24 óra, 2000. július (11. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01 / 152. szám

A tartalomból; MEGYEI KÖRKÉP Tatabánya- Mésztelepen újabb vil­lanyórákat kapcsoltak ki 3. oldal MAGAZIN Susi kedveli a változatos­ságot 7. oldal SPORT Bazánszky Jenő a lab­darúgó Eb döntőjéről 13. oldal Hazamehetnek az ételmérgezettek Budapest/Pusztamarót A Bajna és Bajót közötti puszta­maród gyermektáborból étel- mérgezés gyanújával a fővárosi Szent László Kórházba került kis betegeket a hét végére haza­engedik. Az osztályvezető főor­vos elmondta: még nem tudják pontosan, mi okozhatta a töme­ges rosszulléteket, de szerencsé­re gyorsan javult a betegek álla­pota. Tegnap délutánra a 8 fiú, 5 lány és a nevelőnő is elhagyhat­ta a kórházat. A rosszullétek okára csak az ételminták alapos vizsgálata után kapnak választ az orvosok, az ÁNTSZ munka­társai. ■ Új iskolavezetők Megyei információ_____ A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat csütörtöki ülé­sén a testület tagjai döntöttek három intézmény igazgatójának a kinevezéséről is. Az esztergo­mi Árpád-házi Szent Erzsébet Szakközépiskola vezetője Cha- lupa Zoltán lett. A dorogi gim­názium és szakközépiskoláé Berecz László, a komáromi kö­zépfokú kollégiumé pedig Kop­pány Csaba. _______________■ Id őjárás (irr 14. oldal) 2000. JÚLIUS 1., SZOMBAT KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Együtt, egymásért tüntettek Sürgősségi ellátásra szorul az egészségügy Több százan hallgatják a szakszervezeti tisztségviselő beszédét FOTÓK; KISS T. JÓZSEF Béke-kék szalag a blúzokon, léggömb és zászló a kezekben. A mentőautó sziréná­ja a messzebb sétálók figyelmét is felhívja: a közelben baj van, valaki a fehérköpenye­sek segítségére szorul. Ezúttal azonban nem egyetlen ember, hanem az egészségügy egé­sze beteg, és gyors, hatékony beavatkozásra vár. Pénteken este Tatabányán, a Közműve­lődés Háza előtti téren mintegy háromszá­zan gyűltek össze, hogy részt vegyenek az Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének tüntetésén. Velük egy időben az ország ötvenöt másik településén demonstráltak az orvosok, nővérek. Tatabánya Beer Jánosné volt a vezérszónok Jöttek tüntetők Esztergomból, Komáromból, Ta­táról, Oroszlányról, Kisbérről. Ott volt dr. Gácsi Mária, az EDDSZ alelnöke, dr. Schwarcz Tibor, Tóth István és Keleti György országgyűlési képvi­selő, valamint az üggyel szolidáris más szak- szervezetek vezetői. Beer Jánosné, a rendezvény vezérszónoka, az EDDSZ megyei titkára „ezúton tudatta mindenki­vel”, hogy az egészségügy sürgősségi ellátásra vár, helyzete olyan súlyos, hogy leginkább az in­tenzív osztályon kezelt betegéhez hasonlít. Vala­mennyiünk figyelmét felhívta arra, hogy ez a mostam összejövetel nem csupán a magasabb bérekért vívott küzdelem része - a megkongatott vészharang ezúttal nemcsak az orvosokért, nő­vérekért, hanem mindannyiunkért szól, akik vol­tunk, vagyunk, vagy lehetünk még betegek. Aki gyakran jár kórházban, maga is tapasztalja, hogy a betegellátás színvonala a pénzhiány miatt csökken. Az ország lakosságának egészségromlá­sa, a szociális elnyomorodás tragikus méreteket ölt. Mindent meg kell tenni azért, hogy a társa­dalom és a döntéshozók az egészségügyi és szo­ciális ágazatban felhalmozott értéket, tudást, em­beri erőforrást nemzeti kincsnek tekintsék. A demonstráción szót kapott Palotás Pál, a bá­nyászszakszervezet nyugdíjas tagozatának veze­tője, Kati Horváth Éva ápolónő, dr. Kocsis Judit főorvos, az orvosi kamara városi elnöke és Matajsz József, a megyei nyugdíjas-képviselet ve- zetője is. (Országos helyzetkép az 5. oldalon.) ■ Változik a belépés rendje a Monostori-erődbe Komárom Mittelbach Vilmosáé, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság megyei ki- rendeltségének a vezetője, vala­mint Varga István, a Monostori­erőd Hadkultúra Központ Kht. ügyvezetője tegnap szerződést írt alá. Ennek értelmében mától a történelmi érték vagyonkezelését is az esztendő elejétől működő közhasznú társaság végzi. Varga István elmondta: kiváló állapotban vehette át az erődöt. Példaértékűnek nevezte az állam és a helyi önkormányzat hozzáál­lását, hiszen az elmúlt nyolc esz­tendő során 161 millió forintot for­dítottak az objektum felújítására. Mától megváltozik az erőd láto­gatási rendje. Csoportos jegyeket 400 forintért lehet váltani, az egyénileg érkező turistáknak 600 forintért adják a belépőt. A csalá­doktól 900 forintot kérnek, a ko­máromi lakosoknak 100 forintot kell fizetniük. A látogatókat az eddigieknek megfelelően ide­genvezetők kísérik. Varga István szólt arról is, hogy a közhasznú társaság már most készül az első nagy rendez­vényére. Augusztus 25-étől há­rom napon keresztül különböző kulturális programokon vehet­nek részt az érdeklődők. k. l Célkeresztben az ügyvezető igazgató Kisbér Békésnek ígérkezett pénteken délután Kisbér önkormányzatá­nak testületi ülése, de már a kép­viselők érkezésénél észre lehetett venni a feszültséget. Szabó Ottó napirend előtt szót kérve jelezte, hogy távollétében összeült az Önkormányzati Építő és Szolgál­tató Kft. felügyelőbizottsága, és erre a testületi ülésre Dákai Jó­zsef feb-tag sürgősségi indítvány­nyal javasolta tárgyalni észrevé­teleiket, amelynek összeférhetet­lenség a lényege. Dr. Udvardi Erzsébet polgármes­ter azt javasolta a testületnek, hogy a napirend után, a zárt ülést követő­en alakuljanak át taggyűléssé, és ott tárgyaljanak a sürgősségi előterjesz­tésről. Ezt a képviselők megszavaz­ták. A háttérben az a szándék mun­kál, hogy Szabó Ottó ügyvezető igazgatói megbízását azonnali ha­tállyal visszavonják, jóllehet az ink­riminált jegyzőkönyv megjegyzi, hogy „Az 1997. július 1-jén kelt SZMSZ nem tartalmazza, hogy ki a kft. alapítója és ki a tulajdonos.” Ezt követően egyhangú szava­zások következtek kisebb-na- gyobb horderejű témákról. Dr. Udvardi Erzsébet polgármester megemlítette, hogy Kisbér 8,5 millió forint állami támogatást kapott a Wenckheim Béla út fel­újítására. A lebonyolítást a Part­ner Mérnöki Iroda nyerte, a kivi­telezésre tíz vállalkozás jöhet szóba. A Petőfi-iskola igazgatói állására két pályázat érkezett, a határidők miatt a testület csak augusztus elején dönthet. Tájékoztató hangzott el a 2001- re tervezett adóreformokról. Kégl Attila bizottsági elnök jelezte, hogy nem kívánnak jelentősebb többletterheket róni sem a lakos­ságra, sem a vállalkozókra, de azért találkoztunk olyan adattal, amely 50 százalékos emelést je­lent, a vendéglátásban például az eddigi 200 Ft/négyzetméter/éves adó 300 forintra emelkedik az el- képzelések szerint. ________w.v. T ábort bontanak Vizet és bort prédikáltak Budapest ringott a Dunán - Turizmusról menet közben Zsúfolásig megtelt a Budapest motoros hajó tegnap. A neszmélyi Euro-expo 2000 pénteki turizmus napján víz és bor került a középpontba, egymással időnként keveredve... A konferencia témája: a Közép-Dunántúl mint a vizek régiója. Neszmély/Esztergom Dr. Kraft Péter, a Gazdasági Mi­nisztérium idegenforgalmi he­lyettes államtitkára hangsúlyoz­ta, hogy a turizmus növekedési dinamikája kétszerese a mag>ar gazdaságénak. Az idei első ne­gyedév minden eddigi rekordot megdöntött. Kiemelte: a Dunakanyarban 77 százalékkal több külföldi vendég volt 2000 első három hónapjá­ban, mint tavaly. Tanácsot nert adott arra, hogyan költsük el pén zünket, de mindenki figyelmébe ajánlotta a belföldi zöld számot ­06-80-660-044 -, ahol a vonal túl­só végén szakemberek segítik a leendő turista választását. Rusznák Imre, a Budapest- Közép-Duna vidéki RIB elnöke a Dunakanyar vendéglátóhelyei­nek számát kiválónak ítélte, a szálláshelyekét lesújtónak. Az utóbbiak kialakítása, fejlesztése, ugrásszerű növekedést vonna maga után. Krutyai Zsolt, a Mahart Tours Kft. irodavezetője a Duna vízi tu­rizmusát elemezte. A legvasta­gabb pénztárcájú víz- és hajóimá­dóktól a hátizsákos országjárókig mindenkinek szeretnének megfelelő programokat ajánlani. Egyre nagyobb az érdeklődés a hajózás iránt; nem szeretnének megállni, csak erőt gyűjtenek egy-egy kikötőben. Vastaps fogadta azt a kijelen­tést, hogy a bortermelők Noé óta támogatják a borturizmust. Há­rom borbemutatót is tartottak: Nyikos István (Magyar Borok Há­za), Urbán András (Hegyközsé­gek Nemzeti Tanácsa) és Kamocsay Ákos (az 1999-es év borásza, Interconsult Rt.) azt pró­bálta bizonyítani az ínycsiklan­dozó nedűkkel, hogy borban az igazság. Sikerrel jártak, mint ahogyan délután A bor dicsérete című mű­sor előadói is, akik Esztergomtól visszafelé szórakoztatták a ven- dégeket. (ns- 2. oldal) imóroczi Közszolgák köszöntése Ünnepség után szórakoztak Bábolna Az idén Bábolnán ren­dezték meg a közigaz­gatásban dolgozók ün­nepét. A megyében har­madszor köszöntötték a köztisztviselők napján a köz érdekében dolgozó­kat, a köz szolgáit. Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna, a Magyar Közigazgatási Kar me­gyei tagozatának és a megyei közigazgatási hivatal vezetője köszön­tötte a megye minden részéből érkezetteket. Természetesen az ügyek intézése sem állt meg a hivatalokban, hi­szen mindenhol voltak ügyeletesek. Az egész napos program elisme­rések átadásával kezdő­dött. A megyei hivata­lokban kiemelkedő munkát végzők vehet­ték át az elismeréseket. Ezt követően pedig kez­dődhetett az önfeledt szórakozás. Lehetőség kínálkozott az Állami Ménesbirtok megtekin­tésére. Volt horgászver­seny és szellemi vetél­kedő, nők és férfiak kö­zötti kötélhúzás. A műsorban fellépett a rédei mazsorettcso- port, a bábolnai asz- szonykórus. Délután a fehérnemű-bemutató vonzotta leginkább a kí­váncsi tekinteteket. fug- 3. oldal) m A fehérnemű-bemutatón Tánczos Anita bábolnai modellstúdiójának csinos lányai kötötték le a nézők figyelmét a Pilismarót/Dorog Ma a dorogi önkormányzat pilis­maród üdülőjében - a volt úttörő­táborban - tábort bont az a har­minctagú gyermekcsapat, amely az MSZP Esztergom térségi szer­vezetének közreműködésével tölthetett el egy hetet a Duna partján. Esztergomi és környékbeli vál­lalkozók fizették a táborozás költségeit. Segítségük nélkül a harminc gyerek vakációja nagy valószínűséggel nyaralás nélkül telt volna el. ____________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom