24 óra, 2000. december (11. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-01 / 281. szám

Játékunkat keresse All. oldalon! Időjárás (m- 9. oldal) A TARTALOMBÓL MEGYEI KÖRKÉP A tatai Varga Istvánná könyvet írt a szikla­templomról 2. oldal ÉLETMÓD Tanácsok hölgyeknek, a támadókkal szemben 10. oldal Mégis Petőfi? Tatabánya A neves antropológus, Kiszely ; István volt a vendég tegnap este Tatabányán, a KPVDSZ Művelő­dési Házban működő Turul Könyvtárban. Világszerte vég­zett őstörténeti kutatásokat, és tapasztalatait több mint tíz könyvben adta közre. Ő foglalta össze a szibériai Petőfi-kutatás történetét is. Ezúttal is megerő­sítette, hisz abban, hogy a bar- guzini sírból Petőfi Sándor csontjai kerültek elő. ________■ K edves Olvasónk! Lapunk árát ebben az évben - egészen mostanáig - változatla­nul tudtuk tartani a jelentős inf­láció és a papírárak növekedése ellenére. Az újságnyomó papír árának robbanásszerű emelke­dése tovább folytatódik, emel­lett 2001-től környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni a papír után - és persze bennünket is érint a szállítással kapcsolatos költségek ugrásszerű emelkedé­se. Ezért a mai naptól áremelés­re kényszerülünk: december 1- jétöl a 24 Óra példányonkénti vásárlási ára 56 Ft-ra emelke­dik. Cserébe igyekszünk az ed­diginél is tartalmasabb, hitele­sebb lapot adni az Ön és vala­mennyi olvasónk kezébe - re­mélve, hogy továbbra is szíve­sen forgatják majd a 24 Órát. A kiadó és a szerkesztőség ■ 2000. December i., péntek ek ________Ára: 56 Ft XI. évfolyam, 28i*szám / El őfizetőknek: 34 Ft '■ ** \ 24 ÓRA KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja *°4f'£srre&G°^ ggppi MR ■ v _ V \ '< Megyei információ A sorozatos üzemanyagár-eme- lések miatt merült fel a disz­konthálózat kiépítésének lehe­tősége. A Magyar Autóklub ezért létrehozott egy társaságot, a Klubpetrol Kft.-t, amely kez­detben a létesítéssel, majd az üzemanyag értékesítésével fog­lalkozik a jövőben. A TESCO üzletlánchálózattal kötött együttműködés értelmében első körben a hipermarketek parkolóiban helyezik el a mobil üzemanyagtöltő állomásokat, ahol a Mól kiskeres­kedelmi áránál literenként 10-15 forinttal olcsób­ban adják majd a 95-ös benzint és a gázolajat. A hálózatot folyamatosan szeretnék bővíteni, ám ehhez az autósok további támogatására is szükségük lesz. A diszkont benzinkutaknál csak azok tankolhatnak, akik befizették vagy ezután fizetik be a pártolótagsági díjat, amely még az idén 1200 forint. Az első tankolásnál kapnak egy matricát, s 2002. év végéig igénybe vehetik a mo­bil töltőállomások szolgáltatását. Eddig a 330 ez­res országos tagságból 40 ezren fizették be a létesítésével kapcsolatban eddig történt - zárta a beszélgetést Müllner Vilmos. ___________- súg ­r------------------------:-----------------------------------­SZOM BATI SZAMUNKBAN LESZ EGY: Színes, ingyenes egészség- és életmódmagazinunkban többek között olvashat arról, hogy:- mi a szív kenyere,- milyen „patikaszerek" lelhetők fel a konyhai fűszertartókban,- milyen természetes erők segítik csemetéink immunrendszerének erősödését,- melyek azok a tápanyagaink, amelyeket a tudomány ásványianyag-rablóknak nevez. Megtudhatja, mi a felnőttek dolga, ha azt szeretnék, hogy gyermekük boldogságban nőjön fel, mit vár az ősztől a népszerű énekes, Koós János és a meteorológus Pártái Lucia. KERESSE SZOMBATI SZÁMUNKBAN A JÓ TANÁCSOT! V____________________________-____________________________/ I fjúsági szervezetek: együtt vagy külön? __________Tatabánya _______ A városban sokkal több fia­talokat segítő, értük tevé­kenykedő szervezet van, mint amennyi a Tatabányai Ifjúsági Kerekasztalt (TIK) alkotja, de tény: valóban kell olyan fórum, amely egyezteti a sokszor párhuza­mos programokat, egyesíti, illetve hatékonyabban kiak­názza az anyagi forrásokat. A többi között a bevezetőben említett kritika is megfogalmazó­dott azon a tegnapi fórumon, ahol felmerült a kerekasztal köré való egységesebb felsorakozás le­hetősége ugyanúgy, mint - mel­lette, alternatívaként - másik ösz- szefogás létrehozása. Bérezned Csaba, a fórum össze­hívásában főszerepet vállaló Bázis Ifjúsági Iroda projektkoordinátora hangoztatta: az első eldöntendő kérdések egyike, hogy politikai pár­tokhoz kötődő ifjúsági szervezetek is csatlakozhassanak-e az összefo­gó ifjúsági fórumhoz. Mint - sok je­len lévő egyetértésével találkozva - fogalmazott, szerinte fontosabb az iskolák, a védőnői, gyer-mekorvosi szolgálat és más, a korosztállyal szoros kapcsolatban lévő szak­mák, intézmények képviselőinek a bevonása. Cserteg István, a TIK-en szin­tén kívül álló Peron Music Tehet­séggondozó és Zeneműkiadó Alapítvány elnöke a többi között arról beszélt, hogy - sok más ha­sonló nagyságú településhez ha­sonlóan - Tatabányán is szükség lenne igazi ifjúsági házra. Tóth Annamária városi diák­polgármester szerint már csak azért is szükség volna egy igazán átfogó ifjúsági fórumra, mert a fi­atalok többnyire nem tudják, hogy egy adott gonddal hova for­dulhatnak, s az összefogó szerve­zet információs szerepet is be­tölthetne. Lukács Zoltán, a Baloldali Ifjú­sági Társulás kezdeményezte Ta­tabányai Ifjúsági Kerekasztal el­nöke azt is elmondta: bár a TIK csak üdvözölni tud minden, az if­júság érdekérvényesítését célzó kezdeményezést, figyelembe kell venni, hogy bármennyi a pályázó, a város rendelkezésre álló pénzke- rete nem nő arányosan. ribáry Három megyei az év vállalkozói között Megyei információ A Vállalkozók és Munkáltatók Or­szágos Szövetsége (VOSZ) - a ha­gyományok szerint - most is ün­nepélyes keretek között adta át az „Év Vállalkozója” díjakat. A VOSZ területi szervezetei az év során ki­emelkedő teljesítményt nyújtó helyi vállalkozásoknak ítélhették oda a megtisztelő címet. A 2000. évben a hazai vállalkozók között három megyebeli is átvehette teg­nap az elismerést: Kovács Károly (Tatabánya) géplakatos kisiparos, egyéni vállalkozó, Lődi Dénes (Kisbér) az SFT Kft. tulajdonosa és Pordán Zsigmond (Tatabánya) a P-Metál Kft. tulajdonosa. (Részletek a 7. oldalon.)» Biztos hozam, biztos ajándék Ha még ebben az esztendőben ABIM AMRO betétszámlát nyit, vagy megemeli a betétösszeget, egy ajándékkal kedveskedünk Önnek! ■ ■ Ünnepi kamat: 10,25%!** Keresse fel bármelyik fiókunkat, vagy hívja a Bankvonalat! ®06 40 444 444 www.abnamro.hu * Ajánlatunk a 2000. november 29. és december 31. között megnyitott vagy megemelt összegű ABN AMRO Lakossági forint betétszámlák esetében érvényes. *A feltüntetett kamat a 2000. novembér 20. és december 31. között nyitott két hónapra lekötött Lakossági forint betétszámla esetében 5 millió forint összegtől érvényes. Egyszeri lekötés esetén az EBKM megegyezik a kamattal. A Bank a kamatvál toztatás jogát fenntartja. A további részleteket, a betetsávokat és az azokhoz tartozó kamatokat az Üzletszabályzat és a Hir­detmény tartalmazza. ABN AMRO Bank Bankfiókjaink: Esztergom, Rákóczi tér 2-4. Tel.: 33/412-544 • Komárom, Klapka György u. 1-3. Duna Áruház Tel.: 34/540-6301 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. Tel.: 34/310-470 GYŐZÖTT A TATABÁNYA - A Lombard FC Tatabánya labdarúgói az elmúlt hetek bizonytalankodásai után győzelemmel hagyták el tegnap a pályát, ahol közepes színvonalú mérkőzésen 3-2-re verték a Deb­recen aárdáiát. Rétiünkön Zsivótzkv fbalral fisveli a labda útiát. (ts-ll. oldal) fotó* kisst. József Benzinárakra hat az autósok összefogása 10-15 forinttal olcsóbb a pártoló tagoknak - Tokodi bázis A székesfehérvári TESCO hipermarket parko­lójában és Tokodon várhatóan még az idén megnyílik a Magyar Autóklub (MÁK) disz- kont-benzinkúthálózatának első tagja. Itt majd csak azok tankolhatnak olcsóbban, akik befizették vagy ezután fizetik be a pártoló tag­sági díjat - erősítette meg Miillner Vilmos, az autóklub észak-dunántúli területi igazgatója. pártoló tagsági díjat. Milliner Vilmos elmondta: januártól ez a díj már 1500 forintra emelkedik, s a matrica érvényessége is korábban jár le. A be­fizetéshez szükséges csekkek a műszaki állomá­sokon szerezhetők be. Müllner Vilmos hangsúlyozta: a pártoló tag nem azonos az autóklubtaggal. A pártolókat az autó­klub kizárólag erre az akcióra gyűjti, s a befize­téseket elkülönített számlán kezeli. Az autóklub tagjai is csak akkor tankolhatnak kedvezménye­sen, ha csatlakoznak a pártolókhoz. Az autósok támogatásával az elkövetkezendő két éven belül csaknem 100 egységből álló háló­zatot szeretne létrehozni hazánkban a Magyar Autóklub, amelyeket a 3 millió liter tárolókapa­citású tokodi logisztikai bázisról lát majd el. Ar­ra törekednek, hogy a megnyitott kutaknál fo­lyamatos legyen az ellátás.- A gazdasági előnyökön túl ez a kezdeménye­zés rámutat az autósok összefogásában rejlő le­hetőségekre is. Úgy ítél­jük meg, } hogy a pia- j con megjele­nő forgalma- j zók eddigi | árpolitikáját már befolyá­solta mindaz, ami a disz- ' kont kutak

Next

/
Oldalképek
Tartalom