24 óra, 2001. március (12. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-01 / 51. szám

■’Vv. A\A-.„m­MaelÄia&ktwÄ mm hmm- wr, ' ítf: m&M -í;;«. aw & j nap---------­n osolya ■jOeo® o^SsiiiaiMíp KERESSE a Q* mmurníi a szavaz vagy An kapja a legtöbb szavazatot, asszu hétvégét nyerhet! i\ mrnmmmm^s MEGYEI KÖRKÉP Dr. Korányi András, a tatabányai kórház orvos­igazgatója 2. oldal SPORT A tatai Plásztán Zsófia bronz­érmes lett párbaj­tőrben 15. oldal IDŐJÁRÁS ^ À J 7-10 °C 16. oldal ibuiÄPi tMMRMé fjf A tárgyalóteremből jelentjük: Önbíráskodásról ember­rablásra módosult a vád I Gazdasági mellékletünk: Pénz - Siker - Vállalkozás AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI (1 egységre, forintban) ngol font 417,33 teh korona 7,68 író 266,14 :met márka 136,08 íztrák schilling 19,34 t ngyel zloty 70,88 ir ,ájc-i frank 172,78 ■Jovák korona 6,08 1. -iA-dollár 288,87 2001. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK KOMÂROM­ESZTERGOM MEGYEI itTÖK ___ÄRA: 56 Ft XII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM / [ Előfizetőknek: 38 Ft11"—-y- — — \ 24 ÓRA: *°4f.£SZTERG°^ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja EGYMÁSRA LŐTTEK A BÍRÁK ES AZ ÜGYVEDEK - Ezúttal nem a tárgyalóteremben, hanem a „csa­tamezőn” voltak egymás ellenfelei a bírák és az ügyvédek. Az új keletű játék bemutatóját a Tatabánya melletti Síkvölgyön tartották tegnap a Síkvölgyi Paintball Bt. jóvoltából. A festéktöltetű pisztolyokból ki­lőtt töltény nyomot hagy az eltalált személyek ruházatán. A bemutatón az ügyvédek céloztak jobban, a bírák ritkábban találták el ellenfeleiket. __ ______fotó: kiss t. József A bűnüldözőknek is munkát ad az újjáépülő Duna-híd Rendőrségi állománygyűlés - Előnelö helyen a megyék közt A városi rendőrkapitányság állománygyűlé­sen értékelte 2000. évi tevékenységét. A be­számoló fejlődésről tanúskodik. Ötödik al­kalommal tehette meg dl . Bognár Ferenc rendőr alezredes, hogy ünnepi összejövete­len minősítse testületét. Esztergom Mint megtudtuk, elmúlt évi munkájukban ked­vező fejlődés jelei tapasztalhatók. A 114 fős állomány gyakorlatilag teljes, négy éve még 30 százalékos volt a létszámhiány. Bognár Ferenc úgy érzékeli, hogy stabil gárda alakult ki a várost és a régió egy részét (Dömös, Pilismarót, Nyergesújfalu, Süttő, Mogyorósbánya, Tát) ellenőrző kapitányságnál.- Ezt a munkát csak tiszta kézzel és becsülete­sen lehet végezni - hangsúlyozta. Ennek megfelelő az erkölcsi-fegyelmi helyzet is; kisebb fegyelemsértésekről tud csak számot adni. Az elmúlt millenniu­mi év nehéz volt, hiszen igen sok ren­dezvényen kellett biz­tosítaniuk kimagasló ISMERTTÉ VÁLT BUNCSELEKMENYEK 1998 1999 2000 Esztergom 1939 1820 2032 Nyergesújfalu 232 222 220 Községek 555 523 488 Összesen 2726 2565 2740 személyiségeket. Ez főpróbának is felfogható, hiszen a hídátadást követően munkájuk min­denképpen bonyolultabb lesz. A rendőrkapitány jónak értékelte a lakossági és önkormányzati kapcsolatokat. Ez még a határon is átnyúlik, hiszen Párkánnyal egyre szorosabb az együttműködés. A híd egész sor feladatot fog jelen­teni: csempészet, emberkereskedelem, okirat­hamisítás, kábítószer elleni harc. A város a közbiztonsági alapítványon keresztül tavaly négymillió forinttal segítette őket, az idén három jut ily módon technikafejlesztésre.- Jól tudjuk, hogy segítségből nincs elég, pedig az esztergomiak ezt megérdemlik - hangsúlyoz­ta Komocsár Márton rendőr ezredes, megyei főkapitányhelyettes az állománygyűlésen -, erejükön felül teljesítettek, s ennek is szerepe van abban, hogy Komárom-Esztergom megye negyedik a megyék rangsorában a Belügy­minisztérium Idmutatásai szerint. Az értékelés végén Pintér Sándor belügyminiszter ajándékát kapta Janetka József zászlós és Zsíros Ferenc törzszászlós: tízéves munkájukat köszönte meg a tárca vezetője. ________■ L ejárt a határidő Megyei hír Március elsejéig jelentkezhettek az általános iskolák negyedikes és hatodik osztályos diákjai a gimnáziumok nyolc- és hatosz­tályos tagozataira. A felvételi vizsgák, elbeszélgetések márci­usban lesznek. Megyénkben az esztergomi Dobó-gimnázium­ban tartottak írásbelit, a többi intézményben csak szóbelizni- ük kell a jelentkezőknek. (Vélemény a 3. oldalon.) ■ Jön: Rotáció expo Tata Kilencedik alkalommal rendezi meg a Rotáció expo elnevezésű nemzetközi mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szakkiál­lítást az edzőtáborban a tatai székhelyű Rotáció Kft. Március 2-án és 3-án a kiállítást szakmai eszmecserék is kiegészítik. Az érdeklődők naponta 9-18 óra között tekinthetik meg a tavasz- várás jegyében szervezett ren­dezvényt_______________■ M egkezdődött a nagyböjt Hamvazószerdán emlékezésre hív az egyház Esztergom A magyar katolikusok fő­templomában, a bazilikában a főpásztor celebrálta a hús­vét előtti negyvennapos böjti időszak nyitó szertartását. Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szent­beszédében a bűnbánat szüksé­gére figyelmeztetett: - Hamvazó­szerda a nagyböjt első állomása, mely felhív bennünket arra, hogy lelkűnkkel kell törődnünk. A mai napon régi hagyományok szerint hamuból rajzolunk hom­lokunkra keresztet a bűnbánat jeleként. Az egyházon keresztül Krisztus szól hozzánk, hogy mi­nél tisztábbá tegyük lelkünket Isten előtt. 2000 virágvasárnapján friss haj­tású barkával emlékeztek a Jeru­zsálembe bevonult Jézusra. Most ennek hamujával végezte el a bí­boros a hamvazószerdái szertar­tást. A hagyomány az ókeresz­tény időkbe vezethető vissza. Ek­kor történt az, hogy a zsákruhába bújtatott bűnösöket a pap a templomba vezette, majd hamut szórt fejükre. Ezután a templom előtt kellett negyven napon át nyüvános bűn­bánatot tartaniuk. A nemrég véget ért szentév kapcsán II. János Pál pápa is emlékeztetett a bűnbánat fontosságára. A katolikus egyház feje nemrégiben külön hangsú­lyozta a bíboros előtt, hogy eb­ben a bűnbánatban tavaly élen jártak a Rómában megfordult magyar fiatalok. raf*b.baUzs Hazalátogatott Polt Péter Tata Tegnap délután a Fellner Jakab Kultu­rális Egyesület meghí­vásának eleget téve a vizek városába látoga­tott a legfőbb ügyész. Dr Polt Péter volta­képpen hazajött, hi­szen családja éveken át élt itt, közeli roko­nainak egy része most is, mások pedig Tata­bányán. Természete­sen nemcsak erről volt szó, hanem azok­ról az országszerte is­mert ügyekről is, ame­lyekben politikusok is érintettek. ■ ügyész hosszú ideig élt a vizek városában Megkérdeztük olvasóinkat: Mit szólnak a gyógyszeráremeléshez? Márciustól megváltoznak a gyógyszerárak. A társadalombiz­tosítás által nem támogatott 1S00 készítményért átlagosan 8-11 szá­zalékkal kell többet fizetni. Venczli Ferencné nyug­díjas, 67 éves: - Eddig is nagyon drága volt a gyógyszer, most még több lesz. Nekem trombózisos mindkét lábam, bizonyos ké­szítményt rendszere­sen kell(ene) szed­nem. Eddig egy hó­ján 4500 forintba került, de a téli sze- ban már nem tudtam megfizetni, a ütés miatt akkora volt a lakásrezsim. Mi ec ezután? Más, alapvető cikknek, szol­iÉHÁNY gyakori gyógyszer árváltozása Réqi ár Új ár .") szemes Algopyrin 257 Ft 319 Ft (■„.tineuralgica 248 Ft 267 Ft )mes Aszpirin G im-vitamin 313 Ft 1080 Ft 326 Ft 1230 Ft gáltatásnak is drasztikusan megemelték már az árát. A nyugdíjak meg csak 8-10 százalékkal emelkednek. Mészáros Zoltán erő­mű-alkalmazott, 38 éves: - Az áremelés min­denkit érzékenyen érint, de semmit nem lehet tenni elle­ne. Beletörő­dünk mi is. Két gyermekünk van, az átlagos­nál több gyógyszerre van szüksé­günk. Amiről nem beszélnek: a gyógyászati segédeszközök árváltozásai. Nálunk mindenki szemüveges. Az egy­szerű műanyag lencsén sincs támogatás 4,5 dioptria alatt. Egy cseréért ma már 4200 forintot kell kifizetnünk. Bőle János nyugdíjas, 67 éves: - Fantasztiku­sak ezek az alapvető ár­emelések, nincsenek arányban az inflációval. A bányánál dolgoztam, 1957 óta egy percig nem voltam munkanélküli. Úgy gondolom, mi befi­zettük azt, amit kellett egy életen keresztül, amiért ma jogosan járna a kedvezmény. Hol kapjuk ezt meg? Valaki azt nyilatkozta a rádióban, hogy szívesen ad napi száz forintot a nyugdíjá­ból egészségügyi célokra. Miből? Talán fideszes az unokája... ______tőt« Sándor O rvosok vizsgálták az orvosokat Eddig senki sem alkalmadan - 28-an még nem mentek el Megyei információ Megyénk háziorvosainak is orvoshoz kel­lett fordulniuk - legkésőbb február 26- áig. Ezt egy tavaly megjelent rendelet írja elő, amely kimondja: az alapellátásban részt vevő orvosoknak rendszeresen meg kell jelenniük egy foglalkozás-egész­ségügyi szakorvos­nál. Szűkebb ha­zánkban összesen 286 felnőtt- és gyer­mek-háziorvos, valamint alapellátási fogorvos praktizál 52 295 körzetben - tud­tuk meg dr. Gmsch- mid Sándor megyei tiszti főorvostól. Az orvosok közül a korábban megadott ha­táridőig, azaz február 26-áig 258-an je­lentkeztek a kötelező vizsgálaton. Majd HÁZIORVOSI KÖRZETEK A MEGYÉBEN: 119 ezután vizsgálják meg, hogy 28-an miért nem mentek el a foglalkozás-egészség­ügyi szakorvoshoz. A vizsgálatok alapján 250-en alkal­masak arra, hogy betegellátással fog­lalkozzanak, 8 háziorvos vizsgálati eredményei még folyamatban vannak. A vizsgáltak közül senki sem bizonyult alkalmatlannak - tud­tuk meg a tiszti főor­vostól. A háziorvosoknak ötévente kötelező a vizsgálaton való részvé­tel. Mind­azok, akik betöltötték 62. életévü­ket, kétévente kell, hogy megjelenjenek a szakorvosnál. ■ rí felnőtt n gyerek és felnőtt □ gyerek □ forgonosi

Next

/
Oldalképek
Tartalom