24 óra, 2001. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-11 / 9. szám

I 2001. Január 11., csütörtök MEGYEI KÖR KÉP 24 Óra - 3. oldal Ötvennégy dolgozótól elköszönnek Munkásgyülés a Mól Rt. finomítójában - Tisztességes végkielégítés Szigligeti Antal üzemvezető-helyettes, Molnár István és Baladincz Jenő üzemlátogatáson Traffipax Ma megyénkben Dorog terüle­tén, Komáromban (Táncsics M. út, Aradi vértanúk tere), Tatán (Honvéd út, Ady út, Vértes- szőlősi út), az 1. sz. főút Ferenc- majori leágazásánál tervezik te­lepíteni a traffipaxos gépjármű­vet, a többi sebességellenőrző gépkocsit az időjárás függvé- nyében telepítik.____________■ SZIRÉNAHANG Loptak, vittek Szomor-Somodorpuszta. Alumí­niumot loptak a gombatelepről. Az ismeretlen elkövető lebon­totta a tetőszerkezetről a fém­borítást. A tulajdonosnak ezzel több mint 800 ezer forintos kárt okozott a tettes. Tatabánya. A Gál-lakótelepen betörtek egy lakásba. Video­magnót és arany ékszereket zsákmányolt az ismeretlen. A kár 150 ezer forint. A Réti úton is hívatlan látoga­tók jártak az egyik lakásban. In­nen a tettesek arany mellett készpénzt vittek magukkal, csaknem 180 ezer forint érték­ben. Rongálással 10 ezer forin­tos kára keletkezett a tulajdo­nosnak. Bajna. Két hétvégi házba is be­törtek tegnapra virradóra isme­retlenek. Az egyikből nem vit­tek el semmit. Miután a csere­peket átrendezték, távoztak. Nem mentek messzire - a szomszéd portát szemelték ki maguknak. Innen 5 ezer forint értékű zsákmánnyal távoztak. Magukkal vittek fejszét, üvege­ket és fél liter pálinkát. A rongá­lási kár 10 ezer forint. Bombavicc Tata. Kedden délelőtt a Talen­tum-gimnáziumban bombaria­dó zavarta meg a diákok és a pedagógusok munkáját. Kilenc óra előtt telefonált egy gyermek az intézménybe. Azt állította, hogy bombát helyezett el a Kossuth tér 11-es szám alatti épületben. Természetesen a rend őrei kiürítették az iskolát, átvizsgálták az összes helyisé­get. Szerencsére robbanóanya­got vagy gyanús tárgyat nem ta­láltak. Kormos kémény Süttő. A tűzoltókat is riasztot­ták tegnap délben a Liget térre. Egy családi ház kéményében kigyulladt a korom, Szerencsé­re mire kiérkeztek a lánglova­gok, már nem maradt teendő­jük: a kémény kiégett, a rend helyreállt. * * * Információinkat a rendőrségtől és a tűzoltóságtól kaptuk a leg- frissebb adatok alapján. s. o. Komárom/ Almásfüzitő A Mól Rt. tegnapi munkásgyúlé- sén részt vett Molnár István, a ter­mék-előállítási és kereskedelmi di­vízióhoz tartozó dunai, tiszai, za­lai és komáromi finomító vezetője is, aki az elmúlt időszak szerveze­ti átalakulásait ismertette. Baladincz Jenő igazgató meg­említette azt is: a Mól Rt. három Esztergom/Párkány Kerékpárok, motorok, személy- gépkocsik, kisteherautók, menet­rend szerinti járatok autóbuszai közlekedhetnek, kamionok, te­herautók, turistabuszok nem. Tíz éven át követte a cikkíró a re­konstrukció fejleményeit, de erre nem számított. Pedig nagyon fon­tos az éppen Esztergomban meg­állni szándékozó autóbuszok kö­zönsége. Akik észak felől a várost I akarják látni, vagy innen a párká­nyi strandot igénybe venni, ezek szerint turistabusszal nem mehet­nének át a végre újjáépülő hídon? Azok a felvidékiek, akik a párká­nyi régióból megyénkbe, vagy a fővárosba tartanának, múzeum­ba, színházba, piacra,.továbbra is Komárom vagy Ipolyszalka- Letkés felé lesznek kénytelenek kerülni? Vagy ha egy lengyel uta­termelőegységüket, a kenőzsír­üzemet, a flakongyártót és a hul­ladékudvart értékesíteni szeret­né. Az első forduló megjelölt ha­táridejéig 9 pályázó 11 érvényes ajánlata érkezett be hozzájuk. Elmondta, hogy a cég rövid tá­vú stratégiai tervéhez igazított a létszámuk. Tavaly 325 dolgozó­val kezdtek, december végéig 101 munkavállalótól köszöntek el. zási iroda így hirdetné görögor­szági turistaútját: Varsó-Zako- pane-Esztergom-Budapest... és tovább, ezt ne tegye? Esztergom polgármesterét, Meggyes Tamást kérdeztük:- Úgy tudom, a két kormány közti megállapodás valóban így szól. Engem a magyar illetékesek már több mint fél éve arról tájé­koztattak, hogy a turistabuszokra vonatkozó kitétellel nem értenek egyet, s várhatóan a szlovák fél sem. Mindkét oldalról kezdemé­nyezzük megváltoztatását. Az pe­dig, amit az egyik országos napi­lap írt, egyszerűen nem igaz. Ezt a korlátozást nem az esztergomi­ak kérték. A várost napi négyezer jármű forgalma fogja terhelni, ezt a turistabuszok érdemben nem befolyásolják.- A híd jó száz éve egy jóval ki­sebb közforgalmú világban épült Többségük a Molhoz kötődő káeftékben kapott állást. Az idén 54 munkástól és alkalmazottól válnak el útjaik, a leépítés a legér­zékenyebben a kenőzsírüzemet érinti. Innen előreláthatólag 35 dolgozó kereshet magának új munkahelyet. Laczkó Tibor szak- szervezeti elnök ígérte: mindenki tisztességes végkielégítést kap fel. így futott be az akkori Eszter­gom belvárosába. Valamilyen megoldásra mindenképpen szük­ség lenne!- Pontosan. A város szerint ezt a célt szolgálná a Prímás-sziget Nagy-Duna-ág felőli oldalán húzó­dó, egyébként is hiányzó árvízvé­delmi töltés és az annak koroná­ján futó elkerülő út. A teljes közle­kedési és árvízvédelmi megoldás költségét hétmilliárd forintra te­szik a szakemberek. Az idei költ­ségvetésben 1,1 milliárd szerepel a híd forgalmának levezetésére.- A város végső megoldást biz­tosító tervét veszik számításba?- Több lépcsőben egészen biz­tosan. Az első, feltétlenül szüksé­ges feladattal kapcsolatban még folynak az egyeztető tárgyalások. Sajnos, a város is el van maradva. Még mindig nincsen elfogadott, részletes rendezési tervünk szige­tünkre. Régóta sürgetem: remé­lem, hogy február 15-éig bepótol­juk. Biztos vagyok benne, mire év végén átadják a hidat, a turistabu­szokra érvényes korlátozást fel­oldják. RAFAEL BALÁZS majd. (KOVÁCS) Kiket szolgál a Mária Valéria híd? Átadáskor jöhetnek majd a buszok Egy magyar-szlovák kormányközi megállapodás szerint az Esztergom és Párkány között 56 év után újjáépülő közúti átkelőn korlátozzák a járműforgalmat. Nemrég néhányan arra figyeltek fel, hogy ez a megszorítás tartalmaz egy kü­lönös részletet. Jegyzet Palásti Péter Zsarwpomó Van abban valami bizarr, hogy egy színes magazin idei legelső szá­mának címlapján egy szerelmi előjátékot folytató félmeztelen pár látható - a pornográfiához kötődő interjúk és miniriportok miatt -, első oldalán pedig az országos rendőrfőkapitány, Orbán Péter altá­bornagy néz farkasszemet az olvasóval. Ő a vezércikk szerzője. Lényegét tekintve ugyanazt taglalja A harmadik évezred küszö­bén című írásában, amit kedden is elmondott az újságíróknak egy fogadáson. Kedves hagyomány a rendőrség legfőbb vezetői részé­ről, hogy január elején pezsgős koccintások közepette boldog új évet kívánnak azoknak, akik munkájukat a maguk eszközeivel fo­lyamatosan segítik. Mi, zsurnaliszták, többször és gyakrabban is megtennénk ezt, mint minden becsületes polgár, aki komolyan gondolja, hogy biz­tonságunk olyan közös ügy, amit nem lehet csak a rend őreire bízni. Már csak azért sem, mert a járőrök nem lehetnek ott minden sarkon, az összes kapualjban. Éppen ezért je­lentenek nagy segítséget az örvendetesen szaporodó polgárőr szervezetek. Ta­tán és más településeken is elismerték már eredményes munkájukat, ennek ellenére az országos adatok cseppet sem meg­nyugtatóak. Tavaly csaknem hatszázezer jogszabályba ütköző cse­lekedet vált ismertté, amit négyszázezerre szeretnének mérsékel­ni. Sőt! Orbán Péter kijelentette: céljuk, hogy kevesebb legyen a sú­lyosabb eset. Csakhogy ez igazán nem a rendőröktől függ, akiknek munkájára - különösen egy-egy kirívó ügy kapcsán - sokkal kíván­csibbak vagyunk, mint máskor. Nincsenek könnyű helyzetben, mert ami a lehető legegysze­rűbbnek látszik, az is lehet rendkívül bonyolult. Gondoljunk csak a Fidesz-közelinek nevezett cégek eladására! Mennyi idő kellett ahhoz, hogy hivatalossá váljon; amit mindenki sejtett már az ele­jén: az igazi Kaya Ibrahim biztosan nem vásárolta meg azokat a társaságokat, amelyeket állítólag Schlecht Csaba adott el neki. Lám, mennyivel könnyebb kideríteni egy-egy pornófilm szereplői­nek az igazi nevét, mint bizonyítani a politikai összefonódásokat... A politikai összefonódások nyomozása és bizonyítása minden másnál nehezebb Gazdasorok A kenyér veszélyei Felelős magyar kutatók végre ki­mondták, hogy a kenyérfogyasz­tókat rendszeresen becsapják. Szó szerint a valamennyiünket érintő, mindennapi kenyér minő­ségéről van szó. Nevezetesen ar­ról, hogy a búza, amelyből a ke­nyérlisztet készítik, az emberi szervezet számára emészthetet­len fehérjéket is tartalmaz. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen a legújabb vizsgála­tokból ugyanis kiderült: a rönt­gensugárral kezelt, génmanipu­lált búzanemesítéssel nyert egyes tömegfogyasztásra szánt kenyér- gabonák a felelősek az egyre több lisztérzékenységért, más al­lergiás-, valamint az emésztő­szervi megbetegedésekért. Nehéz szó nélkül elmenni a hazai szakemberek által nemré­giben közölt tények mellett. Nem mást állítanak a kutatók, mint azt, hogy a ma is használat­ban lévő kenyérlisztben olyan új típusú fehérjék vannak, melye­ket az emberi szervezet képtelen felismerni és hasznosítani. Honfoglaló eleink a Kárpát- medencében az itt élő szlávoktól tanulták el a rozs, a zab és a len termesztését. Búzát nagyobb birtokokon csak a XIV. századtól termesztünk. A XIX. században azonban már a vetésterület ne­gyedén vetünk kenyérgabonát. Azokban az időkben a búza mi­nőségét és hozamait gondos sze­lekcióval befolyásolták. A vető­mag béltartalmát nem változtat­ták meg. így például a tön- kölybúza, különösen, ha kövön őrölték, olyan lisztet adott, mely nem okozott egészségügyi káro­sodást. Napjainkban ismét ehhez a tönkölybúzához nyúlnak vissza a szakemberek. Egyben a kuta­tók rámutatnak arra is, hogy a legtöbb pékségben az úgyneve­zett barna vagy félbarna kenye­rünk voltaképpen malátával megfestett fehérlisztből készül. Kevés a búzatöretes és ritkaság­nak számít a valódi teljes mag- kiörlésű alapanyagból készülő barna kenyér a boltokban. m Az apagyilkos iszonyú vérfürdőt rendezett Harminc ütéssel ölte meg a beteg öreget - Szőlőt követelt, pajszert kapott - A pénz miatt veszekedtek Iszonyú kép tárult a rendőrök elé, amikor 2000. március 27-én az egyik oroszlányi lakásba léptek. A nyolcvanegy esztendős férfi feje rengeteg sebtől volt véres. Fia jelentette be a gyilkosságot. A megyei bíróságon kedden megkezdő­dött annak a pernek a tárgyalása, amelyben az elhunyt öreg fiát, V. Jánost vádolja az ügyészség apja megölésével. Oroszlány A Dudás Györgyné dr. vezette büntetőtanács előtt Horváthné dr. Varga Erzsébet ismertette a vádira­tot, majd vallomást tett az előze­tes letartóztatásban lévő vádlott, annak élettársa és tanúként az egyik szomszéd. Tavaly március 26-án, egy va­sárnapi napon Oroszlányban be­teg apját ment látogatni és meg­etetni V. János. Az idős ember egy ideje már ágyban fekvő beteg volt, fia és annak élettársa ápolta, gon­dozta, gondoskodtak ellátásáról. Vasárnap a fia érkezett, mert az élettárs üdült. Húst, krumplit, na­rancsot és banánt vitt János az ap­jának. Lehéjazta a narancsot, ám az apja ekkor szőlőt követelt. Já­nos pénztelenségére hivatkozott, ám a beteg öregember csak mondta a magáét, kétségbe vonta, hogy nincs pénze szőlőre. Az alkoholista vádlott azt vallot­ta, hogy egy idő után zsibbadni kezdett a keze, a feje, „bekattant.” Kirohant, felkapta a cipőszekré­nyen lévő két pajszert, és három­szor lesújtott. Úgy mondta vallomá­sában, hogy árnyékra ütött, nem gondolta, hogy az apját üti. Nem volt magánál. Máskor is bekattant, ha felmérgesítették. Még a nyolcva­nas években fejsérülést szenvedett, abból maradt vissza a betegsége. Gyógyszert írt rá az orvos, ám ő nem szedte, mert akkor nem ihatott volna. Márpedig úgy érezte, hogy neki meg kell innia néhány sört, egy kis pálinkát, fröccsöt. Tudta, hogy szednie kellene a gyógyszert, de innia fontosabb volt. Aznap már kora reggel pálin­kát ivott és fröccsöt, mielőtt apjá­hoz indult volna, útközben pedig egy sört is fölhajtott. Azt gondol­ta: jól ellátja az apját, s mérhetet­len dühbe gurult, amikor az a ba­nánon és a narancson kívül szőlőt is követelt. Úgy emlékszik, apja az ágyon feküdt, élt, amikor ő el­ment. Az egyik pajszert magával vitte, mivel arra a kertjében szük­sége lett volna. Útközben meg­gondolta magát, és a hulladék- gyűjtőbe hajította a feszítővasat. A vád szerint délután visszatért az apjához, aki akkor már halott volt, de ezt a vádlott következete­sen tagadta. Állítja, hogy csak hét­főn reggel ment el apjához. Addig­ra megérkezett élettársa, akinek mondta: lehet, hogy bántalmazta apját, de ebben maga sem volt biz­tos. Az asszony kérte, hogy hívjon orvost. János a helyszínen azt látta, hogy apja a földön fekszik, holtan. „Én zártam le a szemét”, mondta többször, s elsírta magát. Kihívta a mentősöket, akik értesítették a rendőrséget, ám ezelőtt a másik pajszert elrejtette a lakásban. Ak­kor még nem adta fel magát, csak jóval később vallotta be tettét. A vádlott következetesen csu­pán három ütést ismer el, ám az igazságügyi orvos szakértők har­minc sérülést találtak az áldozat fején. A halál lágyagyburki vérzés miatt következett be. A vádlott nem tagadja, hogy ütéseitől halt meg az apja. Állítja, hogy szerette- őt. Azt sem tagadja, hogy sokszor verekedésig fajult vitájuk, mert az apja haragudott, amiért ő iszik. Az élettárs vallomása szerint a férfi a vádbeli estén és még más­nap reggel is igen részeg volt. Nemegyszer lerészegedett, olyan­kor előfordult, hogy agreszszíwá vált, betegsége miatt hamar fel­dühödött. Az egyik szomszéd vallomása szerint apa és fia sokszor vesze­kedtek és verekedtek, többször is előfordult, hogy ki kellett hívni a rendőröket. A pénz miatt vesze­kedtek: az öreg úgy érezte, fia el­szedi a pénzét. János anyja halá­lát rótta apja szemére. Azt állítot­ta, hogy azért halt meg, mert az öreg nem vigyázott rá eléggé. A vádbeli vasárnapon is hallotta a szomszéd, hogy János kiabál az apjával, ugyanakkor az idős em­ber hangját nem hallották. Az ügyész az orvos szakértők és más tanúk meghallgatását in­dítványozta. A bíróság a tárgya- lást elnapolta. ______madarász anna

Next

/
Oldalképek
Tartalom