24 óra, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01 / 77. szám

2000. Április 1., szombat E G Y E I KORKÉP 24 Óra - 3. oldal Traffipax Ma megyénkben Tatabánya, Ko­márom, Esztergom, Pilismarót, Dömös területén, a 11., 111. sz. főutakon, délelőtt az Ml-es au­tópálya 72-es km-szelvénye ,A" oldalán, délután a 92-es km- szelvény „A" oldalán, holnap Tatabánya, Komárom, Eszter­gom, Pilismarót, Dömös terüle­tén, az 11., Ili, 117, 1117. sz fő­utakon, a 1111. sz. úton, délelőtt az Ml-es autópálya 43-as km- szelvény „B” oldalán, délután a 62-es km-szelvény „A” oldalán számíthatnak az autósok traffi- paxos gépjármű-ellenőrzésre. ■ SZIRÉNAHANG Gyalogost gázolt Esztergom. Egy harmincéves férfi tegnap reggel fél hatkor, a Hon­véd út és Lekner út kereszteződé­sében személygépkocsijával elgá­zolta az úttesten áthaladó gyalo­gost. A baleset következtében a hatvanhat éves férfit súlyos sérü­léssel szállították kórházba. Lebuktak Lábatlan. A múlt héten három szerszámoskamrát törtek fel a bűnözők a Zalka Máté-lakótele- pen. Gázpalackot, szerszámo­kat vittek magukkal. A nyergesi rendőrök eredményes nyomo­zással elfogták a gyanúsította­kat: egy helybeli férfit, illetve nőt. Mindketten beismerték tet­tüket, a lopott tárgya, zöme elő­került a házkutatás során. Kétszázezres kár Dág. A Petőfi úton egy épülőfél­ben lévő családi házba hatoltak be ismeretlen tettesek csütör­tökre virradóra, és magukkal vitték az összes lapradiátort. A kár kétszázezer forint. Erdőmentők Megyei információ. Tegnap dél­előtt Ácson egy Széchenyi úü pincéből kellett a tűzoltóknak kiszivattyúzni tíz köbméter vi­zet. Délután Majk és Kőhányás között az erdő aljnövényzete égett két hektáron. A tatabánya­iak vonultak az oltásra. * * * Információinkat a rendőrségtől és a tűzoltóságtól kaptuk a leg- frissebb adatok alapján. t. ». Tavaszi munkák a szövetkezetben - Vérteskethelyen a Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Szö­vetkezetben folynak a tavaszi munkák. Az időjárás szerencsésen alakult, mert lehetővé vált a halasztha­tatlan árpavetés, amelyet márciusban már be is fejeztek mintegy 150 hektáron. Közben az almásban fo­lyik a metszés, igaz, az elöregedett ültetvény termése már csak léalmának jó, de ez is hoz valamit a kö- zös konyhájára. Képünkön Szadai János és Varga Ferenc talajelőkészítést végez. ________fotó, haraszti H atáron túli együttműködés Megyei információ Néhány hónapja, hogy Lázár Mózes, a megyei köz­gyűlés elnöke aláírta az együttműködési szerződést a szlovákiai nyitrai kerülettel. A határon túl nyúló kap­csolat, mely egyedülálló a maga nemében, hiszen az Európai Unió országain kívül ez volt az első, mely lét­re jött. A kézműves kamarák mindkét régióból úgy gondolták hogy a szakmai kapcsolatokat is szoro­sabbra fonják. Ennek keretében a szlovák kézműves Javult a közrend Kisbéren Dr. Udvardi Erzsébet polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számolt be első­ként tegnap a kisbéri képviselő- testület havi rendes ülésén. Ezt követően a napirendek között a testület többek között Lovasi Péter kapitányságvezető rendőr őrna­gyot hallgatta meg, aki a Kisbéri Rendőrkapitányság 1999. évi tevé­kenységéről számolt be. Az írásos előterjesztés kiemeli: „Figyelmet fordítunk arra, hogy tevékenysé­günk a lakosság biztonságérze­tének javulását eredményezze, és erőfeszítéseket teszünk a lakosság rendőrségbe vetett bizalmának megerősítése érdekében." Tavaly a megyei rendőr-főkapi­tányságnak köszönhetően a tech­nika is fejlődött Kisbéren. A szá­mítógépes hálózatot átépítették, korszerűsítették, hívások rögzíté­sére alkalmas telefont kaptak, ki­építették a forgalmat számláló, ún. Tarifen rendszert. A Bakonytérség Közbiztonságáért Közalapítvány egy Pentium számítógépet vásá­rolt a kapitányságnak. A jelentős mértékű fejlesztés az állomány munkáját nagyban segítette. Azt is megtudhattuk a kapi­tány beszámolójából, hogy az el­múlt évekhez képest jelentős mértékben csökkent Kisbér váro­sában az elkövetett bűncselekmé­nyek száma, melyre a kapitány­ság 1994-es fennállása óta nem volt példa. Szám szerint Kisbéren az 1998-as 213-ról 1999-ben 168­ra, Ászáron 49-ről 41-re, Hántán 8-ról 7-re csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. A felderítési mutató 43 százalék, vi­szont valamennyi rablás elköve­tőjét elfogták. A kapitányi beszá­molóból kiderült, hogy Kisbéren javult a közbiztonság. Á testület a beszámolót elfogadta, köszönetét fejezte ki a kapitányság vezetőjé­nek és valamennyi munkatársá­nak eredményes munkájukért. A napirenden szereplő többi, közérdeklődésre számot tartó té­máiról - többi között az önkor­mányzati tulajdonban lévő vállal­kozások beszámolóiról, a va­gyonhasznosítási koncepcióról - lapunk következő számaiban ol­vashatnak. ■ A napokban láttam ismét a televízi­óban a Feltámadás című, a miszti­cizmus fröccsével hígított amerikai filmet, mely egy csodatevő gyógyí­tóról szólt. így is meghatott. Mert ha egy ember nyomorúságát meg­szüntetjük, megváltottunk egy vilá­got. Párezer Lajos sok-sok ember fáj­dalmát csökkentette, szüntette meg néhány mozdulattal, gondos terápiával. Mondjon akárki bármit, szent ember ő. A városban, ahol él, rossz szót róla nem hal­lottam. Holott mindenki ismeri. Ő a csontkovács. Átmeneti korokban divatba jönnek a próféták, bölcsek, természetgyógyászok, zava­ros tanok, s a világvége napi jövendölései. Sok kókler meg­gazdagszik, mások tragédiába zavarnak hiszékenyeket. Páczer Lajos megmaradt egy­szerű, kétkezi embernek, ha úgy tetszik, szegénynek. Hi­vatása a segítség. Ami azt ille­ti, nem egy üzletember. S azt mondja: legfontosabb az akaraterő ezen a földön. Vallja a görög bölcselővel, hogy ez a szó: „akarom!”, csil­lagokat mozgat. Kés nélküli műtétek tudora. Az életem célja világosodott meg... Sokat tudjuk, milyen tépő fáj­dalmat okoz egy idegbecsípődés. Ő néha egy­két mozdulattá helyre teszi. Olykor az utcán. Honnan e tudomány? Sokáig ő sem tudott róla, hogy különleges képessége lenne, bár érezte, hogy valamire született, amire rá kell jönnie. Az asztalossá­got tanulta ki. De alig dolgozott a szakmában. Az energia nyűgözte le. EMBEREK, SORSOK: PÁCZER LAJOS A segítés varázsszőnyegén „...a nemesre mi tiszteletadva nézünk. A jókban a bölcsességnek egésze virul. ” (Euripidész: Alkésztisz - Fordította: Devecseri Gábor) Az energia, amit "át kell adni. Amikor magyarázza a számomra érthetet­lent, egyre az átadandó energiáról beszél. Szerepel egy kis reinkarnáció, öröklődő információjegyek, fizikai és szellemi energia Páczer Lajos- 1950. március 11., Szentgottl- Szőkepusztán nőtt fel.- Mestersége általános asztilo:- Hivatása: csontkovács- Nős, felesége banki dolgozó.- Gyermekei: Krisztián, Lajos. Unokája Dávid.- Hobbija nincs. Eteti a madara sétáltatja Léd! kutyát. egyként. De nem is ez a fontos, hanem a tény, a gyógyultak bejegyzései. Meghat a kézzel­fogható valóság: több barátom, kollé­gám is szerepel volt pácienseinek sorában. Akik vállalták nevüket, bejegyezték a hála sorait a vendégkönyvekbe. Páczer Lajos a segítés varázsszőnyegén utazik. Az ad szá­mára erőt. Mert nem könnyű az élete, ma sem az. Nem bizony. A suszternek lyukas a cipője. Sokféle nyavalya kínozta. így került harminc éve Kubicsek Pista bácsihoz, Szlovákiába. Az a csontkovács olyan híres volt ak­koriban, hogy a fél magyar foci­válogatottat is kezelte, neve foga­lommá vált. Hat évig járt át hozzá Lajos a lumbágójával, majd csak azért, hogy nézze, csodálja, tanulja a fogásokat. Észrevette Pista bácsi az érdeklődést. Tanítot­ta, átadta tudásának javát.- Most úgy gondolom, hogy ő hozta fel­színre a tudatalattimból ezt a képességet ­mondja. - Már gyermekkoromban éreztem, hogy van valami adottságom. Végre kiderült, hogy mi. Az életem cél­ja világosodott meg számomra.- A segítés?- És a szolgálat. Addig nem találtam a helyem, munkahelyről munkahelyre vándoroltam. De 1970-től minden megváltozott. Csodálatos év volt. Akkor ismertem meg Katalin asszonyt, aki immár harminc éve kitart mellettem. Volt idő, amikor neki kellett eltartania. De hitt bennem.- S maga is hitt önmagában?- Akadtak nehéz pillanataim. De nem hiányzik bélőlem az akaraterő. Három doboz cigarettát szívtam naponta. Húsz éve, Lajos-napon azt mondtam: ed­dig és nem tovább. Azóta rá nem gyújtot­tam, s mindenkit lebeszélek erről az álla­milag engedélyezett szörnyű, pusztító ká­bítószerről. Azt mondja, hogy nem gyógyító, segítő. Harminc év alatt nem fordult elő, hogy ne enyhítsen a hozzá forduló kínján. KÁDÁR PÉTER Képernyő előtt és mögött Vigyázat, utánozzák! Itt a közéleti Vitriol. Gyengéd női kezekből (ajkakról?) csepeg a veszedelmes maró anyag, a tömény kénsav. Hát persze csak jelképes értelemben, hiszen arról van szó, hogy a TV2 műsorában szerda esténként jelentkezik a Rosszat vagy semmit! alcímű kri­tikai show, amelyben jól felvágott nyelvű hölgyek fűznek vitriolos megjegyzéseket közéleti eseményekhez, hírekhez. Megszületett az RTL Klub Heti Hetesének női változata, a Vitriol. A lányok elorozták az ötletet a fiúktól, ráadásul - „hálából”- főként velük és férfiasságukkal élcelődnek. A „szabad szájú” Heti Hetes rendkívül népszerűvé vált, a szókimondó asszonyságok most hasonló babérokat óhajtanak homlokukra, esetleg fekete­levesükbe. Ők is híreket olvasnak fel - a hírmondó, Jakupcsek Gabriella viszont sokkal jobban olvas, mint párja és elődje, Csiszár Jenő a Heti Hetesben. A „beolvasás” aztán már gyengébben sikerül - ami a közéleti témákat, eseményeket .illeti. Ennek ellenére a lányok remekül szórakoznak, olyannyira, hogy többnyire meg sem várják, hogy a társak végszót mondjanak, felrobbantsák viccpetárdáikat. Az egyik népszerű „hetes”, A legokosabban filozofálgató nő - éppen egy férfi Farkasházy Tivadar üzente is a lányoknak: ne foglalkozzanak olyan dolgokkal, ami nem áll jól nekik. A lányok legutóbb válaszoltak: nekik nem is kell, hogy jól álljon... Az egyik fő téma éppen az az óriásplakát volt, amelyen egy szép testű fiatalember egy szál alsógatyában reklámoz valamit. Hogy mit, arról éppen az alsógatya tereli el a figyelmet. Az élcelődés közben közgazdasági fogalmakat is szájukra vettek a lányok. Kiderítették, mi lehet a bruttó és a nettó közötti különbség. A bruttó szerintük az, amit az alsónadrág szemet vonzó „cso­magolása” mutat - a nettó pedig annyi, amihez a valóságban hoz­zájuthatnak. Az is érdekes persze, hogy a bájosan csevegő hölgytársaságban a legvonzóbb, legelegánsabb és legokosabban filozofálgató nő - éppen férfi, Zsazsa Tax. Gyönyörűen ápolt, hamvasított parókát, hatalmas fülbevaló kösöntyűket visel, és szívesen mutogatja for­más lábait. Ő civilben alacsony, korosodó és kopasz férfi, csak rendkívül tehetségesen játssza el, hogy nő... Természetesen a lányok is élcelődnek a közéleti visszássá­gokon, kap jócskán fricskát a kormány is. Bizonyára az ilyen típusú műsorokra is gondolhatott a kormány első embere, amikor a csonka kuratóriumok kapcsán azt fejtegette, nálunk nem kell fél­teni a sajtószabadságot. Aki nem hiszi, járjon utána! Olvasson bele az újságokba, nézze meg a kereskedelmi csatornák szatirikus műsorait, láthatja, hogy a közszolgálati televízióban, az ml-esen igen, de másutt még nem sikerült mindenkinek befogni a száját... GOMBKÖTŐ GÁBOR Táncoltak a borcsata után Sárisáp Borversenyt rendezett a Sárisápi Kertbarát Kör a Bányász Művelő­dési Házban. A borok kínálatával színesített eredményhirdetést ze­nés táncest követte. Aranyérmes lett Bercsényi László, Friedrich József, Vitek Já­nos és Varga József egy-egy bora. Ezüstérmes nedűvel büszkél­kedhet Üveges István, Motesiczki Ottó, Cseresznyés József, Vitek János, Biber József, Varga József és Pintér Gábor. Bronz minősítésről regélhet ez­után a pincesoron Kollár Sándor, Szatay Ferenc, Üveges István, Motesiczki Ottó, Szárú Miklós, Vitek János, Biber István, Verbó László, Varga József és Tutervai Mátyás. Az érmes borok gazdáit díjjal jutalmazta a BASF Hungária Kft. és a Kanócki-faiskola. n Gazdasarok Vessünk együtt négyféle borsót! Eleink azt mondták: a borsót csak olyan mélyen vesd, hogy meghall­ja a harangszót. Valóban nem kell mély barázdába ültetni a borsó­szemeket (legfeljebb 5 centimé­terre), mert a föld felső rétegén át­hatoló meleg napsugaraktól gyor­sabban kicsírázik és fejlődik a nö­vény. A felszínt azonban lehetőleg hálóval takarni kell, mert ha a ger­lék, galambok, varjak csak egy szemet találnak, képesek felfor­gatni az egész kertet a finom cse­megéért. A legalkalmasabb takaró a régi műanyag krumplis zsák. Csak akkor emeljük le a zöldbor­sóról, ha a levélszár már megerő­södött. Jelenleg nálunk három csoportba sorolhatók a termesz­tett zöldborsó fajtái. A kifejtő bor­só magja sima, rövid tenyészide­jű. Legelterjedtebb a Rajnai törpe. A másik csoportba tartoznak a velő­borsók, melyek hosszabb tenyész- idejűek, magjuk felülete ráncos. Igen elterjedt, édes a Kelvedon csodája, a Zsuzsi és a hollandiai, nagy hozamú Rondo. A harmadik csoportba tartozik a cukorborsó, melynek a hüvelye is ehető. Jól teszik a háziasszonyok, ha a vetőmag-szaküzletekben csávázott zöld­borsócsaládot vásárolnak. Ezeket a do­bozba csoma­golt vetőmago­kat 3-4 különböző érésidejű zöld­borsófajtákból állították össze. Egyidejű vetés esetén is több mint 3 hétig folyamatosan lesz mit szedni. A zöldborsó termesz­tése roppant egyszerű. Talajban nem válogat, bár a meszes, jó táperejű vályogföldet jobban kedveli, mint a száraz ho­mokot. Mint a hüvelyesek általá­ban, a gyökérzetén élő (a nö­vényt nem károsító) baktériu­mok arra késztetik a növényt, hogy nitrogént gyűjtsön. Ennek ellenére a zöldborsó meghálálja a nitrogén- és a foszfát-műtrágyát. Bár vízigényes, öntözés nélkül is megél, ugyanis lombja eltakarja a földet, elnyomja a konkurens gyomokat, és meggátolja a talaj- felszín kiszáradását, csak csírá­záskor öntözzük bőségesen, ha nem hull alá elegendő csapadék. Magja már 3-5 C-fokon csírázik, és a 4-5 fokos fagynak is ellenáll. kamara nyitrai kerületének elnöke, Janota Marian és megyei kézműves kamara elnöke, Juhász József alá­írta tegnap délután a két kamara közötti együttműkö­dést. Az ünnepélyes eseményen részt vett Vladimír Sirotka, a szlovák kézműves kamara elnöke, Ferdinand Klimsch irodavezető, Dr Zsidek Juäus, a nyitrai kamara elnökségi tagja, Kovács Károly, a me­gye kézműves kamara alelnöke, Zettisch Mihály ügy­vezető igazgató és Szekeres Imre, a pozsonyi Magyar Kereskedelmi Szolgálat igazgatója. ___________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom