24 óra, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-12 / 86. szám

_ ||| 2000. Április 12., szerda MEGYEI KÖRKÉP 24 Óra - 3. oldal OMórt Estofn. *>mMi u 5i • Wtan KoroSrami út 73. • Dorog, Becsi út 55. • WteSar 6SM Szatöztet (kiKzttw füst Sándor a 11 • LSS Bt: L Ipntal út 23. • fteszfefcctnta 2001 Ht: Utafcmp, Komárom út 21 • MaM Bár Tata, Ady Erato a 13. swatch n és a DÜMMO ŰMsNIiaftm ' A fcfea*fc cs* WnM 90ß eíötortö. kárt*»* tern*«* Ami - A SM kártya 45 rap dfctetfoéget Mn«, ropf a DOMWO SW utin Mtonmötíö 1777 <3 «fegte! 900 htfteafcfccf (»rientegw tote*), 286-9Z10 íOOOOl fOTCfc Ujívavfl ofotért 1) leste IS A KAPCSOLAT Csapdával a csigák ellen Sok kellemetlenséget okoznak a kertben a csigák. Különö­sen a nedves időjárás kedvez ezeknek a csúszómászóknak. Éjjelente szinte mindenhová eljutnak. Megrágják a földiepret és a leg­több friss hajtást elsilányítják. Lé­teznek csiga elleni vegyszerek, azonban ezeknek az erős mérgeknek az alkalmazá­sától óvakodni kell, hi­szen hosszú ideig bomlanak le. Már­pedig senki sem kí­vánja megmérgezni se a saját, se más csa ládját csigaszeres zöldségekkel és gyümölccsel. Sze­líd módszerrel is meg lehet szabadulni mind a mezte­len, mind pedig az egyéb csiga­házban lakó fajtáktól. A salátafe­jeket a feketeribiszke levelének ki­vonatával kell lemosni. Ez egy ideig távol tartja a csúszómászó­kat. Amíg azonban nincs miből előállítani ezt a hatóanya­got, csapdát kell állíta­nunk. Például a csigákat ellenállhatatlanul vonzza a korpa. Kü­lönösen a rozs korpája bi­zonyul jó csalétek­nek. Ez még a harmadik szomszédot is meg­szabadítja a betolakodóktól. A korpát kisebb kupacokba vagy a földbe ágyazott joghurtos poha­rakba kell elhelyezni, majd estén­ként vagy kora hajnalban össze­gyűjteni a lépre csalt állatokat. Még jobb a hatásfoka a sörcsapdá­nak. Egy-egy ujjnyi sört töltsünk a szintén földbe ágyazott műanyag poharakba. A sör illatának a csi­gák szintén nem tudnak ellenáll­ni. Belebuknak az édes illatos lé­be és megfulladnak. Ha kíméletesek akarunk lenni, akkor mesterséges búvóhelyeket rakjunk le a kertben (felborított, kissé feltámasztott virágcserép), majd innen nappal szedjük ki és vigyük a rétre, vagy az erdőbe a kellemetlenkedőket. Hasonló csapdával foghatjuk be a kelle­metlenkedő hangyákat is. A po­harakba azonban sör vagy korpa helyett édes vízben szétmorzsolt élesztőt tegyünk. Kecskéd megvalósult álma - Régi álma teljesült a kecskédi tantestületnek és ott tanuló diákoknak. A helyi önkormányzat ez évi költségvetésében más­fél millió forintot hagyott jóvá nyelvi szaktanterem kialakítására. Az iskola pedagógiai programjában egyébként is szerepel a nyelvoktatás immár 12 éve. A német nemzetiségi iskola diákjai legalább egy nyelvet (német) tanulnak meg. Szakkör kere­tében az angol nyelv elsajátítása is lehetséges. A nemrégiben birtokba vett korszerű nyelvi labor nagymértékben hozzájárul az idegen nyelv jobb, tökéletesebb elsajátításához. Képünkön Zettisch Mária tanárnő 8. osztályosoknak tart német órát. _______________ _____________ FOTÓI KIM T J. S átánizmus: önveszélyes lázadás Sok országban már szervezett, egyházi formát öltve hódít a sátánizmus, s jelenségként hazánkban is jelen van és a lá­zadás egy módjaként sokakat vonz - főleg a fiatalok köré­ben. A többi között ez is megfogalmazódott a témával fog­lalkozó tegnapi tanácskozáson, melyet a városi gyermek- és ifjúságvédelmi munkaközösség rendezett a kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban. Tatabánya Ferjáncz Krisztina tanár bevezető előadását a sátán személyéről szóló két Biblia-részlet felolvasásával kezdte, majd elmondta: a sátániz­mus arra épül, hogy elveti, amit a kereszténység értéknek vall, s érték­ként hirdeti, amit az bűnnek tart. Csonkáné Huszár Anita főhad­nagy, a megyei rendőrfő­kapitányság munkatársa az első előadóhoz hasonlóan felhívta a fi­gyelmet, hogy a sátánizmushoz kötődés egyfajta lázadás, feltűnni vágyás, ami azonban végső soron erőszakba, öngyilkosságba is tor­kollhat. Hozzátette: a rendőrség mindaddig, amíg nincs bűncselek­mény, semmit nem tehet, ponto­sabban csak a megelőzésben vál­lalhat szerepet. És itt szavai szerint jó, ha minden szülő, pedagógus is­meri a sátánista jelképeket, s job­ban odafigyel gyerekére, tanítvá­nyára, ha ilyeneket kezd hordani. Lászlóné Szabó Hajnalka pszi­chológus, a tatabányai Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója kifejtette: adott esetben a társadalom és/vagy a család éppúgy felelős le­het a sátánizmushoz sodródásért, mint a mindannyiunk egyéniségé­ben meglévő vágy arra, hogy má­sok, különlegesek legyünk.- Nem szabad egy kézlegyin­téssel elintézni, hogy a „ki va­gyok, mi végre vagyok a világon?” kérdésekre egyre többfajta misz­tikus válasz is megfogalmazódik, és hatni tud nagyon sokakra - mondta a szakember. - Ugyanak­kor az is tény, hogy a sokszor ta­lán csak kitűnni vágyásból sátánistává váló fiatalok elfelejtik: az ilyen csoportban is uniformi­zálódnak. Gombkötő Gábor Árukapcsolás - narancssárga A jövő héten sokan nagyon szidnak, átkoznak majd valakit. Nem is tudják pontosan, hogy kit illet az elmarasztalás. A dolog lénye­ge: megszűnik a népszerű Sárga, a totózók, lottózók népszerű lap­ja, a Sportfogadás, amelyet ezen a héten vesznek kézbe utoljára a megszokott formában... Mert mégsem szűnik meg, csak „beolvad”... Egy régi-új napilap­ban jelenik meg, az újjábűvészkedett Magyar Nemzetben. Mit kíván ez a Magyar Nemzet? Azt kívánja, hogy a fogadók tíz­ezrei is megvásárolják, ha tetszik nekik, ha nem. Mit kíván a magyar nemzet? Elsősorban azt, hogy árukapcsolás nélkül jussanak hozzá a sport, a játék barátai a fogadáshoz, a tip- peléshez, a TIPPMIX-játékhoz szükséges sportinformációkhoz, eredményekhez, táblázatokhoz. Fogadni mernék, hogy ez a vágyuk nem teljesül, csak po­litikába csomagolva jutnak hozzá kedvenc Sárgájukhoz, és valószínű, narancssárga színben... Szidnak tehát majd valakit. Valószínű, a kiadót, aztán ha rájönnek, mi áll a változtatás hátterében, szidni kezdik a politikát. Aztán meg a kormányt. Meg a sajtószabadságot, hogy egyeseknek már mindent szabad. A kormányt? Miért éppen ezt a szegény, bajokkal, médiakurató­riumokkal, elnémíthatatlan ellenzékkel sújtott kormányt? Mert a régi-új Magyar Nemzet a kormány lapja lesz. A MAHIR Lapkiadó Kft. gazdasági okokra hivatkozva összevonja a jobboldali szellemi­ségű Napi Magyarországot és a polgári értékeket képviselő Magyar Nemzetet. A jövőben a Napi Magyarország újságírói írják, szer­kesztik majd a Magyar Nemzetet. Kérdés persze, hogy kiknek adják majd el. A polgári értékekhez ragaszkodó régi olvasóknak, avagy a sport iránt elkötelezett foga­dóknak? Lehet, hogy egyik olvasótábornak sem kell, hiszen egé­szen mást várnak megszokott újságuktól. Mert ezek az olvasók is teljesen kiszámíthatatlanok és megvásárolhatatlanok, nem úgy, mint a lapok. Hát éppen ez a bökkenő! Jogos igény, hogy lapja legyen a kor­mánynak, miért éppen neki ne legyen? Csakhogy olvasókat saját politikájának elfogadtatásával szerezzen hozzá, ne árukapcsolás­sal. Hát ezért szidják majd a jövő héten a sport és a játék barátai a kormányt, a lapját és a kiadóját. Kinek jó ez? Az olvasó választási szabadságának biztosan nem tesz jót. A sportnak sem, a kormánynak sem... Népfőiskolások oklevelei Záróprogramjukat a fővárosban tartották Tata Az elmúlt év őszén kezdő­dött a Magyary Zoltán Nép­főiskolái Társaság által szer­vezett előadássorozat, ami­nek záróprogramját kedden tartották. A hallgatók ezút­tal az Európai Unió és az ön- kormányzatok kapcsolat- rendszerét tanulmányozták. Az első előadást az a dr. Pataki Zsolt tartotta, aki a Külügymi­nisztérium EU Politikai Kapcsola­tok Főosztályának vezetőjeként tegnap délután a népfőiskolások­nak átadta a vizsgabizonyítvány­nyal felérő okleveleket. E különleges „iskola” résztve­vői a város és környéke önkor­mányzati képviselőiből, a polgár­mesteri hivatalok munkatársaiból és más területeken dolgozó ér­deklődőkből kerültek ki, akik csaknem húsz konzultáción vet­tek részt. Emlékezetesek marad­nak számukra a MTA Regionális Kutató Központjából érkezett vendégek előadásai épp úgy, mint dr. Verebélyi Imre vagy dr. Kiszely István professzor gondolatai. Sokan az egy évvel korábbi, a környezetvédelemmel foglalkozó kurzuson is jelen voltak. Elsősor­ban az ő kéréseiknek megfelelő­en, a népfőiskolái társaság na­pokban újjáválasztott vezetői már most azon dolgoznak, hogy jövőre az ideihez hasonló sikerű programokat szervezzenek hely- történeti és néprajzi vonatkozású témakörökben. DOMIN (som*) SWATCH órával 129900 m Itt a tavaszi időszámítás! De - Európában előszór - a DOMINO csomagban MÉG egy órával több van. A i a DUAL készetek*, a kártya As a i mm biwi Sacatcfi ára k&tvefl. Már bruttó 29 900 Ft-tót megvehetek Bruttó 9 000 Ft-ot ebből is lebeszélhetsz. Mit kapsz még? 333 nap elérhetőséget", Hangpostát, SMS-t, Internetet. Kapcsolatot kedvező tarifákkal hálózaton belül is több mint 1 millió Westel 900 előfizetővel Állítsd át magad tavasszal DOMPtO-ra! Gazdasarok Vélemény Traffipax Ma Tatabánya, Oroszlány, Nyer­gesújfalu, Lábatlan, Siittő terüle­tén a 10. sz. főúton, délelőtt az Ml-es autópálya 72-es km-szelvé- nye ,A” oldalán, délután a 92-es km-szelvény „B” oldalán számít­hatnak az autósok traffipaxos gépjármű-ellenőrzésre. _______a S ZIRÉNAHANG Eltűnt az aszfaltvágó Tata. Az Agostyáni úton hét­főn aszfaltozták a járdát. Kora délután, három óra körül vet­ték észre a munkások, hogy a korábban a Révai és az Agostyáni út kereszteződésé­nek közelében őrizetlenül ha­gyott Honda aszfaltvágó köd­dé vált. Ismeretlen tettesek el­vitték magukkal a csaknem félmillió forint értékű gépet. • A Tatai Rendőrkapitányság kéri mindazokat, akik a bűn- cselekménnyel kapcsolatban információval rendelkeznek, ' jelentkezzenek a 34/487-777- es számon vagy a 107-es se­' gélyhívón. Villámkezű Komárom. Az egyik étterem parkolójában leállt egy külföl­di állampolgár. Miközben ki­szállt személygépkocsijából, egy villámkezű tolvaj benyúlt a járműbe, és kiemelte az au­tóstáskáját. A táskában 65 ezer forint értékű jugoszláv dinár volt. Olajos történet Komárom. A vasúti pályaudva­ron két férfi gázolajat engedett le egy mozdonyból. A különös mozgásra a közelben álló őr fi­■ gyeit fel. Próbálta jobb belátás­ra bírni a tetteseket, nem sike­rült. így értesítette a rend őreit. Hamar elkapták a két tettest. A büntetlen előéletű fiatalembe­rek 80 liter gázolajat öntöttek át kannáikba, majd a közelben ál­ló személygépkocsijukba pakol­ták azokat. Szabadlábon véde­kezhetnek. Tüzes, vizes hírek Megyei információ. Tegnap is több esetben hívták megyénk tűzoltóit avartűz miatt. Esz­tergomban, a Suzuki-gyár mellett kis területen égett az avar, majd délután Lábatla­non, az Ady utcában kérték a lánglovagok segítségét. Esz­tergomban, az Árpád úton el­árasztott egy pincét a víz. A tűzoltók 15 köbméter vizet szivattyúztak ki. * * * Információinkat a rendőrségtől és a tűzoltóságtól kaptuk a leg­■ frissebb adatokkal. ' ______________________S.O. I A z olvasó választási szabadságának biztosan nem tesz jót

Next

/
Oldalképek
Tartalom