24 óra, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-01 / 127. szám

I 2000. Június 1., csütörtök MEGY E I KÖRKÉP 24 ÓRA - 3. OLDAL Megnyílt az első roma teleház Lepusztult terület hátrányos helyzetű közösségét szolgálja Tatabánya Cigány fiatalok folklórműsorával, ünnepi köszöntő­vel avatták fel az első magyarorszá­gi roma teleházat tegnap a Füzes ut­cai Kossuth Lajos Általános Iskolá­ban. Pusztai Endre iskolaigazgató, a körzet önkor­mányzati képvise­lője és a Mésztele­pi Szociális és Kul­turális Egyesület vezetője nyitotta- meg a rendez­vényt. Elmondta, hogy olyan városrész­ben kaptak lehető­séget az intézmény létrehozására, ahol a lakosságnak sok esetben még busz­jegyre sincs pénze. A Mésztelep és a VI-os telep lakói fokozottan hátrá­Pusztai Endre (középen) és Pulay Gyula átadják a teleházat FOTÓ: KISS T. JÓZSEF Traffipax Ma megyénkben Tata, Dorog, Tatabánya belterületén, vala­mint délelőtt az Ml-es autópá­lya 72-es km-szelvénye „A” ol­dalán, délután a 92-es km-szel- ilény „A” oldalán számíthatnak az autósok traffipaxos gépjár­mű-ellenőrzésre. ■ SZIRÉNAHANG Másfajta „műszak” Nyergesújfalu. A Zoltek Rt. fő­portájánál lévő parkolóból ked­den délután kettő és este tíz óra között, azaz a délutáni műszak idején ismeretlen tettes vagy tet­tesek elkötött(ek) egy kék színű, lezárt mountain-bike kerékpárt. Lefülelt firkáló Esztergom. A rendőrök még hétfőn délelőtt a Fürdő szálló használaton kívüli épületénél lefüleltek egy fiatalembert, aki részt vett abban a lelkes falfir­kálásban, melynek végeredmé­nye mintegy harmincezer forin­tos kár. A lebukott elkövető be­ismerte tettét, a „filctollakció” többi résztvevőjét még keresik. A robbanás elmaradt Tatabánya. Kedden, alig vala­mivel éjfél után a Tarjáni útra, az ott lévő robbanóanyag-rak­tárhoz kellett vonulniuk a helyi tűzoltóknak. Szerencsére nem a tárolóhely égett, hanem „csak” a mellette lévő 5x8 méteres fa­ház, mely már nincs mellette, mert teljesen leégett. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a tűz továbbterjedését sikerült megakadályozni, így a robba­nás elmaradt. Autókárok Tatabánya. Kedden a kora dél­utáni órákban jelentették be a rendőrségen, hogy a Sárberki lakótelepen betörték egy Ford Orion típusú személygépkocsi ablakát, s elvitték belőle a CD- lemezjátszót. A tolvaj ezzel 62 ezer, a rongálással pedig 10 ezer forintos kárt okozott a tu­lajdonosnak. Ugyancsak kedden a Március 15. úton egy Suzuki ablakát is betörték, és elvitték a benne lé­vő rádiós magnót. Ebben az esetben a rongálás 50 ezer, a tolvajlás pedig 40 ezer forintos kárt okozott. A Bánhidai lakótelepen szintén megszabadítottak egy jelentő­sebb értéktől kedden egy autót. Opel Astráról van szó, melyből a benne lévő, 30 ezer forintot érő színes tévét vitték el úgy, hogy hamis vagy álkulccsal ki­nyitották az ajtaját. ■k -k k Információinkat a rendőrségtől és a tűzoltóságtól kaptuk a leg- frissebb adatok alapján. _______■ n yos helyzetűek. A térségben megszűnt a korábbi nehézipar adta lehetőség, elsze­gényedett, kicserélődött a lakos­ság. A mostani iroda lehetőséget nyújt számukra, hogy tájékozód­janak, megismerjék lehetőségei­ket, segítséget kapjanak a hivata­los ügyek intézésében. A helyi­ségben számítógépek várják az érdeklődőket. Ezen túlmenően alkalmas ismeretterjesztésre, fel- világosító munkára. A teleház az egyesület, a helyi cigányság köz­pontja lesz, amely az elképzelé­A beszámolóban elhangzott, hogy a múlt év tavaszán elvég­zett épületfelújítás rányomta bélyegét a belső munkára, hi­szen két hónapig ilyen körülmé­nyek között nehéz volt dolgoz­ni. Gondot okozott a nyári egye­tem megszervezése a koszovói helyzet miatt. Kedvezőtlenül hatott a vizsgaszervezési jog el­vesztése, a munkanélküliek képzésében betöltött szerepek csökkenése. A tagság létszáma lényegesen nem változott, de el­kezdődött egy belső átalakulás, amelynek legfontosabb fénye­sek szerint kiválóan alkalmas közösségszervezésre, felvilágo­sító munkára. Továbbá munka­helyet teremthet néhány fő, már képzett cigány fiatal számára, al­kalmas képzések, tanfolyamok szervezésére. Modellközpontkénti funkcio­nálást is felvállal, s szívesen vál­lalja az esetlegesen szerveződő további roma teleházak létesíté­sének segítését az ország más tá­jain, valamint a saját tapasztala­tainak átadását. zője a pedagógusok aktívabb részvétele. Ugyanakkor magas volt a tan­folyamok száma, a bevételi terv, megtartották az ismeretterjesztés megfelelő színvonalát, sikeresen elvégezték a mindennapi felada­tokat - mindezek a munkatársak tevékenységét dicsérik.- A korábbinál több nyelvtan- folyamot indítottak - folytatta Ka­tona László -, nyolcszázötvenen szereztek valamüyen szakképesí­tést, tizenöten vizsgáztak az álta­lános iskola felső tagozatán a ko­rábban e képesítéssel nem ren­delkező munkanélküliek. Az akk­reditálási pályázat eredménye­Az sem utolsó szempont, hogy a diákok is megismerked­hetnek ezekkel a modern masi­nákkal, hiszen otthon erre nincs lehetőségük. A teleház működé­sét a helyi kulturális egyesület vállalta a városi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat és a megyei munkaügyi központ tá­mogatásával. Az új intézményt dr. Pulay Gyula, a Szociális és Családügyi Minisztérium közigazgatási ál­lamtitkára adta át. TÓTH SÁNDOR ként a szakminisztérium elfogad­ta a Nemzetközi Kodály Tanfo­lyam elnevezésű pedagógus-to­vábbképzést, és megadta az indí­tási engedélyt. A TIT által rendezett tanul­mányi versenyeken több száz diák vett részt. Az ismeretter­jesztő rendezvényeken országos hírű előadók biztosították a megfelelő színvonalat. Szervez­tek vetélkedőket, tábort, elő­adássorozatot. A továbbiakban ismertetés hangzott el az idei feladatokról, amelyekben szerepel egyebek mellett nemzetiségi polgármeste­rek országos találkozója, csilla­gászhónap és iskolatörténeti kon­ferencia. A résztvevők elfogadták a beszámolót, és megválasztották elnökségi tagnak Bálványos Ist­vánt, az egészségügyi szakközép- iskola igazgatóját. T.S. Kívül-belül megújul a TIT Csillagászhónap és iskolatörténet - Népszerűek a nyelvtanfolyamok Tegnap tartotta soros összejövetelét a TIT Komárom-Esz- tergom Megyei Egyesülete. A megjelentekkel Katona Lász­ló igazgató ismertette a szervezet közhasznúsági jelenté­sét az elmúlt évről, és vázolta azokat a feladatokat, ame­lyeket erre az esztendőre irányoztak elő, illetve részben már megvalósítottak. Tatabánya VÉLEMÉNY Rafael Balázs Biztonságtudat a fórumvárosban Lehet, hogy valami elindult Esztergomban. A büszkén viselt király­város megszólítás helyett mostanság a fórumváros lehetne az al­kalmas jelző. Ott, ahol hosszú ideje, legalábbis a közélet és a poli­tika porondján az acsarkodás volt a mérvadó, mintha a párbeszé- lés csírái kezdenék felütögetni fejecskéiket. Gyengécskék még... Jó helyi betegségként persze egyszerre, egyetlen délután során rögtön három. Galériatemetés, közlekedési és narkófórum. Mit te­gyen az, ki mindhármon meg szeretne jelenni? A galériatemetés intő jel: meglepő, de nem tud megélni, megka­paszkodni az igényes képi kultúrát közvetítő fiatal festő. Hogyan is ál­lunk azzal a kultúrvárosiassággal? A közlekedési a közbiztonsággal párosul: egy utat, közlekedőt éjjel-nappal ellenőrző kamerarendszer elhelyezésének eshetőségeit vitatja polgármester és rendőrkapitány, bankár és várospolgár. Biztonságtudatról esik szó. Megyei tapasztala­taink mutatják Dorogon és Tata­Esztergomi délután galériatemetéssel bányán, hogy radikálisan csök­kent a különböző közlekedési szabálysértések száma. Valame­lyest féken tartja a rosszban sán- tikálókat, az autótolvajokat, éj­jeli garázdákat is. Erre a fórumra simán be le­hetett jutni, a következőre már-már cipőkanál kellett. Egy moziterem telt meg zsúfolásig a ká­bítószerfórumon. Veszélyes és kegyetlen világ a drogé - halljuk, látjuk, tapasztaljuk. Nem lehetett véletlen, hogy pszichiáter, lelkigondozó és nyomozó együtt vállalta a témavezetést. Mert bi­zony szó szerint életveszélyes problémasorozatról van szó. Kezd­ve az oly sok fiatal által ismert különböző lendületgyorsítóktól a valóban életveszélyes szerekig. S akkor már nemcsak lélek-, ha­nem testölő, kapcsolatpusztító veszedelem, párosulva egy szinten korunk pestisével, az AIDS-szel is. Aki nincs benne, mindössze tu­datlan, mint e sorok írója, de aki belekerül... Más világ, más kultúra, mondják ugyanakkor használói. Amszter­damot járva, a Távol-Keletről olvasva elég a kíváncsi rácsodálkozás. Nagyon nem biztos, hogy ezt is, mint mindent, meg kell próbálni. Csáth Géza zseniális magyar író, vagy századfordulós kortársa, Gulácsy Lajos nem kevésbé fantasztikus festő sorsa legyen az intő példa. Az utóbbi mindössze önmagát pusztította el. Csáth tudatos orvosként sem tudott ellenállni az ópium szédítésének. Amíg csak évmilliókat élt meg belőtt állapotban, mint naplója és könyvei vall­ják, addig „mindössze” magára volt veszélyes. De mikor feleség- és öngyilkossággal tett pontot a végére... Nos, ezért jó, ha minderről őszintén tudunk és akarunk be­szélgetni. Mert a jövő a mi kezünkben van itt is, ebben a város: ban. Nem mindegy, hogyan adjuk tovább valaha öröknek hitt tu­lajdonunkat. Barátságkor! is támogattak Nyergesújfalu A város költségvetésében kétmillió forint szerepel a helyi alapítványok, egyesü­letek, civil szervezetek tá­mogatására. Kedden döntött a képviselő-testület az ösz- szeg szétosztásáról. A Nyergesújfalu Fejlesztéséért és Kultúrájáért Közalapítvány 650 ezer forintot kapott, ezekből a fo­rintokból sok csoport szeretne még pályázat útján támogatás­hoz jutni. A polgárőrök félmillió forin­tot kapnak, ez a listát nézve je­lentős összeg. Nagyságát indo­kolja a kiemelkedő munka a bűnmegelőzés, a városi értékek védelme és az ifjúságvédelem területén, illetve a helyi rendez­vények rendezői feladatainak vállalása. A város nyugdíjasok barátság­körének százötven tagja van, a képviselők 250 ezer forintot sza­vaztak meg támogatásukra. Az idős emberek csoportja rendez­vényeivel, hagyományápoló fel­adatok vállalásával, németorszá­gi és szlovákiai kapcsolatok ápo­lásával fontos szerepet játszik a város életében. Támogatást kapott még Nyergesújfalu Baráti Köre (100 ezer forint), a városi ifjúsági és sportalapítvány (100 ezer),'a Se­gítő-társ Alapítvány (100 ezer) és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete (300 ezer forint), f.k. Gazdasarok Mivel védekezzünk? Egyre több a polgárőr Az idén korán beköszöntött, nyá- riasan meleg időjárás kedvező feltételeket teremtett néhány kár­tevő és kórokozó felszaporodásá­hoz. Különösen a tavasziárpa- és az őszibúza-állományokban ká­rosítják foltokban, nagy egyed- számban a leveleket a vetésfehé­rítő bogarak lárvái. A védekezésre a Bancol 50 WP, a Fendora 10 EC, a Fury 10 EC, a Regent 80 WG (II. forg. kát.) vagy a Thiodan 35 EC (II. forg. kát.) ké­szítmény használható. A fogékony almafajtákon ter­jed az almafalisztharmat. A be­tegség továbbterjedésének meg­fékezésére a Rubigan 12 EC, a Topas 100 EC vagy a Systhane 12 E készítmények felhasználását javasoljuk kenkészítményekkel kombináltan (pl.: Thiovit, Kumuslus S). Az őszibarack, az alma és a kajszi kötődött gyümölcseit ká­rosító molykártevők lárvái ellen a Dimilin 25 WP, a Nomolt 15 SC, a Dipel, a Basudin 600 EW készítmények használatát java­soljuk. A gyümölcsfákon és a díszfákon a levéltetvek megtele­pedésekor használjuk a Pirimor 25 WG, a Chinetrin 25 EC, a Ka­rate 2,5 EC, a Zolone 35 EC rovarölőszereket. Ne feledkezzünk el a házakat, udvarokat övező területek gon­dozásáról. Ezeken a területeken a növényzet virágzás előtti rend­szeres kaszálását javasoljuk. így megakadályozzik a gyomnövé­nyek magérlelését, és az olyan veszélyes és allergén gyomfajok megtelepedését, mint például a parlagfű. Cukiszülinap Tatabánya Huszonöt esztendeje nyílt meg a Stop cukrászda Bánhidán. Később áttette székhelyét Sárberekbe, ahol ma is az ínyencek közszere­tetének örvend. Itt tartották tegnap a jubileumi rendez­vénysorozat első ünnepségét. Megnyitottak egy kiállítást is a tatabányai ovisok munkáiból. A csöppségek gyurmából ké­szült szobrocskákat készítet­tek a három kívánságot teljesí­tő aranyhaltól kezdve az ege­res sajttortáig. A tárlatot a kö­vetkező két hétben bárki meg­csodálhatja a cukiban. Az ünnepségen a Ságvári- óvoda kicsinyei is részt vettek, és természetesen ingyenfagyit kaptak. A jubileum kapcsán to­vábbi rendezvények is lesznek az idén. b Tatabánya A város területén a korábbi években már működtek polgár­őrcsoportok. Alakulásukat első­sorban a külterületek biztonsá­gossá tétele indokolta. Ezt köve­tően a város más kerületeiben is megszerveződtek a csoportok. Amint azt Takács Pétertől, a tata­bányai polgárőrség elnökétől megtudtuk, teljes gőzzel zajlik a polgárőrök munkájának megújí­tása városszerte. Ennek keretében két napja alakult meg Varga József vezeté­sével a Sárberki lakótelepen egy új csoport, amelynek tagja lett Sántik Lajos képviselő, közbiz­tonsági tanácsnok. Velük egy időben találkozott a Sáradi Já­nos vezette bánhidai csoport dr. Partali László, Jóna Imre és Né­meth Ferenc képviselőkkel. Ők már az év eleje óta dolgoznak, így konkrét munkáról is számot adhattak. Ugyanebben a hely­zetben van a Gál- és a Cseri la­kótelepen egy hónapja Bálint Lajos vezetésével alakult cso­port, amelynek tagja lett Papp Károly és Bársony László alpol­gármester. Takács Péter hangsúlyozta: fontos feladat vár a közrend és közbiztonság megteremtésében a polgárőrökre. Éppen ezért nem fejeződött be a lakókörzetekben a szervezőmunka. Most dolgoz­nak azon, hogy Kertvárosban és Felsőgallán is minél előbb újjá­szerveződjenek a polgárőrcso­portok. A lakóterületen élő emberek biztonságérzetének növelése mindenképp közös feladat, ösz- szefogást igényel. Nemzetközi népmesepark készül Kesztölc Szombaton délelőtt fél tízkor helyezik el a népmesepark alapkövét. A millennium tiszte­letére az ünnepség kezdetén, majd azt követően minden órá­ban megszólal az ezeréves Szent István-harang, amelyet az esztergomi Balassa múze­umban őriznek. A délelőtti programban fellép a Vujicsics együttes, ezt mese­mondó és népdalverseny követi. Hallhatjuk Sipos András sámán­zenéjét, koncertet adnak a páva­körök. Délben halfőzőverseny veszi kezdetét. Délután 4 órakor a Pinocchio bábegyüttes ad mű­sort. A népi mesterségek utcája sok érdekességet kínál. A juniá- list hatalmas tábortűz és tánc­ház zárja. Fellép a párkányi Tü­csök zenekar. b

Next

/
Oldalképek
Tartalom