24 óra, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-07 / 132. szám

A tartalomból: MEGYEI KÖRKÉP Tarjánban járt Jordi Pujol, a katalán nemzetgyűlés elnöke 3. oldal GAZDASÁG Gál Ferenc 100 milliót vett át az Artesynnek 6. oldal SPORT Körzeti és városi labdarúgó- bajnokságok . 10. oldal Kezdődik az agrártüntetés Budapest Ma veszi kezdetét a kétnapos fi­gyelmeztető agrárdemonstráció. A gazdák az ország 89 pontján 3200 mezőgazdasági géppel vo­nulnak fel. A szervezők mintegy 5200 résztvevőre számítanak, ez a lét­szám azonban várhatóan növe­kedni fog, mivel több szervezet jelezte csatlakozási szándékát. Szaniszló Sándor, a Mezőgazda- sági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) alelnöke tegnap beje­lentette: az első napon tíz, a má­sodik napon kilenc megyében tüntetnek a gazdák. Elmondta: a MOSZ a mezőgazdasági terme­lés 55 százalékát előállító társas vállalkozásokat, szövetkezete­ket, gazdasági társaságokat kép­viseli. Ezek adják az áruterme­lés 70, az agrárexport 80-85 szá­zalékát. Megyénkben Komá­romban vonulnak az utcára a termelők. ■ Időjárás _______Ara: 46 Ft XI. évfolyam, 132. szám //-#>» \ 1 11 1 | Előfizetőknek: 34 Ft) ■ ul- 1 11 \ / JgL / \ 1 24 ÓRA* 2000. JUNIUS 7., SZERDA KOMÁROM- ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Dr. Mádl Ferenc a köztársaság új elnöke Dr. Mádl Ferenc professzor megválasztását követően a parlament plénuma előtt tette le a hivatali esküt fotós feb/körmendi imre Csak a harmadik fordulóban - amikor már nem volt szük­ség a kétharmadnyi igenlő szavazatra - sikerült megvá­lasztani Mádl Ferenc jogászprofesszort a Magyar Köztársa­ság új elnökévé. Az államfő augusztus 4-én veszi át a hiva­talt Göncz Árpádtól. A frakciók között a harmadik forduló előtti szünetben szinte tapintható volt a feszültség, amit politológusok a kicsinyes bosszú kifejezéssel minősítettek. Budapest - Országház Eredménytelen lett az államel­nök-választás tegnapi, második fordulója is: Mádl Ferencre csu­pán 238-an voksoltak igennel a minimálisan szükséges 258 he­lyett. A 355 leadott szavazatból 14 érvénytelen volt, míg a 341 érvé­nyes voks közül 238 támogatta, 103 ellenezte a jelölt államfővé választását. A frakciók változatlanul egy­mást okolták a fiaskóért, nemritkán indulatosan bírálva eltérő pártállá­sú képviselőtársaikat. Fónagy Já­nos (Fidesz) például provinciális stílustalanságként minősítette az ellenzék magatartását. Lányi Zsolt (FKGP) azt mondta: az ellenzék sutba dobva a kialkudott konszen­zust, az ország érdekével ellentéte­sen cselekedett, a honatya szerint ugyanis csakis az MSZP és az SZDSZ nem szavazatainak volt kö­szönhető, hogy harmadik fordulót is kellett tartani. Lányi hangsúlyoz­ta, hogy a 47 jelen lévő kisgazda mindenképp igennel szavazott, mi­után a hétfői első forduló tanulsá­gát levonva, ő maga és Torgyán Jó­zsef is személyesen beszélt min­denkivel. A képviselő úgy fogalma­zott: a MIÉP legalább tisztessége­sen járt el, amikor előre jelezte, hogy nem fogja támogatni Mádl megválasztását. Kovács László (MSZP) visszautasította az ellen­zékre szórt vádakat, mondván nem kizárható, hogy épp a kisgazdák soraiból szavaztak többen is nem­mel, mert nem tartják eléggé „kis­gazda szellemű” személyiségnek. A harmadik fordulóban, ami­kor már elegendő volt a szavaza­tok felét megszerezni a jelöltnek, a 339 érvényes szavazatból 243 volt igen, 96 pedig nem, voltak te­hát, akik a két forduló közötti egy órában gondolták meg magukat, és döntöttek végül Mádl Ferenc támogatása mellett. A köztársaság új elnöke azon­nal letette a hivatali esküt. Göncz Árpád augusztus 3-áig marad hivatalában, Mádl Ferenc megválasztott új köztársasági el­nök augusztus 4-étől veszi át a hi- vatali feladatokat, (is- 5. oldal) m Közmunkások szépítik a természetet Tata A szociális és családügyi miniszter döntése értel­mében az vizek városában az idén is folytatód­hat a már tavaly elkezdett sikeres környezetvé­delmi munkaprogram. Ezekben a napokban már csaknem százan dolgoznak a természetes és épí­tett környezet fokozottabb védelme érdekében. Ez a minisztérium 25 millió forintos támogatásá­val jöhetett létre. A program környezet- és ter­mészetvédelmi szempontból is kiemelt jelentő­ségű. Főleg azért, mert november végéig a részt­vevők munkájának köszönhetően megtisztul­hatnak a visszatérő karsztforrások vízelvezető árkai, befejeződhet az Öreg-tó medrének átfogó helyreállítása, megszüntethetők az illegális sze­métlerakók, s tovább szépülhetnek a természet- védelmi területek. E konkrét elképzelések végrehajtására azok je­lentkezését várják, akik - maximum fél évre - szeretnének visszakerülni a legálisan dolgozók közé. A legjobb teljesítményt nyújtók viszont számíthatnak arra, hogy a hat hónap eltelte után induló új programokban is részt vehetnek, mi­vel a város tíz fő további foglalkoztatására is kö­telezettséget vállalt. Természetesen fontos, hogy a munkáért meny­nyit fizetnek. A szakmunkásoknak 33, a betaní­tottaknak 30, a segédmunkásoknak pedig 27 ezer forintot. Még várnak új jelentkezőkre. palásti Kevesebb búza terem Bábolna A búza közügy, mindennapi ke­nyerünk készül belőle. Talán ez is magyarázza, hogy az ország minden részéből érkeztek érdek­lődők arra az őszi búzafajta- és növényvédelmi bemutatóra, amelyet az IKR. Termelésfejlesz­tési és Kereskedelmi Rt. rende­zett tegnap Bábolnán, közösen 12, növényvédő szereket gyártó és forgalmazó cég területi képvi­seleteivel és az FVM megyei föld­művelésügyi hivatalával. A rendezvény a bábolnai mű­velődési házban kezdődött, ahol Szűts Tamás, az IKR. Bá­bolna nagyigmándi területi köz­pontjának vezetője házigazda­ként köszöntötte a bemutató résztvevőit. A megnyitót köve­tően dr. Kiss Istvánná az őszi búza-termelés helyzetét, a tech­nológiafejlesztés lehetőségeit vázolta fel a hallgatóságnak. A kép nem szívderítő, ugyanis az FVM becsléseivel ellentétben lé­nyegesen kevesebb lesz a ter­més. 1,1 millió hektárról 4,5 millió tonna búzát várt a szak­tárca, jó ha lesz 3,2-3,4 tonna termés hektáronként. A rendezvényen szántóföldi fajtabemutatót is tartottak, érés előtt láthatták az érdeklődők a lá­bon álló búzafajtákat, illetve a növényvédő szerek hatásait, w.v. Három év börtönre ítélték a papot Győr Október óta tárgyalta a Győ­ri Városi Bíróság annak a papnak az ügyeit, akit sik­kasztással, engedély nélküli fegyvertartással, a számvite­li fegyelem megsértésével vádolt az ügyészség. A bün­tetőtanács tegnap meghozta - első fokú - ítéletét. A je­lenleg megyénk egyik Duna- parti településén helyettesí­tő lelkészre három év bör­tönbüntetést szabtak ki. Az ügyben elsőrendű vádlott pap korábban magas beosztásokban tevékenykedett. A Győri Egyház- megyei Könyvtár és Kincstár, a Papi Otthon igazgatója volt, a Papnevelő Intézetben vicerektori tisztséget töltött be. Az ügyészség vádja szerint 1996-ban engedélyt adott két férfinak arra, hogy ellophassák, majd egy asztalost megbízva lemásoltathassák azt a taberná- kulumot, amelyet 1750 körül a majki kamalduli szerzetesek készítettek. Ezért 300 ezer fo­rintot kapott. Tudni kell azért azt is, hogy a pénz hiánytala­nul előkerült. Az eredeti szekrény viszont nem lett meg, amikor a rendőr­ség később nyomozni kezdett. Minden bizonnyal a harmadren­dű vádlott, az egyik megrendelő tüntette el, aki az elfogatópa­rancs ellenére sem került elő teg­napig. A tárgyalások során a be­csüs úgy nyilatkozott, amennyi­ben a tabemákulum valóban ere­deti volt s nem „mesterremek”, akkor annak ki­kiáltási árát aukción 5 és fél millió forintban határozták vol­na meg 1997- ben. A tényle­ges ára 7-8 millió körül mozogna, ezért az ügyész 7 és fél milliós ér­téket állapított meg. A papot azzal is vádolták, hogy rokona közre­működésével kiárusította a duplum-könyvtárat, s a kapott összeg töredékét fizette csak be a pénztárba, a nagyobb részét hiva­talos borítékba rakva a fiókba he­lyezte. A pénz ezúttal is megvolt. Mindemellett engedély nélküli fegyvertartás és a számviteli fe­gyelem megsértése is szerepelt a vádpontok között. Az ügyész az előző tárgyaláson börtönbünte­tést, a közügyek gyakorlásától való eltiltást javasolt. Kiemelte azt is: büntetlen előélete, részbe­ni beismerő vallomása enyhítő körülménynek számít, s kérte, számítsák be a fogva töltött időt. A bíróság a papot három év börtönbüntetésre ítélte, s eltiltot­ta a közügyek gyakorlásától. Tudni kell azt is: az elkövetésko­ri jogszabályokat vették figye­lembe. Az ügyész súlyosbítást kért, az ügyvéd részben felmen­tésért, részben pedig enyhítésért nyújtott be fellebbezést. A pap is a büntetést enyhítését kérte. Az ítélet nem jogerős, az ügynek a megyei bíróságon lesz folytatása. _____________________________IKOVÁCBI Me gkérdeztük olvasóinkat Egyetért-e az agrárdemonstrációval? Zatykó János, Komárom pol­gármestere, or- szággyűlési képviselő, a parlament me­zőgazdasági bi- zottságának tagja: - A Ko­máromban élő embereket bizto­san bosszantja majd a demonst­ráció, hiszen ismeretes: az Ml-es autópálya fizetővé tétele miatt el­fogadhatatlan városunkban a közlekedési helyzet. Az egyéni vállalkozók, kisbirtokosok, szö­vetkezetek tagjainak tiltakozását jogosnak tartom. Dali’ Ásta Beá­ta idegenforgal­mi ügyintéző: - Sajnálom, hogy idáig fajultak a dolgok a mező- gazdaságban, s félő, ezzel sem oldódik meg semmi sem. Például: nekem to­vábbra is' szinte ugyanannyiért kell megvennem a hazai almát, mint az import narancsot, ba­nánt. Jobb lenne, ha a szakmi­niszter bokros teendői között - a rengeteg utazgatása és a Fradi pá- tyolgatása mellett - ezzel is foglal­kozna. Horváth Ló­ránt: - Nem ér­tek egyet azok­kal a vélemé­nyekkel, hogy mezőgazdasá­gunk fejlődés­ben van. Saj­nos, a jól mű­ködő társaságokat megszüntet­ték. Szerintem a szövetkezeteket új alapokra kellene helyezni. Úgy látom, így nem lehet Európába menni. Jogosnak tartom a tiltako­zást, noha nem hiszem, hogy ez eredményre vezethet. Korábban is voltak demonstrációk, de nem sokat értek el ezekkel. ■ Nem lesz sátor a strand felett Készülődnek a legnagyobb ünnepre - Gazdag kulturális kínálat Esztergom Intenzív munka folyik az önkor­mányzati bizottságoknál: a millen­nium évében mindennél fontosabb­nak ítélik a város gazdái a jubileum méltó köszöntését. A városfejleszté­si bizottság tagjai több, közérdekű témában döntöttek. Az egyéves át­építés előtt álló Kőrösy-kollégium- ból az utolsó tanítási napot követő­en átköltöztetik a berendezési tár­gyakat a Kanonoksor déli épületé­be, s megkezdődik a rekonstrukció. Befejezési határidő: 2001. augusztu­sa. Döntöttek a Szent István Strand­fürdő szabadtéri medencéje fölé építendő sátorról is: egyelőre nem húzzák fel, a pályázati célra félretett 41 milliót nem szabadítják fel. Többségében úgy ítélik meg a bi­zottság tagjai, hogy előbb legyen meg a vízforgató berendezés. Sokak kedvence a kertváro­si-dorogi Palatínus-tó. A hatalmas vízfelület esztergomi részén kivá­lóan működik a szabadtéri strand; jegyárai nem sokat emelkednek: felnőtteknek 100, gyerekeknek, diákoknak 65 forint a belépési díj. Az idegenforgalmi és kulturá­lis bizottságban a Várszínház elő­adásairól és a Szent István-napok rendezvénysorozatáról szóltak. A program jelentős része már kiala­kult. A várszínházi előadások fél kilenckor kezdődnek. Nyitó elő­adás június 17-én és 18-án (eső­nap 19-e): St. Martin koncert. Évadnyitó: június 23. és 24. (eső­nap 26.): Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziá­mi: Mária evangéliuma. A nyár során nyolc különböző előadásra várják a vendégeket. Jegyárak 1500-tól 5000 forintig. Külön nagy attrakció lesz a Szörényi-Bródy szerzőpáros újabb műve augusztus 19-én és 20-án. Az előadást a bazilika előtti ha­talmas térségen rendezik. Már is­mertté váltakba helyárak is: Ülő­hely: 5000, 4000, 3000 Ft. Álló- hely: 1500 forint. ________rafaei 977141686500200132

Next

/
Oldalképek
Tartalom