24 óra, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-02 / 101. szám

Mai számunkban: A tartalomból: MEGYÉN INNEN - MEGYÉN TÚL 2000. MÁJUS 2., KEDD r KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Sorozatunk Szökésben a Whiskys: Dézsi Mihály, a BRFK szóvi­vője azt hitte, csak szóra­koznak vele 2. oldal KÖZEL(KÉP) A nők világa: Mentőangya­lok és tágra nyűt férfisze­mek 9. oldal Majálisaink Az idén megyeszerte nagy töme­get vonzott a majális. Számos te lepülésünkön szórakozhattak a gyerekek, múlathatták az időt a felnőttek. A tatabányai központi ünnepségen, a kömlődi parkava- t&L .valamint a kecskédi légi­parádén készített képes tudósí- tásunkat a 3. oldalon közöljük. ■ Gercsó Gábor sikere Komárom. Gercsó Gábor, az Ipari Szak­munkásképző és Szakközép- iskola XI. év­folyamos ta­nulója az idén is részt vett a Gödöllőn megrendezett szakmunkástanu­lók országos közismereti verse­nyén, fizikából. A 3. helyen vég­zett. A komáromi diák felkészí- tő tanára Somogyi András. m Tavat takarítanak Dorog. A helyi természetvédők a környékbeli iskolákkal együttműködve rendezik meg a már hagyományos takarítási akciójukat a Palatinus-tónál. Csütörtökön délelőtt 9 órától az elszemetesedett partsza­kaszt teszik rendbe. A szerve­zésben a Petőfi Sándor Általá­nos Iskola és jó néhány helyi üzem is részt vesz. ■ A magvetés emberi kötelesség Országos búzaszentelő ünnep Esztergom-Szentgyörgymezőn Varga Lajos (középen), Szentgyörgymező plébánosa a szertartáson FOTÓI VASS ISTVÁN Szent István szülővárosának mezővárosi ré­szébe kevesebben jöttek a vártnál, pedig a 2000 tavaszára összetorlódott húsvéti, Szent György-napi és májusköszöntő események egyik meghatározója, a búzaszentelés mél- tóságos keretek között történt vasárnap. A templomtéri szabadtéri misén ott láthattuk Bá­lint Györgyöt, a népszerű kertművelőt, Rezi Árpá­dot, a megyei közgyűlés kisgazda alelnökét. A szertartás elején Gyimóthy Géza, az Országgyűlés Tatán élő kisgazda aleLiöke szólt a jelenlévőkhöz: - A magvetés az ember kötelessége, de a nö­vekedés az istentől van. Van mag, mely rossz helyre hullik s nem kel ki, de van, amelyből százszoros termés lesz. Ezt követően tolmácsolta pártelnöke, Tor- gyán József üdvözlő szavait, aki elfoglaltsága miatt csak lélekben lehetett együtt földművelő testvéreivel. A szertartást Varga Lajos plébános és Beer Miklós kanonok celebrálta. A szentbeszédben a hagyomány eredetére is kitértek. Eszerint az ókori Rómában ilyen idő tájt volt a határkerülés ünnepe, ezt később a keresztények is megtar­tották. Nagy Szent Gergely pápa a VI. század­ban véglegesíti, hazánkban a középkor óta szin­tén megülik. A mise résztvevői a Honvédtemető melletti búzatáblához vonultak, ahol a friss vetés meg­szentelésével zárult a szertartás. * -k * Esztergom jeles hagyománya a vízi karnevál. Ezt mindig a május elseje előtti éjszakán tart­ják. Vasárnap este lampionokkal feldíszített csó­nakok, kishajók vonultak végig a Kis-Dunán, köszöntve a vízi évad kezdetét, majd a május elseje hajnalába átnyúló, egész szigeten zajló utcabállal kezdetét vette a majálisok sorozata. ______________________R. B. Legyen közös a bölcsesség! Kisgazda alelnök Torgyán József régóta várt döntéséről Torgyán József válaszolt is, meg nem is arra a kérdésre, hogy elvállalja-e a Független Kisgazda-Földmunkás és Pol­gári Párt nagygyűlésének csaknem egyhangú határozata alapján az államfői jelölést. A Tatán élő alelnököt, Gyimóthy Gézát nemcsak arról kérdeztük, hogy mit jelent a legmaga­sabb fórumuk által jóváhagyott legújabb állásfoglalásuk.- Alelnök úr! Miért igazüottck párt­alkotmányukat politikai szándé­kokhoz ahelyett, hogy inkább be­tartották volna saját szabályaikat?- Nyilván az elnökválasztási előírásokra gondol. Nos, ezzel kapcsolatban az a válaszom, hogy nem tettünk mást, csupán az élethez igazítottuk „házi” tör­vényeinket. Kizárólag azért, mert nem lehet negatív megkülönböz­tetésben részesíteni az elnököt, hiszen minden más tisztségvise­lő korlátozások nélkül újravá­lasztható, nemcsak háromszor.- Akkor most irigyel­hetik igazán Torgyán Jó­zsefet az USA elnökei, hiszen ők sem választ­hatók meg negyedszerre.- Lehet, de tudomásom szerint a hazai pártok kö­zött egyetlenegy sincs, ahol olyan korlátozás len­ne, mint amit mi most töröltünk el.- Ön egyébként ismerte az el­nök úr szándékát?- Nem, azt valóban nem tudta senki. Még közvetlen környeze­tében sem.- Kérem, árulja el, hogy mi a lényege a nagygyűlés legutoljára meghozott határozatának, amely szerint Torgyán doktor­nak kötelessége elvállalni a jelö­lést, ha nem tudnak megegyezni Orbán Viktorral egy harmadik személyről!- A koalíciós szerző­dés szerint közös jelöl­tet indítunk. Mi jelö­lünk, de a Fideszt egyet­értés illeti meg. Ezért tartom megfontoltnak a legutóbbi döntést, mert hosszabb távon aka­runk koalíciós partnerek marad­ni. Az államfőválasztás meghatá­rozó kérdésében is azt szeret­nénk, hogy a kollektív bölcses­ségelv érvényesüljön­PALÁSTI PÉTER Piacbontás - indulatokkal Tata Mint az várható volt, a hosszú hét végén elszaba­dultak az indulatok amiatt a vizek városában, hogy a piac működtetési engedélye április 30-án lejárt, új üze­meltető viszont nincs. Új tulajdonosa sincs a központ­ban fekvő értékes területnek, pe­dig az önkormányzat korábban úgy döntött, hogy azt megvásá­rolhatja a Tatai Kereskedők Taná­csa néven működő kft. Az egyik ügyvivő tájékoztatta szerkesztő­ségünket, hogy a testületi határo­zat végrehajtásaként olyan adás­vételi szerződést akartak megköt­tetni velük Tata vezetői, amely számukra elfogadhataüan. Több olyan feltételt építettek be, ami eredetileg nem szerepelt a pályá­zati kiírásban. Az egyoldalú kikö­tések miatt azt nem kívánja elfo­gadni a kft. egyetlen tágja sem. Ma megpróbálják folytatni az egyeztetéseket, miközben a piac területén hétfőn elkezdték az el­árusítóasztalok bontását. A munkát végző 10-12 kereskedő rendkívül indulatosan fogalma­zott, s úgy vélte, hogy a képvise­lők nem csak az ő érdekeiket hagyták figyelmen kívül - a vá­sárlókét is. Egyelőre nem tudni, hogy szerdán, a hét első piacnapján hányán kínálják majd portékáju­kat a régi helyen, s azt sem, hogy - engedély hiányában - ezt a közterület-felügyelők elnézik-e... ________ PALÁSTI Fo gathajtó-bajnokság Ácson - A helyi gazdakör lovasegylete há­rom napon keresztül rendezte az egyes-, kettes- és négyesfogathajtó- bajnokság megyei fordulóját. A legnépesebb mezőnyt a kettesek me­zőnyében köszönthették a szervezők, itt húszán versenyeztek egy­mással. Szombaton a díjhajtást tartották a Kinizsi SC sporttelepén, amelyre elsősorban inkább a hozzáértők voltak kíváncsiak. Másnap, a Malom-tónál már rengetegen figyelték a maratonhajtást, csakúgy, mint a tegnapi akadályhajtást. (A részletes eredményeket későbbi számunkban közöljük.) Képünkön a kisbéri ifj. Jámbor Vilmos. . POTái MŐNOt OÁBOR Valósítsa meg álmait! JL Valósítsa meg álmait a tetszőleges célra fel­használható ABN AMRO Személyi kölcsön segítségével! Ha 2000. május 31-éig igényel ABN AMRO Személyi kölcsönt, I % kamatkedvezményt nyújtunk Önnek. ABNAMR0 Bank C 06 40 444 444 Néhány példa a törlesztőrészletekre: N 358W| >> 200 000 500 000 1000 000 3 000 000 24 10771 26 927 53 854 161 563 36 8064 20135 40 269 120 808 43 6 739 16 8471 33 695 101 084 60 5983 14 958 29 917 89 750 A táblázatban szereplő havi törlesztői észlelek kamatváltozás esetén módosulhatnak. A bank a kölcsönt a hitelelbirálatJeltételei alapján nyújtja. A hirdetés nem minősül a bank részéről nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. A teljes hiteldíjmutató 31,2696-tól 42,7996-ig terjedhet a hitelösszeg és futamidő, függvényében. A hiteldíjmutatóról, a kezelési költségről és az igénylés feltételeiről a Bankvonalon vagy ßökjainkban érdeklődhet. További részleteket a bankfiókban található Szerződéses feltételek személyi kölcsön folyósítására című dokumentum tartalmaz. Személyi kölcsön Bankfiókjaink: Esztergom. Rákóczi tér 2-4. Tel.: 33/412-544 • Komárom. Klapka György u. 1-3. Duna Áruház Tel: 34/540-632 • Tatabánya, Szent Borbála tér 2. Tel.: 34/310-470 977141686500200101

Next

/
Oldalképek
Tartalom