24 óra, 2000. december (11. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-01 / 281. szám

2. OLDAL - 24 ÓRA MEGYEI 2000. December 1., péntek A Ma « HOLNAP HÍREI Irinyi-kémiaverseny Nyergesújfalu. Az Irinyi-iskola hagyományos kémiaversenyé­nek gyakorlati fordulóját ma dél­előtt rendezik az intézmény la­boratóriumában. Az eredmény- hirdetés várhatóan két órakor lesz a művelődési házban. Házaspár válaszol Esztergom. A Babits Mihály Könyvtár beszélgetősorozatá­ban ma 17 órától ZacharAnna tanár, színháztörténész és férje, Pifkó Péter levéltáros, helytörté­nész lesz a vendég. Néptáncos vigasság Komárom. András-napi vigassá­got rendez ma 19 órától a Cso­konai Művelődési Központban a Garabonciás Táncegyüttes. Be­mutatót tart a művészi közös­ség minden korosztálya, közben pedig dunántúli, széki- és mold­vai táncokat tanulhatnak az ér­deklődők a Pentaton zenekar, az Egressy Béni Művészeti Isko­la népzene és néptánc tagozato­sai, valamint a Cserszömörce zenekar közreműködésével. Átadják a zászlót Tokodaltáró. A falunak adomá­nyozott millenniumi emlékzász­lót a holnap 10 órai szentmise ke­retében adja át Tátimé dr. Menczel Zsuzsanna, a megyei közigazgatási hivatal vezetője a Szent Borbála-templomban. 13 órakor a Bányász Művelődési Házban megnyitják Dittler Fe­renc, a tokodaltárói bányatelep tervező-építészének életmű-kiállí­tását, majd átadják a Tokodaltáró Községért elismeréseket. Siet a Mikulás Tatabánya. A mozgáskorlátozot­tak megyei egyesületének Bé­kesség Klubja holnap 15 órától klubfoglalkozást tart az egyesü­let székházában (Madách í. u. 7-9.). Mikulás-napi meglepetés­sel várják a klubtagokat. Mocsa. Az Együtt-egymásért Klub holnap 16 órától Mikulás­napi ünnepséget rendez a moc- sai polgármesteri hivatal klub- helyiségében. Konc (z) ért Tatabánya. Koncz Zsuzsa kon­certjén tapsolhat a közönség szombaton este a Közművelő­dés Házában. A rendezvény 19 órakor kezdődik. Kiállítás nyílik Tatabánya. Sz. Győrfy Klára fes­tőművész gyűjteményes kiállítá­sát tekinthetik meg a képzőmű­vészet iránt érdeklődők szom­battól a Tatabánya Múzeumban. A délután négy órakor tartandó megnyitón az alkotót és munkáit Bencsik János polgármester ajánlja a jelenlévők figyelmébe. Adventi hangverseny Tatabánya. A Bánhidai Fúvósok Adventi koncert címmel gazdag programú hangversenyt adnak szombaton délután öt órától a bánhidai római katolikus temp­lomban. Charpentier The Deumától Händel Tűzijáték című zenéjének részletén át Gounod Ave Mariájáig tizen­négy zeneművet szólaltatnak meg, a belépés díjtalan. Ünnepi készülődés Tatabánya. Az adventi készü­lődés jegyében koszorú- és ajándékkészítésre lesz lehető­ség szombaton 15 órától a Ba­golyvárban a bánhidai refor­mátus egyházközség rendezé­sében. Utána 18 órától táncház j következik a Tatabányai Bá­nyász Táncegyüttes közremű­ködésével. ■ KÖRKÉP Tóth Szilvia laboratóriumi vezető az aszfalt tömörségét ellenőriz izotópos készülékével fotói jusztin Javítják az utat Tarján A Tatabánya és Eszter­gom közötti meglehető­sen nagy forgalmú úton a rétegvizek miatt egy nagy völgyet átszelő ré­szen megcsúszott a ta­laj, és veszélyessé tette a közlekedést. Az itteni úthelyreállításhoz ha­sonló munkát végeznek Pilisszent-léleken is a Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútke­zelő Kht. által megbízott kivitelező cég szakem­berei - szintén a rétegvi­zek okozta kár nyomán. Örvendetes, hogy a tar­jám útszakaszon később kerékpárutat is kívánnak építeni. A nap portréja: Varga Istvánné Könyvet írt a sziklatemplomról Elfogulatlanul is csak elragadtatva szólhat bárki arról az asszonyról, aki sokoldalúságával, kitartásával, különleges­ségeivel és számtalan jó tulajdonságával elbűvöl minden­kit, aki csak egyszer is megfordult otthonában. A Cs. Kiss Ernő fafaragóművész által készített székelykapu mögött ugyanis Varga Istvánné olyan világot teremtett önmagának és családjának, ahol az igazi értékek nem fejezhetők ki anyagiakban. Második könyvének elkészíté­sére azért vállalkozott, mert meg­tudta, hogy az egyedülálló szikla- kápolna történetéről nincs sem­milyen ismertető, s a templom­nak sincs pénze arra, hogy pótol­ja a hiányt. Ő gondolt egyet, s megcsinálta. Időt, energiát nem Tata Egyik legújabb kincse az a könyv, amiben a Magyarok Nagyasszo­nya Sziklatemplomának történe­tét dolgozta fel 84 oldalon át lelki- ismeretes pontossággal, irodalmi élményt nyújtva. Pedig az írás sosem volt ke­nyérkereső foglalkozása, hiszen a nagykanizsai Mező Ferenc Gim­náziumban megszerzett érettségi után a pécsi főiskolán kapott elő­ször oklevelet orosz-ének-zene szakos tanárként. Első munkahe­lye a Zala megyei Eszteregnyén volt, később keszthelyi iskolák­ban tanított. Fogadásból vizsgázott Férjhezmenetele után került a ta­tai Eötvös József Gimnáziumba, mivel közben elvégezte az egye­temet, s jelenleg németet és ide­genforgalmi szakismereteket Arra a kérdésre, hogy mit szeretne elérni az új évezredben, Katalin elmondta: jó len­ne még jobban megtanulni gitározni, job­ban eligazodni a csillagok világában és a madarak életében. Amikor ennél konkré­tabb, földhözragadtabb vágyairól faggat­tam, elárulta, hogy boldog lenne, ha né­hány napot eltölthetne egyszer egy kis ha­lászhajón. Azt ugyanis már korábban elárul­ta, hogy három éve két fiával részt vett egy Tisza-túrán, de - jól eltitkolva - bizony félt a szőkének mondott folyó hullámain evez­ni. Ez mégsem rettenti el, ugyanis mindig befejezi, amibe egyszer belekezd. Névjegy Neve: Varga Istvánné Lánykori neve: Horváth Katalin Édesapja foglalkozása: mozdonyvezető Édesanyja gyerekeinek szentelte életét Négy testvére van Férjével 1980. december 29-én kötött házasságot a keszthelyi Festetich kastély Tükörtermében Gyermekei: István (17) Tamás (13) Hobbija: az úszás, a kerékpározás és a kertészkedés egyaránt oktat az V. évfolyamon. Nagyobbik fiának születése után ugyanis felsőfokú vizsgát tett fo­gadásból a nyelvből, s közben beiratkozott a felnőttek számára meghirdetett idegenforgalmi tan­folyamra is. Mindig jelesre vizs­gázott, pedig társaihoz képest ő nem dolgozott sem a vendéglá­tásban, sem az utazásszervezés területén. Előző könyvét mégis ehhez kapcsolódva készítette el. Címe: Tata - Más szem­mel. Azért írta meg, mert bosz- szantotta, hogy sok hamis adat kering a város műemlékeivel kapcsolatban. Pél­dául az, hogy a ki­látót Fellner Jakab építette, holott csak róla nevez­ték el. Eredetileg egyébként sörét- gyártó üzem volt. sajnált, pénzt viszont a csodával határos módon szerzett. Főleg barátai, ismerősei támogatásával, de legnagyobb részt családjuk zsebét terhelve. Úgy érzi ugyanis, hogy a millenniumi esztendő nagyszerűségéhez ő ezzel járul­hatott hozzá leginkább. Ebből is látszik, hogy másként érez, másként gondolkodik, mint a legtöbb ember. Lélektől lélekig Kiállításokat szervez otthonában, oldott hangulatú baráti beszélge­téseket, vezeti a Szent Márton Ka­marakórust, s többször átúszta már a Balatont, amire különösen büszke. Az ugyanis nem olyan, mint a kerékpározás. Ha elfárad, nem szállhat le a nyeregből, ott tempóznia kell. Vallja, hogy alá­zatosan kell tudomásul venni az elemek törvényét, s akkor na­gyon sok gyönyörűségben lesz részünk. ______________ PALÁSTI PÉTER K órházigazgató kerestetik Karácsony előtt pluszjuttatást kapnak a dolgozók Kisbér A kedd este hét órára össze­hívott rendkívüli testületi ülésen egyetlen téma szere­pelt napirenden: intéz­ményvezetői pályázat kiírá­sa. Dr. Udvardi Erzsébet polgármester a képviselők­nek küldött meghívóban a Batthyány Kázmér Szak­kórház helyzetét jelölte meg témaként, s szóbeli be­vezetőjében ezt röviden fel is vázolta.- Amikor 1996-ban a sebészetet elvitték Kisbérről, már látszottak bizonyos problémák, csakúgy, mint az ország bármely területén a kórházakban - fejtette ki a pol­gármester. - Megnyugtató, hogy anyagi szempontból a Batthyány Kázmér Szakkórház rendben van, adósságai nincsenek, de a belső eladósodás aggasztó. Az utóbbi időkben munkahelyi fe­szültség alakult ki, az emberek fenyegetettséget éreznek, a szak­képzett dolgozók elmennek, or­voshiány is nehezíti a munkát. A jelenlegi intézményvezető­vel, Bagó Andrással egyeztetve úgy ítélte meg a polgármester, hogy miután megbízotti státus­ban van Szabó Zsolt lemondása óta, ez a helyzet hosszabb távon nem tartható fenn. A jó hírek között hallhattuk, hogy a kórház dolgozói még ka­rácsony előtt mintegy egyhavi bérüknek megfelelő egyszeri jut­tatásban részesülnek, ami ösz- szességében csaknem 7 millió fo­rint bruttó összeg, ezen felül megkapják a 13. havi bérüket is. Ezen pénzek juttatása az igazga­tó jogköre, erről a polgármester csak tájékoztatta a testületet. Az intézményvezetői pályázat kiírása és elbírálása viszont az önkormányzat kezében van, s hogy minél hamarabb oldani le­hessen a feszültséget, úgy gon­dolták, a meghirdetés nem tűr halasztást. Kovács István, a gaz­dasági, jogi és műszaki bizottság elnöke egyeben módosítást java­solt, nevezetesen azt, hogy szere­peljen a követelmények között ötéves szakmai gyakorlat. Egyéb módosító indítvány nem érke­zett, a jelen lévő képviselők az előterjesztést egyhangúan elfo­gadták. Dr. Udvardi Erzsébet polgár- mester még annyit tett hozzá a határozathoz, miután a teremben szép számmal gyűltek össze a kórház dolgozói, hogy az elkö­vetkező hetek lehetőséget adnak mind a szakszervezetnek, mind a dolgozóknak a problémák meg­beszélésére, hiszen közösen kell tenniük valamit az alacsony bé­rek javításáért, az elvándorlás megállításáért. Lapunk munkatársának a pol­gármester asszony még azt is hangsúlyozta, azért volt szükség tavasszal a kórház szakmai prog­ramjának elfogadására, hogy a pályázók azzal is tudjanak szá­molni. -WÉR­KEGYELETI EMLÉKMŰ TATABÁNYÁN - Az Újtelepi temetőben la­kossági kezdeményezésre állította az önkormányzat azt a kegyeleti emlékművet, amely a II. világháború tatabányai áldozataira emlékez­tet. A bánhidai és felsőgallai háborús hősök előtt tisztelgő emlékmű mellett azért volt szükség az újra is, mert még mindig vannak hozzá­tartozók, akiknek nincs hol emlékezni szeretteikre. A márványtábla 49, a háborúban elesett áldozat nevét őrzi. fotó: kiss t. József McDonald’s: jótékonysági nap A súlyosan sérült gyermekeket támogatják Tatabánya A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány és a McDonald’s az idén nyolcadik alkalommal rendezi meg szombaton jótékonysági napját, a McHappy Day-t. A hálózat összes ét­termében - köztük a Tatabányán, a Szanatórium úton lévőben - a súlyo­san beteg gyermekeket is támogatják a betérők. Az önzetlen akció célja, hogy az 1999 szeptemberében, a fővárosban megnyitott Ronald McDonald Házat tovább bővítsék. Az intézmény azok­nak a szülőknek ad otthont, akiknek beteg gyermekeik a közelben vannak kórházi kezelésen. Egy év alatt me­gyénkből is 16 család volt az otthon lakója. Jelenleg hét család részesül a kedvezményben, ám az otthont to­vábbi 14 hellyel szeretnék bővíteni. A jótékonysági napot neves mű­vészek, sportolók, közéleti emberek támogatják. Személyesen adják át a Big Mac-szendvicseket, vagy rábe­szélik a vendégeket, hogy azt fo­gyasszanak. Minden szendvics árá­ból 200-200 forinttal a Ronald Mc Donald Ház bővítéséhez járulnak hozzá. A rendezvényt lapunk, a 24 Óra is támogatja. A szombati programra - bár a lista még nem teljes - az alábbi, ismert személyiségek jelezték részvételüket: 9 óra: Bársony László alpolgármester, 11 óra: Gengeliczky László faműves, Szikrainé Szakács Zsuzsanna műsor­vezető (Tatai Városi TV), Papp Károly alpolgármester, 13 óra: Gusztafik Ti­bor műsorvezető (Radír Rádió), 16 óra: Földi Imre olimpiai bajnok, Földi Csilla és Stark Tibor Európa-bajnok súlyemelő. ___________________■ K oncert segítheti az oltárfelújítást Környe. Szombaton 16 órától ad­venti jótékonysági koncert lesz a római katolikus templomban Tata­bánya Város Fesztivál Fúvószene­kara (karmester Pauer László és Szabó Ferenc), valamint az M. lőrinczy Margit vezette Bárdos La­jos Vegyeskórus közreműködésé­vel. A bevétel az Isten háza orszá­gosan is kiemelkedő barokk kori oltárának restaurálását segítheti. ■ Elmarad a gálaest Tatabánya. Elmarad a Közműve­lődés Házába vasárnap 19 órára meghirdetett, Kalmár Magda operaénekes kezdeményezte jó­tékonysági gálaest, melynek be­vétele a rászoruló tatabányai csa­ládok megsegítésére szolgált vol­na. A jegyek a vásárlás helyén ter­mészetesen visszaválthatók. ■ Testületi ülés - zárt és nyílt fordulókkal Esztergom A város képviselői 16 napi­rendi pont megtárgyalására gyűltek össze csütörtökön. Két közérdeklődésre számí­tó témában lapzártánkig nem tudtak dönteni. Az ülés egyetlen meglepetése a már bejelentett lemondás: dr. Kovács László távozott a pénzügyi bizottság éléről. Úgy tűnik, nemcsak saját munkájukat, hanem a tudó­sítóét is ellehetetlenítik a képviselők. Újfent szétdara­bolt, zárt és nyílt fordulók­kal tűzdelt összejövetelük javarészt személyeskedés­sel telt el. December 14-ére halasz­tották a döntést abban a kér­désben, hogy a Vaszary Kolozs Kórház részére elkü­lönített 18 millió forintot mi­re használhatják fel az intéz­mény vezetői. Dr. Osvai László, kórházi tanácsnok emellett még a kórház visszavétele körüli el­lentmondásokról is szólt, hangsúlyozta, hogy az intéz­mény hatalmas adóssága ép­pen megyei fenntartás alatt gyűlt össze. Sokan várták a Gran Tours Utazási Iroda ügyében ho­zandó döntést: marad-e a ré­gi vezető, ki lesz az új, ki a felelős, stb. Sajnos, döntés itt is csak késő éjszaka szüle­tett, melyről igyekszünk majd beszámolni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom