24 óra, 2001. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-01 / 27. szám

Tatabánya, Fő tér 20. Tel.: (36-34) 300-391 (06-30) 900-9050 Fax: (36-34) 302-967 Ha előfizet, havonta 8 lapszám ingyen* az Öné. A megrendelhető affliSI/IIIMIias ingyen hívható számunkon is. *Havi előfizetési díj 945 Ft, ha naponta vásárolja, 1400 Ft. 2001. FEBRUAR 1., CSÜTÖRTÖK KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI ltok ________Ára: 56 Ft XII. évfolyam, 27. szám ■ [Előfizetőknek: 38 Ft ........... MÓRA Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalei, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Távhőár: magas ugrás Díjnövekedés nélkül tönkremegy a szolgáltató Tata Egy híján harminc napirendet tár­gyaltak meg a város képviselő-tes­tületének tagjai szerdán, de nem tudtak minden kérdésben hatá­rozni. Először az idei költségvetés tervszámait tanulmányozták, ám azokat csak egy hónap múlva véglegesítik. Egyhangúlag meg­szavazták viszont a tisztségvise­lők javadalmazását. Ez elismerést jelent valamennyiüknek, mert a jogszabályok biztosította maxi­mumot kapták. Nem volt ennyire egyértelmű a Vízipark Kft. ajánlatának támo­gatása a Fényes fürdő jelenlegi­nél jobb, stílusosan fogalmazva sokkal fényesebb működtetésé­re. Akadt két képviselő, aki mindvégig fenntartásait hangoz­tatta, a többiek viszont támogat­ták a tatai vállalkozókból alakult társaság ajánlatát, így júniustól már ők várják a vendégeket, de addig is jelentős felújításokat hajtanak végre. Nem úgy, mint a város tulajdo­nában lévő balatonszepezdi ifjú­sági tábor korábbi üzemeltetői, akiknek lejárt a bérleti szerződé­sük, ezért a testület most pályáza­tot ír ki az ingatlan hasznosításá­ra. Ez történhet újabb bérbeadás­sal vagy adásvételi szerződéssel. Dönteni majd az ajánlatok isme­retében fognak. Nem sikerült viszont elfogad­tatni azt a javaslatot, aminek ér­telmében az Agostyáni utca 1-3. alatti épület önkormányzatot ille­tő tulajdoni hányadát térítésmen­tesen kíván­ták átadatni a megyei bí- róságnak. Több képviselőnek komoly ki­fogásai voltak ezzel az elkép­zeléssel kapcsolatban, ugyan­akkor azzal mindenki egyetér­tett, hogy nem szerencsés a je­lenlegi helyzet. A bíróság munkatársai valóban méltánytalan körülmények kö­zött dolgoznak, ám irodáik szá­mának bővítése még jogszerűen is csak más hivatalok és intézmé­nyek érdekeinek sérülésével len­ne megoldható. Egyelőre tehát a városi bíróság helyzete nem lesz fényesebb, de talán sikerül min­denkinek megfelelő megoldást ta- lálni a közeljövőben, palásti péter Polgármester fizetése: 360 000 Ft/hó Főállású alpolgármester fizetése: 293 000 Ft/hó Társadalmi alpolgármester tiszteletdija: 110 000 Ft/hó VISSZAJÖTT A TEL - Császáron az iskolások a tanítás után - kihasználva a téli örömöket - a lehullott ke­véske hóban nyomban nekiláttak a hóember készítésének. A gyerekek addig gurították a hógörgeteget, amíg ki nem alakultak a hóember részei. Gyors munkájuknak Köszönhetően hamar elkészült a répaorrú januári jelkép. Azt még nem tudni, hogy az időjárás hány napos sorsot szán a gyerekek alkotásának. fot& jusztih Útnak indulnak a népszámlálók Időjárás Szárliget Mint a napokban beszámol­tunk róla, lemondott a szárlige­ti általános iskola igazgatója, Jenei András. A lemondást Andráska Gyula polgármester csak úgy fogadta el, ha a tantes­tület tagjai közül valaki ideigle­nesen elvállalja az intézmény vezetését. Dr. Tima Endréné nyugdíjas pedagógus, volt igaz­gató vállalta el a megbízott igazgatói tisztséget 2001. június 30-áig. Az önkormányzat pá­lyázatot írt ki a tisztség betölté- sére július 1-jével. ________■ A TARTALOMBÓL HAZAI TÜKÖR Torgyán találkozott Orbánnal 5. oldal Szállóban a megyegyűlés Nyergesújfalu A városban távhőszolgáltatást végző Distherm Kft. az elmúlt év októberében 31,2 százalékos ár­emelési javaslattal fordult az ön- kormányzati képviselő-testület­hez. A kényszerű változás alap­vető indokaként a kft.-nek gőzt átadó Zoltek Rt. 33,65 százalékos díjnövelését jelölte meg a városi önkormányzat és a Zoltek Rt. tu­lajdonában lévő cég vezetése. A képviselők 10 százalékos ár­emelést szavaztak meg, és írás­ban fordultak a gazdasági mi­niszterhez, hogy a gázerőművek­re vonatkozó kedvezményt ter­jesszék ki a fűtőolajjal üzemelő hőtermelő társaságokra is. A mi­nisztérium különböző indokok alapján a város kérelmével nem foglalkozott. Közben a távhőszolgáltató cég­nél a kért mértéknél kisebb díj­emelés miatt majdnem ötmillió forint bevételkiesés keletkezett - ehhez még hozzá kell számolni a januári mínuszokat. Reális esélye volt annak, hogy a kft. rövid időn belül nem tudja vállalni távhő­szolgáltatási kötelezettségét. Az önkormányzati képviselők kedd esti ülésükön úgy döntöt­tek, hogy támogatják a Distherm Kft. megismételt áremelési javas­latát. Ennek megfelelően egy át­lagos, 140 légköbméteres lakás­ban a mai naptól a fűtésért, illet­ve a meleg vízért 15 135 forintot kell fizetni havonta - áfával együtt. __________________ D rágult a szemétszállítás Kevesebb önkormányzati támogatás Komárom A képviselő-testület tegnapi rend­kívüli ülésén emelte a hulladék­szállítási díjat. Zatykó János pol­gármester elmondta: a rendelet módosítását egyrészt a január el­sején életbe lépett hulla­dékgazdálkodásról szóló törvény indokolta. Az önkormányzat 1995-ben kötött szerződést a szol­gáltatóval, a Rekultív Kft.-vel. A díjemelés mértékét évente az oszt­rák schilling és a magyar forint árfolyamának függvényé­ben állapítják meg. Ez négy szá­zalékot közelített most meg. A ta­valyi évben Komáromban nem változott a szemétszállítás díja. Azt is hangsúlyozta: a szerződés megkötésének idejétől a képvise­lő-testület nem próbálkozott az önkormányzati terhek csökken­tésével, az átrakási díjat átvál­lalták a lakosságtól. Ez tavaly több mint 18 millió forintot je­lentett nekik. Kiderült: ebben az évben 10 millió 700 ezer fo­Fö BRUTTÓ DÍJ (Ft/év) Emelés % Többletkiadás (Ft/család/év) 1 2423 42 715 2 4490 32 1090 3 6203 31 1467 4 7561 37 2037 5 8564 41 2488 rintot tudnak a helyiek támogatá­sára fordítani, ez azt jelenti, hogy a 2001-ben fizetendő díjak jelen­tősen, emelkednek. Az önkormányzati támogatás a tavalyi 1006 forint/fővel szem­ben 593,6 lesz. ■ Három héten át kérdezősködnek - Kártyával és személyi igazolvánnyal Igazgatói székben a nyugdíjas tanító MEGYEI KÖRKÉP Kurdi Gábor - Diszkó helyett véső a kedvence 2. oldal Tatabánya Ma délelőtt tartják az Árpád szál­ló konferenciatermében az évez­red első megyegyűlését, ahol döntenek a Szent Borbála Kórház főigazgatójának megbízásáról. ■ eljes volt az egyetértés a fizetésemelésben Továbbra is rossz körülmények között a bírák - Tatai vállalkozók működtetik a Fényest Az előzetes bejárás alapján szőkébb hazánk­ban 119 ezer címre - köztük a lakó- és üdülő­egységek mellett a különböző bentlakásos intézetekbe, szálláshelyekre - mennek el a ma kezdődő és február 21-éig tartó népszám­lálás során a kérdezőbiztosok. Mintegy 1200- an végzik ezt a feladatot, s munkájukat 300 felülvizsgáló, illetve a KSH megyei igazgató­sága részéről csaknem 20 fős területíelelősi hálózat irányítja és ellenőrzi. Megyei információ fel magukat, hanem a hatékony kommunikációt segítő útmutatást is kaphattak Megbízásuk iga­zolására egy hivatalos kis kártya szolgál szemé­lyi igazolványukkal együtt, s fontos tudnivaló, hogy alá kellett írniuk egy nyilatkozatot, misze­rint az adatfelvételt nem kapcsolhatják össze közvélemény-kutató feladattal és/vagy bármi­lyen ügynöki tevékenységgel. Mindezekről Tóthné Benkő Mária, a Központi Statisztikai Hivatal megyei igazgatóságának ve­zetője tájékoztatta lapunkat, s érdeklődésünkre A népszámlálás lebonyolítása alapvetően önkor­mányzati feladat, ennek megfelelően a számlá­lóbiztosokat - a rájuk ruházott hatáskörből adó­dóan - a jegyzők bízták meg. Bár nem volt rög­zített feltétel, mint megtudtuk, megyénkben mindenütt arra törekedtek, hogy legalább érett­ségivel rendelkező hölgyek és urak kopogtassa- nak-csöngessenek a különböző címeken. A ma induló népszámlálást természetesen felké­szítő tréning, oktatás előzte meg, s ezeken az al­kalmakon a kérdezőbiztosok nem csupán a kér­dőívvel kapcsolatos információkkal vértezhették A NÉPESSÉG TERÜLETI MEGOSZLÁSA (1970-1990) év 1970 1980 1990 Tatabánya 66223 75971 74277 Dorog 10744 11844 12798 Esztergom 28519 30870 29841 Kisbér 6942 7388 7576 Komárom 16640 19918 19532 Nyergesújfalu 6951 8095 7815 Oroszlány 18482 20613 21053 Tata 21205 24619 25049 külön szót ejtett a kérdőív nem kötelezően meg­válaszolandó, mégis már előre több oldalról ne­hezményezett kérdései­A NEPESSEG SZAMANAK ALAKULÁSA MEGYÉNKBEN fő A NEPESSEG TERÜLETI MEGOSZLÁSA 1990-BEN Községek (117 267 föl Városok (197 941 föl 1960 1970 1980 1990 ről. Véleménye szerint nem sérti a személyisé­gi jogokat az anyanyelv, a felekezeti, illetve nemzetiségi hovatarto­zás, valamint az esetle­ges fogyatékosság tuda- kolása, hiszen az adat­lapon azt is lehet jelöl­ni, ha valaki nem kíván válaszolni, ribáry zoltán Készülékek előfizetéssel már 6900 « tói ‘ megvásárolhatók CSAK Tatabánya * A készülékek csak Westel előfizetői kártyával használhatók. ** Kétéves szerződéssel, amíg a készlet tart. *** Havidíjas előfizetés vásárlása esetén. További feltételek és információ: 1230 (a Westel hálózatából díjmentesen hívható), 265-9210 www.westel.hu Mai mellékletünk: jmmi I I M n-ummm

Next

/
Oldalképek
Tartalom