24 óra, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-22 / 118. szám

I 6. oldal - 24 Óra PÉNZ-PIAC - GAZDASÁG 2000. május 22., HÉTFŐ ___________BÁT __________ E melkedett a dollár árfolyama A Budapesti Árutőzsde ga­bonapiacán 2,7 milliárd fo­rintot meghaladó értékben kereskedtek az alkuszok, míg a határidős pénz­piacon 8,4 milliárd forint értékű külföldi fizetőesz­köz cserélt gazdát - derül ki a BÁT összefoglalójából. Tovább drágult az étkezési bú­za, a jegyzések jövő év márciu­sig 570-820 forintot emelked­tek. Ebből a termékből 607 kontraktussal kereskedtek a brókerek. A takarmánykukorica valamennyi lejárata - 466 kont­raktus adásvétele mellett- 490-1010 forinttal gyengült. A takarmánybúza augusztusi és decemberi árfolyama 550, illet­ve 300 forinttal erősödött. A repce jegyzései viszont válto­zatlanok maradtak. A naprafor­gót decemberre 200 forinttal ol­csóbban kínálták. A szója júli­usra 1600 forinttal növelte érté­két. A TAX szeptemberi jegyzé­se - százforintos emelkedést követően - 33 500 forinton álla­podott meg. A határidős pénzpiacon- 16 596 kontraktus adásvételé­vel - ismét élre tört az euró. Az amerikai dollár 11598, a japán jen 2350 kontraktussal részese­dett a forgalomból. A devizapiacon szerdán lehe­tett utoljára kereskedni a májusi lejáratokra. A múlt héten a leg­nagyobb mértékben - 5,90-7,50 forinttal - az amerikai dollár ár­folyama emelkedett. A japán jen lejáratai 5,00-6,00 forinttal növelték értéküket. Szerényeb­ben erősödött a svájci frank: a júniusi és decemberi elszá­molóárak 0,80 és 1,70 forinttal araszoltak feljebb. Az euró öt­ven fillérrel gyengébben zárta a hetet. - uo ­PÁLYÁZATON NYERT KISTRAKTOR - PiÜSmarÓtOn a Bozóky Mihály Általános Iskola az egyetlen me­gyénkben, ahol mezőgazdasági munkásképző is van. A tanulók egy hétig általános iskolai ismerete­ket szereznek, majd egy hétig az állatokkal, a növé­nyekkel és a gépekkel ismerkednek. Van üveghá­zuk, fóliájuk és a bérelt földeken saját állatkáikat nevelik. Legutóbb pályázaton nyertek 2 millió fo­rintot a munkaügyi központtól, és ebből egy kis kerti traktort vásároltak, amivel képünkön Kósa Pé­ter, Kiss Gábor és Spiczmüller Pál ismerkedik. FOTÓ: JUSZTIN Az eső átrendezheti a búzaárakat Budapest A tavaszi időjárás rendkívüli helyzetet teremtett a mező- gazdaságban. Miközben több tízezer hektáron még mindig a belvíz akadályozza a szántóföldi munkákat, az ország nagy területén aszály fenyeget. A búzatermesztőkön már csak az a bizonyos aranyat érő kiadós májusi eső segíthet. István, a MOSZ titkára úgy látja: amennyiben az időjárás nem vál­tozik kedvezően, még nagyobb kár éri a termelőket, mivel a több­ségüknek nincsenek anyagi tarta­lékai. A termelés beindításakor sokan nem tudták elvégezni a megfelelő talaj munkákat, táp­anyag-utánpótlást, növényvédel­met, ami kockázatossá teszi a ter­melési folyamatot. A MOSZ képviselője szerint az idei agrárszabályozás rontotta a termelési és értékesítési esélye­ket, ami hátrányt jelent a gazdák számára. A szaktárca ugyanis ki­kötötte, hogy csak azok vehetik igénybe az agrártámogatást, akik szerződést kötnek a termésre. Ma már jól látszik, hogy a korábban A határban sokban különböznek egymástól az egyes búzatáblák. Ahol a talajból hiányzik a nedves­ség, ott a kalászos gabona kény­szerérésétől tartanak a gazdálko­dók. A száraz területeken megje­lenő zsombékosodás (az egyenet­len sűrűségű gabonatövek követ­keztében) rontja a várható termés mennyiségét és minőségét. A Földművelésügyi és Vidék- fejlesztési Minisztérium - az 1,1 millió hektáros vetésterület alap­ján - 4,5-5 millióra becsüli az idei búzatermést. Ezzel szemben a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége 3,-3,5 millió tonnára számít. Tóth leszerződött alacsony árak miatt kétszer, háromszor olcsóbban tudják eladni termékeiket a gaz­dák, mintha szabadpiacon érté­kesítenék termésüket. Gondot okoz továbbá, hogy a mai napig sem jelentek meg az intervenciós árak, és feszültség forrása lehet a búzára meghirdetett alacsony, 14 ezer forintos garantált ár is. A Budapesti Árutőzsde gabo­napiacán jelenleg 26 ezer forintot kínálnak a brókerek az új búzá­ért. Ez az összeg a különféle járu­lékos költségek levonása után 22 500-23 500 forintos telephelyi árat takar. A malmi búzáért 20-25 ezer forint ajánlanak a felvásár­lók, úgy, hogy a szállítás költsé­gei a termelőket terhelnék. Piaci elemzők szerint ha megjön a vár­va várt eső, akkor 22 500 forintos (telephelyi) áron kezdődik az ér­tékesítési szezon, ha elmarad, ak­kor akár 30 ezer forintra is fel­szökhet az ára. iujvárii Új luxusszállók vidéken Budapest Az idegenforgalom bevéte­léből származó jövedelem az állami költségvetés fon­tos forrása. Ahhoz azonban, hogy ez az összeg a tervek­nek megfelelően növeked­jen, mind magasabb színvo­nalú szolgáltatásokra van szükség a szállodaiparban és a vendéglátásban. A tőkeerős szállodaláncok a meg­lévő hotelek felújítása mellett ke­resik azokat a területeket, ahol új létesítményeiket érdemes felépí­teni. A tervek szerint az első je­lentősebb fejlesztés a Hotel Sze­ged átépítése lesz, amely a Sza­badtéri Játékok ideje alatt várha­tóan már vendégeket fogadhat. Az év többi részében az üzletem­berek igényeinek kíván majd megfelelni. A gyorsan fejlődő Székesfehérváron is épül egy új luxusszálloda, Győrben pedig 96 szobás vendégház építését vették tervbe. Kaposvárott 80 szobás, háromcsillagos szállodát nyitnak. Nagyon fontos körülmény, hogy nem csak az ország nyugati részén jelennek meg az új befek­tetők. A fejlődésben elmaradott keleti országrész felzárkóztatása megköveteli, hogy ezekben a me­gyékben is javuljon az idegenfor­galmi infrastruktúra. Ezért jó hír, hogy szálloda épül majd Debre­cenben és Miskolcon is. Az utóbbi időkben a hazai szállodaláncok terveiben az or­szághatáron kívüli befektetések is szóba kerültek. A legutóbbi in­formációk szerint Kassán, majd Jugoszláviában és Romániában is szeretnének építeni a magyar befektetők. -w­Százmillió forint energiatakarékosságra Budapest Már átvehetik az érdeklő­dők az Energia Központ Kht. irodájában az Energia­takarékossági Program négy pályázatának űrlapjait. A pályázaton keresztül pénzhez lehet jutni épületek, homlokza­tok, födémek, nyílászárók hőszi­geteléséhez, esetleg cseréjéhez, a meglévő fűtési, illetve melegvíz­ellátási berendezések korszerűsí­téséhez - sorolja a részleteket Hónig Péter, a Gazdasági Minisz­térium helyettes államütkára. A lakástulajdonosok mellett a lakásszövetkezetek, illetve a tár­sasházak közös képviselői is je­lentkezhetnek, ha érvényes felha­talmazásuk van. Benyújthatnak pályázatot azok a vállalkozók is, akik korábban már szerződést kötöttek a lakások tulajdonosai­val az energiatakarékosságot cél­zó munkák elvégzésére. Újdon­ság, hogy ha a társasház lakói kö­zött nincs egyetértés az egész ház korszerűsítésére, egy-egy lakó is kaphat támogatást energiatakaré­kossági beruházásra. Az idén 100 millió forintot szánnak a programra, de jövőre sokkal többre lehet számítani. Most a költségek legfeljebb 30 százalékára kapható kölcsön, és ez nem haladhatja meg a 200 ezer forintot. Társasházaknál ter­mészetesen lakásonként kérhető ez az összeg. Az első szerződése­ket a pályázat beadása után egy hónappal lehet megkötni. A pénzt a beruházás befejezése után, a számlák bemutatását kö- vetően utalják át. koős tana» Szeretne utazni, világot látni? Csak tessék: Előfizetőink 10% Komárom-Esztergom MEGYE KEDVENC NAPILAPJA *Nemcsak az előfizetőinknek, hanem a vele együtt utazó családtagjának is szól az ajánlat. A részletekről érdeklődjön a Komturist irodákban! KEDVEZMÉNYT KAPNAK a KOMTURIST-Vértes Volán Utazási Iroda saját szervezésű útjaiból.* Önnek nem kell mást tennie, csupán igazolnia, hogy érvényes előfizetéssel rendelkezik a 24 Órára. Ha nem így van, az se baj! A KOMTURIST irodákban kényelmes körülmények között azonnal előfizethet lapunkra és máris elengednek önnek 10 %-ot az út árából. És még ott a helyszínen ajándékot is kap! KOMTURIST-irodák, ahol előfizethet: Dorog, Hősök tere 21/C Esztergom, Lőrincz u. 6. Kisbér, Batthyány tér 4. Komárom, Mártírok út 19/A Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 97. Oroszlány, Rákóczi u. 68. Tarján, Vadász u. 9. Tata, Ady E. u. 9. Tata, Ady E. u. 24. Tata, Fénves Áruház 33/431-477 33/312-082 34/353-727 34/341-767 33/457-534 34/361-412 34/372-645 34/487-805 34/487-694 34/480-380 KOMTURIST- VÉRTES VOLÁN Kft. ______________________ Bálint György rovata _______________________ L apok a kertész noteszából Május első felében szokatlanul meleg napok serkentették a növények életritmusát. A hónap közepére kikalászolt az őszi ár­pa és „hasban van” az őszi búza is, (az­az a búzaszál közepén kitapintható az a megvastagodás, amelyben a kalászkez­demény rejtőzik). Országszerte most ültetik a szántóföldeken és a ker­tekben az étkezési paprika palántáit. A kertészek jól tudják, hogy csak a jól fej­lett, zömök, egészséges, sötétzöld leve­lű palántáktól várhatnak jó termést. A lendületes fejlődést akkor tudjuk elérni, ha az ültetés helyé­re a talajba Osmocote műtrágyát teszünk, amely folyamatosan bomlik le, és adja át a tápanyago­kat a paprikanövény gyökérzetének. A paprika­növénynek igen sok vízre van szüksége, a termé­szetes csapadék mellett évente 200-250 millimé­ter csapadékkal egyenértékű öntözővíz (200-250 liter négyzetméterenként) teszi lehetővé a megfe­lelő termés betakarítását. A cseresznye- és a meggyfák kivételével valamennyi gyümölcsfát most ismét meg kell permetezni a gombabetegsé­gek és a rovarkártevők ellen. A szilva- és őszibarackfákat máris el­lepték a levéltetvek, a levelek össze­sodródnak, majd megsárgulnak és le­hullanak. A levéltetvek ellen eredményesen al­kalmazható a Karate, a Mospilan vagy a Diasol rovarölő permetezőszer. Ezek nem csak a növényvédőszeket ásusító szakboltakban kaphatók már, hanem a nagyobb szuprmarketekben és bevásárlóközpontokban is. Megvételük előtt azért ajánlatos szakemberekkel konzultálni. A különböző gombakártevők ellen használjunk kombinált permetlevet, amelyben Dithane, Karathane, Systhane vagy Topsin nevű gomba­ölő szer is van. Ezzel a permedével tudjuk meg­előzni, illetve leküzdeni a szinte valamennyi gyümölcsfát veszélyeztető monilia-fertőzést, az alma- és körtefák varasodását, a szilvafák vörös­foltosságát, amelyek miatt jelentősen csökken a fák termése. ■ Mobiltelefon és rágógumi A munkaerő áru, meg kell tanulni eladni Tatabánya Bátorság és kockázat nélkül nincs siker - hangsúlyozta Burkon Katalin, a Matáv Karriertámogató Központjának munkatársa azon az előadáson, amelyet a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján az önéletrajzírásról és az interjú­ról tartott a közelmúltban. Fontos a motiváltság és az image. Az ember felelős az arckifejezésé­ért, a megjelenéséért. Idegesség­től izzadó tenyerét lopva törölje meg kézfogás előtt, ne rágógumiz­zon, udvariasságból kapcsolja ki a mobiltelefont. Az esetek túlnyomó részében azon múlik a kiválasztás, hogy előreláthatóan be tud-e illeszked­ni a jelölt az adott közösségbe. Az előadó arra biztatta a diá­kokat, tegyenek fel kérdéseket az interjúztatónak, nehogy ér­dektelennek tűnjenek. Meglévő A vezető menedzser - aki a Mű­szaki- és a Közgazdaságtudomá­nyi Egyetem hallgatóit is ellátja tanácsaival - arról beszélt az első­sorban harmadévesekből álló kö­zönségnek, hogy a munkaerő áru, meg kell tanulni eladni a munkaerőpiacon. A jelöltnek elő­zetesen információkat kell sze­reznie a vállalatról és arról a mun­kakörről, amelyet megpályáz, tisztában kell lennie a cég pers­pektíváival. ruhatárukat cseréljék fel idővel az üzleti megjelenés alapvető kellékeivel - hétfőtől péntekig - mindenhol, kivéve a multinacio­nális cégeket, amelyeknél a hét utolsó munkanapján megenge­dett a kicsit lazább, fesztelenebb megjelenés. A fejvadász Pintér Zsolt egy­kori munkatársa magyar-, angol- és német nyelvű önéletrajz-min­tákkal látta el a hallgatóságot. Az amerikai stílusú, kronológiailag visszafelé haladó, motivációs le­vél a legdivatosabb manapság, amely kíváncsivá teszi olvasóját. Az érdeklődés felkeltése a cél mind az önéletrajz elkészítése­kor, mind az interjún való rész­vételkor. Tóthné dr. Bükki Edit m

Next

/
Oldalképek
Tartalom