24 óra, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01 / 77. szám

2. OLDAL - 24 ÓRA MEGYEI KÖRKÉP 2000. ÁPRILIS 1., SZOMBAT HHI ‘ Április elsejei tréfák, átverések, mókák, bolondozások Bolond egy hónap az április, különösen annak első napja. Előbbi évszázados népi megfigyeléseken alapul, az utóbbi csupán pár évtizedre vezethető vissza. Ennek jegyében ar­ra kértünk közismert közéleti szereplőket, hogy mondják meg, milyen önként vállalt bolondozásban lennének ben­ne, illetve kit és mivel próbálnának meg átverni. Az alábbi­akban a tőlük hallottakat adjuk közre. Lázár Mózes országgyűlési képvi­selő (Fidesz), a megyei közgyűlés elnöke: - Tekintve, hogy válasz­tott vezetőként nagyon sok em­bert Igyekszem szolgálni a hét­köznapok során, április elseje al­kalmából azt gondoltam, néhá- nyukat közvetlenül is kiszolgá­lom. Méghozzá pincérként, mert ebben van némi gyakorlatom: egyetemi éveim alatt Miskolcon - ösztöndíjam kiegészítéseként - több mint két évig felszolgáló vol­tam egy klubban. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez átverés - mások beugratása helyett - hoz­zájárulok ahhoz, hogy önkéntes vállalásomat le is fényképezzék. Tánc a Fő téren - kalapozó igazgató Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna, a megyei közigazgatási hivatal ve­zetője: - Akrobatikus mutatvány­nyal és tánccal szórakoztatnám a tatabányai Fő tér járókelőit. Meg­próbálnám ugyanúgy, ahogy az húsz éve még remekül ment. Közben a TÁKISZ igazgatóját ar­ra kérném, hogy kalappal járjon körbe, s így gyűjtse az adomá­nyokat annak érdekében, hogy munkatársaim béremelését ki­egészíthessem. Néhány közéleti embernek megsúgnám, hogy fur­csa kór terjed, ami elsősorban azokat támadja meg, akik az átla­gosnál nagyobb intrikálóképes­séggel és tehetségtelenséggel rendelkeznek. Ezek után nem csak én figyelném nagy élvezet­tel viselkedésüket. Rudlof Tibor, a megyei önkor­mányzat főjegyzője: - Április else­jén felajánlom, hogy elmegyek labdaszedőnek a Lombard FC va­lamelyik hazai mérkőzésére, hát­ha az győzelemre segíti őket. Ettől függetlenül levélben arról értesí­teném a Magyar Nemzeti Bank el­nökét, hogy Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata csütörtö­ki ülésén szigorúan titkos határo­zatot hozott annak érdekében, hogy anyagi nehézségeink ellen- súlyozására saját pénzjegynyom­dát működtessünk, s kérném tő­le, ehhez adjon meg minden jogi és technikai segítséget. Gyimóthy Géza, az Országgyű­lés és az FKGP alelnöke: - Én Ho­moki János barátomat, a Honvé­delmi Minisztérium politikai ál­lamtitkárát tréfálnám meg azzal, hogy kaptam egy kimutatást, amely szerint már több tiszthe­lyettes van a seregben, mint tiszt. Hadd örüljön legalább ennek egy kicsit. Önként vállalnám, hogy jó kisgazdaként a magyar búzából készült lisztet egy hajnali órán segíteném megdagasztani Szobi Gézának, a naszályi pékmester­nek, akivel a sütés órái alatt szí­vesen sakkoznék, mert tanulhat­nék tőle. Bencsik János, Tatabánya pol­gármestere: - Vállalom, hogy áp­rilis 1-jén 9 órától részt veszek egy speciális versenyen a városi sportuszodában, amelynek meg­nyitására Lázár Mózest, a megyei közgyűlés elnökét kértem fel, ő el is vállalta ezt a szerepkört. Annyit még elárulok e különleges show­ról, hogy két versenyszám min­denképpen lesz. Az egyik evezés, a másik kajakozás, de a résztve­vők számíthatnak más meglepe­tésekre is. Aki a helyszínen nem tudja követni az eseményeket, az hallgathatja majd a Radír Rádió­ban az élő közvetítését. A másik kérdésről: én most senkit sem akarnék beugratni, ezt a lehetősé­get meghagyom másoknak, de fi­gyelmeztetek mindenkit, hogy ré­sen leszek. Külföldi utak félkomolyan Katracz Tibor, a Komturist- Vértes Volán Kft. ügyvezető igaz­gatója: - A magam részéről ápri­lis elsején mindenkit meghívok egy külföldi útra. Ez nem vicc, teljesen komoly. A részvételi di­jakat a komoly érdeklődők ráér­nek befizetni május 30-ig. Úgy tervezem, hogy ma felhívom Ke­rekes Tibort, a komáromi ter­málfürdő igazgatóját. Elárulom neki, hogy még az ősszel meleg víz fakadt fel a szomszédjukban lévő kempingünkben, ezért ott kialakítunk egy szebb, moder­nebb és látványosabb fürdőt, mint az övék. Zatykó János, Komárom pol­gármestere; - Korábban aktívan kosárlabdáztam, ezért vállalkoz­nék arra, hogy bekötött szemmel dobnék büntetőket. Aki akar, fo­gadhat velem, hogy tízből hány­szor sikerül, s hányszor nem. Ta­lán köztük lesz alpolgármeste­rünk, Tamás Istvánná Kalina Ir­ma is, akit megtréfálnék azzal, hogy az ő nevéhez is kötődő csa­ládi ház építését egy nem hivata­los, de annak látszó hatósági ha­tározattal felfüggesztetném olyan indokkal, hogy azon a te­rületen is áthalad majd a várost északról elkerülő út. Hetényi Tamás, Tata polgár- mestere: - Én hallottam arról, hogy a régebbi polgármesterek­nek volt a bírók és ügyészek talár­jához hasonló ruhadarabjuk. Vál­lalnám, hogy nem csak április 1- jén, de más különleges alkalmak­kor is magamra öltöm. Azt vi­szont e tréfálkozós napon elren­delném, hogy mind a két alpol­gármesternek folyamatosan kelle­ne hordania, de még a jegyzőnek is, ráadásul a nem aranyból ké­szült láncokkal együtt. Tóth András országgyűlési képviselő (MSZP), a tatai Eötvös- gimnázium igazgatója: - Rendha­gyó osztályfőnöki órát tartanék a ma aktívan politizáló egykori Eötvös-diákoknak. Mások mel­lett Gyimóthy Gézának, Ruchti Róbertnek, Szalai Zoltánnak, Kerti Katalinnak, Baranyi Bélá­nak, Beigelbeck Ottónak és Dobroszláv Lajosnak a többpárti demokrácia lényegéről, mert vannak köztük néhányan, akikre ráférne egy kis korrepetálás. Ez­után levelet írnék Pokomi Zoltán oktatási miniszternek, hogy a gimnázium jelenlegi 921 diákja tiltakozik amiatt, hogy június 16- án már befejeződik a tanév, s azt követelik, hogy legalább a hónap végéig járhassanak még iskolába, hogy ezzel is segítsék az érettsé­gizőket, ne csak a vizsgák első napjaiban. Különleges autópálya-használat Szalay Gábor országgyűlési kép­viselő (SZDSZ): - Ma is szívesen beállnék benzinkutasnak egy Mol-kúthoz, mert gazdaságunk egykori zászlóshajója már lassan egy éve mélyrepülésben van, ezért úgy gondolom, hogy egy fe­lelős ellenzéki politikus részéről elkelhet az ilyen segítség is. Az Árpád szálló sörözőjében a vendégeknek fel sem tűnt, hogy pincérként Lázár Mózes, a megyei közgyűlés elnöke szolgálja ki őket totó. kim t. jóimf- Másrészről elküldenék egy fa­xot dr. Farkas Károlynak, megyénk közlekedési felügyelete vezetőjé­nek, amiben arról tájékoztatnám, hogy legutóbbi interpellációmra a minisztertől olyan választ kaptam, miszerint az Ml-es autópályán sem váltak be a matricák, ezért áp­rilis 1-jétől már nem lesz szükség azokra. Sőt! A szaktárca tervei sze­rint felére csökkentenék a pálya- használatot úgy, hogy csak He- gyeshalom-Budapest között kelle­ne fizetni, Budapest-Hegyeshalom között viszont nem. Miskolczi József, Nyergesújfalu polgármestere: - Zöld-fehérre fes­tetnék egy tekegolyót, s azt fogad­tatnám el a hivatalos focimérkő­zések labdájának, mert így talán lenne esélye kedvenc csapatom­nak a PNB megnyerésére. Lányo­mat viszont - aki legszívesebben éjjel-nappal moziban ülne - azzal verném át, hogy telefonon értesí­tették: ő nyerte az egyhetes holly­woodi jutalomutat, mert eltalálta, hogy melyik film kapja az idén a legtöbb Oscar-díjat. ÖSSZEQYÜJTÖTTEi PALÁSTI PÉTER Gyorshírek Németh Zsolt a vendég Komárom. A Rotary Club hét­főn este hat órakor tartandó újabb rendezvényén Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politikai államtitkára A magyar kormány külpolitikája az ez­redfordulón című előadását hallgathatják meg az érdeklő­dők. A helyszín a polgármeste­ri hivatal díszterme lesz. Betegjogok Tatabánya. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat „Ér­dekli Önt?” címmel meghirde­tett beszélgetéssorozata hétfőn a betegjogokkal foglalkozik. A Platán tér 10. alatti irodában délután öt órakor kezdődő fó­rumon Brenner Ágnes, az Álla­mi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei szervezetének munkatársa, Vimrázi Istvánná, a Vöröske­reszt megyei szervezetének tit­kára, valamint dr. Nagyné Sár­közi Erzsébet, a polgármesteri hivatal munkatársa szól a té­máról. Küldöttválasztás Kisbér. A helyi és a területi Vö­röskereszt hétfőn délután két órakor a X. kongresszus jegyé­ben küldött- és vezetőségvá­lasztó értekezletet tart. Záróak­kordként elismerésben, juta­lomban részesülnek a kiemel­kedően jó munkát végzett ve­zetők és aktívák. Fogadónap Tatabánya. Sántik Lajos önkor­mányzati képviselő hétfőn dél­után négytől tartja fogadónapját a Sárberki Általános Iskolában. Várja az érdeklődőket. ______■ Ré gi-új Renault-szalon - Tatabánya és Vértesszőlős határában, a McDonald’s mögött az Arraboria Au­tóház Kft. továbbra is a francia autómárkát képviseli. Az ünnepélyes megnyitón a Jászai Mari Színház fi­atal színészei közreműködtek az Emil és a detektívek című sikeres musicallel, A hét végén nyílt napon várják a Renault-híveket._______________'_______________________________fotó, kim t. j. D iákok a siker kapujában A legutóbbi fordulók eredményének értékelése után több általános vagy középiskolásoknak kiírt tantárgyi verseny­nél eldőlt, kik képviselhetik szőkébb hazánkat a végső sor­rendet kialakító országos döntőben. Megyei információ A Vas megyében kezdeményezett országos általános iskolai törté­nelemverseny április végén ren­dezendő záró megmérettetésén Német Viktória (tatai Vaszary- iskola, felkészítő tanára Márkus Gábor) adhat számot újra felké­szültségéről. * * * A 7-8. osztályosoknak kiírt Varga Tamás matematikaverseny orszá­gos döntőjébe jutottak megyénk­ből: Hetedik évfolyam I. kategóri­ában Pálinkás Attila (Vaszary- iskola, Maráz Lászlóné), II. kate­góriában Juhász Ádám (oroszlá­nyi Ságvári-iskola, Huma Erzsé­bet). Nyolcadik évfolyam: Csapó Ágnes (esztergomi Dobó-gimná­zium, Petróczy Mária), Bíró Péter (tatabányai Bárdos-gimnázium, Csőri Jenő) és Scheicher Csilla (Vaszary-iskola, Csalainé Csengő­di Judit). Ők mindhárman az I. kategóriában érdekeltek. * * * A 9-10. évfolyamosokat megmoz­gató Kitaibel Pál Középiskolai Bio­lógiai és Környezetvédelmi Tanul­mányi Verseny nemrégiben ren­dezett megyei fordulóján negyven tanuló mérte össze felkészültsé­gét a gimnáziumi és a szakközép­iskolai kategóriában. Közülük Bátky Gellért (tatai Jávorka-iskola, dr. Szentkirályi Zoltánná), Vasvári Erzsébet (esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Szakközépiskola, Lőrincz Lívia), Varga Zoltán (esz­tergomi Szent István Gimnázium, Bácsi Éva), Flórián Norbert (Do­bó-gimnázium, Lampert Zoltán), Gémesi Adrienn (Szent István Gimnázium, Bácsi Éva) és Rádi Judit (tatabányai Árpád-gimnázi­um, Magyariné Sárdinecz Zsuzsa) lehet ott a május eleji, mosonma- gyaróvári országos döntőben, r. z. A közszolgálati televíziót nem érdekelte a VÉRt. sorsa Nagy érdeklődés kísérte Torgyán József március 17-ei oroszlányi bányalátogatását. Hosszú szerve­zőmunka előzte meg az ese­ményt, amelytől a helyiek titkon azt remélték, hogy a kisgazdave­zető látogatása és az erőmű mel­letti kiállása megnyugtató irány­ba tereli a VÉRt. jövőjét. Ezt lát­szott megerősíteni az MTV1 hely­színre érkezett forgatócsoportja is. Ám a közszolgálati televíziót - mint az a levetített riportból is ki­derült - nem az oroszlányi erőmű ügye érdekelte. Ezt az MTV elnö­kének, Szabó László Zsoltnak írt és szerkesztőségünkbe is eljutta­tott nyílt levelében Balogh György oroszlányi kisgazda városatya, a miniszteri vizit egyik szervezője szóvá is tette. Mint Balogh György levelében a többi között írja: „A Magyar Te­levízió 1. közszolgálati csatornája 2000. március 17-én a délutáni, il­letve az esti híradóban beszámolt dr. Torgyán József földművelés- ügyi és vidékfejlesztési miniszter úr március 17-ei Márkushegyi Bá­nyaüzemben való látogatásáról. A bányajárást követő sajtótájékoz­tatón a miniszter úr a VÉRt. meg­tartásáról, a bányász megbecsülé­séről szólt kiemelten. A közszol­gálati médiának nem az 5700 fős VÉRt. jövője volt fontos, hanem az MTV1 riportere külön interjúja kapcsán a MIZO Rt. ügye...” „Á 21 ezer lakosú város sorsa nem ke­verendő össze a MIZO Rt. ügyé­vel. A tej és a bányászat még kö­szönő viszonyban sincs egymás­sal. Az összemosás a város, a bá­nyászat, a VÉRt. problémájának elkendőzésére volt csak jó. Elnök úr, tiltakozunk! Kérjük Önt, hogy a Magyar Televízió Oroszlány város problémáját, a VÉRt. ügyét érdemben kezelje, erre keressen megfelelő lehető­séget...” •k k * Balogh György levelére hat nap múlva válaszolt Szabó László Zsolt tévéelnök, amelyben az aláb­biakról tájékoztatta a képviselőt: „Az említett időszakban Torgyán József miniszter úr két közérdeklődésre számot tartó ügyben volt érintett a MIZO csőd és a MIZO elleni feljelentés kérdé­sében, illetve Szekeres Imre vádjai alapján a tárca tízmilliárd forintos vélt költségvetési hiánya miatt. Amikor a híradó stábja megke­reste Torgyán miniszter urat, ki­derült, hogy a miniszter úr 17-én Oroszlányba, illetve a márkushe­gyi bányába látogat. Torgyán mi­niszter úr megszólaltatására csak Oroszlányban volt mód, ezért utazott a stábunk a Komárom megyei városba. Ott kiderült, hogy veszélyben van a márkus­hegyi bánya és a bányászok jövő­je. Molnár Péter riporter az inter­jú előtt megbeszélte a miniszter úrral a három kérdést, és Torgyán úr készsége után készült el a fel­vétel. A tudósításban egyébként megszólalt Burány Sándor úr MSZP-s frakcióvezető-helyettes és Tamás Károly úr FVM közigaz­gatási államtitkár is, ami egyértel­műen tudatosítja, hogy nem a mi­niszteri bányalátogatás, hanem a miniszter úr és tárcájának folya­matban lévő ügyei késztették a fe­lelős szerkesztőt a tudósítás mű­sorba helyezésére. Mindezek alapján megerősí­tem, hogy a híradó stábja nem a VÉRt. Rt. ügyében járt Orosz­lányban, hanem a miniszter úr megszólaltatása miatt.” ■ így ugratnák egymást a közélet szereplői

Next

/
Oldalképek
Tartalom