24 óra, 2000. november (11. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-02 / 256. szám

2000. November 2., csütörtök MEGYEI 24 ÓRA - 3. OLDAL KORKÉP Trawpax Ma megyénkben Tatabánya belterületén (nappal: Dózsa Gy. út, Bánki Donát-szakkö- zépiskola, Táncsics M. út, Fő út, Baross G. út kereszteződése, Köztársaság út, 1-es sz. főút, Mésztelep, éjjel: OMV benzin­kút, Dózsa út, Köztársaság út, Kömye, Tatai út), Oroszlány, Dorog, Bábolna területe, Tatán a Vértesszőlősi út, Baji út, Ady út, Új út, Kakas útnál, vala­mint délelőtt az Ml-es autópá­lya 43-as km-szelvény „B" olda­lán, délután a 62-es km-szel­vény „A” oldalán számíthatnak az autósok traffipaxos gépjár­mű-ellenőrzésre. m SZIRÉNAHANG Repetáztak Dág/Úny. A két község határá­ban egy víkendházat pécéztekki a bűnözők kedden éjszaka. Ki­bontották a tetőt, és gázpalacko­kat vittek magukkal. Tegnap visszatértek a tetthelyre. Ezúttal az ajtót törték be, hogy maguk­hoz vehessék a házban hagyott élelmiszert, kávét és fűszereket. A kár hatvanezer forint. Esztergom. A Suzuki Rt. biz­tonsági őre jelentette be, hogy egy férfi betelefonált a gyárba, mondván, hogy ott bombát he­lyezett el. A csarnokot kiürítet­ték, bombát nem találtak. A tele­fonálás néhány óra múlva meg­ismétlődött, de szerencsére má­sodjára sem bukkantak robba­nószerkezetre. Megbundázta... Tatabánya. A hengerzárat törte fel az a bűnöző, aki a Fő tér 11. szám alatt hatolt be az egyik la­kásba. A tolvaj magával vitt arany ékszert, parfümöket, vala­mint egy bundát. Égő határ Megyei információ. Az esőt meg­előző időszak ismét próbára tet­te a tűzoltókat megyeszerte. Kedden délután az Ml-es autó­pálya mentén nyolc hektáron lángolt a kukoricatarló, amit a komáromiak oltottak el. Bajna és Nagysáp között négy hektáron ugyancsak a kukoricás égett. Itt veszélyesebb volt a helyzet, mert a lángok az erdő szélébe is belekaptak. Ezért az esztergomi, nyergesi hivatásosok és a bajnai önkéntesek is részt vettek a mentésben. Piliscsév és Kesztölc között nyolc hektáron égett a ná­das. Tatabányán, a sportpálya mögött egy hektáron lángolt a bozót és az avar. Süttőn a pince­soron ugyancsak az avar fogott lángot, és egy fa is leégett. * * * Információinkat a rendőrségtől és a tűzoltóságtól kaptuk a leg- frissebb adatok alapján. tiYoob CSOLNOKI EMLÉKTÁBLÁT KOSZORUZTAK - Az ország utolsó munkatábora - melyben főként poli­tikai elítélteket dolgoztattak - Csolnokon működött 1956. október 31-éig. 1992 óta minden évben meg­emlékeznek erről a Politikai Elítéltek Közössége szervezésével az egykor ott raboskodott bajtársak. Az idei ünnep érdekessége volt, hogy az egykori elítéltek által készített nemzetiszínű és azóta megőrzött lo­bogót ünnepélyes keretek között adták át a csolnoki ifjúság képviselőinek - további megőrzésre. Képün- kön: koszorúznak az egykori elítéltek. _____________________________________fotó; kiss t. József K étezermilliárd kellene a régiós tervek megvalósítására A Közép-Dunántúli Régió Stratégiai Prog­ramjáról, összközlekedési koncepciókról, a SAPARD-program aktualitásairól rendeztek tájékoztató fórumot Kisbéren a régió kistér­ségi vezetői, megbízottai és menedzserei számára október 31-én a városházán. Kisbér Vagy száz oldalt kitesz az a három füzet, ame­lyet a résztvevőknek szántak, de kicsit elszá­molták magukat a szervezők, mert nem jutott mindenkinek. A rendezvény szervezője a Kö­zép-Dunántúli Regionális Fejlesz­tési Ügynökség, a levezető elnöki tisztség Klupács András ácsteszéri polgármesterre hárult, aki a Kö­zép-Dunántúli Regionális Egyez­tetési Fórum elnöke. A vendéglátó város nevében dr. Udvardi Erzsé­bet polgármester köszöntötte a ta­nácskozás résztvevőit. Szász And­rás programmenedzser a régió stratégiai programjainak egyezte­tési változatából ismertetett cím­szavakat. Nyolc nagy témakör a gazdaságfejlesztéstől a források biztosításáig. Ha mindenre jutna, kétezermilliárd forintot igényelne a program, a végrehajtáshoz pe­dig két évtizeddel számolnak. Ahogy az előadó fogalmazott, most következik a program társa­dalmasítása. A tárcákkal az év végéig egyeztet­nek, a jövő év közepére konkretizálódik, meny­nyi lesz a keret. A legrosszabb esetben a felére csökken, de elképzelhető, hogy 1200-1300 mil­liárd körül megáll. Heinrich Péter, az ügynökség ügyvezetője rész­ben az összközlekedési hálózatfejlesztési kon­cepciót ismertette a repülőterektől a kikötőkig, beleértve a Mária Valéria híd megkezdett építé­sét. Külön foglalkozott az M8 autópálya várható terület- és gazdaságfejlesztő hatásairól, arról a közútfejlesztési programról, amely a régió észak-déli tengelyét illeti. Szendrőné dr. Font Erzsébet, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes főosz­tálya nevében a SAPARD-program aktualitásai­ról szólt. Ennek az előkészítéseként az ország 200 kistérségétől várták a helyi fejlesztési el­képzeléseket, mert mint hangsúlyozta, nem az ország, a régió kap támogatást az Európai Unió­tól, hanem a pályázó. A SAPARD-hivatal, amely kapocs Brüsszel és az FVM között, már felállt Budapesten, működik, a döntések tehát nem Brüsszelben születnek, így várhatóan gyorsabb is lesz az ügyintézés. Megnyugtatóig közölte, a 2000. évi támogatások nem vesztek el, 2001- től lehívhatók lesznek. ■ wér ­VÉLEMÉNY Wér Vilmos A fejlődés gátjai Kárba veszett hónapok munkája, tudósítottuk olvasóinkat, amikor a kisbéri testületi ülés egyik napirendi pontjában tárgyalt témát is­mertettük. Az ügy lényegében évek óta húzódik, de a mostani vál­tozatnak hét hónappal ezelőtt veselkedtek neki. Az ASB betegszállító vállalkozás - német háttérrel - átvállalná az Őszi Napfény Idősek Otthonát. Az ötlet sokaknak tetszett, hi­szen az önkormányzat büdzséje ugyancsak szűkre szabott, sok mindenre kellene forint, de nem jut. Ebben a helyzetben jobb he­lyeken örülnének a hasonló ajánlatnak, ami mögött nem annyira üzlet, sokkal inkább segítő szándék húzódik meg. A kicsinyes, szűklátókörű hivatalnok avagy önkormányzati képviselő pedig azt firtatja; mi ebből a németek haszna? És mi lesz, ha a végkielégítés­re a dolgozók mégiscsak igényt tartanak? Mert az, ugye, durván bruttó tízmillió forint. Valahol itt lehet az eb elhantolva, hiszen ami tavasszal megindult, az most megrekedt. Első lépésként ugyanis az alapellátást leválasztották az Őszi Napfény Egyesített Szociális In­tézményről, ami Kisbéren talán egyedüliként működött európai modellhez hasonlóan. Ak­koriban az indoklásban a Furcsa, mintha majdani privatizáció sze­mindent az utolsó pillanatban ^k^éíek? öÍkoí­tárgyalnának Kisbéren mányzati képviselők, hi­vatalnokok. Furcsa, mintha mindent az utolsó pillanatban tárgyalnának Kisbéren. Vagy valamilyen pá­lyázatnak jár le a beadási határideje, vagy a jelentési kötelezettség terminusa fenyeget. És abban a bizonyos utolsó pillanatban felme­rülnek újabb és újabb aggályok. Lehetne nevesíteni, ki az, aki há- romszor-négyszer elismétli ugyanazt, nem érti, ami napnál világo­sabb, de ennek nincs értelme. A fölösleges aggályok viszont a fej­lődés gátjai. Például: az Őszi Napfény Idősek Otthonával kapcsola­tos, hogy a privatizációt követően a németek európai színvonalat teremtettek volna, de az itteni döntésnek a következményeként marad a szardíniás doboz. Azt is rebesgetik, hogy öt hónapja egy fillért sem kaptak az állami normatívából, ez pedig azt jelenti, hogy az önkormányzat százötven idős embert rövidít meg. A döntéssel, a privatizáció meghiúsításával pedig konzerválja a rossz állapotot. No de, mi lesz, ha a közigazgatási hivatal előírta kötelezettsége­ket számon kérik? Annak is közeledik a határideje. Gazdasorok Szent András havában Mindenszentek és a halottak napja után novemberben az első jeles nap Imre. Szent Imre herceg, István ki­rály fia a magyar ifjúság védő­szentje. Imre-naphoz fűződik az utolsó szüreti munkák befe­jezése, a dércsípte szőlő betaka­rítása, a torma és a zeller felsze­dése. Déltájban, ha száraz az idő, nyissuk ki a tárlópincék aj­taját, ablakát, szellőzőnyílását, hogy a levegő alaposan átjárja a rakteret. Jön a zimankó és vele Márton napja. Szent Márton Szombathe­lyen született. Testőrtiszt volt, de megtért, s remete lett, majd Tours püspökévé választották Franciaországban. A katonák, a molnárok és a kádárok védő­szentjeként tiszteljük. Szent Márton napja volt hajda­nán a cselédfogadás, a legeltetés, a gazdasági év befejezésének ha­tárideje. Ekkor kóstolják meg a kiforrt, egyszer már lefejtett és derített újbort. A jeles napok sorában ezt kö­vetően Árpád-házi Szent Erzsé­betet, a szegények és szenvedők pártfogóját ünnepeljük. Itt van azután Szent Cecília, a zenészek és hangszerkészítők védőszentje. Alexandriai Katalin vértanú pe­dig a teológusok, a filozófusok, az ügyvédek, a tanárok, a könyv­tárak és a nyomdászok védő­szentje. A szájhagyomány szerint, ha Katalin kopog, a karácsony to­csog. Ilyenkor szedjük fel a muskátlitöveket. A marháknak szecskát, jó héjas burgonyát és répát adjunk, a baromfiudvarban pedig szemestakarmány-keveré- ket szórjunk bőségesen szárnyas állatainknak. A gödrökben (priz­mákban) lerakott zöldséget borít­suk be szalmával és földdel, hogy védjük a fagy ellen. Tele fontos tanácsok Ha az ügyfél nem fizet Kellemetlen, ám időnként előfordul, hogy az ügyfél nem fizet. Ilyenkor a Matáv úgynevezett „díjtartozási” folyamatot indít el. Az eredménytelen fizetési fel­szólítás után 30 nappal a Matáv a szerződést 15 napos határidővel felmondhatja, és az előfizető kimenő hívásait korlá­tozhatja, ha a tartozás összege eléri a 30 ezer (egyéni előfizető esetében), illetve a 90 ezer (üz­leti előfizető esetében) forintot. A korlátozás mindaddig fenn­tartható, amíg az előfizető nem fizeti ki tartozását. A segélyhívó számokat természetesen ilyen­kor is lehet hívni. A havi előfizetési díj függet­len a forgalomtól, ezért az a korlátozás idején is fizetendő. Az előfizetői szerződés ak­kor szűnik meg, ha a szolgálta­tó felmondását az előfizetőnek kézbesítették, és az ügyfél a tar­tozását a 15 napos felmondási idő alatt sem rendezte. Ha az előfizető hibájából - a díjfizetés elmulasztása miatt - mondja fel a szolgáltató a szerződést, a be­lépési díjat nem kell visszafizet­nie, és az ügyfél újabb igényét egy éven belül elutasíthatja. 25020 Millió az egészségügynek Forgótőke-visszapótlás miatt a TÁKISZ felé 3 és fél millió forint befizetési kötelezettsé­ge áll fenn a Bábolnai Egészségügyi Köz­pontnak. Ezt saját erőből nem tudják tel­jesíteni, ezért a tartozás finanszírozására tá­mogatást kértek az önkormányzattól. A kép­viselők úgy döntöttek, hogy az általános tar­talék terhére egymillió forintot adnak. Egy­ben javasolták, hogy keressék meg a Bábol­na Égészségügyéért Alapítványt és a volt társközségeket, Bánát és Tárkányt további támogatás céljából. A pénzügyi lehetőségek függvényében nem zárkóztak el további se­gítségtől sem. Költségvetési többlet Az idei költségvetés háromnegyedévi telje­sítését vizsgálva a képviselők megállapítot­ták, hogy nem állnak rosszul. Van többlet- bevétel, mely elsősorban telekértékesítés­ből származik. Ezzel szemben a tervezett adóbevételeknél lemaradás tapasztalható. A felújítási és beruházási feladatok na­Bábolnai hírek gyobb része már teljesült. A többletbevéte­lek függvénye, mit is tudnak még megvaló­sítani az idén. Döntöttek a számlavezetőről Két pénzintézet kereste meg az önkormány­zatot árajánlatával. A képviselő-testület dön­tése nyomán a korábbi számlavezetőt, az OTP-bankot választották. Ezzel egyidejűleg azt is elhatározták, hogy ebben a cildusban is­mételten nem akarnak számlavezetési kérdé­sekkel foglalkozni. Pénz orgonára A bábolnai katolikus templom orgonájának felújítására a testület százezer forintot szava­zott meg. Az eddigi értesülések szerint ezzel az összeggel a szükséges csaknem egymillió forintnak a fele van meg. Átalakuló tűzoltók Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlé­sén úgy döntöttek, hogy kezdeményezik köztestületté alakulá­sukat, melyhez az ön- kormányzat segítségét kérték. A határozatban a képviselők megfogal­mazták: egyetértenek a kéréssel. A szüksé­ges teendők lebonyolí­tásával megbízták a polgármester asszonyt. E döntés azért fontos, hogy a tűzoltók meg­kaphassák működési területként Bábolnát, beleértve a részvénytársaságot és a telepü­lést egyaránt. Rendelet a temetőkről Egy kormányhatározat értelmében minden települési önkormányzatnak rendeletet kel­lett alkotnia október 31-éig a temetők rend­jéről. Bábolnán a helyi képviselő-testület eleget tett a jogszabályban előírt kötelezett­ségének, és a témakörben megalkotta saját rendeletét, amelynek a melléklete részlete­sen taglalja a különböző temetői szolgálta­tások díjait is. FOTÓ; JUSZTIN Heinrich Péter, Klupács András és Udvaréi Erzsébet

Next

/
Oldalképek
Tartalom