24 óra, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01 / 77. szám

4. oldal - 24 Óra VILÁG TÜKÖR 2000. Április 1., szombat Orosz sebesülteket ápolnak egy Ideiglenes tábori kórházban FOTÓI FEB/REUTERS A szövetségi erők katonái közül Csecsen- földön az elmúlt hét harcaiban 45-en haltak meg, 151 ember megsebesült. A hivatalos orosz veszteséglisták nem tartalmazzák az eltűntként számon tartott katonákat, illetve az azonosítatlan halottakat. Oroszországi föderáció Szerdán a vegyenói járásban 39 orosz rendőr­nek veszett nyoma, amikor konvojukat tőrbe csalták a muszlimok; további sorsukról az orosz hatóságok nem közölnek információkat. Valerij Manyüov vezérezredes, az orosz vezérkari fő­nök első helyettese újságírók előtt elmondta: augusztus másodikától március végéig - vagyis a dagesztáni és a csecsenföldi harcokban össze­sen - a szövetségi erők vesztesége 2036 halott és 6076 sebesült volt. A tábornok közölte, hogy másfél ezer sebesült a gyógyulást követően viszszatért harcoló egységéhez. Az orosz vezérkar képviselője 3400 főre be­csülte a szövetségi erőkkel harcoló szakadár fegyveresek számát (a korábbi orosz adatok még 2-2,5 ezer muszlint fegyveresről szóltak), akik közül mintegy kétezren a déli hegyekben rejtőzködnek, míg a síkvidéken több mint ezren álcázzák magukat békés lakosoknak, s „minden pillanatban készek diverzáns akciók végrehajtá­sára”. Groznijban még csaknem 400 szakadár lehet. A korábbi állításokkal ellentétben Sámil Bászájev és Hattab hadurak parancsnoksága alatt egy nagyobb, majdnem ezer fős muszlim osztag harcol a hegyekben, a vegyenói és a nozsaj-jürti járás határában. Az orosz hadveze­tés előzőleg már többször bejelentette, hogy a jelentősebb csecsen bandákat szétverték, kisebb csoportokra szórták szét a hadműveletek során. A napokban tőrbe csalt orosz konvoj ügyét vizsgáló bizottság egyébként megállapította: emberi és szakmai mulasztás okozta a katonák pusztulását. Nyolc őrkatonából négy egész biz­tosan meghalt, 18-an megsebesültek, a többiek­nek nyoma veszett. Az oroszok jelenleg is nagy erőkkel kutatnak a körülzárt körzetben, de még a négy holttestet sem sikerült megtalálni. Az il­letékes parancsnok beismerte: az oszlop vonulá­sát nem szervezték meg körültekintően, és nem rendeltek ki kísérő helikoptereket sem. EU: pénzügyi együttműködés A megállapodások célja a vállalkozások serkentése A kelet-európai térség államaira vonatkozó pénzügyi stra­tégiák egyeztetéséről és a szorosabb együttműködésről írt alá két megállapodást pénteken az Európai Unió, a Világ­bank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint több európai bankcsoport. Brüsszel ELHAGYTA UKRAJNÁT a Ti­szán levonuló legújabb nehéz­fémszennyezés, de a víz ólom- tartalma továbbra is a megenge­dett érték többszöröse a folyó kárpátaljai szakaszán - közölte tegnap a rendkívüli helyzetek minisztériumának kárpátaljai főosztálya. A MAGYAR KORMÁNY meg tette az első jogi lépéseket an­nak érdekében, hogy a februári ciánszennyezés miatt az összes károsult lehetőleg maradéktalan kártérítést kapjon - mondta Bu­karestben Hende Csaba, Igaz­ságügyi Minisztérium politikai államtitkára. A román sajtó sze­rint a magyar kormány által fel­kért ausztrál ügyvédi iroda az egyike a legismertebbeknek, hírnevét jórészt azzal szerezte, hogy rendkívül keményen lép fel a nagy társaságok ellen. MINDEN VÁRAKOZÁST felül­múlnak annak az adományozói konferenciának az eredményei, amelyet szerdán és csütörtökön tartottak Brüsszelben a balkáni térség újjáépítésének és fejlesz­tésének előmozdítása érdeké­ben. Tonino Picula horvát kül­ügyminiszter pénteki értékelé­sében kiemelte, hogy a külföld 189 millió dollár értékű támoga­tást ad Zágrábnak, s teljes mér­tékben fedezik 16000 menekült visszatelepítésének költségeit Horvátországba. AUSZTRIA a németországi megállapodástól eltérően nem csupán a második világháború idején foglalkoztatott kényszer- munkásoknak és úgynevezett rabszolgamunkásoknak - azaz koncentrációs táborokban dol- goztatottaknak hanem a me­zőgazdaságban foglalkoztatot­taknak is fizet kárpótlást - kö­zölte pénteken Maria Schau- mayer kormánymegbízott. A koncentrációs táborban tartott rabszolgamunkások többsége magyar zsidó volt, s közülük Schaumayer asszony becslése szerint még talán húszezer em­ber él. A PENTAGON SZÓVIVŐJE csütörtökön bejelentette, hogy az Egyesült Államok Koszovóba újabb felderítő csapatokat, Ma­cedóniába pedig harckocsikat és ágyúkat vezényel. A lépést az indokolja, hogy Szerbia déli ré­szén fokozódott az albán ellen­állók tevékenysége. A HADÁSZATI NUKLEÁRIS fegyverrendszerek további csökkentése mellett foglalt ál­lást a megválasztott orosz el­nök. Az ezzel kapcsolatos meg­beszélések jelenleg is folynak, érdemi előrelépésre azonban csak azután lehet számítani, hogy az orosz parlament is rati­fikálja a több mint hét eszten­dővel ezelőtt aláírt Start-II. megállapodást. ___________■ A z egyik egyezmény az Európai Unió, az EBRD és a Világbank kö­zött a tagjelölt kelet-európai álla­mokra vonatkozóan már meglévő megállapodás kiterjesztése más nemzetközi pénzintézetekre - köztük az Európa Tanács Fejlesz­tési Bankjára, az Északi Befekte­tési Bankra és az Északi Környe­zetvédelmi Pénzügyi Csoportra -, a másik, csak ezt az utóbbi há­rom pénzintézetet érintő doku­mentum a Független Államok Kö­zösségéhez tartozó országokra vonatkozóan. Az aláírók nem tit­kolják, hogy a FÁK-államokra már a tagjelölt államokban folyta­tott közös munka előnyeit látva terjesztik ki együttműködésüket. A brüsszeli EU-bizottság az aláírás kapcsán emlékeztet arra, hogy a tagjelölt államok csatlako­zását előkészítő pénzügyi támo­gatás révén az unió fontos közve­títő szerepet kíván játszani a ma­gánszektor és a nemzetközi pénzintézetek között. Az Európai Unió az érintett államok szakem­bereivel közösen igyekszik fel­mérni a befektetési lehetősége­ket, biztosítani azok kihasználá­sának előkészítését és végrehajtá­sát is. A megállapodások előirányoz­zák a pénzügyi szektor fejleszté­sét, a vállalkozások serkentését, a kis- és a középvállalatokkal kap­csolatos stratégiák kimunkálását, széles körű infrastrukturális ter­vezetek kidolgozását, a szociális rendszer korszerűsítését és a vi­dékfejlesztés előmozdítását. Korrupcióellenes konferencia Bukarest Magyarország a világon elsőként csatlakozott az ENSZ korrupció ellen meg­hirdetett programjához - jelentette ki Bukarestben Dávid Ibolya. A magyar igazságügy-miniszter tegnap részt vett azon a nemzet­közi konferencián, amelyen csaknem húsz ország képviselői vitatták meg, milyen szerepet ját­szik a közép- és kelet-európai tér­ségben az igazságszolgáltatás, a rendőrség és a társadalom a kor­rupció elleni küzdelemben. A korrupció elleni világméretű összefogás szükségességét 1999 februárjában fogalmazták meg Washingtonban, ahol egyetértés született: célszerű rendszeres időközönként globális konferen­ciákat tartani erről a kérdésről. A mostani bukaresti tanácskozás szervezői Beszédében Dávid Ibolya a korrupció elleni harc hazai stra­tégiáját ismertetve hangsúlyoz­ta: a korrupciónak nincs ve­szélytelen formája, a korrupció olyan, mint az AIDS. Legyengíti az egyén immunrendszerét és kockázatok elé állítja a társadal­mat. A gyermekkereskedelem és a szervezett bűnözés elleni programhoz való csatlakozással Magyarország azt reméli, hogy ez is segíti a hatékonyabb küz­delmet. Az ENSZ illetékesei az eddigiek alapján úgy látják, hogy Magyarország egy későbbi időben, más országokban jól hasznosítható, kipróbált straté­giát tud majd kínálni - mondta Dávid Ibolya. Tíz veszélyes bűnöző Nevek az FBI körözőlistájáról Washington Fél évszázada adta ki az amerikai FBI először a tíz legveszélyesebb körözött bűnöző listáját. Az egyik újság szerkesztősége megtudakolta, kiket szeretne a rendőrség leginkább elfogni. A névsor azután megjelent a lapok­ban, és váratlan sikert hozott: a lakosság segítségével egyre több gyanúsítottat sikerült lakat alá he­lyezni. Később a televízió is be­kapcsolódott, majd következett a legújabb médium: a lista, a kere­settek képével, adataival felkerült a számítógépes világhálóra is. Idővel változott a keresettek köre. Míg kezdetben elsősorban fegyveres bankrablókat köröz­tek, a hatvanas években szabotá­zsok, politikai indíttatású bűn- cselekmények álltak az előtér­ben. Napjainkban a szervezett bűnözés, a kábítószerbandák fő­nökei számítanak a legveszélye­sebbnek. Ötven év alatt 458 személy ke­rült az alvilág „toplistájára”, és a nyilvánosság rengeteget segített: túlnyomó részüket, 429 személyt sikerült elfogni. Egyébként a kö­rözöttek között 50 év alatt csak hét nő volt. Érdekesség: szerepelt közöttük 1970-ben Angela Davis, az amerikai Kommunista Párt is­mert alakja, akit összeesküvés­sel, emberrablással és gyilkos­sággal gyanúsítottak, ám a vádak egyike sem igazolódott. Napjainkban olyanok is szere­pelnek a „Most wanted”-listán, akiknek elfogása kétséges. Példá­ul Oszama Bin Laden, az Ameri- ka-ellenes terrorakciókat pénzelő és szervező szaúdi milliomos. Egyébként átlagosan 316 napig tart egy keresett személy letar­tóztatása attól kezdve, hogy a ne- ve megjelenik a listán, _____feb „ Üzent” a Pioneer USA Huszonnyolc évvel felbo­csátása után, 12 milliárd kilométer távolságból újra fogták az óriásantennák a Pioneer 10 amerikai űr­szonda jeleit. A Pioneer 10 űrszonda küldeté­sét 1975-ben befejezettnek nyil­vánították, mert biztosra vették, hogy a rádiókapcsolat hamaro­san megszakad. Akkor tízmilli- árd kilométer távolságra járt Föl­dünktől. Óriási meglepetésre azonban a hetven méteres anten­nák ismét venni tudták a Pioneer ÍO'jeleit. Ezúttal 12 milliárd kilo­méter távolságról. A Pioneer 10 jelei most a Bika csillagképből ér­keznek, s egyfajta műszaki cso­dát jelentenek. Három éve még nyolc watt energiával érkeztek az „üzenetek”, most ennek csak tö­redékével. Mégis lehetséges volt azok vétele, sőt a Földről küldött jelet is fogta az űrszonda. Feltehetően most utoljára hal­lottunk a veterán szondáról, mi­vel másodpercenként 13 kilomé­teres sebességgel távolodik. Kül­detése mégsem ér véget: a szon­dára a tervezők emberi alakokat ábrázoló rajzokat helyeztek. Ta­lán meglátják azokat távoli csil­lagrendszerek lakói, ha elér hoz- zájuk a Pioneer 10,________feb A z esőnap hétvégére esik Amerikai kutatók bebizonyították, hogy a hétköznap felhal­mozódott nagy mennyiségű szennyező anyag felduzzasztja az esőfelhőket, s azok éppen ezért a hétvégeken ürülnek ki. Egyesült Államok Miért esik oly gyakran szomba­ton és vasárnap? Miért romlik el általában a hétvégékre az időjá­rás? Amerikai kutatók szerint az ipari üzemek, a gépkocsik, iroda­házak hét közben elképesztő mennyiségű szenny-, kohó-, füst- és kipufogógázt bocsátanak ki a légkörbe. Ezek az égéstermékek „beoltják” az esőfelhőket, ame­lyek tartalma éppen ezért a ke­vésbé terhelt időszakban, a hétvé­géken ürül ki. Az Arizona Egyetem statiszti­kusai az Egyesült Államok keleti partvidékén 1979-95 között hul­lott csapadék eloszlását vizsgál­ták. „Az adatok elemzésekor hét­napos időjárási ciklus bontáko- zott ki - mondja a kutatás egyik résztvevője, Randaü Cerveny. - Általában szerdától kezdenek el telítődni a csapadékfelhők, és hétvégére érik el a csúcspontot. A rossz időjárás veszélye hétvége­ken 22 százalékkal nagyobb, mint más napokon.” A vizsgálatok szerint a hét leg­szárazabb napja a kedd. „Az ipar és az időjárás ciklusai között né­mi fáziskésés tapasztalható, mi­vel időbe telik, amíg a légköri szennyeződés megnyitja az égi csatornákat” - mondja Cerveny. Főként a családok életét keseríti meg a ciklusosság, hiszen a bősé­ges csapadék gyakorta meghiúsít­ja a szabadba tervezett közös programokat. A statisztikus (rit­kán megvalósítható) jó tanácsa: a hét első felében kiránduljunk, kertészkedjünk. Kutatásaikat az Arizona Egye­tem munkatársai a kevésbé iparo­sított amerikai közép-nyugaton kezdték. Az eredmény gyakorlati­lag megegyezik a keleti partvidé­kivel. „Semmi okunk vitatni te­hát, hogy az esőcsináló-hatás vi­lágméretű jelenség - mondja Cerveny. - A mérési eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy az emberiség globális hatást gya­korol a Föld időjárására.” Martin Rowley brit meteoroló­gus is úgy véli, az erőteljesebb fel­hőképződés péntek délutántól vasárnap estig tart. Tom Ellen- neder léghajós szerint pedig a hétvégékre tervezett repülések harmada meghiúsul a rossz, csa- padékos időjárás miatt, (kulcsár) ^—(reu/chP)—N A közismert „Reusch” sportmárka tatai közös vállalata a Reusch Sportkesztyű Kft. dinamikusan fejlődő csapatába export ügyintézésben jártas kollégát/kolléganőt keres Elvárások:- jó angolnyelv-tudás- számítógépes ismeret (Word, Excel)- 2-3 éves szakmai tapasztalat az export értékesítés területén- vámügyintézési ismeretek- jó kommunikációs készség Pályázatát angol, magyar nyelven a következő címre vátjuk: Reusch Kft., 2890 Tata, Baji u. 9. Tel: 34/383-686 • 34/489-064 Csákány Csabáné 15027-kedvező hitel,akár kamat nélkül (12-18 hónapos futamidőre) -szerviz, kárfelvétel, karambolos gépkocsik teljes körű javítása-használtért újat akciónk ASSISTANCE SZOLGÁLAT I tovább folytatódik rawsEeffluol 2800 TATABÁNYA, TELEKI LÁSZLÓ U. 1. TELEFON: 34/ 312-161, FAX: 34/ 312-160 HASZNÁLTAUTÓ TELEP, TELEFON: 34/ 314-330 Orosz veszteséglista

Next

/
Oldalképek
Tartalom