24 óra, 2000. november (11. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-02 / 256. szám

* Mai mellékletünk: m m vi- is wmííson Időjárás *r 15-17°C fi®-16. oldal) A TARTALOMBÓL MEGYEI KÖRKÉP Bindics Ist­ván Eszter­gom és Pár­kány között hajózik 2. oldal MEGYEI KÖRKÉP Udvarát Er­zsébet kisbéri polgármester a régiós ta­nácskozáson 3. oldal SPORT Pongrácz László kézi­labdázó gól­erősségére szükség lesz IS. oldal Feloldották a tilalmat Megyei információ. A Földmű­velésügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztérium --'a Belügyminisztéri­um egyetértésével - feloldotta a iúnius 13-án elrendelt tűzgyújtá­si tilalmat. Felhívják a lakosság és a kirándulók figyelmét, hogy az erdőben tüzet gyújtani ez­után is csak a kijelölt és kiépített helyeken, szélcsendes időben szabad. Egyben fokozott figyel­met kérnek a telektulajdonosok­tól is az őszi gyomégetésnél. Bejárat: máshol Tatabánya. A városi rendőrkapi­tányság Kós Károly út 26. szám alatti főbejárata technika okok miatt mától ideiglenes jelleggel megszűnik. Az ügyfelek a kapi­tányságot a megyei rendőr-főkapi­tányság Álmos vezér úti főbejára­tán keresztül közelíthetik meg a további értesítésig. Az ügyfélfoga­dás rendje viszont nem változik. Lezárják az átjárót Tata. A MÁV Rt. vágányszabá­lyozási munkák miatt lezárja ma 20 óra 45-től hajnali 5 óra 40-ig az Újhegyi úti vasúti átjá­rót. Az elkerülő útvonal: Tavasz utca, Szőgyéni utca, illetve ’Feszty Árpád út. A lezárás elle­nére az Újhegy felé közlekedő, 21.45-kor áthaladó, menetrend- szerű autóbuszjárat változtatás nélkül közlekedik. ■ 2000. NOVEMBER 2, CSÜTÖRTÖK KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI írtök _________Ára: 46 Ft XI. évfolyam, 256. szám J§ • " |Előfizetőknek: 34 Fti— \ 24 ÓRA ^'ÉSZTER0' Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Elfogták a gyilkosság gyanúsítottját Nem fizetnek tandíjat az elsősök jövőre Változó főiskola - Nyelvvizsga-bizonyítvány tatabányai pecséttel? Kedden ülésezett a Modern Üzleti Tudomá­nyok Főiskolája Alapítványának kuratóriu­ma. Az értekezlet előtt a testület tagjai vé­gigjárták az intézmény nyáron felújított és bővített épületeit. Tatabánya A munkák összesen 120 millió forintba kerül­tek. A felújítással, karbantartással egy időben új eszközöket is be kellett szerezni az új tanter­mekbe. Vásároltak egyebek között padokat, szé­keket, számítógépeket, nyomtatót, táblákat és írásvetítőket. Egy új, mintegy tízmillió forintba kerülő kártyás beléptető rendszer kialakítását is tervezik. Nemrégiben az országgyűlés törvényt hozott a kettős finanszírozás megszüntetéséről. Ez azt jelenti, hogy nem lehet olyan alapítvá­nyi felsőfokú intéz­mény, amely tandíjat is szed, és az állami normatív támogatás­ból is részesül. A ku­ratórium úgy dön­tött, hogy a későbbi­ekben a normatív támogatást kérik, tehát jövő­re az elsősöknek nem kell tandíjat fizetni. A tanuláshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat viszont költségtérítéshez kötik. Az elképzelé­sek még csak nagyjából körvonalazódtak, ki­dolgozásra várnak. Az idén egyébként 2357 hallgató folytatja tanulmányait az intézmény­ben, közöttük 942 elsős. A növekvő hallgatói létszám miatt a későbbiekben az óraadók he­lyett főállású tanárokat kívánnak foglalkoztat­ni. Az intézmény tárgyal az Idegennyelvű To­vábbképző Központtal, mert az szeretnék elér­ni, hogy a Modern Üzleti Tudományok Főisko­lája angol és német nyelvből akkreditált nyelv­vizsgaközponttá váljon. Kedvező döntés ese­tén az első nyelwizsgázók leghamarabb 2001 júniusában kaphatják kézhez tatabányai kelte­zésű nyelvvizsga-bizonyítványukat. A kuratórium elnöke, Sólymos Tibomé tájékoz­tatta a testületet arról, hogy szándéknyilatko­zatot írt alá a székelyudvarhelyi tagozat veze­kola hajlandó integrálni a most közgazdász-ke­reskedelmi szakon folyó képzést egy, a későb­biekben alapítandó erdélyi magyar magánegye­tem keretei közé. ALBERTI ÁGNES tőjével együtt, amely szerint a tatabányai főis­Kinevezett tanárok és kitűnő diákok A grémium értesült arról, hogy a főiskola főigazgatója dr. Kaszás Máriát és dr. Kruppa Évát docenssé nevezte ki, dr. Káldy Zoltánná dr. Esze Magdolna pedig a kuratórium döntése alapján főiskolai ta­nár lett. Kitűnő tanulmányi eredményével az alapítvány diákja címet érdemelte ki három tatabányai, egy székelyudvarhelyi és két buda­pesti diák. A tatabányaiak a következők: Bodor Eszter, Borisz Kár- men, Kilbertusz Viktor. Lakást is kaphat a jegyző / Tizenegy pályázó - Ma döntenek a képviselők A rendszerváltás után több jegyzője volt Esztergomnak. Harmadikuk, a jelenlegi hivatalvezető a közelmúltban je­lezte távozási szándékát. A város képviselő-testülete ma délután hallgatja meg a tizenegy várományost. Esztergom Dr. Takács Már­ta, a mai jegy­ző előbb igaz­gatási irodave­zetőként dolgo­zott, majd meg­pályázta az ál­lást. Két és fél cikluson át irá­nyította a hiva­talt. Az idén februárban nyugdíj­ba vonult, a közelmúltban pedig nyilvánosan bejelentette, hogy nem tud azonosulni a polgármes­ter átszervezési elképzeléseivel. A kiírt jegyzői pályázatra tizen­egyen jelentkeztek. Miként meg­tudtuk, egy ad hoc bizottság hall­gatta meg őket a hét elején; egy­behangzó vélemény szerint igé­nyes, felkészült körből lehet majd választani a ma délutáni képvise­lő-testületi zárt ülésen. Meggyes Tamás polgármester: - Tizenegy jelöltet hallgattunk meg, akik között legalább hat olyan személyiség van, akikkel el lehet kezdeni egy minőségileg új és jobb munkát. Azt tartom kívá­natosnak, hogy mindenképpen válasszunk, hiszen sikertelenség esetén elkezdődhet a jelöltek lejá­ratása.- Honnan érkeztek a jelentkezők?- Van közöttük bajai, kecske­méti, több budapesti, két leányfa­lui, egy-egy nyergesújfalui, orosz­lányi pályázó. Egy esztergomi je­lentkezőnk van; három hölgyet is üdvözölhettünk. Életkoruk is meglehetősen széthúzódó: 28 és 50 közöttiek.- Mit tudnak kínálni a nyertesnek?- Bérben a köztisztviselői ma­ximumot még meg is tudjuk tol­dani. Ha kell, lakást is tudunk fel­ajánlani. RAFAEL BALÁZS TEMETŐK FEHÉRBEN - Miként szerte a világban, így megyénk te­lepülésein is virággal, koszorúkkal telten megszépülnek mostanában a sírkertek. Mindenszentek és halottak napja környékén örökre eltá­vozott szeretteink sírjaihoz látogatunk, s az emlékezés óráiban régi üzeneteikre figyelünk: mire taníthatnak még bennünket, ideiglene- sen ittmaradottakat?_______________ (Képriportunk a 2. oldalon.)m Drágult a meleg Eredménytelen egyeztető megbeszélések Nyergesújfalu A városi önkormányzati képvise­lők kedd délutáni testületi ülésü­kön egyebek mellett a távfűtési díjak emeléséről döntöttek. A településen távhőszolgálta­tást végző Distherm Kft. a helyi Zoltek Rt.-től vásárolja a tevé­kenységéhez szükséges gőzt. A kft. közös tulajdonosa a részvény- társaság és a helyi önkormányzat. A Zoltek arról tájékoztatta a Disthermet, hogy november első napjától az eddigieknél 33,65 százalékkal drágábban adja a gőzt. Az egyeztető megbeszélé­sek eredménytelenek maradtak - az rt. ragaszkodott az új árhoz. A Distherm Kft. kényszerű lé­pésként arra kérte az ármegálla­pító városi önkormányzati képvi­selő-testületet, hogy változtasson a szolgáltatás díján. A képviselők úgy döntöttek, hogy november 1-jétől egy átla­gos méretű -140 légköbméteres - lakásban a fűtésért havonta 10 388 forint helyett 11 333 forin­tot kell fizetni. Ez az áremelés csak kis rész­ben fedezi azt a többletköltséget, amelyet a Zoltek gőzáremelése jelent. A további lépéseket az ön- kormányzat és a Distherm Kft. - Zatykó János országgyűlési kép­viselő közreműködését is kérve - egyezteti. f.k. Megyeiek is köszöntötték a 80 éves Fritz Waltert Kaiserslautern Minden idők legelismertebb és ma is legnépszerűbb német fut­ballistája, a berni német-magyar vb-döntő hőse, Fritz Walter teg­nap ünnepelte 80. születésnapját: A róla elnevezett kaiserslauterni stadionban óriási ünnepséget ren­deztek tiszteletére. Az Aranycsa­pat élő tagjai közül ott volt a doro­gi Buzánszky Jenő és Grosics Gyu­la (ő egykoron Dorogon és Tata­bányán játszott). A kórházban fekvő Puskás Ferenc és Hidegkúti Nándor hiányzott az eseményről. Imrő János, megyénk labda­rúgó-szövetségének elnöke és titkára, Hoffmann József is ré­szese lehetett a felejthetetlen ün­nepségnek. Tudósítónk szerint Fritz Walter, aki már többször járt me­gyénkben, meghatottan fogadta a magyarok jókívánságait. Az egy­koron örökmozgó, villámgyors csatárról stílszerűen InterCity vo­natot neveznek ma el. A kereszte­lő után küldöttségünk tagjai az első utazók között lesznek. Kaiserslauternből Trierbe utaz­hatnak a szerencsésebbek. Szombaton zárul az ünnepségso­rozat, amikor este Fritz Walter- gálát tartanak Bad Neuenarban. PÉNTEK SÁNDOR Csak 3 hónap elmúltával keli Személyi kölcsönök megkezdenie a Lakáshitelek tőketörlesztést!* •További információkért és a türelmi idő feltételeiről érdeklődjön fiókjainkban, vagy hívja a 0 06-40-30-20-10 -es telefonszámot helyi tarifával. 2800 Tatabánya, Szent Borbála www.baca.hu • www.wap.baca.hu Ön ismeri már ezt a megoldást? s £ < tér 2. A Komfort II (személyi kölcsön) hitel törlesztőrészlete és futamideje a jelenleg érvényes kamatokkal, hónapokban 48-3 45-3 42-3 36-3 33-3 30-3 21-3 15-3 300.000 9 356 9 818 10 354 11 727 12 625 13 727 19 271 27 633 400.000 12 475 13 091 13 805 15 636 16 833 18 302 25 694 36 844 500.000 15 594 16 363 17 256 19 545 21 042 22 878 32 118 46 054 600.000 18 712 19 636 20 707 23 454 25 250 27 453 38 541 55 265 700.000 21 831 22 909 24 159 27 363 29 458 32 029 44 965 64 476 800.000 24 950 26 181 27 610 31 272 33 667 36 604 51 388 73 687 900.000 28 069 29 454 31 061 35 181 37 875 41 180 57 812 82 898 1.000.000 31 187 32 727 34 512 39 090 42 083 45 755 64 236 92 109 A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a pontos törlesztőrészleteket a kölcsönigénylés napján határozzuk meg. A hitelek változó kamatozásúak. THM 20,78-22,19%. Jelen tájékoztató nem tekinthető ajánlattételnek. BanlvVVu stria Creditanstalt Tatabánya Alaposan fölkavarta a város köz­véleményét a napokban történt gyilkosság. Mint megírtuk, egy fia­talasszony gyalogosan indult haza munkahelyéről a múlt héten csü­törtök este. A Dózsakertet Kertvá­rossal összekötő út mentén még felhívta mobiltelefonon a család­ját, nogy útban van nazatelé, de férje és gyermekei hiába várták. A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a keresést. Végül a holttestre hétfő délelőtt akadtak rá a rendőrök. A tetemet a gyilkos avarral takarta le, hogy megnehe­zítse a kutatók dolgát. A megyei rendőr-főkapitányság központi ügyeletén tegnap el­mondták: eredménnyel járt as összehangolt rendőri akció. Túl í megyehatáron kedden kattant a bi lines annak a férfinak a kezén, ak alaposan gyanúsítható a borzalma; bűncselekmény elkövetésével. A nyomozás érdekében a ható ság egyelőre további információkai nem ad ki. A vizsgálatot a megyei rendőr-főkapitányság folytatja. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom