hogyha nyár, akkor tengerpart! Last minut utak­kal elérhető A vendég: Nemcsók Tatabánya Az MSZP Komárom-Esztergom Megyei Környezetvédelmi Tago­zata ma délután öt órakor tartja összejövetelét a Béla király kör­tér 50. szám alatti székházban. A téma ezúttal hazánk vízgaz­dálkodása lesz. Előadó Nemcsók János országgyűlési képviselő.! Segítség Mátyusnak Réde Az önkormányzat a református egyházközséggel közösen gyűj­tötte össze azt a segélyszállít­mányt, amit a napokban a Tisza- menti Mátyus községbe juttattak el. A csaknem 300 ezer forint érté­kű adományt Pölöskei József pol­gármester, Bátky Miklós esperes és Buda Ferenc kísérte. ■ Palásti Péter jegyzete Mindenkinek van küldetése Meggyőződésem, hogy mindenki egyetért Balczó Andrással, ötszörös öttusa-világbajnokunkkal és olimpiai aranyérmesünkkel abban, hogy valameny- nyiünknek küldetése van ezen a Földön. Ő mondta úgy péntek este Tatán: neki csak annyival több, hogy Küldetés címmel filmet is forgatott róla Kása Ferenc. Ám egyéniségének elsősorban nem ez a lé­nyege. Olyan erős hittel, kitartással, küzdeni aka­rással rendelkezik, amivel csak nagyon kevesen. A hozzá ha­sonlókat megszállottaknak is szokták nevezni, ám kiváló, minden tiszteletet megérdemlő sporteredményei miatt talán so­sem akasztották rá ezt a címkét. Mondtak viszont mást. Szépet és csúnyát egy­aránt. Pedig mindig jót akart, s mégsem támogatták folyamatosan. Annak ellenére, hogy sikert sikerre halmozott. Igaz, nem volt párttag a rendszerváltás előtt, és istenhitét sem rejtette véka alá. Ám voltak ilyenek mások is, akiknek mégis sikerült el­Balczó András bizonyította, hogy más, mint a többség érniük azt, amit nagyon akartak. Neki viszont nem. Pedig szere­tett volna az öttusa szövetségi kapitányává válni. Meglepett, hogy nem lepődött meg nagyon, ami­kor egy lehetséges magyarázatként felvetettem: ta­lán azért alakultak így a dolgai, mert mindig magá­nyos harcos volt, nem csapatjátékos. Márpedig egy vezetőnek nem lehet folyamatosan leegyszerűsíte­ni a dolgokat, ahogy ő tette s te­szi ma is. Olyan adottságokkal is rendelkeznie kell, ami nem csu­pán egyéni teljesítményét te­kintve emeli a többiek fölé. Mondom, nem lepődött meg különösebben, de nem is értett egyet teljes egészé­ben. Mint ahogy mások sem feltétlenül mindazzal, amit mondott. Ánnak ellenére, hogy lenyűgöző elő­adást tartott. Minden szavával bizonyította, hogy más mint a többség. A sportversenyeken ez kifeje­zett előny, az életben viszont nem mindig. (&? 3. oldal) m Elhunyt Záray Márta Budapesti otthonában szomba­ton elhunyt Záray Márta, a ne­ves táncdalénekes, a „Tatabá­nyai lány”, ahogy egyik híres dalában énekelte. Valóban me­gyeszékhelyünkön született, méghozzá 1926. augusztus 28- án. Színiakadémiát végzett, de az énekesi pályán indult el 1950-ben. Társával, férjével, Vámosi Jánossal csaknem fél évszázadon át énekelt együtt - a klasszikus táncdalmelódiák meghatározó egyéniségeként. Bejárták a világot, számos rá­dió- és tévéfelvétel készült ve­lük. Pályájuk csúcsán megje­lent első nagylemezük 500 ezer példányban fogyott el. Végakaratához híven, hűsé­ge jelképeként Tatabányán, az újtelepi temetőben helyezik örök nyugalomba április 4-én, szerdán 16 órakor. Barátai, tisztelői, ismerősei itt vehet­nek búcsút tőle. (Megemlékező írásunkat a 2.oldalon olvashatják.) ■ Pályázni lehet a lovardára Együttműködik az önkormányzat és a KVI Kisbér A Kincstári Vagyoni Igazgató­sággal (KVI) megbeszélést foly­tató önkormányzat számára vi­lágossá vált, hogy a lovarda fel­újítására pályázatot kell kiírni. Ezért elkészítették a munkasza­kaszokra vonatkozó költségve­tési kiírást és az egyéb doku­mentumokat. A pályázatot meghirdetheti az önkormány­zat vagy a KVI külön-külön, de közösen is. A pályázat meghirdetése a kincstár részéről a kedvezőbb, mert akkor az önkormányzat ál­tal átadott pénzek áfatartalma nem veszne el. A képviselő-testü­let felhatalmazta a polgármes­tert, hogy további tárgyalásokat folytasson a KVI-vel. _________a D iákok a drogok ellen Tata Az Ifjúsági és Sportminisztérium támogatásával a városban működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szol­gálat által kiírt pályázat értékelését követően, amit a drog veszélyeivel kapcsolatban hirdettek meg, a hét végén közölték az eredményt. A diákok nem csak írásbeli munkákat nyújtottak be, de ké­peket, rajzokat, grafikákat is. Csaknem százan vehettek át elis­merő oklevelet, tízen pedig egyéb jutalomban is részesültek. Az első helyezett Lehoczki Anna 5. a osztályos tanuló lett a Kőkúti Általános Iskolából. Második Selmeci Máté, aki a Fazekas Utcai Általános Iskola 6. b osztályos di­ákja, míg harmadik az ugyancsak a Kőkútiba járó Nemes Gabriella. Ő szintén az 5. a-ba jár. a 4-10. helyen végzett Csillag Szabó Vero­nika, Bódis Ildikó, Csere Márta, Körmendi Judit, Orbán Ildikó, Se­bők Zita és Kovács Beatrix. Valamennyiüknek gratulá­lunk, s nem csak nekik, de min­denki másnak szívből kívánjuk, hogy más formában sose kerülje- nek kapcsolatba a drogokkal! ■ OPEL'©- TATABÁNYA A nagy vi ry ) adal! Opel Astra Viva most ajándék ABS-szel már 2800 Tatabánya, Győri út 37. Tel.: (34) 511-919, Fax: (34) 511-929 •A 977141686500200077

Next

/
Oldalképek
Tartalom