24 óra, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-01 / 127. szám

2. OLDAL - 24 ÓRA MEGYEI KÖRKÉP 2000. Június 1., csütörtök - BBB Gyorshírek Zászlót kapnak Bakonybánk. Kettős ünnep lesz holnap a településen. Dél­előtt 9 órakor megemlékeznek a falu jeles tudós-szülöttéről, Bánki Donátról, majd újabb ünnepség kezdődik 9.30-kor, s ennek keretében kapja meg a község a millenniumi emlék­zászlót, amelyet Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna, a megyei közigazgatási hivatal vezetője ad át. Bakonysárkány. Szombaton nagy ünnep lesz Bakonysár- kányon, ahol hosszú ideje ter­veztetik, véleményeztetik a falu leendő címerét, zászlaját. Elké­szült a végleges forma, s az ün­nepi napon délután 17.30-kor kezdődik az az esemény, amelynek keretében megkap­ják a millenniumi zászlót, fel­avatják az emlékparkot, és - megszentelésük után - elhelye­zik címerüket, zászlójukat a községházán. Ünnepvárók Kocs. Az egyebekkel és Pálfy Imre polgármesternek a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló ismertető­jével együtt hét téma szerepel az önkormányzati képviselő- testület holnap délután négy órakor kezdődő ülésének na­pirendjén. Előkészítik a szennyvízcsatorna-üzemelte­téssel kapcsolatos döntést, tá­jékoztatót hallgatnak meg a község közvilágításának kor­szerűsítéséről, egyeztetik a millenniumi zászló átadásá­hoz kötődő ünnepség szerve­zési kérdéseit, meghallgatják Szabó Andrásáé könyvtáros, megbízott faluházvezető be­számolóját a két intézmény munkájáról. ________________m V ágj Róbertné tájékoztatja a vendégeket az iroda átadásán FOTÓI KISS T. JÓZSEF Tatabánya Ünnepélyes keretek közt adták át tegnap a me­gyei munkaügyi központ legújabb intézményét, a Foglalkoztatási Információs Tanácsadót, amely a Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával léte­sült. A helyiséget a tatabányai önkormányzat díj­talanul bocsátotta az üzemeltetők rendelkezésé­re. A Ságvári úti irodában a megnyitón Vági Róbertné dr., a munkaügyi központ igazgatója köszöntötte a meghívott vendégeket, szakembe­reket, dr. Pulay Gyulát, a Szociális és Családügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárát, Gyimóthy Géza, Tóth András, Lévai Ferenc or­szággyűlési képviselőket, valamint a megyeszék­hely vezetőit. Mint elhangzott, az új intézmény németországi tapasztalatok alapján létesült, ám a helyi szakem­berek olyan szolgáltatásokkal is bővítették a lehe­tőségeket, amelyek az országban egyedülállóak. így az iroda nemcsak a pályaválasztásban nyújt segítséget, de valamennyi ügyfelét kiszolgálja egyebek mellett rehabilitációs információk meg­szerzésében is. Sajátossága, hogy az ügyfelek akti­vitására, önkiszolgálására helyezi a hangsúlyt, de természetesen szakemberek is segítenek az eliga­zodásban, tanácsadásban. Az érdeklődőket a leg­modernebb számítógépes rendszer, adatbázis - prospektusokkal, filmekkel - is segíti. Az érdeklődő komplett tájékoztatást kaphat szakmákról, konkrét elhelyezkedési lehetőségek­ről. Magyarán: egy helyen eligazodhat minden munkaügyi kérdésben, és kiválaszthatja, ami a számára a legmegfelelőbb. Az átadást jelképező nemzetiszín szalagot Pulay Gyula államtitkár vágta át. Bencsik János polgármester ezt követően elmondta: az új cent­rum olyan lehetőségeket nyújt a jövőben, amely­nek tapasztalatait a szakminisztériumban is hasz- nosíthatják a későbbiekben. tóth Sándor Falunap sporttal, operettel és a 24 Óra nyereményautójával SZOMÓD Már az ötödik lesz a sorban a szombaton 10 órakor kezdődő fa­lunap, melynek fényét emeli, hogy a község ekkor - rögtön a rendezvény bevezetéseként - ve­heti át a millenniumi emlékzászlót Tóthné dr. Menczel Zsuzsannától, a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjétől. A folytatásban előbb a sporté lesz a főszerep, ugyanis 11-15 óráig a Fesztivál Kupa kispályás labdarúgótorna szerepel a prog­ramban. Aztán - légibemutatót, ejtőernyős ugrást, a kupa díját­adását és a falunap ünnepélyes megnyitóját követően - kulturá­lis kavalkád következik. A sort Szandi nyitja 16 órától, utána a helyi zeneiskolások és mazsorettek, a tatabányai Für­ge lábak táncegyüttes, az Aranykocsi Néptáncegyüttes lép közönség elé, hogy a mű­sorfolyam végén népzenei, illet­ve operett-összeállítás is szóra­koztassa a közönséget. Utóbbi főszereplői Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor. A falunap utcabállal zárul, ahol a zenei aláfestésről a Friend zenekar gondoskodik. Az egész napos rendezvé­nyen jelen lesz a 24 Óra is, s az érdeklődők megtekinthetik la­punk előfizetői nyereményjáté­kának fődíját, a napsárga Suzuki Wagon R+-t. ________________ A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL Elszalasztott járandóság Szülinapi i • • • • , // koszonto Izsó Szimónának, SÜTTŐRE. Szü­letésnapodra nagyon sok boldog­ságot, egészséget kívánunk: anya, mama, papa, dede, tesód. Színes történetek füzére Emlékek, tények Felsőgalláról és a bányászkolóniákról A Volt egyszer egy Központi Műhely-üzem, a Felsőgallai emlékeim és a Horgászparadicsom a város szélén című munkái után a felsőgallai Gallai Rezső újabb könyvet írt. A Helytörténeti kaleidoszkóp címmel a napokban megjelent munka - a beköszöntő vallomása szerint - színesen válta­kozó történetek füzére. TATABÁN YA-FE LSÖG ALLA A Helytörténeti kaleidoszkópban a 200 éves felsőgallai templomról, az első helyi buszjáratról (korabeli me­netrendről ké­szített illusztrá­cióval), a szá­zad első felé­ben élők itteni időmúlató he­lyeiről (kocs­mák, vendéglők), a Tatáról átköl­tözött Abramovics Gyula szabó­mesternek köszönhető egykori Edison moziról, „Czermann Mi­hály Nagy Vendéglőjének” ma Kerékcsárdaként folytatódó törté­netéről éppúgy olvashatnak az ér­deklődők, mint például a tatabá­nyai boksz sikerkovácsáról, Ta­kács Györgyről és a ’40-es évek helyi kirakati reklámszö­vegeiről... Vagy - Ahol nagyanyáink korzóztak címmel - ar­ról, hogy mi­lyen is volt a Szent János, Deák Ferenc és Kassai ut­cák hangula­ta, atmoszfé­rája, amikor még kis üzle­tek sokasága csábította az arra járókat.- Korábbi könyveim­nél az adat­gyűjtéskor még én kerestem fel a kútfőket, mostani munkám meg­írásához, összeállításához vi­szont az adta az alapot, hogy na­gyon sokan megszólítottak az­zal, hogy te, Rudi, van egy régi fotóm, oklevelem, amit talán tudnál hasz­nálni - mondta a könyv szüle­téséről Gallai Rezső. - A sze­mélyes doku­mentumok, emlékek fel­dolgozása mel­lett persze le­véltári, könyv­tári kutató­munkát is vé­geztem. És folytatom is, mert még leg­alább nyolc-tíz téma van a tar­solyomban. (A Helytör­téneti kalei­doszkóp ötszáz példányban je­lent meg, s a szerzőnél, illetve a Kerékcsárdá- ban kapható.)______________ribáry Madarászok az Öreg-tóért Tata Mind szűkebb pátriánkban, mind a nagyvilágban közismert az Öreg-tó nemzetközi madártani je­lentősége. Tizenegy esztendeje, 1989 márciusában vették fel a ta­vat a Ramsari Egyezmény jegyzé­kébe, amely a vonuló vízimada­rak „szentélyeit” hivatott az utó­kornak megőrizni. Miként a lehalászás, a hatal­mas jégmező vagy a korcsolyá­zók látványa, úgy a távcsöveikkel vadludakat figyelő madarászok is szervesen hozzátartoznak a téli Öreg-tóhoz. A madarászok szen­vedélye azonban nem merül ki a naponkénti felügyeletben. Az el­múlt évben impozáns madármeg­figyelő tornyot épített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a tó keleti partján, most pedig a tó rehabilitációjából ve­szik ki részüket. A tó vízminőség-javítása szempontjából kulcsfontosságú rekonstrukciós tervek jelenleg a madarászok által is megfogalma­zott ökológiai irányelvek alapján készülnek. Több évtizedes ta­pasztalataik alapján tervezik meg azokat a nádasokat, tófarki öblö­ket, amelyek helyreállítása nél­kül a tó stabil vízminőség-javítá­sa elképzelhetetlen. A madará­szok munkája nyomán így remél­hetőleg nemcsak a madarak lel­nek új élőhelyekre, hanem ismét a fürdőzők Mekkájává is válhat az Öreg-tó. M.L. Toyotája nyaralás előtti ingyenes átvizsgálása mellett a 2000-es évszámhoz igazított, lehengerlő átenged­ik ményeket kínálunk három alkatrészcsoportnál.* R Idei szervizakcióink résztvevői ráadásként az év k végén bruttó 200Cf azaz 4 millió forint értékben ■i ajándékutalványokat nyerhetnek, illetve közü- B&, lük a 10 legidősebb autó különdíjat kap.** ■k Mert öreg Toyotája is megérdemli márka- szervizeink szakértelmét, különösen most! 'Kedvezményes alkatrészek listája a márkakereskedőknél. ••Sorsolás decemberben, a nyerteseket postán értesítjük. A Toyota munkatársai és hozzátartozóik kizárva. KOCSIS ÉS TÁRSA KFT BAJA TEL.:06-79-523-310 • NÁS2RÁDI KFT BÉKÉSCSABA TEL.: 06-66-324-564 • MAYER TOYOTA BUDAKESZI TEL.:06-23-535-600 • TOYOTA PEST BUDAPEST TEL.: 260-1811 • EMIL FREY MAGYARORSZÁG KFT BUDAPESTTEL.: 363-5883 • SAKURA KFT BUDAPEST TEL.: 250-8900 SAKURA LINE KFT BUDAPEST TEL 203-0766 • M3 AUTÓKERESKEDEKMI KFT BUDAPEST TEL.: 252-2713 • REÁLSZISZTÉMA AUTÓKERESKEDELMI KFT HALÁSZTELEK TEL.:06-24-455-445 • ÚJHELYI AUTÓ KFT DEBRECEN TEL.:06-52-347-244 • TOYOTA EGER EGER TEL 06-36-426-400 • AUTÓHAUS KOPF KFT ÉRD TEL.: 06-23-369-444 • TWIN MÁRKAKERESKEDÉS GYŰR TEL. 06-96-325-600 • TOYOTA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TEL.:06-62-241-628 • HERING AUTÓHÁZ KFT JÁSZBERÉNY TEL.:06-57-415-038 • K0T0 AUTÓHÁZ KFT KAPOSVÁR TEL.:06-82-529-530 • TOYOTA KARCAG KARCAG TEL.:06-59-312-588 • TROMF KFT KECSKEMÉT TEL.:06-76-320-627 • M»F AUTÓ KFT KISKŐRÖS TEL.:06-78-414-135 • NIPPON MOTORS MISKOLC TEL. :06-46-313-258 • KOVÁCS AUTÓHÁZ M0N0R TEL.: 06-29-413-381 • NA KATÓ KFT NAGYKANIZSA TEL.:06- 93-310-180 • JUKO KFT NYÍRPAZONY TEL 06-42-230-587 • TR0SKA AUTÓHÁZ KFT PÉCS TEL.:06-72-325-553 • KAKUKK JÓZSEF MAGYARORSZÁG KFT SALGÓTARJÁN TEL.:06-32-430-646 • TOYOTA BALATON SÁGVÁR TEL : 06-85-350- 104 • TOYOTA FUN MÁRKAKERESKEDÉS SOPRON TEL.:06-99-320-660 • TOYOTA SZEGED KFT SZEGED TEL.:06-62-467-591 • TOYOTA STRASSZER SZÉKESFEHÉRVÁR TEL.:06-22-327-209 • SZEYOKO KFT SZEKSZÁRD TEL.:06-74-415- 933 • AUTÓSZ0LG SZENTENDRE TEL. 06-26-312-921 • AUTÓFÓKUSZ KFT SZOMBATHELY TEL.:06-94-317-451 • AUTÓ GÖBÖLÖS KFT TATABÁNYA TEL. 06-34-512-870 • VÁCZI AUTÓCENTRUM VÁC TEL.:06-27-305-030 • AUTÓHÁZ VESZPRÉM VESZPRÉM TEL.:06-88-427-088 • AUTÓFÓKUSZ ZALA KFT ZALAEGERSZEG TEL : 06-92-316-672 április, május, TOYOTA Hogy mindig emlékezzen 2000 júniusára! MINŐSÉGI SZERVIZ Motor, hajtáslánc és elektromos alkatrészek millenniumi áron* akár 50% kedvezmény Évvégi sorsolás + különülj a legöregebb Toyotáknak** 111+10 nyeremény és különdíj Ingyenes átvizsgálás Szervizlátogatási füzet Akció ideje: június 1 -töl 30-ig Csúcstechnika állást keresőknek Átadták a megyei munkaügyi központ legújabb intézményét Tavaly május óta vagyok 50 szá­zalékos járadékon. Amikor a ha­tározatot megkaptam, a kutya sem hívta föl a figyelmemet az igénybe vehető kedvezmények­re. Gondolom, másokét sem. Több mint fél év után véletlenül szereztem tudomást arról, hogy jogosult vagyok nyugdíjasbérletre. Most, egy év elteltével tudtam meg, hogy e határozat birtokában nekünk felemelt családi póüék jár. Mivel nem láttak el felvilágo­sítással idejében, kiszámoltam, 17 000 forinttól estem el, ami a 12 900 forint havi járadék mel­lett nekünk nagy veszteség. ________N. Z.-né, Tatabánya m

Next

/
Oldalképek
Tartalom