24 óra, 2001. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-02 / 28. szám

sy-* r v. ê fi Jm *0^ ", . <ä0/' Időjárás <?*?<?<? —-------^=V f 1, 2 °C («■14. oldal) A TARTALOMBÓL MEGYEI KÖRKÉP János atya neve fogalom­má vált Tatán 2. oldal GAZDASAG (6-8.) Bálint György tanácsa kertészeknek 7. oldal SPORT (12-13.) Hoffmann doki, a játékos­ügynök 12. oldal Holnapi számunkban Amennyiben az országgyűlés megszavazza, a köztisztviselők­nek is vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Hogyan vélekedik erről három városunk jegyzője? Vá­laszt kapnak rá holnapi szá­munkban._________________■ Késes rabló Dorog Kést rántott elő tegnap éjjel az a 20 év körüli férfi, aki fél kettőkor toppant be a Mária utcai non­stop üzletbe. Az eladónőt arra akarta kényszerítem, hogy adja át a bevételt. Az egyébként néptelen boltban a fiatal lány nem tehetett mást: segítségért kiáltozott. A rabló megijedt, sarkon fordult, és elszaladt. ■ Önkormányzati esték Kecskéd A tegnap megtartott Önkor­mányzati esték elnevezésű fóru­mon a vendéglátó település kép­viselőin kívül Kömye, Várgesz­tes és Vértessomló választottjai vettek részt. Kérdéseikre Lázár Mózes, a megyei közgyűlés el­nöke, illetve a kíséretében levő intézményvezetők, tisztviselők válaszoltak. ■ 2001. FEBRUÁR 2., PÉNTEK KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI c Ára: 56 Ft XII. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM > [Előfizetőknek: 38 Ft}— :■ 1 1 \ 24ÓRJ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja * ✓ • ÜK — § ffiMMMlMl A munka nagyja előttünk áll Orbán Viktor harmadszor mondott országértékelő beszédet A Pesti Vigadó díszterében tegnap kora este a miniszter­elnök mintegy 50 perces beszédben értékelte az ország helyzetét. A rendezvényen az idén először vehettek részt az ellenzéki pártok képviselői. Orbán Viktor szerint a megvalósuló új világ a család köré épül; pillérei a munka, a tudás és a rend. Budapest Visszatekintve a rendszer- változás óta eltelt tíz esz­tendőre Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Ma­gyarország most egy olyan hajóra hasonlít, amelynek hibás alkatrészeit a vihar után kicserélték, a fedélze­tén lévők látják a helyes irányt. Eredményeink el­érésében három tényező játszott döntő szerepet: a vállalkozói szellem, a munka és a bátorság. 2000. ÉV. Az elmúlt esztendő sokkal több meg­próbáltatással járt, mint ar­ra számítottunk: az évszá­zad legnagyobb árvize lá­togatott meg bennünket. Ennek ellenére az egész európai térségben Magyarország az egyetlen olyan állam, ahol nem nőtt, hanem csökkent az infláció. 1990 óta a tavalyi esztendő volt a magyar gazdaság legsikeresebb esztendeje. Az egészségügyi átala­kítás lendülete az elmúlt év máso­dik felére kifulladt - jegyezte meg az előadó, kifejezve reményét, hogy a reform új lendületet kap. CSALÁDOK. Minden családot úgy kell segíteni, ahogy gondja és érdekei kívánják. Azoknak, akik már biztosították maguknak az élet minőségét, meg kell adni a gyermekek utáni adókedvezmé­nyeket. Más családokban, ahol a szülőknek nincs elég pénzük ah­hoz, hogy rendesen ellássák gyermekeiket, az iskoláztatás­ban, a munkalehetőségben kell segíteni. MUNKA. Az elmúlt évben csökkent a munkanélküliség mér­téke, sőt, ma már egyre több be­töltetlen állás van a gazdaságban. Nincs már messze az az idő, ami­kor kiderül, hogy nincs az ország­ban elegendő munkáskéz. Az új munkanélkülisegély-rendszerről szólva Orbán Viktor hangsúlyoz­ta: segélyt csak a kaphat, aki a közmunkából is kiveszi a részét. A minimálbér megemelésének egyik célja is az volt, hogy a mun­ka értékét a segély értéke fölé emeljék. FÖLDTULAJDON. A korszerű mezőgazdaság érdekében még az év közepéig meg kell alkotni azt a törvényt, amely a helyben lakó gazdáknak juttat földet és meg­szünteti a birtokok szétaprózott­ságát. TANULÁS. Ma már minden harmadik diák egyetemre kerül­het, de a cél az, hogy minden má­sodik felsőfokú végzettséget sze­rezzen. KÖZREND. Orbán Viktor rá­mutatott: sikerült küktatni min­dennapjainkból a robbantásos merényletek jelentette fenyege­tést, rettegést; megkezdte műkö­dését a Szervezett Bűnözés Elleni Központ. MAGYARSÁG. Meg kell kezde­ni a határokon átívelő nemzeti új- jáegyesítés programját, azaz meg kell alkotni az úgynevezett státus- törvényt. SZECHENYI-TERV. Erős, ha tékony, gyors motorra van szüksé­günk, „zakatoló” gazdaságra, amely összefogja a magyar alkotó­erőt. Orbán Viktor kifejezte meg­győződését, hogy a nagy nemzet­építő terv több száz milliárd fo­rintnyi külföldi tőkét is behoz az országba. TUDÁS. A növekedés forrása nem az olcsó munkaerő, hanem a művelt elme lesz, ezért az oktatás­ra és a kutatás-fejlesztésre szánt összeg több mint 60 százalékkal növekszik - fejezte be a miniszter- elnök az ország helyzetének és feladatainak összegezését. ■ Gratulált a német sajtóattasé Tatabánya A megye veze­tő napilapja, a 24 Óra szerkesz­tőségébe látoga­tott csütörtö­kön Christian Resing, a Né­met Nagykövetség első titkára, sajtóattaséja. Dr. Sztrapák Ferenc főszerkesztő válaszolt a vendég kérdéseire. Christian Resing a megye társadalmi összetételétől a gazdasági élet súlypontjain át a turisztikai látványosságokig minden iránt érdeklődött, majd köszönetét mondott a kimerítő válaszokért. Különös érdeklődést tanúsított a médiaprivatizáció iránt. Gratu­lált ahhoz, hogy a 24 Órának 119 ezer olvasója van, és Magyaror­szágon a legkorszerűbb szerkesz­tőségek közé sorolta a tatabá­nyait, légkondicionált irodáival, könnyen kezelhető számítógé­pes rendszerével, amely ráadá­sul valamennyi Axel Springer- lappal kapcsolatban áll. A 24 Óra látványán felismerte a német stí­lust, amely a kor követelménye is egyben; az olvasó sok rövid hírt, információt vár kedvenc új­ságjától. Végül Christian Resing ígéretet tett arra, hogy a nagykövetség a jövőben is szívesen áll lapunk rendelkezésére. ■ Az egészségügyre adnák a legtöbb pénzt olvasóink Legyen Ön is képviselő! ­A megye minden önkormányzati képviselő-testülete ezekben a na­pokban, hetekben határozza meg a település idei költségveté­sét, így ezen a héten a helyi milli­ók sorsáról várjuk olvasóink vé­leményét. A www.24ora.hu cí­men található internetes honla­punkon már hétfőtől szavazhat­nak, és nagy számban voksolnak is az érdeklődők, telefonon (34/514-013, 514-016) pedig csak a mai napon 10-14 óráig lehet ál­lást foglalni a kérdésben. Kérdésünk: Ön mit részesítene előnyben az alábbiak közül a milliók elosztásakor, ha ott lenne lakóhelyén a döntéshozók kö­zött? A válaszlehetőségek: 1. Kul­túra, oktatás, 2. Sport, 3. Egész­ségügy, szociális ellátás, 4. Gaz­daságfejlesztés, 5. Településpro­Telefonon ma szavazhat paganda (pl. ingyenes helyi újság kiadása, helyi tévé és/vagy rádió működtetése stb.). AZ INTERNETES SZAVAZÁS JELENLEGI ÁLLÁSA Telefonon természetesen más, szerintük kiemelten támogatandó területet is megnevezhetnek sza­vazni kívánó olvasóink, akiktől rö­vid indoklást is szívesen veszünk. (A voksolás végső összegzését - várhatóan - a jövő keddi 24 Órában közöljük.) ______ ribáby K ét középiskolát kaptak a szerzetesrendek Új főigazgatója van a Szent Borbála Kórháznak Tatabánya Csütörtökön délelőtt az Ár­pád szálló konferenciater­mében tartották az évezred első megyegyűlését. A részt vevő képviselők egyebek között rendelete­ket alkottak: az önkor­mányzat költségvetéséről, az étkezési nyers­anyagnormákról, a gyermekétkezteté­sért fizetendő étke­zési díjakról. Döntöttek arról is, hogy a nyergesújfalui Irinyi János Gimnázi­um és Vegyipari Mű­szaki Szakközépisko­lát a Szalézi Szent Fe­renc Társaságnak, az esztergomi Árpád-házi Szent Er­zsébet Szakközépiskolát a Szat­mári Irgalmas Nővérek Társulata Magyarországi Tartományfőnök­ségének adják át. Az Irinyi- és a Szent Erzsébet-szakközépiskola jogutód nélkül szűnik meg, az ott dolgozó tanárok közalkalma­zotti státusával együtt. Változott a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány ku­ratóriuma. Az elhunyt Schmidt József kurátor helyére Láposi El­zái, az oktatási bizottság elnökét delegálja a közgyűlés. Határoz­tak arról is, hogy a Megyék III. Országos Gyűlése alkalmából II. András király mellszobrát készít­tetik el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Értékesí­Névjegy: Móroczné dr. Tóth Ildikó a bu­dapesti Semmelweis Orvostu­dományi Egyetemen szerzett diplomát. Belgyógyász szakor­vos. Főigazgatóvá való kineve­zése előtt a megyei önkor­mányzat humánpolitikai főosz­tályát vezette. Tatabányán él. Férje építési előadó. Két gyer­meke van, Gergő és András. tik a tatabányai Szent Borbála megyei kórház D épületét, a műveseállomást. A tervek szerint a vételárként kapott összeget a kórház adósságállományának csökkentésére fogják felhasználni. A Szent Borbála Kórház új fő­igazgatójának február elsejei ha­tállyal, határozatlan időre, Móroczné dr. Tóth Ildikót nevezték ki. ■ Fellendülhet a komáromi gyógyturizmus A németek és a szlovákok már felfedezték a termálfürdőt - Bő minisztériumi keret A Gazdasági Minisztérium az eddiginél jóval több pénzt szeretne szétosztani a gyógyturizmus fejlesztésére. Kerekes Tibor, a termálfürdőt működtető Komthermál Kft. ügyvezető igazgatója örült a hírnek, s mint elmondta: a jö­vőben igyekeznek élni a lehetőséggel. Komárom Kerekes Tibor elmondta: több részből ál­ló fejlesztési programot dolgoznak ki hamarosan. Az már most biztos, hogy ebben az évben kevesebb pénzt tudnak beruházásokra fordítani, mint koráb­ban. Tavaly 28 millió forintot fordítottak arra a berendezésre, amely a medencék vizét választja szét. Erre azért volt szük­ségük, hogy ne kelljen évente több 10 millió forintot csatornadíjra kifizetniük. A felvett hitel jelentős részét az idén kell visszafizetniük. Mivel a Gazdasági Minisztérium pá­lyázataihoz 50 százaléknyi önrésszel kell rendelkezniük, ezért ebben az évben je­lentősebb összegre nem tarthatnak igényt. Várhatóan 10 millió forintot tud­nak elkülöníteni fejlesztési célokra. A KOMÁROMI TERMÁLFÜRDŐ TÉLI VENDÉGFORGALMÁNAK ALAKULÁSA NOVEMRERTÜL MÁRCIUSIG (FŐ) 37.477 37 039 ,,53.383. 2zm 1995-96. 1996-97. 1997-98. 1998-99. 1999-2000. *2000-2001 ’novembertől januárig Terveik szerint a következő év már ered­ményesebb lehet, előreláthatólag 30-40 millió forint saját erőt képesek majd fel­mutatni. Ha ugyanennyi pénzt kapnak a minisztériumtól, akkor hozzáláthatnak a gyógyászati részlegük bővítéséhez, és új medencét is építhetnének. Emellett idő­szerűvé vált a vízforgatók beépítése is. A komáromiak csak reális terve­ket készítenek, számukra há­rommilliárdos gyógyszálló épí­tése rózsaszínű álom lenne. Kerekes Tibor elmondta azt is: igyekeznek min­dent megtenni annak érdeké­ben, hogy a téli A hazai vendégek mellett németek is felkeresik a gyógyvizes medencét FOTÓ: K. L vendégforgalmuk is jelentős legyen. Az elmúlt évek során először átépítették a fedett uszoda és az öltözők közötti folyo­sót, és ekkor már jelentősen emelkedett a látogatók száma. Később a medence sát­rát lebontották, faszerkezetet építettek fölé, ezzel további vendégeket szereztek. Ugyancsak szolgáltatási színvonalukat javította a szauna, csobbanó felújítása. Az ügyvezető igazgató szerint a mostani tél kedvezett nekik. Az enyhe időjárás miatt kedvezőek az útviszonyok, bizo­nyára kevesebben jönnének havazás ide­jén. Most azok is úszni járnak, akik ko­rábban inkább síeltek. A hazai vendégek mellett több német keresi fel a termálfür­dőt, és Szlovákiából is egyre magasabb számban érkeznek hozzájuk. (kovácsi 977141686500200028

Next

/
Oldalképek
Tartalom