24 óra, 2000. szeptember (11. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-01 / 205. szám

A 24 Óra gazdasági melléklete Fáklyás felvonulás Dorog. Ma este a városban fák­lyás felvonulással tisztelegnek az 50. bányásznap előtt. A me­net este nyolckor indul a Hősök teréről az Otthon térre, ahol ün­nepélyes sörcsapolással kezdő­dik a háromnapos rendezvény- sorozat. Minden felvonuló erre az alkalomra készített jelvényt és egy pohár sört vagy üdítőt kap. A szervezők, a Dorogi Köz- művelődési Kht. munkatársai az egykori és a ma is aktív bányá­szokat arra kérik, hogy az alka­lomhoz illő egyenruhájukban vegyenek részt a fáklyás felvo­nuláson. ■ A TARTALOMBÓL MEGYEI KÖRKÉP Michael Lake EU-nagy- követ kö­szönti az Eu- rópa-napot 2. oldal KOMÁROMI FÓRUM Országos első a Széchenyi- szakközép- iskola 11. oldal Zászlót kapnak Annavölgy. Az Erkel művelő­dési ház előtti bányászemlék­műnél térzene várja szomba­ton délután fél öttől a millen­niumi emlékzászló átvételé­re, illetve a bányásznapi ün­nepségre érkezőket. A lobo­gót Tóthné dr. Menczel Zsu­zsa, a megyei közigazgatási hivatal vezetője adja át, majd Wágner Ferenc, a Bányász Szakszervezeti Szövetség tér­ségi elnöke mondja el gondo­latait. ■ Időjárás , 23°C (rs-14. oldal) 2000. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI tek ________Ara: 46 Ft XI. évfolyam, 205. szám / / ^ S. /"Zj5T [ Előfizetőknek: 34 Ft1 ~ \ / / \ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Mádl Ferenc aggódik a bányászok sorsáért Oroszlányban tartották a központi bányásznapi ünnepséget Csütörtökön, a központi bá­nyásznapi ünnepség előtt, dr. Mádl Ferenc köztársasági elnököt Oroszlányban, a pol­gármesteri hivatalban dr. Sunyovszki Károly polgármes­ter és Lázár Mózes, a megyei közgyűlés elnöke fogadta. Külön szóltak a VÉRt. Rt., a bánya, erőmű helyzetéről. Hangsúlyozták, miért fontos Oroszlánynak és a megyének e szakmakultúra továbbélése, a környezetvédelmi beruhá­zás, a retrofit megvalósulása. Dr. Mádl Ferenc a művelő­dési központban rendezett ünnepség szónokaként el­mondta, hogy átérzi, meny­nyire lényeges ezrek munka­helyének megtartása. „Köz- társasági elnökként nem azért jöttem Oroszlányba, a bányásznapi ünnepségre - emelte ki -, hogy operatív kérdésekkel foglalkozzam. Köszönetemet valamint aggó­dásomat is szeretném kifejez­ni a bányászok sorsa iránt. Egyben tiszteletemet is tol­mácsolom nekik.” ' ‘3. és 5. oldal) m Az államfőt Schalkhammer Antal, a BDSZ elnöke fogadja - a háttérben Lázár Mózes, Takács Károly VÉRt.-vezérigazgató és Hónig Péter helyettes államtitkár FOTÓI KISS T. JÓZSEF Együtt Európa jegyében A tatabányai és a tatai polgármester köszöntője Tatabánya Megyei Jogú Város és Tata Város Önkormányzata nevé­ben tisztelettel köszöntjük a Tatabánya-Tata Európa-nap ven­dégeit, résztvevőit és városaink polgárait. Nagy öröm és megtisz­teltetés számunkra, hogy az ezred­fordulón, a magyar millennium évében házigazdái és szervezői le­hetünk ennek a jeles eseménynek. Az Európa-nap célja, hogy az Európai Unióról és hazánk csatla­kozásának folyamatáról minél szélesebb körben tájékoztassa az állampolgárokat. Közös rendezvé­nyeink is ezt szolgálják: első kéz­ből kaphatunk információkat az integráció aktuális politikai, gaz­dasági, emberi jogi kérdéseiről, valamint alkalmunk lesz részt venni a testvérvárosi kapcsolatok szerepéről folytatott nemzetközi eszmecserében. A gazdag ismeret­anyagot kínáló programok mellett szóhoz jutnak a könnyebb műfa­jok is: érdekesnek ígérkező kiállí­tások, vetélkedők, színvonalas ze­nei rendezvények szórakoztatják a két város közönségét - természe­tesen Európa jegyében. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Külügyminisztériu­ma szakmai és anyagi támogatásá­val megvalósuló Európa-nap jó le­hetőséget teremt számunkra érté­keink felmutatására, városaink és a régió bemutatkozására, kapcso­latrendszerünk kiszélesítésére is. Tatabánya céltudatosan készül euroregionális központ szerepére - az itt élők minőségileg jobb élet- körülményeinek megteremtése érdekében. Azok a nemzetközi cégek, amelyek a helyi vállalko­zásbarát környezetre, munkaerő- bázisra, szaktudásra építve meg­telepedtek a városban, sorra iga­zolják Tatabánya és térsége pozi­tív jövőképének igazát. Tata közismert történelmi-kultu­rális tradíciói az egyetemes európai örökség részét képezik. Az Európa Tanács a város társadalmi-gazdasági fejlődőképességét, széles körű nem­zetközi kapcsolatait, polgárainak európai tudatosságát a Díszzászló kitüntetéssel ismerte el az idén. Az Európa-nap közös meg­szervezése kiemelkedő fontossá­gú esemény, igazi ünnep mindkét város életében. Bízunk benne, hogy rendezvényünk a maga sa­játos eszközeivel növeli hazánk európai integrációs törekvéseinek társadalmi támogatottságát, és ezen keresztül hozzájárul uniós csatlakozásunk sikeréhez. Bencsik János (Tatabánya) és _______Hetényi Tamás (Tata) ■ A ranyrabló gyilkosok Esztergom-Kertváros. Mint hírül adtuk, vasárnapra virradóra Kas­sai úti lakásán meggyilkoltak egy idős asszonyt. A megyei rendőr­főkapitányságon tegnap értesül­tünk arról, hogy a 71 éves nőt több késszúrással ölték meg. Az elvetemült gyilkosok több arany­tárgyat vittek magukkal. Két arany nyakláncot, három arany karláncot, öt aranygyűrűt. Eltűnt a lakásból egy férfikaróra, egy Grundig típusú rádiós magnó, va­lamint egy pár fülbevaló is. Aki a tettessel vagy tettesekkel, illetve a felsorolt tárgyak hollétével kapcsolatban bármiféle informáci­óval rendelkezik, azt a rendőrség magas pénzjutalomban részesíti. Az ékszerek részletes leírásáról a megyei rendőr-főkapitányság bűn­ügyi osztályán lehet érdeklődni, és a bejelentés is itt tehető. Telefon: (34)517-720, ületve 112. ■ A melltartó bizsut rejtett Kisbér/ászár. Szerda déli beje­lentés alapján egy miskolci férfit és öt nőt kísértek a kapitányságra a rendőrök. Az alkalmi árusok egy piros Ladával érkeztek a tele­pülésre, és a kihallgatáson azt vallották, hogy tollat árulnak. Toll nem volt náluk, de a mo­tozásnál a ruhájukból eladásra előkészített csomagolásban arannyal futtatott vásári bóvli került elő. Az egyik hölgynek még a melltartójában is találtak hamis aranyat. Nincs kizárva, hogy más településen is próbál­koztak hasonló akcióval. Aki ilyenről tud, jelezze a kisbéri ka­pitányságom _____________■ Z avartalan a betegellátás Nem marad el műtét a Szent Borbála Kórházban Tatabánya A most nálunk nehézséget adó------------------------------------------- helyzetet valóban egyszerre a 2 C sütörtöki lapunkban meg­jelent, Hiányoznak a mű­tősfiúk című cikkünkre Hargitai Ferenc, a Szent Borbála megyei kórház fő­igazgatója a következőket írta: „Kétségtelen, hogy műtősfiú (műtétnél segédkező személy) te­rén évek óta nagy fluktuáció volt, és ez valóban részben bérviszo­nyukkal magyarázható, de szak­képzetlen voltuk miatt ez egyéb­ként nehezen volt kezelhető. A fluktuáció fennállt az év első felében is, ismereteink szerint ez a jelenség nem sokban különbö­zik sok más egészségügyi intéz­ménytől, hiszen még országos intézetben is nagy gondot jelent a műtősfiúkérdés. távozó és betegállományban lévő okozta, és az, hogy az ügyeleti szám és az ügyeleti munka sok­nak bizonyult. E nehézség megoldása több­irányú intézkedést igényelt. Eb­ben szerepelt az is, hogy az akut műtősfiúhiány idejére orvosi be­segítés is zajlik az osztályok ré­széről, ez viszont nem jelenti azt, hogy a betegelőjegyzés, az akut betegellátás ezáltal zavart szen­vedne: az intézmény érdeke is a folyamatos betegellátás biztosítá­sa. Ez azt is jelenti, hogy az átme­neti nehézség miatt nem marad el műtét. Az intézmény vezetése min­den eszközt kihasználva törek­szik a helyzet megoldására, ter­mészetesen ebbe beleértendő a bérkérdés kezelése is.” ■ Emberi csontokat találtak a Dunában SÜTTŐ Emberi csontokat találtak fia­talemberek a Dunában - kap­tuk a hírt a megyei rendőr- főkapitányságról. A csontokra a határfolyó piszkei papírgyár mögötti szakaszán bukkantak, a part közeli sekély víz iszap­jában. A nem mindennapi lelet 4 lábszárcsontból, 2 karcsontból, koponyából, alsó állkapocsból, bordából és csigolyacsontokból áll. Az egyik lábszárcsonton ba­kancsmaradványt is találtak. A kihívott orvos szerint a csontok több éve kerültek a víz­be. A halál okáról és pontosabb idejéről nem tudott nyilatkozni. A csontokat igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra az esztergomi kórház kórbonctani részlegére szállították. _______■ Ünnep eltek az Artesyn Kft.-nél - A Tatabányai Ipari Parkban tegnap ünnepséget rendeztek az Artesyn Technologies épülő gyáránál, ahol új üzem vázai már állnak. A belső falon avattak emléktáblát. Képünkön balra Joseph M. O’Donnell, a vállalatcsoport amerikai vezérigazgatója és Bencsik János, Tatabánya polgármestere._______________________________________(is- 6. oldal) fotói haraszti norbert 977141686500200205

Next

/
Oldalképek
Tartalom