24 óra, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-02 / 101. szám

2. oldal - 24 Óra MEGYÉN TÚL 2000. MAius 2., kedd HBWM MEGYÉN INNEN Hársfák a Handlova-parkban Fergeteges sikert arattak a budapesti szlovák gimnázium táncosai Sárisáp Először rendezte meg április 29-én a nemzetiségi napot és az idősek napját együtt Sárisápon az ön- kormányzat, a helyi Vöröskereszt és a nemzetiségi önkormányzat. Eljöttek a szlovák bányászvároska - Sárisáp testvértelepülése - Handlova küldöttei. Haracska Ferenc sárisápi és Jaroslav Izsák handlovai polgármesterek elültették a vendégváros jelképét, a két hársfát a Handlováról most elneve­zett parkban. Tisztelegtek a bányászhősök emlék­FOTÓi JUSZTIN TIBOR műve előtt, majd részt vettek a nemzetiségi műso­ron, amellyel megtisztelték a falu idős lakóit, s han­got adtak a népek, a nemzetiségek barátságának. Felléptek a helybeli óvodások, iskolások, a pávakör, a fúvószenekar, a leányvári német nemzetiségi tánccsoport, a budapesti szlovák általános iskola és gimnázium táncosai, valamint a handlovai zeneis­kola harmonikaötöse és két énekes diákja. A napot közös vacsora, majd az idősek bálja zárta, amelyen a szlovák vendégek is részt vettek. Á.É. Kiállításra és vásárra készülnek a megyei mozgássérültek A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesüle­tének vezetői, küldöttei és néhány érdeklődő vett részt szom­baton, az edzőtábor konferenciatermében a küldöttgyűlésen. Tata Ha majális, akkor Benkóék Gyorshírek Hangverseny Tatabánya. Az ötvenéves Erkel Ferenc Zeneiskola ma 17 órakor kezdődő hetedik születésnapi koncertjén Schmidtmayer Helga (hegedű) és Schmidtmayemé Nusser Marietta (zongora) lép közönség elé. Műsorukon Schubert D-dúr szonatitája, Wieniawski Legenda és Chopin Fantasie impromtu című műve, illetve Bruch g-moll koncertjé­nek harmadik tétele szerepel. Változó rendeletek Lábatlan. A nagyközség önkor­mányzati képviselői ma délután három órától tartják soros ülésü­ket a községházán. Egyebek mel­lett várhatóan helyi rendeleteket módosítanak és megvitatják a megyei munkaügyi központ te­vékenységéről szóló tájékoztatót. Értékes nagycsalád Tatabánya. A Keresztény Értel­miségiek Szövetsége helyi cso­portjának a család szerepével foglalkozó sorozatában csütörtö­kön Benkő Ágota, a Nagycsalá­dosok Országos Egyesületének volt elnöke A nagycsaládban rej­lő értékek című előadását hall­gathatják meg az érdeklődők. A programnak a bánhidai római katolikus templom Szent Ignác közösségi terme ad otthont, a kezdési időpont este hat óra. Egészségesen Tata. Ma délután 3 órára a Magyary Zoltán Művelődési Köz­pontba elsősorban az időseket várják. Az egészséges táplálko­zásról tart előadást Horváth Kál­mán dietetikus. Ingyenes kolesz­terinszűrésen vehetnek részt az érdeklődők, s lesz kóstolóval egy­bekötött táplálkozási bemutató is. Vöröskereszt világnap Tatabánya. A Magyar Vöröske­reszt megyei szervezetének ve­zetősége csütörtökön 15 órától a Kereskedelmi Szakközépiskola és Vendéglátóipari Szakmunkás- képző Intézetben rendezi a Vö­röskereszt és a Vörösfélhold vi­lágnapja előtt tisztelgő hagyo­mányos ünnepségét. A rendez­vényt kulturális műsor színesíti Hodossy Ildikó, TóthZsókaés Török Ferenc előadóművészek közreműködésével. ■ Elsőként Válóczi Ferenc egyesüle­ti elnöknek a múlt évről szóló be­számolóját fogadták el a küldöt­tek. Ezután Fink István, az ellen­őrző bizottság elnöke beszámoló­ját vitatták meg, s szintén egy­hangú szavazással fogadták el. A küldöttközgyűlés megsza­vazta az idei költségvetést. Csak­nem minden tervük megvalósítá­sához pályázni kell. Hogy megva- lósul-e minden elképzelés, az ezek sillerétől függ. A téma előadója Nagyné Pintér Gabriella gazdaság­vezető volt. Nagy figyelemmel hallgatták a küldöttek az idei ter­vek, kötelezettségek sorát, majd a 2001 júniusában életbe lépő esély­egyenlőségi törvény jelenlegi állá­sáról szóló tájékoztatót. Az orszá­gos vezetőség levelét Válóczi Fe­renc olvasta fel. Lényege, hogy a mozgáskorlátozottak még mindig terjeszthetnek be a gyakorlatban megvalósítható javaslatokat. Kér­ték a küldötteket, ha vannak ilye­nek, nyújtsák be: az országos ve­zetőség elő kerülnek, onnan majd továbbítják a törvényalkotókhoz. Elmondta az elnök, hogy na­gyon készül tagságuk a május 7- ére meghirdetett nagy kiállításra és vásárra, mert székházukba - Tatabányára, a Madách utcába ­várják a mozgássérülteket érdek­lő Suzukikat, valamint a gyó­gyászati segédeszközök széles választékát. Az év folyamán a ha­gyományos kirándulások, baráti találkozók várják a tagságot. A leköszönő Fink István helyé­re az ellenőrző bizottság elnöki tisztébe megválasztották Latring Józsefné tatabányai tagtársukat, valamint a jövőre esedékes veze­tőségválasztást előkészítő jelölő- bizottságot, amelynek elnöke Kincses Jenőné lett. Az utolsó napirendi pontban nagyon sok gyakorlati kérdést tet­tek fel a küldöttek a vezetőségnek főleg a segélyekkel, az esély­egyenlőségi törvénnyel, a várható kiegészítő járadékkal s más, a tagság számára fontos témákkal kapcsolatban. _______________^ Ny ergesújfalu Hazánk egyetlen vegyiszálgyártó üzeménél, a nyergesújfalui - a többszöri név- és tulajdonosvál­tozás után ma már - Zoltek Rt.- nél sikerült a hagyományok egy részét megőrizni. Ennek jegyében a cég tizenha­todszor hívta május elsején majá­lisra a város valamennyi lakóját. Az íjászpálya forgatagában min­denki talált valami érdekességet. Az időjárás is kegyeibe fogadta a szervezőket és résztvevőket. A fő attrakció a majálisokról eddig még egyetlenegyszer sem Hetedik alkalommal ren­dezték meg az országos spanyol nyelvű vers- és pró­zamondó versenyt szomba­ton a vizek városában. A helyszín ezúttal is az Eötvös József gimnázium volt. A házi­gazdák megkülönböztetett fi­gyelemmel fogadtak minden versenyzőt, akik többnyire No- bel-díjasok remekeit adták elő spanyolul. Csaknem hetvenen érkeztek az ország legkülönbö­zőbb részeiből, hogy számot ad­janak tudásukról a Simor And­rás költő-műfordító vezette zsű­ri előtt. A bemutatkozást két kate­góriában bonyolították le, s külön pontozták a szavalókat, illetve a prózát mondókat. Az alábbiakban a megyénket kép­viselő tatai Eötvös- valamint a Május 3-án, az asztma világnap­ján sokféle érdekes programmal várják az érdeklődőket a megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány munkatársai Tatabá­nyán, a Közművelődés Házában. Az eseménysorozat megnyitóját 16 órára tervezik. Dr. Bisits Márta, a tatabányai Szent Borbála kórház II. számú tüdőosztályának vezető főorvosa tart rövid előadást az asztmáról és az allergiáról. Utána az asztma­klubról beszél Brányi Istvánná klubvezető, majd a tervek szerint hiányzó Benkó Dixieland Band örömzenélése volt. Sok apróság volt kíváncsi a he­lyi tűzoltók autójára és a rend­őrök fegyvereire. A sakkszimultánt vállaló Trexler Mihálynak, a Zoltek SE versenyzőjének arra is jutott ide­je, hogy megdicsérje vesztő el­lenfeleit is. A programok során helyi csoportok léptek színre: a kick-boxosok, a Barátság Kör da­losai, a Total Dance táncosai, a Pinocció bábcsoport. A kilenc órakor kezdődő tűzijátékig az Elit együttes muzsikált. tatabányai Bárdos-gimnázium tanulóinak eredményeit adjuk közre. A 14 év alattiaknál a kötelező irodalmi alkotások kategóriájá­ban a Bárdosba járó Fekete Kata­lin lett az első, harmadik iskola­társa, Kőhalmi Judit. A szaba­don választott művek esetében az ugyancsak tatabányai Palakovics Szilvia végzett az el­ső helyen. Mindhármukat Varga Mária tanárnő készítette fel a versenyre. A 14 évnél idősebb próza­mondóknál Veres Szilvia állha­tott a jelképes dobogó harmadik fokára, aki az Eötvös-gimiben Kovács István tanítványa. A sza- valók között ötödik helyen vég­zett Tromposch Csilla, míg a rendkívül erős mezőnyben he­tedik lett Fülöp Mária. Mindket­ten Dorogi Györgyinél tanulják a spanyol nyelvet. gyermek asztmaklub alakul. Fél öt tájban Walcz Mártonná peda­gógus értékeli az általános isko­láknak hirdetett rajzpályázatra beküldött munkákat, és az arra érdemes diákok értékes díjakat kapnak. 17 órakor kezdődnek a színpadi műsorok a színházte­remben - tavaszköszöntő a helyi Waldorf óvodások előadásában, légző- és jógagyakorlatok, karate és aerobic. A program ideje alatt folyamatosan lesz orvosi tanács­adás, termék- és gyógyásza- tisegédeszköz-bemutató.______■ Nobel-díjasok - spanyolul Országos verseny az Eötvös-gimnáziumban Tata Nem csak asztmásoknak Szökésben a Whiskys 6. Mesteri időzítés - A szóvivő azt hitte, csak szórakoznak vele A biztonsági kamera képe az OTP-fiókról sült bankrablót. A nyomozás közben és az el­fogás után pon­tosan a sajtó hi­hetetlen infor­mációéhsége miatt próbál­tunk sok kis szí­nes ügyet tálal­ni. Ilyen volt például a kutya­ügy. Ambrus az állattal együtt próbálta az országot elhagy­ni. A határhoz érve, közvetlen a lebukás előtt a határőr, aki szintén kutyabolond, kérte a Whiskyst, szálljon ki a kocsiból, mutassa meg azt az egyébként tényleg gyönyörű jószágot. Ilyen sztorikat mesél­tünk az újságíróknak, mert a nyomozás, a bizonyítékok megszerzése érdekében mást nem mondhattunk. De így akaratla­nul is bemutattuk a kutyájáért kockázatot vállaló, az állatot szerető embert.- Tehát a kényszerhelyzetben lévő rendőrség még tovább fokozta a Whiskys addig is pozitív megítélését.- Ehhez még hozzájárult az is, hogy a kirabolt bankok alkalmazottai, a sokszor traumatikus állapotba került pénztáro­sok, állampolgárok, akik ugyancsak átél­ték a bankrablás nem éppen stresszmen­tes körülményeit, egyszerűen nem nyilat­koztak. Megtiltotta nekik a kirabolt inté­zetek vezetése. Más lett volna a helyzet, ha megszólal az a sokkos állapotba került asszony, akit hajánál fogva ráncigáit a padlón. Sorolhatnám a példákat arra, hogy tényleg más lett volna az Ambrusról kialakult kép, ha a tényeknek megfelelő­en tudjuk és tudatjuk róla: nemcsak pénzéhes, de erőszakos bűnöző is.-Haezígyvan, mién nem ezt mondták?- Ismétlem, a bankfiókok vezetői megtil­tották a nyilatkozattételt, de az ügyfelek sem vállalták a nyilvános szereplést, mert egy­szerűen nem szívesen beszéltek róla, vagy mert nem akarták a történteket ismét átélni. hogy mit mond az ügyészségi nyomozó- hivatal. Egyszerűen nem tudtuk, miben és hol hibáztunk. Órákig helyszíneltünk. A Gyorskocsi udvarától, a harmadik emele­ten keresztül az utcáig mindent aprólé­kosan megvizsgáltunk. Lényeg a lényeg, nem tudtunk mondani semmit. Fogalmunk sem volt, hogyan szökhe­tett meg Ambrus.- Érezhető volt a gyakorlott szóvivő számára, hogy ez a minden szempontból hírszegény állapot a Whiskysnek kedvez, hogy továbbépíti a csavaros eszű bank­rabló képét, ezzel pedig szinte sárba ti­porta a rendőrség egyébként is megtépá­zott tekintélyét?- Igen, ezt éreztük. Ha valaki az egyik legjobban őrzött objektumból meg tud szökni, akkor annak következményei vannak. Azért sem beszéltünk, mert kommunikációs szempontból egyszerű­en nem tudtunk jót húzni. Csak a bizo­nyítványunkat magyarázhattuk volna, de ezt nem akartuk. Ezért szorítkoztunk csak a szikár tények közlésére.- Mindössze ez a szerepkör maradt a rendőrségnek?- Igen, de ez visszavezethető Ambrus Attila első elfogásának előzményeihez. Évekig kerestük a Whiskys néven elhíre­Május 17-ikén kezdődik a Whiskys néven elhíresUlt rabló bírósági tár­gyalása. Ambrus Attila most másodszor van lakat alatt. Hat évig tartó bankrablássorozat, majd lebukás után tavaly júliusban sikerült meg­szöknie. Két ismert újságíró, Gyuricza Péter és Kardos Ernő kinyomozta a Whiskys szökésének és egyik legnagyobb rablásának körülményeit, ta­lálkozott bújtatóival és barátnőivel, áldozataival és őreivel. Lapunk a megjelenés előtt álló könyvből közöl exkluzív részeket. Talán a rendőrséget sokkolta legjobban a hír: Ambrus Attila 1999. július 10-én szombat délelőtt megszökött a BRFK Gyorskocsi utcai fogdájából, amely a leg­szigorúbban őrzött helyek egyike. Szaba­dulása mindössze hét percet vett igénybe. A hírt a rendőrség dermedten, hitetlenkedve fo­gadta, és csak jóval a szökés után zárták le a fővárosból kive­zető utakat. Később a határok­nál is fokozott ellenőrzést ren­deltek el. Az eset fintora: a közutakra kivezényelt, golyóálló mellényt viselő rendőrök késve kapták meg a Whiskys fotóját, így sokáig úgy kukucs­káltak be az autók utasterébe, hogy pon­tosan azt sem tudták, kit keressenek, ho­gyan is néz ki a körözött személy. A szö­kés időzítése mesterinek bizonyult, mert a rendőrök többsége, így a BRFK szóvi­vője, Dézsi Mihály is hét végi pihenésére készült. A hírek kommentálása talán épp ezért is - órákig váratott magára.- Sokáig egyszerűen nem tudtuk, mit mondjunk. Önmagunkat marcangoltuk, azt kerestük, miben is hibázott a rendőrség.- Gondolom, hideg zuhany­ként érte a hír...- Éppen halászléfőző-ver- senyre készültem Bajára. Az akciócsoportból telefonált a ba­rátom, hogy ugrott a program, nem megyünk. Nem is hittem el az első pillanatban. Mond­tam, ne szórakozz már velem! De erősködött, hogy ne hülyés­kedjek már, hiszen megszökött a Whis­kys. Amire én rövid úton elküldtem a fe­nébe. Végül kiderült, tényleg igaz a hír.- Amikor már Ön is elhitte, miért nem mondott valamit a hírre éhes sajtónak?- A szökés tényén kívül nem tudtunk az égvilágon semmit. Meg kellett várni a belső vizsgálatok eredményeit, és azt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom