24 óra, 2001. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-24 / 20. szám

2001. Január 24., szerda 24 Óra - 11. OLDAL SPORT Flórián Béla a profi Európa-bajnoki döntőn Tata/Párizs Az országban mindössze négy profi ökölvívó bíró van, köztük a tatai Flórián Béla, akit a szakma a világon a legjobbak között emle­get. Ő egyébként az EBU (Európai Box Unió) és a WBC (Világ Box Flórián Párizs meghódítására készül Tanács) licencével is rendelkezik. Úgy volt, hogy a kiváló bíró janu­ár 27-én Münchenben Európa-baj­noki címmeccsen működött volna közre (Kokó is ezen a napon vívja WBC világbajnoki címért mérkő­zését Diaz ellen), ez elmaradt, ám mégsem marad „munka nélkül”. Hétfőn Párizsban az olasz Paulo Pizzamiglio és a fracia Mamadou Thiam EBU Európa- bajnoki döntőjén lesz pontozó- bíró. A szuperváltósúly (69,70 kg) legjobbjának eldöntése lesz a tét. Flórián Béla elmond­ta, hogy ez még úgynevezett üres címhely, nincs védő, va­gyis két kihívó küzd majd egy­mással. Vasárnap délben uta­zik Párizsba, az EruroSport fel­vételről adja a mérkőzést. A ta­tai sportember, aki Párizs meg­hódítására készül, elmondta, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár a bírákra, mivel a két ököl­vívót még videofelvételen is ke­vesen látták a ringben. Ezúttal szokásától eltérően esélyt sem tudott latolgatni Flórián Béla. PÉNTEK SÁNDOR Háromnapos fórum a futballról Tatai Edzőtábor Tegnap a Tatai Edzőtáborban kezdte meg háromnapos fóru­mát a Hivatásos Labdarúgó Alszövetség (HLASZ), amely meghívta az összejövetelre az NB I-es klubok képviselőit is. A találkozó 43 résztvevője zárt üléseken tárgyalt a magyar lab­darúgás gazdasági szerepéről, annak rövid- és középtávú ter­veiről. Demján Sándor, a HLASZ el­nökének vitaindítója után érde­kes témákról beszéltek a fórum résztvevői, amelynek illusztris vendégei vannak. A többiek mellett dr. Bozóky Imre, az MLSZ elnöke, Berzi Sándor fő­titkár, Mészöly Kálmán, a HLASZ szakmai vezetőhelyet­tese, Bicskei Bertalan szövetsé­gi kapitány és Puhl Sándor egy­kori FIFA-játékvezetőnk vesz részt az összejövetelen, a tata­bányai Lombard FC-t Urbányi István sportigazgató képvisel­te. Különösen izgalmas témá­kat feszegetett dr. Muszbek Mi­hály, a HLASZ ügyvezető igaz­gatója_________________a Tatán edz az MTK-Hungária FC Alakul Kiprich kerete Tatabánya A hét végi, dunaújvárosi Arany Ászok teremlabda rúgó-tomán elszenvedett fiaskó nem okozott külö nősebb megrázkódtatást a Lombard FC csapatánál. A tornát követő elemzés során a szakvezetők 20 perc alatt „elintézték” az értékelést. Géléi Károly, a csapat kapusa is összefoglalta véleményét: túltenni magu­kat a fiaskón, és előre kell tekinteni. Véglegesen eldőlt, hogy január 28-án a Lombard elutazik Olaszországba. A Peruggia melletti edzőtáborban vesznek részt egy tornán, ahol olasz és külföldi el­ső osztályú csapatok lesznek az ellenfelek. A 27 ta­gú keret február 10-én indul haza, és addig további edzőmérkőzéseket akarnak játszani alacsonyabb osztályú olasz csapatokkal. Az is eldőlt, hogy a Sturm Graz ellen tervezett mérkőzés nem jöhet lét­re időpont-egyeztetési gondok miatt. így az eluta­zás előtt szombaton 11 órakor Tatabányán, az Ács mègyei I. osztályú csapata ellen játsszák első sza­____badtéri edzőmérkőzésüket. A Lombard FC kerete napokon belül véglegessé válik. Az eddig érkezett játéko­sok mellé még egy csatárt akarnak igazol­ni a tervezett 23-as keretbe. Eldőlt, hogy Kertesei Krisztián Győrben, Pál Zoltán pe­dig a Vasasnál marad. Nagy I. Sándor ha­zaérkezett Kínából, mégpedig eléggé csa­lódottan. Nemhogy szerződtetésére nem kerülhet sor, de még a kimaradt egy hetet is pótolnia kell. A Lombard napi két edzéssel készül - délelőttönként 10 órakor a sportcsarnokban, dél­utánonként 15 órakor szabad téren - olaszországi túrájára.______________________tátrai zoltán K aratés csúcsnevezés várható Honda-Száraz Közép-európai Kupa a tatabányai sportcsarnokban Immáron X. alkalommal találkoznak a környező országok legjobb karatésai március 17-18-án a Tatabányai Városi Sportcsarnokban. A Közép-európai Kupát rendező Tempo Karate Egyesület Komáromban alakult 1988-ban, s az eltelt 12 év alatt már a megye 12 helyén indított edzéseket, közte Tatabányán is, 1999. év őszétől. Száraz András (balra) és Filep Imre a főtámogatói szerződés megkötése után A Tempo Karate Egyesület 1992- ben, a honi és az Európai Karate Szakszövetség támogatásával Ko­máromban indított útjára egy if­júsági versenyt a 8-21 év közötti korosztály részére, amelyre 1998- tól már a felnőttek is nevezhettek. Az eddig megrendezett 9 találko­zó bizonyította, hogy sikeres volt ez a kezdeményezés, mivel az évek során egyre nagyobb és na­gyobb eseménnyé vált. A miskolci Világ Kupa után ez a második legnagyobb, legrango­sabb karateverseny Magyarorszá­gon. Az értékes díjak, egyedi ter­vezésű oklevelek, magas színvo­nal egyre több versenyzőt vonz megyénkbe. Tavaly már 11 or­szág: Csehország, Horvátország, Jugoszlávia, Lengyelország, Né­metország, Oroszország, Romá­nia, Szlovák Köztársaság, Szlové­nia, Ukrajna, Magyarország 94 egyesületének 950 versenyzője, 1300 indulóval fogadta el a meghívást, közte a teljes szlo­vák korosztályos válogatott. Az eddigi versenyekre az aláb­bi országokból érkeztek verseny­zők: Szlovákia, Ukrajna, Szlové­nia, Románia, Magyarország, Csehország, Jugoszlávia, Hor­vátország, Kazahsztán, Oroszor­szág, Lengyelország, Románia. A mostani találkozó szervezése már 2000 tavaszán megkezdő­dött, s a tatabányai sportcsar­nokban előreláthatólag mintegy ezer versenyző mellett 1500- 2000 érdeklődő is részt vesz az eseményen. Külön kiemelendő, hogy a környező cégek is felfigyeltek a versenyben rejlő értékekre, hi­szen ezek a fiatalok éveken át készülve nem a káros szenvedé­lyeket választják, másrészt kivá­ló reklámlehetőséget rejt magá­ban. Filep Imre, a verseny főszer­vezője elégedett az eddigi mun­kálatokkal. A napokban Száraz Andrással, a Honda-Száraz veze­tőjével főtámogatói szerződést kötött, így a cég nevét viseli majd a verseny, amelyet, elő­ször, mini autókiállítással is összekötnek. péntek Labdarúgás Az utóbbi évtized legsikere­sebb honi labdarúgócsapata, az MTK-Hungária FC a Tatai Edzőtáborban készül a ta­vaszi szezonra. Pölöskei Gá­bor, a fővárosiak fiatal, na­gyon tehetséges mestere hu­szonnégy tagú kerettel dolgo­zik, köztük van a három jugo­szláv játékos is, akiket most tesztelnek. Az MTK célkitű­zése, hogy olyan helyen vé­gezzen az NB I-ben, amely jo­gosítja a csapatot az európai kupában indulásra. Ez pedig az első két hely valamelyike, vagy az Arany Ászok Kupát kell megnyerni. Nos, ebben a sorozatban éppen a Lombard FC lesz az ellenfelük Tatabá­nyán, március 28-án. A mes­ter még elmondta, hogy egy­hetes tatai táborozás után egy hetet még a Hungária kör­úton készülnek majd, aztán Olaszországban gyakorolnak a bajnoki rajtra. Az MTK ma 12 órakor a Dorog FC-vel játszik előké­születi meccset, még aznap 14 órakor a fótiakkal meg­mérkőznek. Szombaton Vere­bes József csapata, a Pápa lesz az ellenfelük 11 órakor a Tatai Edzőborban. ■ Keményen edzenek a fővárosiak, de olykor a labda is szerepet kap FOTÓI HARASZTI Biztató eredmények az idénynyitón Atlétika ___ A hét végén rendezték az idei el­ső felnőtt fedett pályás atlétikai versenyt Budapesten, az Olimpi­ai Csarnokban. A két felnőtt tata­bányai atléta biztatóan kezdte az idényt. Margl Tamás nyerte a tá­volugrást 774 cm-es ered­ménnyel, Dömötör Balázs pedig 763 centivel a második helyen végzett. Mindkét tatabányai atlé­ta nekifutási problémákkal küsz­ködött, és amennyiben ezt a gondot a későbbiek során meg­oldják, akár nyolc méter fölötti teljesítmény is várható tőlük. ■ „B” licenc Tatabányán A Magyar Labdarúgó Szövetség Edzőképző Központja és a me­gyei labdarúgó-szövetség szer­vezésében lehetőség nyűik feb­ruár 19-től az UEFA „B” edzői minősítés megszerzésére. A képzés 130 órás lesz, ezt öt hét alatt kell teljesíteni. Érdeklődni február 5-ig lehet, jelentkezési la­pot a megyei sportigazgatóságon lehet beszerezni. További infor­máció Hagymási Zoltántól kapha­tó a 20/9645-199 es telefonon. Jelentkezés feltételei: az MLSZ „D” végzettsége, vagy kö- zépfokú edzői oklevél._____■ E gy csoportban az Újpest és az FTC Teremfutball Tegnap kisorsolták a nemzeti te­remlabdarúgó-bajnokság hatos döntőjének csoportbeosztását. Az A-csoportba az Újpest, a Fe­rencváros és a Vasas, a B-be a Dunaferr, a Debrecen és a má­sodosztályú Hévíz került. A küzdelemsorozatot vasárnap 12 órától rendezik Budapesten, a SAP-csarnokban. Mindkét hár­masból az első helyezettek ját­szanak az arany-, a második he- lyezettek a bronzéremért. b Ünnepeltek a Vitézek Hock István a legjobb a felnőttek között Esztergom Az Esztergomi Vitézek Rugby Sport Egyesület évadnyitó ülé­sén hagyományaikhoz híven ju­talmazták egy-egy ván­dorkupával a különböző korosztályokban, a 2000. évi teljesítményük alap­ján a legjobb játékoso­kat. A miniknél (10 éve­sek), Csépke Tamás, aki már két éve űzi ezt a kemény sportot, a kölyök korosztályban (12 évesek), Labanc Árpád, a Somogyi-iskola tanulója lett az első. A kadetteknél (14 évesek) a rendkívül szorgalmas Sinkovics Richárd, a junioroknál (18 éve­sek), pedig a betonkemény Ju­hász István vehette át a legjobb­nak járó díjat. A felnőt­teknél a csapatkapitány Hock István végzett az élen, aki a számos nagy­szerű teljesítményt nyúj­tó játékos közül emelke­dett ki. Ő az egyetlen rögbis, aki az esztergomi klub 18 éves története során másod­szor is kiérdemelte a legjobb já­tékos kitüntető címet. ■ Izsó Katalin újra az élen Tata Országos újonc női párbajtőrver­senyt rendeztek a Tatán, ame­lyen nyolc egyesület 30 vívója próbált szerencsét. Az erős me­zőnyben mindhárom mireltás lány nagyon ki­egyensúlyozottan vívott. Izsó Katalin és Plásztán Zsófia vereség nélkül ju­tott a nyolcas döntőbe, ahol végül a következő végeredmény született: 1. Izsó, 3. Plásztán, 6. Trauer Nóra. Az országos ranglistát Izsó Ka­ti vezeti, Plásztán Zsófi áll. a har­madik helyen négy verseny után. Ugyancsak Tatán tartották meg az országos újonc fiú pár- kozón. bajtőrversenyt. Kilenc klub, 31 vívója küzdött a helyezésekért. Két megyebeli vívónak is sikerült kivívnia a döntőbe jutást, ahol a tatai mireltás Csatán Péter a ha­todik, a Tatabányai SC verseny­zője, Tamás Attila a hete­dik helyen végzett a szin­tén nagyon színvonalas megméretésben. A hét végén rendezik a Martini Kupa felnőtt női világkupa Grand Prix-et, amelyen a közelmúlt rangos bu­dapesti versenyén remekül vívó két tatai lány is rajthoz állhat. Lehrmann Zsuzsi és Labore Iza­bella ezúttal a magyar színeket is képviselheti a rangos világtalál­Az elhunytakra emlékeznek Esztergom Asztaliteniszező nosztalgiaver­senyt rendeznek Esztergomban a helyi pingpongosok elhunyt sporttársaik - Kerekes Zsolt, Szöllősiné Lengyel Rita, Haász Jó­zsef, Fülöp Iván és Herczeg György - emlékére. Az esemény a Somogyi általános iskola (Eszter­gom, Sugár út) tornatermében lesz január 27-én 9 órától. Az emlék- verseny előtt reg­gel 8 órától a ke­gyelet virágait he­lyezik az elhuny­tak sírjaira. A ver­senyre a helyszínen lehet jelent­kezni, férfi és női egyéni, amatőr és „profi” kategóriákban lesznek a viadalok. ■ KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI A 24 ÓRA A yMJESZ tagja • • Az újság a < szerkesztőségi rendszerrel készült. Komárom-Esztergom megyei közéleti napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. SZTRAPÁK FERENC. Felelős szerkesztők: MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY. Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Kiadóvezető: E. NAGY LAJOS. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Szerkesztőségi telefon: (34)514-010, fax: 514-011, e-mail: szerk.kom@axels.hu — Ügyeleti telefon: (34)514-013. Esztergomi szerkesztőség: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. Tel.: (33)414-068, Fax.: 414-168. Kiadói telefon: (34)514-000, fax: 514-001. Hirdetési iroda: Tatabánya V, Fő tér 4. földszint. Hirdetési vezető: BARSI SZABOLCS. Telefon: 34/514-020, fax: 514-021. Terjeszti: a kiadó. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS. Terjesztési telefon: 514-031, fax: 514-033. Árusítja a RÁBAHÍR RT. Előfizethető a kiadó terjesztési részlegénél (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913-09117330-70070000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. 2001. évi előfizetési díj egy hónapra 945 Ft, negyedévre 2835 Ft, fél évre 5670 Ft, egy évre 11 340 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Lapnyomda: COFINEC Szilády Nyomda Kft. - Kecskemét, Mindszenty krt. 63. Felelős vezető: Boros Gábor ügyvezető igazgató. ISSN 1416-8650. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon részt vevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Axel Springer-Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megren­delését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom