24 óra, 2000. december (11. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-22 / 299. szám

2000. December 22., péntek S P 0 R T 24 Ora - 13. oldal Köszöntötték Sydney megyei hőseit Együtt a sydneyi olimpián és paralimpián szereplő megyebeli versenyzők és edzőik Tatabánya Tegnap a sport ünnepével kezdődött a Komárom- Esztergom Megyei Közgyűlés évzáró fóruma. A testület mindjárt a megnyitó után köszöntötte és megjutalmazta a sydneyi olimpián és para­limpián sikeresen szereplő megyebeli sportoló­kat. Edzőiket pedig tárgyjutalomban részesítette.- Ismét eltelt egy év, amely több szempontból is különleges volt hazánknak - emelte ki beszédé­ben Lázár Mózes, a megyei közgyűlés elnöke. - Hazánk ezeréves fennállását ünnepeljük, és a szá­munkra felejthetetlen olimpián vagyunk túl. Ves­sünk számot, varázsoljuk ünnepélyessé ezt a szép napot! Köszöntsük szeretettel az ország legkisebb megyéjének olimpikonjait, paralimpikonjait, akik nem hoztak szégyent szűkebb hazájukra! Ezután átadták a jól megérdemelt jutalmakat és elismeréseket. Megjegyzendő, hogy megyénk városai, amelyek olimpikonokat és para- limpikonokat adtak, előzőleg már köszöntötték élsportolóikat. A következő sportolókat és edzőket köszön­tötte a megyei közgyűlés: Likerecz Gyöngy az Oroszlányi VSE súlyemelője, aki Sydneyben, élete első olimpiáján a szenzációsnak számító 5. helyen végzett. Edzője: id. Likerecz János. Stark Tibor, Sydney 8. helyezett tatabányai FOTÓI JUSZTIN TIBOR súlyemelője, edzője: Stark András. A komáro­mi Sidi Péter tanulmányi vizsgája miatt nem volt ott az ünnepségen, ő az olimpián a 12. volt, edzője: Kisvárdai István. Paralimpikonok: Puxler Józsefné (Tatabánya, edző: ■ Kenderes Gábor), Hevesi Mónika (Esztergom-Kertváros, e: Felletár György), Varga Margit (Esztergom, e: Schiller-Kertész Judit), Ponyori Sándor (Tatabánya, e: Hoffer József és Vadász Tamásné). Harmatit János (Dorog, e: Felletár György). Orsós Sándor (Tatabánya, e: Páni Gábor), Stirczer József (Tatabánya, e: Gráczer József). Jónak értékelték megyénk diáksportját Az anyagiak is döntő szerepet játszanak a további fejlődésben Tegnap a megyei közgyűlés napirendi pontjaként tárgyal­ták a diáksport helyzetét. Basky Péter megyei sportigazga­tó mélyrehatóan értékelte a mai országos helyzetet, de ki­merítően elemezte a megye diáksportmozgalmát is. A me­gyei közgyűlés egyhangúlag elfogadta a sportigazgató be­számolóját. Alábbiakban az abból elhangzottakból idé­zünk a teljesség igénye nélkül. Tatabánya- Országosan, de Komárom-Esz- tergom megyében is aggasztó a helyzet, aminek okait a követke­zőkben látjuk - kezdte Basky Pé­ter. - Az alsó tagozatos testneve­lés szakmailag nem áll biztos ala­pokon. A testnevelési órákat csak nagyon kevés intézményben ta­nítja szakos tanár, az órák nagy részében más tantárgyak kerül­nek előtérbe. Nagyon kevés isko­lában sikerült a heti 3 testneve­lésórát megtartani, pedig bizo­nyított tény, hogy a testi fejlődés lányoknál 14,5 év, fiúknál 16 éves korban befejeződik. Az ezt követő egy-két évben még stag­nál, majd fokozatosan visszaesés következik be. 1986 óta, a Magyar Diáksport Szövetség megalakulásától folya­matosan előkelő helyet és szere­pet kap a megye sportéletében a diáksport. Az eltelt időszak alatt jól működő kapcsolatrendszer épült ki az iskolákkal, diáksport­szeiVezetekkel, önkormányzatok- kalyiskolafenntartókkal. Tény azonban az is, hogy az elmúlt években bizonyos fajta stagnálás figyelhető meg az ország vala­mennyi szervezeti egységében, amelynek oka anyagi jellegű. A korábban koncentrált pénzeszkö­zök már nem állnak rendelke­zésére a magyar diáksportnak. Kézilabda A kézilabda az egyik legsikere­sebb csapatsportágak közé tarto­zik Magyarországon és nemzet­közi szinten egyaránt. Az évek óta tartó drasztikus létszámcsök­kenés azonban nem ezt mutatja. Míg 2-3 évvel ezelőtt nyolc-tíz- csapatos bajnokságot tudott szervezni a megyei diáksportta­nács, úgy mára nemegyszer két- három gárdával kell nekivágni az adott tanévnek. A sportág után­pótlásbázisa egyre szűkül. Ma már csak olyan iskolákban folyik megfelelő szakmai munka, ame­Diákolimpiai országos döntőkben elért megyebeli eredmények 2000-ben Atlétika, I. kcs.: 1. Hegedűs Mátyás (Tata) egyéni összetett­ben. IV. kcs.: 4. fiú gerelyhajítás - ügyességi csb, Eötvös Jó­zsef Gimnázium, Tata. 4. Leány súlylökés - ügyességi csb, Eötvös József Gimnázium, Tata. III. kcs.: 1. Turcsányi János (Esztergom, mezei futóverseny). Duatlon, I. kcs.: 1. Szalay Szandra (Tatabánya). 1. hely csa­patban is (Szalay Szandra, Mihalek Zsófia, Tóth Zsófia). III. kcs.: 6. a megye csapata (Turcsányi János, Csüvös Gergely, Németh Tamás). IV-V. kcs.: 4. Bakonyi Fruzsina, 3. csapat (Bakonyi Fruzsina, Kovács Kata, Gaál Annamária), 5. csapat (Rendes Csaba, Mikonya Nándor, Dudás Tamás). Kerékpár, III. kcs.: 1. Rábai Norman. Kézilabda, II. kcs.: 7. fiú: Kodály Zoltán Ált. Isk., Ta­tabánya. 5. leány: Dózsa Gy. Ált. Isk. Tatabánya. III. kcs.: 6. fiú: Kodály Zoltán Ált. Isk., Tatabánya. 4. leány: Dózsa Gy. Ált. Isk. Tatabánya. lyek rendelkeznek egyesületi háttérrel. Röplabda Általános iskolai szinten Tatabá­nyán és Dorogon, a középiskolák közül Tatabányán, Esztergom­ban foglalkoznak a röplabda ok­tatásával. Sajnos, évről évre csökken a bajnokságokra nevező csapatok száma mindkét nem­ben. Míg a tatabányai Vértes Vo­lán csapata extra ligás volt, az utánpótlás-nevelés is több figyel­met kapott. Két iskolát kell név szerint is kiemelnünk: a lányok­nál a tatabányai Bárdos László Gimnáziumot, a fiúknál a Bánki Donát Ipari Szakközépiskolát. Kosárlabda Az utóbbi években az egyik leg­többet fejlődő csapatsportág a kosárlabda lett Magyarországon. Megyénkben minden korosztály­ban évről évre növekvő csapat­számmal indulnak a bajnoksá­gok. A kosárlabda a középisko­lákban lényegesen népszerűbb, mint az általános iskolákban. Labdarúgás A labdarúgás mind országos, mind pedig megyei szinten a leg­népszerűbb diákolimpiái sport­ág. Megyénkben szinte vala­mennyi általános és középiskolá­ban jelen van. Minden korosz­tályban jelentős számú csapat részvételével folynak a bajnoksá­gok kis- és nagypályán egyaránt. Atlétika A sportág megújulása érdekében az Ifjúsági- és Sportminisztérium 1999-ben létrehozta a Nemzeti Atlétikai Programot. Az elképze­lés lényege, hogy megyeszerte úgynevezett NAP-iskolákat jelöl­nek ki, amelyek egy jól szerve­zett versenyrendszerben az adott tanévben több alkalommal mérik össze tudásukat. A 2000/2001-es Basky Péter: Több testnevelésóra kell tanévben a diákolimpiái verse­nyek beleolvadtak a Nemzeti At­létikai Programba. Ennek követ­keztében úgy megyei, mint or­szágos szinten emelkedett a ver­senyző tanulók száma. Utánpótlás-nevelés Az utánpóüás-nevelés területén a fiataloknak olyan támogatást kell kapniuk a sportági szövetsége­ken, a sportigazgatóságon keresz­tül is, hogy tevékenységüket eb­ben a megyében tudják folytatni, feltételrendszerük javuljon, s elis­merésük se maradjon el - véleke­dik Basky Péter. A jelenlegi ver­senyrendszer zökkenőmentes le­bonyolítása érdekében feltétlenül újabb anyagi források beállítása szükséges, hiszen az 1200 forin­tos, kötött normatív állami támo­gatás megjelenésével várhatóan a versenyeken induló csapatok és versenyzők száma növekedni fog. A megyei sportigazgatóság mot­tója, hogy a sportban csak ösz- szefogással, közös erővel érhető el eredmény, előrelépés, siker. _______ PÉNTEK SÁNDOR B uzánszkyék karácsonya Tegnap ismét találkoztak egy­mással a magyar labdarúgás le­gendás játékosai, szakvezetői. A válogatottak klubjának karácso­nyi ünnepségén százharmincán vettek részt. Elfogadta a meghívást Kalocsai Géza, a legidő­sebb válogatott játékos, de ott volt az össze­jövetelen az Aranycsa­patból az egykoron Do­rogon és Tatabányán is futballozó Grosics Gyula és a dorogi Buzánszky Jenő is. Több nagy magyar labdarúgó­generáció kiválóságai jöttek össze e napon. Bozóky Imre, az MLSZ elnöke köszöntőjében kiemelte: a válo­gatottak klubjának megalakulása is azt mutatja, hogy hosszú idő után újra egységes a magyar fut­balltársadalom, a szövetség nyu­godt légkörben, zavartalanul tud dolgozni. Szakács Imre, az Ifjúsági és Sportminisztérium poli­tikai államtitkára azt mondta, hogy a búcsúzó esztendő végre nem a botrányokról, hanem a játékról és a válogatott jó eredményeiről szólt. Az ál­lamtitkár hangsúlyozta, hogy mindenki összefogására szükség lesz a nagy cél megvalósításához, vagyis a 2008-as Európa-bajnokság magyarországi megrendezéséhez. Izsó Katalin aranyérmes Tapolca/Tata Tapolcán jó mezőny gyűlt egybe az újonc leány párbajtőrverse­nyen. Hét egyesület 29 vívója küz­dött a helyezésekért, köz­tük a tatai Mirelta VSE sportolói. Nagyszerűen szerepeltek megyénk te­hetségei, Izsó Kataün az el­ső, Phlsztán Zsófia pedig a negyedik helyen végzett. Mind a két versenyző remekül vívott, Kati a döntőben vereüenül nyerte meg a versenyt, Zsófi 2 ve­reséggel a negyedik helyen vég­zett. Jellemző a nagy harcra, hogy a második, harmadik és ne­gyedik helyezettek között csak a tusarány döntött. Az újonc fiúknál kilenc egye­sület 36 párbajtőrözője próbált szerencsét. A tataiak eredmé­nyei: 4. Horváthy Bence, 9. Dankó Ákos. Horváthy Bence végig harcban volt a végső győ­zelemért, de az utolsó két mérkőzését elveszítette, így a 4. helyen végzett. Dankó Ákos nagyon nehéz cso­portból jutott be a döntőbe, és ott már igen fáradtan vívva a 9. lett. A tatai fiatalok edzői: Plásztán Attila, Hegedűs Ferenc és Szikrai István. ■ A Ká-Té Bt.-é a Mikulás Kupa Óriási sikerrel, 30 csapat részvé­telével rendezték meg a már ha­gyományos Mikulás:napi teke­csapatversenyt. Örvendetes, hogy ezúttal a megye több hely­ségéből neveztek a viadalra. A Tatabányai Városi Tekecsarnok­ban több mint 120-an gu­rítottak, és általában jó eredmények születtek. A rendező Golyó Bár üze­meltetője, Petricsek Józsefné kiemelte, hogy ilyen jó hangulatú, szín­vonalas versenyekre van szükség manapság. A lelkes közönség gyakran nyílt színi tapssal hono­rálta a tekések igyekezetét. A Mikulás Kupa végeredmé­nye: 1. Ká-Té Bt. 960,2. Water Kft. 954,3. Vértes Volán A. 948,4. Dó­zsa 946, 5. MISZ 919, MEGA I. 911, 7. Golyó Bár 911, 8. Kovács Bt. 910, 9. Mány A. 900, 10. Fröccs 899, 11. Szent Borbála Kórház 885,12. Bábolna 884, 13. ASG 883, 14. Suzuki-Nagy 882, 15. Dorog Korall-Gyöngy Bt. 878, 16. Vértes Volán B. 875,17. Dózsa II. 860, 18. Nyergesújfalu 858, 19. Dorog Dűli Decor 848,20. Mány B. 848,21. Bábolna B.A.A. 841, 22. Vértes Petrol 837,23. Dorog KACS Bt. 826, 24. UPC Tatabánya 821, 25. Erőmű Bútor 820, 26. Törek­vők 784,27. Bűvös Hatos 783, 28. Öregfiúk 773, 29. MEGA II. 753, 30. Tekétlenek 699 fa. ■ Megkerültek Weller medáljai Három nap késéssel csütörtökön megérkeztek Ronny Weller elve­szettnek hitt bőröndjei, bennük a nehézsúlyú német súlyemelő olimpiai érmei. Weller egy film­szereppel kapcsolatos szerződés részleteinek megbeszélése miatt utazott el Los Angelesbe, de a visszaúton elvesztek a szöuli (1988, bronz), barcelonai (1992, arany), atlantai (1996, ezüst) és sydneyi (2000, ezüst) érmeit is tartalmazó csomagjai. Aüzen- egyszeres világbajnok érthetően boldogan vette át a koffereket a frankfurti vámtisztviselőktől. Weller egyébként mindig magá­val viszi a féltett kincsként kezelt medálokat, ha hosszabb időre el- hagyja otthonát. ____________■ V ízilabdagála a Komjádiban Ma délelőtt 9 órakor a serdülők meccseivel kezdődik egész napos vízilabdagála a Komjádi- uszodában. 17.30-kor a női válo­gatott mérkőzik egy vegyes csa­pattal, majd 21 órakor kezdődik a sydneyi aranycsapat derbije a Nis-Naftagas Becej ellen. ■ Hét végi sportműsor SZOMBAT LabdarúgAs: Tata városi terem­labdarúgó-bajnokság, A-csoport: 13.00 Zsigmond Borozó - Pocak SE, 14.00 ÁRT-6 - Vasért, 15.00 GoldFilter - Naszályi Építő, 16.00 FTK Logisztika - KS Fémszer, 17.00 Güntner - Kutyaütők, 18.00 Angyalok - 1 FC Weistar. Röplabda: ifjúsági országos bajnoki döntő, 9.00 órától a hely­osztók és döntő mérkőzések, Ta­tabányai Városi Sportcsarnok Kosárlabda: Kenguruk Tata- Tatabánya Karácsony* Kupája, serdülők 9.00 óra, kadettek 10.00 órától. KOMÁROM­ESZTERG0M MEGYEI MÓRA A ^/MTESZ tagja • • #•< Az újság a # panda szerkesztőségi rendszerrel készült. Komárom-Esztergom megyei közéleti napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Főszerkesztő: DR. SZTRAPAK FERENC. Felelős szerkesztők: MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY. Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Kiadóvezető: E. NAGY LAJOS. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Szerkesztőségi telefon: (34)514-010, fax: 514-011, e-mail: szerk.kom@axels.hu — Ügyeleti telefon: (34)514-013. Esztergomi szerkesztőség: 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. Tel.: (33)414-068, Fax.: 414-168. Kiadói telefon: (34)514-000, fax: 514-001. Hirdetési iroda: Tatabánya V., Fő tér 4. földszint. Hirdetési vezető: BARSI SZABOLCS. Telefon: 34/514-020, fax: 514-021. Terjeszti: a kiadó. Terjesztésvezető: TÍMÁR JÁNOS. Terjesztési telefon: 514-031, fax: 514-033. Árusítja a RÁBAHÍR RT. Előfizethető a kiadó terjesztési részlegénél (2800 Tatabánya, Főtéré.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB Tatabánya 10400913-09117330-70070000 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. 2000. évi előfizetési díj egy hónapra 845 Ft, negyedévre 2535 Ft, fél évre 5070 Ft, egy évre 10 140 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Lapnyomda: COFINEC Szilády Nyomda Kft. - Kecskemét, Mindszenty krt. 63. Felelős vezető: Boros Gábor ügyvezető igazgató. ISSN 1416-8650. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon részt vevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Axel Springer-Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megren­delését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom