24 óra, 2000. augusztus (11. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-01 / 178. szám

A tartalomból: OLVASÓSZOLGÁLAT TATABÁNYAI TÜKÖR Folytatódik a buszprogram 2. oldal AUTÓSÉLET Hidrogénautó: a jövő villáma? 7. oldal Szerelem, párkeresés: Lassabban, ha mindent akar 9. oldal Időjárás 26, 28 °C (ts-12. oldal) Terjengős olajbotrány Budapest- Nógrádi Zsoltnak, az olajbizott­ság által meghallgatott tanúnak a titkosszolgálati összefüggéseket említő állításai - a rendelkezé­sünkre álló adatok szerint - nem felelnek meg a valóságnak - tu­datta az RTL Klub vasárnapi. Ak­ták című műsorában elhangzót takra reagálva a polgári nemzet- biztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter hivatala hétfőn, közleményben az MTI- vel. A hivatal szerint az olaj­ügyek és az azzal kapcsolatban felvetődött körülmények tisztá­zása alapvetően a parlament e célra létrehozott vizsgálóbizott­ságának a feladata. A hivatalon kívül hétfőn több párt is közle­ményben reagált Nógrádi Zsolt állításaival kapcsolatban. (Jegyzetünk a 3., tudósítá­sunk az 5. oldalon.) ■ AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI (1 egységre, forintban) Angol font 422,34 Cseh korona 7,34 Euró 260,43 Német márka 133,16 Osztrák schilling 18,93 Lengyel zloty 64,94 Svájci frank 168,26 Szlovák korona 6,14 USA-dollár 281,67 2000. AUGUSZTUS 1., KEDD Ára: 46 Ft XI. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI "■ ■ 1 Előfizetőknek: 34 Ft| \ 24 ÓRA 'ÉSZTER' Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Tatán edzötáboroznak a birkózók - A Sydneyben előkelő helyezésekre - érmekre is esélyes - birkózók kezdték meg olimpia felkészülésüket a Tatai Edző­táborban. Ót kötöttfogású versenyző, Majoros Ist­ván, Hirbik Csaba, Bárdosi Sándor, Deák-Bárdos Mi- hály, Berzicza Tamás tegnap érkezett meg, és három hetet töltenek itt. Az edzőtáborozás alatt cseh, román és japán ellenfelekkel is megmérkőznek Bállá József szövetségi kapitány fiai. A szabadfogásúak egy héttel később csatlakoznak társaikhoz. Képünkön: Hirbik Csaba megmozdulását Kocsis Ferenc világ-, Európa- és olimpiai bajnok edző figyeli. fotAkiss Suzuki-ügy: készül a vádemelési javaslat Esztergom/Tatabánya Rövidesen befejeződik a rendőr­ségi nyomozás az esztergomi Su­zuki Rt. vezetőinek ügyében - terjedt el a hír széles körben. Ez­zel szemben az egyik védőügy­véd tegnap a televízióban azt hangsúlyozta: sok feladat, több tanú újbóli kihallgatása vár még a rend őreire. Vétek György alezredes, a me­gyei főkapitányság vizsgálati osztályának vezetője a 24 Óra ér­deklődésére elmondta: már ko­rábban is befejezték volna az el­járást, amely megítélésük szerint igazolta a cégvezetők terhére rótt bűntett elkövetését. A Legfőbb Ügyészség azonban néhány „to­vábbi nyomozati cselekmény el­végzésére” utasította a vizsgáló­kat. Erről többet nem mondott az osztályvezető, ám hozzátette: a részletek tisztázása folyik, amely azonban érdemben már nem változtat a rendőrségi nyo­mozás kimenetelén. Augusztus végén vádemelési javaslattal zár­ják le az ügyet. Mint arról lapunk többször is beszámolt: a volt vezérigazgatót és a cég két másik vezetőjét sik­kasztás alapos gyanúja miatt március végén vették őrizetbe, majd bírósági döntéssel előzetes letartóztatásba is helyezték őket. A rendőrség gyanúja szerint az elmúlt öt évben a cég által hasz­nált s a dolgozók részére kedvez­ményes áron eladott gépkocsik ellenértékéből tettek félre külön­böző összegeket. A Legfőbb Ügyészség véleményének figye­lembevételével a megyei fő­ügyészség szabadlábra helyezte a gyanúsítottakat. Az őrizetbe vétel kapcsán fel­merült többször is, hogy a rend­őrség túlbuzgón intézkedett. Vé­tek György leszögezte: lépéseiket a nyomozást felügyelő ügyészi szervekkel egyeztetve tették meg, s a nyomozás sikeréhez szükség volt a gyanúsítottak elő­zetes letartóztatására. - s. 0. ­150 milliós importbűnök Titokzatos osztrák tulajdonos - Csak papíron létezett Szabadlábon védekezhet a tatabányai F. József, akit különösen nagy értékre elkövetett csempészet bűntettével és más bűncselekményekkel vádol az ügyészség. A bíróság megkezdte az ügy tárgyalását, majd októberig elnapolta. Tatabánya A Tatabányai Városi Bíróság dr. Balázs Márta vezette büntetőtanácsa tárgyalja azt a bűnügyet, amelyben különösen nagy értékű vámárura üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csem­pészet bűntettével, kétrendbeli folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntettével, magánokirat­hamisítás bűntettével, tízrendbeli közokirat­hamisítás bűntettével, folytatólagosan elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével és foly­tatólagosan elkövetett engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység bűntettével vádolja az ügyészség F. Józsefet. A vádhatóság szerint a vádlott export-import betéti társaságot alapított 1994-ben. A cég alapító okiratában egy osztrák állampolgár szerepelt mint tulajdonos és alapító tag. Ám az illető a betéti társaságnak nem volt tagja, az alapító okiratot sem írta alá. Ennek ellenére a vádlott az iratokat a cégbíróságnak benyújtot­ta, ahol azt annak alapján bejegyezték. A vádlott négy alkalommal nyújtott be módosítási kérelmet a cégbírósághoz. A vád­hatóság szerint az osztrák állampolgár aláírását a vádlott hamisította az iratokra. A módosítá­sokat a cégbíróság bejegyezte. A vádlott a bt. tulajdonosaként és ügyvezető­jeként használt autók importjával és belföldi értékesítésével foglalkozott, bár a cégnek csak belföldi forgalmazásra volt engedélye. Külföldi gépkocsik behozatalára engedéllyel nem bírt. A vádlott 1994 augusztusától 1999 januárjáig 151 személygépkocsit vámkezel­tetett fiktív külföldi számlák és hamisított külföldi gépjárműokmányok felhasználásával. A vámeljárás során, az ügyészség szerint, a vádlott a gépkocsik tényleges értékénél, illetve vásárlási áránál a fiktív számlákon kevesebb értéket tüntetett fel, tévedésbe ejtve a vámhatóságot. A behozott gépkocsikat külországokban F. József vásárolta meg, a behozatalt is ő és néhány alkalmi segítője végezte. A vád­hatóság szerint F. József a jogosnál 44 millió forinttal kevesebb fogyasztási adót és 106,9 mil­lió forinttal kevesebb áfát fizetett be. A per során a továbbiakban még tanúkat és szakértőket hallgat meg a bíróság. A pert elnapolták, előreláthatólag októberben foly­tatódik. MADARÁSZ ANNA Üj intézményvezetőket választottak a képviselők Kisbér Időtakarékos rendkívüli ülést tar­tott a város képviselő-testülete tegnap, hiszen ötven perc alatt tíz témában döntöttek. A városháza tanácstermét al­kalmi tárlat díszíti, amely része volt az I. Bakonytérségi, illetve kisbéri napok rendezvényeinek. A képviselő-testület határozat­ban fejezte ki köszönetét mind­azoknak, akik az egyhetes prog­ramsorozat sikeréért dolgoztak. A javaslatot dr. Udvardi Erzsébet polgármester terjesztette elő, és a képviselők egyhangú szava­zással fogadták el, csakúgy az új Szervezeti és Működési Sza­bályzatot. Polgármesteri előterjesztésre a városigazgatói posztot 2000. augusztus 1-jétől meghatározat­lan időre Meretei János kisbéri lakos tölti be. (A pályázati ki­írást többször meg kellett hosz- szabbítani.) A Petőfi Sándor Általános Is­kola igazgatói tisztségére ketten adtak be pályázatot. Jámbor Ró­bert, az oktatási és humánpoliti­kai bizottság elnöke a testület tagjainak kifejtette, hogy figye­lembe vették javaslatuknál az is­kola kollektívájának vélemé­nyét, a pályázók felkészültségét. A feltételeknek mindketten meg­feleltek, végül Vida Gyulánét ja­vasolta a bizottság, a testület pe­dig a javaslatot elfogadta, így 2000. augusztus 1-jétől 2005. jú­lius 31-ig ő tölti be az igazgatói tisztséget. A harmadik személyi döntés: Szabó Bálintné, a Táncsics Mi­hály Gimnázium és Szakközépis­kola igazgatója kérte korkedvez­ményes nyugdíjaztatását, a testü­let a kérést támogatta, egy évre Letenyei Etelka lett a megbízott igazgató az intézményben. Az egyhangú döntést követően je­gyezte meg Martomé Bősze Zsu­zsa képviselő, hogy tavasszal az igazgatónő ellen indított fegyelmi egyik vádpontja volt, hogy támo­gatta Letenyei Etelka továbbtanu­lását, lám most pedig az derül ki, hogy gondoskodott a vezetői utánpótlásról. ____________w. v. L ejárt a határidő Ellenőrzik a szőlősgazdákat, a borászokat Megyei információ_____ M ától jövedéki termék a bor. A gazdák csak meghatározott felté­telekkel végezhetnek szőlőterme­lést, borkészítést. Az 1500 négy­zetméternél nagyobb szőlőterü­lettel rendelkezőknek eleget kel­lett tenniük bejelentési kötelezett­ségüknek. A gazdák folyamato­san számíthatnak ellenőrzésekre. Augusztus l-jétől a szőlőter­melés csak akkor minősül legá­lisnak, ha a gazdák korábban nyilvántartásba vetették magu­kat az illetékes vámhivatalnál. 70-80 ezer szőlőtermelő jelent­kezését várták július 31-éig az or­szágban, ehelyett mindössze 50 ezren regisztráltatták magukat. Megyénkben 500-600 gazda je­lentkezett. Szakemberek szerint több olyan szőlősgazda van még szűkebb hazánkban, akik nem tettek eleget a bejelentési kötele­zettségüknek. Mindazoknak, akik az egyszerűsített adóraktári kérelmet június 30-áig nem nyúj­tották be, a július 31-én készleten lévő bormennyiségük után kell fogyasztási adót fizetniük. Azok a gazdák, akik 1500 négyzetméternél kisebb szőlőte­rületet művelnek, mentesültek a bejelentési kötelezettség alól, s családonként 1000 liter bor után még adót sem kell fizetniük. E fö­lött literenként 5 forint az adó. Akik már bejelentkeztek, mű­ködésüket folytathatják a kérelem elfogadásáig illetve elutasításáig, de maximum december 31-éig. (Borászok véleménye er 6. oldal)- SÚG ­Megkérdeztük olvasóinkat Mi a véleményük a futballmilliárdokról? Beer Jánosáé, az Egészség­ügyben Dolgo­zók Demokrati­kus Szakszer­vezetének me­gyei elnöke:- Szívesen megnéznék már egy JÓ futballmérkőzést, de akármennyit pumpálnak ebbe a feneketlen kútba, attól még nem azt látjuk, amit szeretnénk - pe­dig a futballisták nem minimálbé­rért hajtanak! Felháborít, hogy ugyanakkor az egészségügyben dolgozók helyzetének javításáért úgy kell kikönyörögni 15 milliár- dot, amely - mint már kiderült - kézhezvételkor jó, ha a dolgozók egyhavi bérét fedezi. A múlt héten jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a magyar futball 21 milliárd forintot kap, amelyet an­nak fellendítésére fordítanak. Olvasóink véleményére vol­tunk kíváncsiak. Bodó Tibor nemzetközi re­ferens:- Van még néhány sportág, amely elviselne hasonló injekci­ókat, bár azt is megértem, mi­ért éppen a futballnak van ekkora becsülete. Bár én inkább elvonat­koztatnék a sporttól: van nagyon sok olyan terület, munkahely ma hazánkban, amely elviselne jó né­hány milliót, miÚiárdot! A rend­őröktől a tanárokig. Az árak nyu­gatiak, a fizetések nem. Talán ez­zel kellene foglalkozni! ppppe^n^|^| Margitai Zol­halinak, fellen­dülhet az emlí­tett milliárdoktól a sportág. A leg­fontosabb, hogy végre rendeződ­jenek a tulajdonviszonyok a stadi­onok körül. Az emberek szíveseb­ben látogatnak ki egy rendezett pályára. Persze emellett végre szi­gorodhatnak a szervezési feltéte­lek, az ellenőrzések stb. Szóval úgy gondolom, ez a 21 milliárd pozitívan viheti előre a sportágat. Szína Ferencné , ^ ' j Inkább a tizeié seket emelnék. Ez már minden magyar embert érintene. Minden területen elkelne 21 milliárd. Igazság szerint nem a focit kelle­ne ennyire támogatni, hanem az emberek megélhetését. ■ 72842686500200178

Next

/
Oldalképek
Tartalom